Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 50-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, onsdag den 13. oktober 1999

Punkt 50.

Forespørgsel om planerne om etablering af en biltestbane i Kangerlussuaq.

Ruth Heilmann, forespørger, Siumut.

Jeg har forespurgt om redegørelse for planerne om etablering af biltestbane i Kangerlussuaq.

I løbet af sommeren blev det kun gennem pressen meddelt, at der bliver etableret en stor anlagt konkurrencebane i Kangerlussuaq. Planen er åbenbart så hemmelig, at ingen af os er blevet orienteret, og ikke mindst er de berørte kommuner ikke blevet hørt.

Jeg ønsker derfor, at der bliver redegjort i sagen, og herunder, hvorvidt dette initiativ vil have skadelig virkning for det rige dyreliv i området., hvor der er ynglepladser for moskusokser og rensdyr, samt om der er forberedelser igang for at anvende grønlandsk arbejdskraft, hvis initiativet medfører oprettelse af arbejdspladser i Kangerlussuaq ?

Om, der vil finde forurening sted af indlandsisen og miljø ?

Det er bl.a. ønskeligt at få at vide, hvorvidt der har været foretaget nøje afvejning af fordele og ulemper for Grønland, derfor mener jeg, at spørgsmålet bør tages op som en redegørelse og efterfølgende debat i Landstinget.

Tak Ruth. Og Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur kommer med en besvarelse. Værsgo Steffen Ulrich-Lynge.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og infrastruktur.

Landstingsmedlem Ruth Heilmann har forespurgt til planerne for etablering af en biltestbane i Kangerlussuaq.

Her til skal jeg oplyse, at Landsstyret fik det første kendskab til projektet i april måned 1998, hvor firmaet C. G. Jensen Grønland ApS fremsendte en ansøgning til Landsstyrets Sekretariat om arealtildeling til etablering af en testbane for automobiler på indlandsisen øst for Kangerlussuaq.

Projektet går ud på, at firmaet C. G. Jensen Grønland ApS i samarbejde med to andre firmaer anlægger en adgangsvej fra Kangerlussuaq til Russels Gletcher. Her kan der etableres en opkørsel til indlandsisen, hvorfra der etableres et ca. 20 km. langt kørespor på indlandsisen til det sted hvor selv testbanen planlægges anlagt. Selve testbanen vil blive drevet af et svensk firma for den internationale bilkoncern Volkswagen, som ønsker at få testet sine nye bilmodeller på testbanen.

Jeg kan oplyse, at der er tale om et stort projekt med en investor, som forventer at investere mellem 60 og 100 mio .kr i de nævnte anlæg, og at der hertil kan forventes at blive omsat i størrelsesordenen 15 mio. kr. i de 15 år, anlægget foreløbigt forventes at være i brug. Den forventede årsomsætning forventes at få stor afsmittende virkning i Kangerlussuaq, også hvad angår lokal beskæftigelse.

Bemærkninger fra høringssvarene er blevet indarbejdet i de miljømæssige og arealadministrative vilkår for arealtildelinger, hvilket blandt andet indebærer, at etableringen af adgangsveje og testbane, ikke hindre turistaktiviteter eller forsknings- eller ekspeditionsprojekter i området, men tværtimod forbedrer mulighederne for de lokalt registrerede turistoperatører.

Jeg skal iøvrigt henvise til de nærmere forhold for projekter, der er beskrevet i det omtalte materiale. Tak.

Og forespørgeren Ruth Heilmann, har bedt om ordet igen.

Ruth Heilmann, forespørger, Siumut.

Jeg siger tak for Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastrukturs besvarelse, og kan se, at man har medtaget Sisimiut kommune i høringsrunde, men har undladt at høre Maniitsoq kommune.

Fordi Maniitsoq bruger halvdelen af Kangerlussuaq-området og der befinder sig jo også moskusokser og rensdyr på området, og således at de måske kan jages væk, når der kommer, så store aktiviteter på indlandsisen, selvom den er ret langt væk beliggende, så er det nok en dejlig lejeplads for mændene, men jeg håber, at man på en eller anden måde, igangsætter opfølgning eventuelt igennem udvalget, fordi det er vigtigt af miljømæssige hensyn, ligesom Landsstyremedlemmet også har været inde på.

Og Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø og Kirke har bedt om ordet for en kort bemærkning.

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø og Kirke.

Ja forespørgeren har ret i, at det også vedrører det miljømæssige område. Ligesom Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur nævnte, startede sagen allerede sidste år, hvor der blev søgt om arealtildeling til anlæggelse af en tilgangsvej.

Vi havde ikke de fornødne lovgrundlag dengang, der vedrører motoriseret trafik i frilandszonen, hvor bekendtgørelse nr. 15 trådte i kraft, det er en ny bekendtgørelse på området, hvor man i forbindelse med godkendelsen kræver regler, der til enhver tid kommer til at gælde på området, skal følges.

Såfremt ansøgernes daværende planer er blevet ændret, så har vi også mulighed for, at tage stilling til disse planer på ny, ud fra det nye lovgrundlag.