Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 62-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

9. Mødedag, tirsdag den 12. oktober 1999

Punkt 62.

Forespørgselsdebat om nedsættelse af et etisk råd.

 

Per Rosing Petersen, forslagsstiller.

Beslutningsforslag om, at der nedsættes et etisk råd. Jeg har givet følgende begrundelse.

Et land kan ikke ledes alene ved hjælp at love. Som Hjemmestyrekommissionens daværende formand juraprofessor Isi Foigel udtrykte, jura er ikke nok i sig selv. I de seneste år har især forskellige politiske initiativer klart vist, at man udover Ombudsmandsinstitutionen bør have et forum, hvor forskellige tiltag kan vurderes ud fra etiske principper.

Sidste år, da medierne behandlede emnet, tilkendegav flere landstingsmedlemmer, at de støttede tanken, og ikke mindst m.h.t. vores ansigt udadtil er det nødvendigt, at der nedsættes et udvalg.

Derfor foreslår jeg hermed, at Landstinget træffer beslutning om nedsættelse af et etisk råd.

Inden vi går over til partiernes ordfører, skal Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskning komme med en besvarelse.

Lise-Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Hr. Per Rosing Petersens forslag er af Landstingets Formandskab henvist til behandling som en forespørgselsdebat.

Forslagsstilleren foreslår, at vi bør have et forum, hvor forskellige tiltage kan vurderes ud fra etiske principper, og foreslår som følgende heraf, nedsat af et etisk råd.

Landsstyret finder baggrunden for forslaget støtteværdigt, men finder samtidigt, at der er behov for en nærmere afklaring af, hvilke faglige områder, det etiske råd i givet fald skal udtale sig om.

Såfremt rådet skal være helt uden faglig afgrænsning, vil det være vanskeligt, at få sammensat et råd med den fornødne faglige ekspertise. Skal rådet derimod alene beskæftige sig med et bestemt faglig område, vil det være muligt, at sammensætte rådet med personer, der har de rette forudsætninger, for et sådan betydningsfuldt virke.

Det kan i den forbindelse oplyses, at der i Danmark ved lov om oprettelse af et etisk råd, af sundhedsministeren er nedsat et etisk råd om sundhedsvæsenet og den biologiske medicinske forskning vedrørende mennesket. Det etiske har således i _Danmark et nøje afgrænset fagområde.

Landsstyret skal desuden bemærke, at der i forbindelse med iværksættelse af forskellige politiske aktiviteter, herunder fremsættelse af lov- og forordningsforslag og udstedelse af bekendtgørelse, altid sker en høring hos de relevante parter.

Herved sikres det også i vidt omfang, at de politiske tiltag vurderes ud fra etiske principper inden for de pågældende områder. Det synes således også nødvendigt, at medtage i vurderingen af forslaget, hvilke muligheder der er for at tilgodese de hensyn, der ligger bag forslaget, der allerede eksisterer i dag.

Med disse bemærkninger skal Landsstyret anbefale, at forslagsstilleren uden debatten fremkommer med en præcisering af sit forslag, og at debatten sker med udgangspunkt der i. Tak.

Og vi går nu over til partiernes ordførere. Først er det Hans Enoksen.

Hans Enoksen, ordfører, Siumut.

Tak. Fra Siumut skal vi knytte følgende bemærkninger til landstingsmedlem Per Rosing Petersens forslag om nedsættelse af et etisk råd.

Forslagsstilleren foreslår nedsættelse af et etisk råd, idet han mener, at politisk etik ikke er tilstrækkelig. I Siumut er vi i princippet enig med Landsstyrets svarnotat, idet vi mener, at grundlaget for eventuelt nedsættelse af et sådan råd bør grænses nærmere, hvis et sådan råd skal fungere på baggrund af klare principper.

Praksis i dag er, at lovforslag sendes ud til relevante instanser med anmodning om udtalelse i sagen, og vi må sige, at det er en smuk tradition.

Endvidere mener vi ,at opførsel efter etiske principper ikke er alene er det offentliges forpligtigelse, det er meget vigtigt, at erindre, at medborgerne indbyrdes og ikke mindst i respekt for hinanden må tilrettelægge, deres daglige tilværelse.

