Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 60-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, onsdag den 13. oktober 1999

Punkt 60.

 Forespørgselsdebat om ændring indenfor gældende dansk lovgivning på lufttrafikområdet, m.h.p. at overføre kompetence og administration til Grønland.

Jørgen Wæver Johansen, forslagsstiller, Siumut.

Med henvisning til § 30 stk. 3 i Landstingets forretningsorden, foreslår vi hermed, at Landstinget træffer beslutning, om ændring af de gældende regler på lufttrafikområdet i Grønland m.h.p. at overføre ansvaret, kompetencen for dette område fra Danmark til Grønland.

Som bekendt er de gældende regler på lufttrafikområdet i Grønland, regler for Statens Luftfartsvæsens regler, d.v.s. SLV's regler. Disse regler er ikke overraskende tilpasset forholdene i Danmark, man egner sig på ingen måde til Grønland.

Vort land befinder sig i et koldt område, er vidtstrakt og er bjergrig. Modsat befinder Danmark sig ikke i et koldt område, ikke er vidtstrakt og har ingen bjerge. Alene på baggrund af disse forhold er det tydeligt for enhver, at der må ske ændringer.

Derfor foreslår vi hermed, at Landstinget træffer vi beslutning om, at Landsstyret får til opgave, at arbejde for ændringer af de gældende regler på lufttrafikområdet i Grønland, m.h.p. overførsel af ansvaret, kompetencen og administrationen for dette område fra Danmark til Grønland, og at der træffes en beslutning om, at denne opgave igangsættes snarest.

Og i den forbindelse skal jeg understrege, at formandskabets ønsker, at det bliver forelagt som en forespørgselsdebat, og vi som forslagsstillere har ikke spor imod, at det bliver gjort på den måde.

Ja tak. Og Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur kommer med en besvarelse på Landsstyrets vegne.

Steffen Ulrich -Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Landstingsmedlem Jørgen Wæver Johansen og Landstingsmedlem Per Rosing Petersen har stillet forslag om, at de gældende regler på lufttrafikområdet i Grønland ændres m.h.p. at hjemtage ansvaret, kompetencen og administrationen på dette område fra Danmark til Grønland.

Netop disse spørgsmål har været behandlet i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Hjemmestyre, Mittarfeqarfiit , Trafikministeriet og Statens Luftfartsvæsen. Arbejdsgruppen har såedes udarbejdet en rapport om "luftfartslovgivningen i relation til Grønland", der er omdelt til Trafikudvalget og de to forespørgere, samt omdelt på Grønlands og dansk til alle Landstingets medlemmer som bilag til svarnotatet.

Rapporten gennemgår detaljeret de forvaltningsmæssige opgaver vedrørende luftfartslovgivningen, der varetages i relation til Grønland, og på grundlag heraf, har arbejdsgruppen foretaget en vurdering af de fordele og ulemper, der er forbundet med denne forvaltning.

Jeg skal ikke gennemgå rapporten i detaljer, men blot fremhæve nogle af rapportens konklusioner, som svar på den rejse forespørgsel.

A. Nuværende forhold:

1) Grønland er omfattet af det international luftfartssamarbejde - bl.a. ved ICAO samarbejdet (International Civil Avitation Organization), som er tiltrådt af Danmark. Det følger af Chicago-konventionen, at kun stater kan være medlemmer af ICAO. Grønland kan således ikke selv agere indenfor ICAO.

2) Ekspertisen til udarbejdelse og vedligeholdelse af de sikkerhedsmæssige forskrifter for etablering og drift af lufthavnsanlæg findes hos Statens Luftfartsvæsen.

3) Der er særlige regler for flyvepladser i Grønland, der gør det muligt at dispensere fra ICAO's regler.

B. Følgende kompetencer hjemtages til Hjemmestyret:

1) Beliggenhedstilladelser og ændringer her i

2) Godkendelse af gybyrerne for benyttelse af lufthavne

3) Den interne grønlandske beflyvning hvad angår rutetilladelse og godkendelse af takster og fartplaner med undtagelse af feederbeflyvningen.

C. Det er Landsstyrets opfattelse, at nedennævnte forhold fortsat bør varetages af Rigsmyndighederne:

1) De sikkerhedsmæssige forhold vedrørende lufttrafikken

2) De teknisk/operative og sikkerhedsmæssige tilladelse til luftfartsvirksomhed.

D. Landsstyret vil arbejde for, at kompetencen til prisfastsættelser og udstedelser af rutetilladelser for Altantflyvningen hjemtages til Grønland. Dette kan ske i forbindelse med den samrådsprocedure, som er etableret imellem Landsstyret og Trafikministeriet.

