Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 49-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, onsdag den 13. oktober 1999

Punkt 49.

 Forespørgsel om Grønlands Hjemmestyres anvendelse af eksterne konsulenter.

Ruth Heilmann, forespørger, Siumut.

Landstinget fremsætter med mellemrum ønske om, at anvendelsen af eksterne konsulenter i Hjemmestyret nedtrappes, idet udgifterne hertil anses for værende høje.

I forbindelse med efterårssamlingen ønsker jeg, at der fremlægges en redegørelse om dette forhold, samt om der forbruges økonomiske midler inden for de afstukne rammer. Jeg fremsætter denne forespørgsel med henblik på, at samtlige direktorater fremlægger en sådan redegørelse.

Og så er det Landsstyreformanden Jonathan Motzfeldt.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Landstingsmedlem Ruth Heilmann har bedt Landsstyret om en redegørelse om Hjemmestyrets anvendelse af eksterne konsulenter, herunder hvorvidt der er sket en nedtrapning, idet udgifterne anses for værende høje.

Administrationsdirektoratet har i den forbindelse udarbejdet en opgørelse over forbruget på kontoen 31.8.1999, som viser, at der på dette tidspunkt er forbrugt ca. 36 mio. kr. Set i forhold til forbruget på samme tid sidste år på 48,7 mio. kr., er der således tale om et mindreforbrug på 12,7 mio. kr, hvilket umiddelbart ske ses i sammenhæng med en ændret bogføring i Råstofdirektoratet, som gør, at der på dette område pr. 31.8.1999 er bogført ca. 12,8 mio. kr. mindre end sidste år ved samme tid.

Forbruget i 1999 ligger dermed samlet set på ca. samme niveau som i 1998. Generelt kan det således konstateres, at ansættelsesstoppet ikke har medført en stigning af anvendelsen af ekstern bistand til dækning af de ubesatte stillinger.

Til sammenligning hermed kan det oplyses, at det samlede forbrug for 1998 var på 78,6 mio. kr. For såvidt angår dette forbrug har Landsstyret overfor Landstingets Revisionsudvalg redegjort herfor ved skrivelse af den 22. marts 1999.

Landsstyret kan også oplyse, at i forbindelse med såvel ansættelsesstoppet, som i forhold til en tilbundsgående afdækning af Hjemmestyrets forbrug til eksterne konsulenter, er der gennemført en række tiltag på området.

Der er således indført en mere specificeret bogføring og området bliver i forbindelse med den løbende revision af 1999 regnskabet underkastet en speciel bevågenhed. Herudover vil der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 1999, blive indkaldt særskilt redegørelse for direktoraternes anvendelse af såvel eksterne konsulenter, som eksterne drifts- og analyseaftaler der i øvrigt måtte være indgået.

For så vidt angår forbruget pr. 31.8.1999 er de enkelte landsstyreområder fremkomme med følgende kortfattede redegørelser.

Sekretariatets forbrug på 3,4 mio. kr. er i stor grad anvendt til film/tv produktion samt til OECD undersøgelse.

En væsentlig andel af Råstofdirektoratets forbrug på 5,9 mio. kr. er anvendt til analytikere, idet direktoratet i vid udstrækning anvender ekspertbistand i forbindelse med råstofudvinding. Der er i 1999 bl.a. indgået en aftale med Greenland Ressources på 4,6 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. er afholdt pr. 31. august 1999.

Administrationsdirektoratet afholder primært udgifter til Hjemmestyrets eksterne revision, rådgivning og udvikling af EDB-systemer, samt udgifterne forbundet med Hjemmestyrets efteruddannelse. Pr. 31. august 1999 har direktoratet samlet set forbrugt 3,4 mio. kr.

Økonomidirektoratet har forbrug 0,6 mio. kr., som primært er brugt på rådgivere i forbindelse med lovgivningsarbejde.

I Grønlands Statistiks forbrug på 0,7 mio. kr. indgår udarbejdelse og trykning af årbogen.

En væsentlig del af forbruget på 2,0 mio. kr. i Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked vedrører rådgivning i forbindelse ed vikarassistance samt vejledere til børne- og ungdomsinstitutioner.

Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning har brug 7,0 mio. kr., heraf er ca 6,1 mio. kr. anvendt til undervisning og konferencer bl.a. i forbindelse med det projekt, der er igangsat med henblik på forbedring af undervisningen i den grønlandske folkeskole.

Samlet set har Direktoratet for Sundhed og Kirke forbrugt 10,4 mio. k, hvoraf alene 8,6 mio. kr. er anvendt til læge- og sygeplejerskevikarer.

I Direktoratet for Miljø og Natur har forbruget været 0,6 mio. kr., som vedrører rådgivningsassistance ved Naturinstituttet.

I Direktoratet for Boliger og Infrastruktur har forbruget været på 1,2 mio. kr. primært til rådgivning i forbindelse med omdannelse af Amutsiviit, bl.a. til Greenland Ressources, hvor der alene er brugt 0,6 mio. kr.

På grund af den forholdsvise korte svarfrist, er oplysningerne fra direktoraterne noget uensartet. Dette vil som sagt blive korrigeret i forbindelse med regnskabsafslutningen for 1999, hvor hvert direktorat vil blive pålagt at afgive særskilt redegørelse om konsulentforbruget efter retningslinier udarbejdet af Administrationsdirektoratet. I lighed med i år vil Landsstyret efterfølgende fremsende Revisionsudvalget en samlet redegørelse herfor. Tak.

Og så skal jeg lige minde om, at ved forespørgsel, så står der i henhold til vores godkendte forretningsorden, så har forespørgeren mulighed for at bruge 4 minutter, og Landstingsmedlemmet har 6 minutter til besvarelse. Og nu til forespørgeren Ruth Heilmann.

Ruth Heilmann, forespørger, Siumut.

Jeg er glad for, at få så klart et svar fra Landsstyreformanden til min forespørgsel. Men en del af det svar, jeg skulle have fået, vil blive fremsendt til Revisionsudvalget, hvorefter jeg er tilfreds med, at jeg så senere hen får en mere uddybende svar.

Men jeg kan se, at der har været brugt adskillige millioner kroner på ekstern konsulenter, men tak for svaret.

Og jeg siger tak til Ruth Heilmann. Og jeg kan se, at du også har stillet et andet spørgsmål, som vedrører planerne om etablering af en biltestbane i Kangerlussuaq.