Fra Siumut skal vi udtrykke vores lid til, at der er solidt grundlag for etik, idet vi har oprettet ombudsmandssystemet, hvor enhver der føler sig uretfærdigt behandlet har adgang til at indgive klage og blive betjent.

Endvidere skal vi opfordre til, at offentlige virksomheder og private virksomheder, betjener befolkningen ud fra etiske principper blandt andet for at undgå, uretfærdig behandlinger, som man er stødt på henadvejen.

Med disse bemærkninger udtrykker vi vores principielle støtte til Landsstyrets svarnotat.

Tak. Og den næste er Atassuts ordfører Otto Steenholdt.

Otto Steenholdt, ordfører, Atassut.

Vi vil fra Atassuts side fremlægge følgende inde debatten vedrørende oprettelse af et etisk råd. At vi fra Atassut er enig med Landsstyrets opfordring til forslagsstilleren, at forslagsstilleren skal uddybe sit forsalg.

Hvis der skal oprettes etisk råd, så må der være noget meget at lave, men på den anden side, haster det ikke meget, at lave et egentlig etisk råd, bare for at oprette et etisk råd, hvis rådet ikke har nogen sager at arbejde med, selvom Landsstyret støtter forslaget om, oprette af et etisk råd.

Atassut har med denne korte bemærkning givet vores foreløbige mening, men der kommer sikkert mere, når forslagsstilleren har uddybet sit forslag.

Tak. Den næste er Inuit Ataqatigiits ordfører, Asii Chemnitz Narup.

Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit.

Forespørgselsdebat om nedsættelse af et etisk råd. Sådan lyder forespørgsel fra Per Rosing Petersen om nedsættelse af et etisk råd.

Det ville være lettere, at tage stilling til spørgsmålet, hvis dette havde været konkret præciseret. Derfor har vi været nødsaget til, at foretage selvstændige overvejelser om, hvad etik i denne sammenhæng kunne være.

Det er interessant, omfangsrigt og vidtfavnende. Etik ligger blandt andet i handlemåde overfor medmennesker. Efter vores opfattelse i Inuit Ataqatigiit, at man først skal klarlægge, hvilke etiske retningslinier, det etiske råd skal kontrollere, d.v.s. at vi mener , at der ikke har været udarbejdet nogle grundlæggende principper, til Rådets kommende arbejde.

Sagt med andre ord handler etik om retningslinier for relationer mellem mennesker og ikke mindst hvad det vil sige, at behandle hinanden ordentligt. Det gælder både når vi har kontakt professionel og privat.

Nogle etiske regler er nedskrevet og utvetydige, ind og nedfældet og reguleret ved lov, andre er uskrevne regler nedarvet igennem generationer. Ikke mindst når du handler professionel, på vegne af et fag, er det vigtigt at have klare retningslinier for etisk handlingsmåde.

Således har en række faggrupper formuleret klare etiske rertningslinier, principper for udøvelsen af deres fag, det gælder f.eks. socialrådgivere og sygeplejersker. De etiske principper handler blandt andet om respekten for det enkelte mennesker, dens religion, politiske anskuelse, livsnormer og skikke. Det handler om tavshedspligt og bevidsthed om fagets virkefelt og ens faglige kunnen.

De journalistiske fagområde har også deres etiske regler. Kikker man på lovgivningen herhjemme er der i medieansvarsområdet et særligt kapitel om presseetik.

Forholdet mellem det offentlige og borgeren bør også hvile på etiske principper. Sagsbehandlingsloven og lov og offentlighed i forvaltningen er eksempler herpå, Her kan tages eksempler om regler for aktindsigt, og borgerens ret til, at vælge hvilke sprog, hun vil betjenes på.

At arbejde som politiker stiller også store krav til etiske tænkning og handlen. Dette er slået fast også i vores eget system når det gælder erhvervet som landsstyremedlemmet. Eksempel herpå, er landsstyrelov om landsstyremedlemmers ansvarlighed. Her kan nævnes pligten til at afgive korrekte oplysninger til brug for Landstingets bedømmelse af en sag.

Vi fornemmer at Per Rosing Petersen har alle politikerne i tankerne, når han stiller forslag om nedsættelse af et etisk råd.