Udover forholdene omkring ICAO vil det være forbundet med både økonomiske og personalemæssige ressourcer at hjemtage ressortområdet til Grønland.

Luftfart er et område, hvor der fortløbende sker en udvikling. De tidligere nævnte forhold, skal derfor ikke være til hinder for, at vi hele tiden følger med i udviklingen, og er parate til at revurdere vores synspunkter.

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at jeg for nylig har haft konstruktive drøftelser med den danske Trafikminister, der er meget positiv indstillet på i samrådsproceduren og i forbindelse med internationale aftaler og forpligtigelser på lufttrafikområdet at inddrage de grønlandske synspunkter og grønlandsk deltagelse.

Med disse bemærkninger håber Landsstyret hermed at have besvaret forespørgslen. Tak.

Og så er det Vittus Mikaelsen, der er ordfører for Siumut.

Vittus Mikaelsen, ordfører, Siumut.

Vi kan udmærket følge tankegangen bag de to landstingsmedlemmer Jørgen Wæver Johansen og Per Rosing Petersens oplæg.

Fra Siumut ligger vi meget vægt på, at være med til at regulere lufttrafikken i og over Grønland. I Siumut forstår vi udmærket, at vi uden videre ikke kan overtage ansvaret, kompetencen og administrationen på lufttrafikområdet, da de danske myndigheder har ansvaret, og der i den forbindelse bør forhandles med ICAO i de vigtige spørgsmål. Arbejdet for eventuelt overtagelse af ansvaret for lufttrafikken må siges, at være igangsat.

Landsstyremedlemmet for Trafik og Infrastruktur har ved sit svarnotat meddelt, at de første skridt er taget vedrørende arbejdet m.h.t. lufttrafikken som er følgende:

1) Beliggenhedstilladelser og ændringer her i

2) Godkendelse af gybyrerne for benyttelse af lufthavne

3) Den interne grønlandske beflyvning hvad angår rutetilladelse og godkendelse af takster og fartplaner med undtagelse af feederbeflyvningen.

Af svarnotat af Landsstyremedlemmet for Trafik og Infrastruktur fremgår, at vi ikke uden videre kan overtage kompetencen for hele lufttrafikken. Men fra Siumut mener vi, at Landsstyremedlemmets svarnotat åbner op for gradvis og overtagelse af hele lufttrafikken.

Af de omfattende svarnotat fremgår blandt andet, at Landsstyremedlemmet allerede er gået igang med drøftelser med den danske Trafikminister. Derfor er vi Siumut glade for, ar arbejdet er kommet godt og smukt igang,

Fra Siumut mener vi, at der foregår en god udvikling indenfor Trafikområdet, hvilket Landsstyremedlemmet for trafik og Infrastruktur, også gør gældende i sit svarnotat.

Fra Siumut er vi rede til, at medvirke aktivt til det meget spændende arbejde, der forestår. Vi skal arbejde med til, at fuldføre det igangsatte arbejde, som er meget spændende, og vigtigt for vores land. Og vi er ikke i tvivl om, at Landsstyret nok skal fuldføre arbejdet på den bedste måde.

Selvom vi i Siumut er tilfredse med Landsstyrets svarnotat skal vi udtrykke ønske om, at arbejdet videreføres blandt andet igennem samarbejde med lufttrafik kyndige på Island, blandt andet vedrørende anvendelse af lufthavne og fornyet vurdering af de økonomiske relationer.

Vi siger tak til Vittus, og så er det Finn Karlsen på vegne af Atassut.

Finn Karlsen, ordfører, Atassut.

Atassuts bemærkninger vedrørende landstingsmedlemmernes Jørgen Wæver Johansen og Per Rosing Petersens beslutningsforslag.

Man skulle tro, at beslutningsforslaget er samstemmende, når man i det hele taget har læst forslaget. Da forslaget foreskriver, at Danmark er et fladt land uden bjerge, og at Grønland ikke er fladt men bjergrig, så skulle man tro, at man kan ændre de eksisterende regler for Grønland.

Men man kan sige, at der findes mange regler indenfor luftfartsområdet, der kan overføres til Grønland, men der er meget man skal tage veje på, når man tænker på risikoen for luftfartsområdet, især indenfor de internationale regler, som vi ikke kan lave om på.

Man må påpege, at man kan lave reglerne om, f.eks. igennem en samrådsprocudere sammen med Hjemmestyret og luftfartsvæsenet inden for Grønlands område. Og man må derfor konkludere, at forslagsstillernes krav allerede er iværksat og som Landsstyret påpeger, er noget af kompetencen allerede overtaget af Hjemmestyret samt at Hjemmestyret vil arbejde for, at kompetencen til prissættelser og udstedelser af rutetilladelser for Atlantflyvningen, hjemtages til Grønland.

