Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 46-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

16. Mødedag, onsdag den 27. oktober

Punkt 46.

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 4 1999

Og i punkt 46 drejer det sig om forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommendation nr. 4 i 1999 om, at der udarbejdes en Vestnordisk handlingsplan om ligestilling.

Vestnordisk Råd vedtog på sit årsmøde i august 1999 den ved forslaget vedlagte rekommendation om at henstille Færøernes Landsstyre, Island regering og Grønlands Landsstyre, at der udarbejdes et Vestnordisk handlingsplan om ligestilling.

Baggrunden for rekommendationen er de anbefalinger, der er formuleret af deltagerne på vestnordisk Råds kvindekonference, som blev afoldt i juni i Thorshavn. En af de problemstillinger, der blev drøftet under den konference var ligestilling for mænd og kvinder. Selv om der er opnået synlinge resultater i bestræbelser for ligestilling mellem mænd og kvinder, er der endnu mange forhold i samfundet, der ikke er karakteriseret ved ligestilling.

Der er med andre ord fortsat behov for at der gøres en indsats for skabelsen af ligestilling mellem kønnene. Nærværende rekommendation skal således se i lyset af, at Vestnordisk Råd finder det vigtigt, at der i Vestnorden udarbejdes en handlingsplan om ligestilling.

Landstingets delegation i Vestnordisk Råd er i denne sammenhæng af den opfattelse, at den vedlagte rekommendation er af en så generel karakter, at den i vidt omfang berører alle de temaer, der var omdrejningpunktet for Rådets kvindekonference i Thorshavn, nemlig følgende:

bekæmpelse mod vold mod kvinder, ligestilling, kvinder og arbejdsmarked, kvinder i politik, kvindfo, det er information og forskning til og om kvinder og endelig, kvinder og familien.

Delegationen opfordrer derfor til, at Landsstyret i sit videre arbejde med rekommendationen indrager disse temaer i sine overvejelser. Af den vedlagte rekommendation fremgår det samtidig, hvilke målsætninger, Vestnordisk Råd mener en handlingsplan om ligestilling bør have.

Landstingets delegation i Vestnordisk Råd indstiller over for Landstinget at tilslutte sig rekommendationen og vil, såfremt Landstinget tilslutter sig, overbringe rekommendationen til Landsstyremedlemmet for Sociale anliggender og Arbejdsmarked og bede denne om i samarbejde med Landsstyret i Færøerne og regeringen i Island, at tage initiativ til det videre arbejde med udarbejdelse af en Vestnordisk handlingsplan om ligestilling.

 

Og den næste rekommendation i punkt 47, forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommendation nr. 8 i 1999 om initiativer til forbedret adgang til studerende fra Færøerne, Grønland og Island til uddannesesinstitutioner i de Vestnordiske lande.

Vestnordisk Råd vedtog på sit årsmøde i august 1999 den bved forslaget vedlagte rekommendation til Island regering, Færøernes Landsstyre og Grønlands Landsstyre om, at der tages initiativ til forbedret adgang for studerende fra Færøerne, Grønland og Island til de uddannelseinstitutioner i de Vestnordiske lande.

Baggrunden for forslaget er, at i en tid der er præget af øget globalisering og konkurrence, men også af, at kulturelle forskelle mindskes, er uddannelse et nøgleord for landenes selvstændighed og et vigtigt redskab for øget kulturel og økonomisk velfærd. Dette gælder ikke mindre for mindre nationer, hvor samarbejdet om uddannelse er af stor betydning.

Af vedlagte rekommendation fremgår det nærmere, hvilke tanker der ligger bag Vestnordisk Råds rekommendation, herunder, at det er Rådets opfattelse, at udvekslingen af studerende de Vestnordiske lande imellem, endnu ikke er særlig udbredt, hvilket Rådet mener, der bør ændres på.

Landstingets delegation i Vestnordisk Råd indstiller over for Landstinget at tilslutte sig rekommendationen og vil, såfremt Landstinget tilslutter sig, overbringe rekommendationen til Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Foskning og bede denne om i samarbejde med Landsstyret på Færøerne og regeringen i Island at forsætte arbejdet med rekommendationen.