Vi forstår det således, at han sidestiller politikere med andre faggrupper, og at vi skal udføre jobbet som folkevalgt ud fra nogle etiske regler, og at det etiske råd, skal være en slags kontrol eller klageinstans, der skal forholde sig til spørgsmål, om politikere har overtrådt nogle etiske spilleregler i udøvelsen af deres erhverv som folkevalgt.

Vi kan dog ikke nedsætte et råd, når vi ikke har formuleret, hvad der er rådets opgaver og endt ikke har klarlagt, hvilke kriterier, der skal ligge til grund for dets arbejde, idet etik forstås forskelligt i forskellige sammenhænge, kan vi her nævne et eksempel. Etik udsprunget af kristendommen, i lægevidenskabens øjne er etik også noget med arbejdet med folk.

Vi mener, at der mangler et forarbejde i, at præcisere, hvilke etiske retningslinier, et eventuelt råd skal vogte over.

I Inuit Ataqatigiit mener vi, at åbenhed, ærlighed, respekt for andre og gennemskuelighed er nogle væsentlige elementer i forhold til at præcisere etik.

Vi mener, at det er en vigtig diskussion, og vil opfordre samtlige politiske partier og politiske interesseorganisationer, intern og i de besluttende forsamlinger, at begynde at diskutere, og træffe beslutning om dette vigtige spørgsmål.

Og den næste er Kandidatforbundets ordfører Loritha Henriksen.

Loritha Henriksen, Kandidatforbundet.

Fra Kandidatforbundet vil vi i enighed og i fuldt ud støtte landstingsmedlem Per Rosing Petersen.

Som vi ved var der i 1998 en klar artikel i pressen, som indeholde følgende citat begynder ".Måske er det tiden nu, at vi her i vores land, får nedsat et etisk råd, der kan tage hånd på vores egne sæder og de her til landet flyttede udlændinges og dermed vil være gældende for alle fastboende".

Og i denne artikel skriver han klart om, "og det vil være en klar fordel for vores land, og ikke mindst vil være en fordel for, og være vigtig for vort lands anseelse i udlandet".

I Kandidatforbundet mener vi ganske klart, at rydde ?? For folkevalgte hvorendt de bor, og embedsmænd, der må kunne udvise god etik, bør være udgangspunktet. Det er jo meget vigtigt, at vi i alle samfundsborgere her i landet, har en god udvisende optræden.

Endelig vil jeg citerer forslagsstillerens ganske klare artikel, med endnu et citat, citat starter ". For har en folkevalgt, de sidder på en høj post eller måske et landsstyremedlem, uden samfundets, vælgernes viden misbrugt pengemidler og ikke bliver fjernet fra sin post, bare fordi vedkommende kan slippe uden om en retsforfølgelse. Alene med udgangspunkt i dette er det klart, at det er meget vigtigt, at få nedsat et etisk råd.

Med disse korte bemærkninger vil vi fra Kandidatforbundet fuldt ud støtte debatoplægget, og vil henstille, at den går til behandling i et relevant udvalg.

Ja tak. Og forslagsstilleren Per Rosing Petersen har bedt om ordet.

Per Rosing Petersen, forslagsstiller, Enkeltkandidat.

Jeg er glad for, at der er interesse for mit forslag, og jeg vil også gerne sige tak til IA's ordfører Asii Chemnitz Narup, fordi jeg kan mærke, at vi i stor enighed kan drøfte dette forslag.

Årsagen til, at jeg stille et sådan forslag, og jeg er også blevet opfordret til det, så vil jeg gerne komme med disse uddybende bemærkninger vedrørende etik.

Landsstyremedlem Lise-Skifte Lennert anmoder mig om, at uddybe det. Det kan godt være, at jeg ikke har uddybet det nærmere i mit eget forslag, idet jeg bemærker om, at det ikke er tilstrækkelig med jura. Ligesom de ting man ikke kan komme med nogle retlige tiltag, og nogle som hører ind under kommunerne, f.eks. ansættelser, og hvor man ganske vist ikke overtræder nogle love, så sker der nogle gange er svært acceptable for samfundet.