Dermed har Atassut fremlagt sine synspunkter til forslagsstillernes argumenter og Landsstyret svarnotat.

Vi siger tak til Finn Karlsen. Og så er det Lars Sørensen på vegne af Inuit Ataqatigiit.

Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Det er forespørgselsdebat om ændringer indenfor dansk lovgivning på lufttrafikområdet i Grønland m.h.p. at overføre kompetencen og administrationen til Grønland, som er fremsat af landstingsmedlem Jørgen Wæver Johansen og landstingsmedlem Per Rosing Petersen, og det skal vi så kort kommentere fra Inuit Ataqatigiits side.

Inuit Ataqatigiit forstår helt udmærket, at disse to landstingsmedlemmer foreslår en fyldestgørende overtagelse af kompetencen og administrationen af lufttrafikområdet til Grønland.

Og det blev klart påpeget, at Grønland ikke kan optages som medlem af ICAO i henhold til Chicago-konventionen af 1944, som trådte i kraft i 1947, idet kravet til medlemskab er, at medlemslandene skal være selvstændige nationer. Sålænge Grønland er i Rigsfællesskab med Danmark, så er det det danske rige, der har kompetence og administration af lufttrafikken i Grønland.

Dog vil Inuit Ataqatigiit anbefale overfor Landsstyret at arbejde bestandigt på at opnå, at Grønland får større medindflydelse, her i dette land, idet lufttrafikken i Grønland skal udbygges i fremtiden.

Vi finde det ikke på tide, at udtale os yderligere om, arbejdsgruppens konkrete og interessante rapport om luftfartslovgivningen i relation til Grønland, men vi mener, at dette vil være en at støttepindene til det fremtidige videre arbejde i udvalget.

Med disse ord er vi nu kommet med bemærkninger til landstingsmedlemmernes forslag.

Vi siger tak til Lars Sørensen, og inden vi kommer til den næste, så skal vi drøfte nogle forskellige onsdagsforespørgsler, og da flere af forespørgerne ikke er til stede, så skal jeg lige bede dem om, at indtage deres pladser. Men først til Mogens Kleist.

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Kandidatforbundet har følgende bemærkninger til Jørgen Wæver Johansens og Per Rosing Petersens interessante forespørgsel.

Kandidatforbundet har konstateret, at spørgsmål om overførslen af kompetencen og administration omkring lovgivning på lufttrafikområdet, vil afføde flere barriere i forhold til det, som det danske Trafikministerium og Grønlands Hjemmestyre har arbejdet med.

Det fremstår klart, at fordi Danmark er underlagt de strenge regler vedrørende lufttrafik, samt blandt andet at Grønland ikke er en selvstændigt nation, så er kompetencen og ansvarsområdet i den store udstrækning hørende til Danmark. Det er således sådan, at vort land hører ind under de strenge ICAO-regler samt at lufttrafikken her i landet er baseret på dispensationer.

Landsstyremedlemmet opremser flere områder, hvor Grønland kan få kompetence, og i Kandidatforbundet anser vi det som værende interessant at se, hvilke yderligere områder omkring lufttrafikforhold, ud over de allerede anførte, der kan hjemtages, og Kandidatforbundet indstiller til Landsstyret, at undersøge hjemtagningen afd.

Vi vil spørge til forhold, der har relation til vores forhold kan hjemtages, og som vi magter og kan udføre, idet vi her tænker på de beskæftigelsesmæssige aspekter, forbundet hermed.

Og vi er viden om, at Danmark i vid udstrækning i dag har kompetence vedrørende væsentlige områder på vores land vegne.

Kandidatforbundet vil opfordre til, at være opmærksomme på, hvilke konsekvenser overførsel af kompetenceområder, vil medføre for vores land, og det både økonomisk og beskæftigelsesmæssigt, og ikke mindst at vi mener, at det er vigtigt, at få at vide, hvilke krav der stilles på de førnævnte områder.

Her tænker vi på, at der ved en overførsel af kompetenceområder kan stilles forskellige krav overfor det personale, der måtte være brug for, samt at der kan stilles særlige krav vedrørende fagkundskaber til de forskellige stillinger, der bliver tale om.

Kandidatforbundet vil opfordre til, ophævelse af SAS­monopolet over Atlanten, at Atlantruten søges løst snarest muligt, således at der kan ske en lovmæssig overførsel til vort land.

Kandidatforbundet anser det derfor værende vigtigt, at der derigennem åbnes mulighed for fri konkurrence, for herboende selskaber og andre selskaber ude fra, idet vi er overbeviste om, at de allerede høje billetpriser på den måde kan bringes ned.