Derfor må vi også se på os selv, såfremt vi nedsatte et etisk råd, ud fra de bemærkninger der før er faldet, idet det jo også har stor indflydelse på den generelle lovgivning.

Hvad angår høring, så mener jeg, at det er på sin plads, at nævne, at man f.eks. foretager høringer i sidste øjeblik, hvorefter det så betyder, at man ikke får mulighed for at uddybe sine høringssvar.

Vi må også nævne, at ved vores egen opførsel overfor hinanden også er normdannende overfor ungdommen, nogle gange med fatal efterspil.

Og Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel har bedt om, at få ordet, værsgo Josef Motzfeldt.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

Forslag til indhold kan forstås sådan, at vi måske bør have en lille håndbog i, hvordan vi skal opføre os overfor hinanden, men når han uddyber det, så er det det offentlige ansigt udadtil, som der her tænkes på.

Men når vi tænker på, de bemærker der er kommet, så er det arbejdsopgaver som Ombudsmanden også påtager sig, når befolkningen føler sig ilde eller dårlig behandlet, og der er jo offentlighed i forvaltningen som man også skal tænke på.

Og jeg forstår forslagsstillerens tanker sådan, at det er uanset om det er kommunernes forvaltninger eller Nukissiorfiit kontorer eller hvad det er for en arbejdskultur, man skal fremkomme med.

Og som Kandidatforbundet var inde på, så er det et spørgsmål, om det er en opgave, der kan stilles overfor Lovudvalget, men det er selvfølgelig et spørgsmål som Formandskabet skal tage stilling til.

Skal man vurdere forslagsstillerens forslag under et, så bliver det meget besværligt at lave nogle retningslinier, for et etisk råd under et, hvor man i Danmark også var inde på tilsvarende danske regler, hvor der er dødskriterier eller om man kan inddrage dyreorganer i mennesker, og det er sådan noget, det danske etiske råd, arbejder med.

Jeg ved ikke rigtigt om den grønlandske betegnelse kan kaldes ved det det bliver betegnet, men for Landsstyret og Landstinget bliver det vigtigt, at få indkredset, hvilke arbejdsopgaver rådet eventuelt ville få.

Og nu til Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskning, der kommer med en yderligere besvarelse. Og når Lise-Skifte Lennert har fået ordet, så er det Olga Poulsen, der får ordet.

Lise-Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Det kan godt være, at Josef Motzfeldt allerede har sagt nogle af de ord jeg gerne vil have sagt, og måske kommer med nogle gentagelser, men for mig er det magt pålæggende, at forslagsstilleren får det at høre, fordi nogle af partierne og mig selv undertegnet har bedt ham om, at uddybe sine begrundelse for forslaget og jeg bemærker også at Kandidatforbundet støtter hans forslag.

Men Per Rosing Petersen har i sin uddybning efterlyst og sagt, at det ikke er nok med jura, ligesom det heller ikke kan være tilstrækkelig med Ombudsmandens virke, således at man eventuelt kan gøre brug af et etisk råd i de opgaver der ligger udover Ombudsmandens opgaver, så de dårlige erfaringer, der har måtte være med kommunale forvaltninger.

Fra vores direktorats side, der har vi efterlyst, hvordan vi kan bane vejen for, ag hvilke muligheder vi har, og som jeg allerede sagde det i staten, så er et etisk råd i Danmark, blevet nedsat af Sundhedsministeren, og der har de jo store arbejdsopgaver, og de har også mange medlemmer, idet der er 17 medlemmer.

Men det som samarbejdsopgaverne er den centrale videnskabsetiske komité, og der har vi fra vores forskningsafdeling, som desværre er trådt tilbage i maj måned, der var man i samarbejde med de danskerne, at se på opgaver, som måtte ligne det danske etiske råds arbejde, men da vi ikke har kunne besætte stillingen igen, så er arbejdet stillet i bero. Det er vores forskningskoordinator, som har varetaget denne opgaver, og det vedrører jo ikke kun forskning, men også sundhedspleje, hvor man gerne skulle have udstukket nogle retningslinier, således at man også sikrer, at man skulle sikre behandlernes stilling.

Og det som Per Rosing Petersen også efterlyser, er lovgivning indenfor Hjemmestyret, som Josef Motzfeldt også har været inde på. Vi har allerede 3 love, som kan gøres gældende, indenfor det som Per Rosing Petersen efterlyser.

Det er offentlighed i forvaltningen, og sagsbehandlingsloven og indenfor dem har vi allerede muligheder, men selvfølgelig også loven om Landstingets Ombudsmand, og derfor er der indenfor det nævnte område, allerede mulighed for, der er allerede stillet krav om etik, men vi kan selvfølgelig sætte et spørgsmålstegn ved om det er tilstrækkeligt indenfor de 3 love.

Tak. Og så uden om partiordførerne har Olga Poulsen bedt om, at få ordet.

Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

Per Rosing Petersens forslag, hvor man ønsker, at han skulle uddybe det. Jeg er ked af det, selvom du har uddybet det, så har jeg ikke rigtigt forstået, hvad du uddybede.

Det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvordan man forstår etik. Når man snakker om etik, så kan vi ikke undlade, at blande den danske glose med ind.

Etik er efter min opfattelse, det der også har noget med normdannelse at gøre, og moralen ligger i, hvordan vi selv som mennesker opfatter vores egen opførelse.

Vi kan som eksempel nævne, at nogen gange er det en dårlig moral vi har, selvom vi også ved at vi skal have respekt overfor vores medmennesker, og det er etik. Men moralen er nogle gange det, at vi nogle gange opfører os, som om vi ikke respekterer, vores medmennesker.

Men det du efterlyser, det forstår jeg som en politikker etik, og jeg tror, at det er meget vigtigt, at såfremt vi skal nedsætte et etisk råd, så må vi have et etisk råd, som har berøringsflade til hele samfundet.

Det er ikke sådan, at der er politikerne alene, der skal have morale og etik. Og jeg mener, at hele samfundet som sådan, bør kunne involveret, idet der skal udstikkes som retningslinier for etisk råd. Vi har jo en morale, som vi allerede har som mennesker.

Og vi går nu videre til Kandidatforbundets ordfører, Loritha Henriksen, og bagefter er det Otto Steenholdt.

Loritha Henriksen, Kandidatforbundet.

Grunden til vores støtte er, at der i indlægget fra 1998 var et klar indlæg i 1998 i pressen. Og vi har så ud fra det, så besluttet at støtte forslaget, fordi vi også mener, at man mangler på dette område.

I og med at der ikke er nogle skrevne regler på det område, så er det fordi, og efter at vi har gennemlæst og vurderet Pers indlæg i pressen, derfor ønsker vi ikke at vi bliver misforstået, angående vores bemærkninger til støtte for forslaget.

Som sagt er den næste Otto Steenholdt.

Otto Steenholdt, Atassut.

Vi har lovet, at fremkomme med yderligere bemærkninger efter forslagsstillerens uddybning. Vi mener ikke, at vi har mulighed for at kommentere uddybningen.

Mens vi taler om de forskellige ting, der kan vi i Atassut foreslå, at man retter henvendelse til Folketingets etiske råd, for at få undersøgt, hvad det er for nogle ting, de tager udgangspunkt i, i deres virke.

Ja. Tak. Og forslagsstilleren har bedt om ordet, Per Rosing Petersen.

Per Rosing Petersen, forslagsstiller, Enkeltkandidat.

Tak. Grunden jeg fremkom med et kort forslag er, at det ikke skal være sådan, at man kun udstikker retningslinier ud fra et enkelt menneske ønske, og jeg mener også selv, at etik og moral har meget nøje sammenhæng. Jeg mener, at vi skal udfylde dette behov allesammen.

Jeg er også meget enig i Asii Narup Chemnitz bemærkninger på den næste side, hvor hun siger, og jeg citer lidt ".. De etiske principper handler blandt andet om respekten, for det enkelte menneske .....".

Vi kan tage udgangspunkt i mange forskellige ting, men det er meget vigtigt, at det er et bredt grundlag, man tager udgangspunkt i.

Og som Lise-Skifte Lennert sagde, så kan man først igangsætte en nærmere undersøgelse, således at man kan vende tilbage til sagen på et senere tidspunkt.