M.h.t. Landsstyremedlemmets fremlæggelse, vil Kandidatforbundet kraftigt opfordre til, at Grønland ved fremtidige forhandlinger deltager i større udstrækning end i dag. Vi må sledes ruste os op til, at følge med og være med i den hastige udvikling indenfor lufttrafikområdet.

Med disse ord ønsker vi, at Landsstyremedlemmet medtager vores udtalelser i sit videre arbejde.

Tak til Mogens Kleist, så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, Steffen Ulrich- Lynge, der har bedt om at få ordet. Men inden da, så har den anden forslagsstiller bedt om, at få ordet, så først Per Rosing Petersen.

Per Rosing Petersen, forslagsstiller, Enkeltkandidat.

Tak. Jeg siger tak til partiernes og Landsstyremedlemmets Steffen Ulrich-Lynges reaktioner på vores forslag.

En ting fremgår klart, at sålænge vi er i Rigsfællesskab med Danmark, at overtage ansvaret og administrationen ikke helt kan lade sig gøre vedrørende lufttrafikområdet. Men det fremgår, at man vil arbejde videre med sagen, hvor man kommer ind på, at man skal undersøge videre i samarbejde med islandske luftfartsmyndigheder.

Jeg bemærker at IA og Atassut kommer ikke ind på, at der kan have konsekvenser beskæftigelsesmæssigt og økonomisk. Og selvfølgelig skal vi også efterlyse alle de gode erfaringer vi har her i Grønland, når vi taler om overtalelse.

Og det er jo sådan, at Grønland normalt overflyves af omkring 300 flymaskiner, og de betaler jo fragtafgift når de overflyder grønlandsk luftterritorium, og det er normalt, at sådanne passagerfly betaler op til 15.000 kr. pr. overflyvning, som så tilfalder den danske stat, og det drejer sig om mange penge, op imod 1,5-2 mio. kr dagligt, som ellers skal tilfalde Grønland.

Såfremt vi overtog disse områder, kan vi måske dække disse udgifter, der er forbundet med opgavernes udførsel.

Og Finn Karlsen kommer ind på, at man slet ikke kan ændre ICAO's regler, men det er ikke tilfældet. ICAO's regler kan strammes op, hvor man kan ændre disse regler ud fra, det pågældende lands geografi, men ICAO's regler er jo minimusregler, så man skal sørge for, at såfremt det skal ændres, så det drejer, det sig om, stramning af disse regler.

Man opfordrer Landsstyret til, at igangsætte samarbejde med andre lande, blandt andet Island og det er meget passende med hensyn til at indgå et samarbejde med Island, fordi Islands geografi og natur minder meget mere om grønlandske forhold, i forhold til Danmark.

Det er således mine bemærkninger til de kommentarer, der er fremkommet.

Vi siger tak til forslagsstillerens bemærkninger, og så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, Steffen Ulrich-Lynge.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Først skal jeg lige komme med en rettelse til Kandidatforbundet, at der ikke er noget monopol over Atlantruten.

Og det jeg forstår er, at partierne og Kandidatforbundet ønsker, at man undersøger nøjere, om der er mulighed for større indflydelse på lufttrafikken, og her tænker man også på landingsbaneanlæggelse, for her har man fulgt ICAO- reglerne som forpligter meget.

Og så m.h.t overflyvning af Grønland af andre nationers fly, der skal man undersøge om, der er muligheder for at der kan give indtægter, det er en af de ting, man skal undersøge.

Og fra Siumut blev der sagt, at man skal bruge islandske eksperter omkring anlæggelse af landingsbaner, det tager vi til efterretning, men vil også bruge det, i det videre arbejde. Tak.

Anton Frederiksen, 4. næstformand for Landstinget.

Da der ikke er andre der har bedt om ordet, og da der af Landsstyrets besvarelse fremgår, at arbejdet pågår mellem Landsstyret og Trafikministeriet, hvor man blandt andet har nedsat en arbejdsgruppe. Og der blev også sagt, at denne sag er overdraget til Landstingets Trafikudvalg.

Og det fremgår, at flertallet ønsker, at man forfølger arbejdsgruppens rapport nærmere, og jeg kan forstå, at man vil lade det gå videre til Landstingets Trafikudvalg.

Således har vi færdigbehandlet dette dagsordenspunkt, og det næste punkt er onsdagsforspørgsel. Punkt 49. Det er redegørelsen vedrørende Hjemmestyrets anvendelse af eksterne konsulenter, det er forespørgsel fra Ruth Heilmann.