Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 45-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

16. Mødedag, onsdag den 27. oktober

Punkt 45.

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2 1999.

Otto Steenholdt, Atassuts ordfører:

Forslaget punkt 45, dvs.Vestnordisk Råds rekommendation om, at der afholdes seminar for kvindelige parlamentarikere i de Vestnordiske lande samt repræsentanter for ligestillingsudvalg eller råd, kvindeorganisationer og evt. andre, der beskæftiger sig med ligestilling. Det vurdere vi i Atassut som en god ide og skal henstille til Grønlands Landsting om at tilslutte sig forslaget.

På seminaret blev vi grønlandske delegater til tilder forundrede over de budskaber, der fremlægges af kvinderne i de nordatalantiske øgrupper, idet udtalelserne især fra andre end grønlandske deltagere kan være svære at finde i Grønland og kan derfor være svære at vurdere.

Dog vurderer vi kvindeseminaret som en god mulighed for at kvinderne snakker sammen og udveksler erfaringer, hvorfor vi vil foreslå over for Landstinget, at man tilslutter sig henvendelsen.

Såfremt Landstinget tilslutter sig henvendelsen og såfremt at Lagtinget på Færøerne og Altinget i Island ligeledes tilslutter sig henvendelsen, igangsættes et større planlægningsarbejde og derfor håber vi på, at den grønlandske kvindelige delegation udpeges så vidt muligt ved at partierne, foreningerne og andre får lige mange repræsentanter i delegationen.

Og med hensyn til punkt 46, der har vi så følgende bemærkninger. Vi få mænd, der overværede kvindeseminaret på observatørstatus og med kun lidt adgang til talerstolen, blev forundrede over, hvor stor uligheden mellem kvinder og mænd er, især uden for Grønland. Det siger jeg ikke, fordi jeg vil ophøje debatten i Vestnordisk Råd, men fordi jeg mener at den grønlandske delegation har hørt nogle ting, som de blev forundrede over uden for seminarområdet.

Derfor har vi fra Grønland tilsluttet os, at de pågældende lande skal holde et fællesmøde, såfremt man ønsker at opnå en god ligestilling mellem mænd og kvinder. Volden mod kvinder i Grønland er ikke en sjældenhed og det må bekæmpes på kraftig vis. Der er nok mange aspekter i kravet om ligestilling og disse kan først komme frem under et seminar.

Det synes at være nødvendigt at synet på og aflønningen af kvinder på arbejdsmarkedet bør organiseres på en mere ligedigt i de Vestnordiske lande, da kvinderne også flytter til disse lande ved indgåelse af ægteskaber, således at man derved sikrer at det ikke får en alt for anderledes behandling.

Skønt vi mener til stadighed, at de grønlandske kvinder tager del i beslutningsarbejdet inden for politik på lige fod med mændene, vil vi dog give mulighed for eventuelle klager om ulighed. Endvidere peges der også på informationsniveauet til kvinder og om kvinder, de videnskabelige arbejder, samt kvindernes vigtige plads inden for familielivet, som vi kender så godt til herhjemme som oplagte emner til debatforslag.

Efter at have gennemgået disse og fundet dem egnede til fællesdebat, tilslutter vi i Atassut henvendelsen. Og til punkt 47. I kender jo godt overskriften, hvorfor jeg ikke læser det op. Denne fremgangsmåde ser man alvorligt på i de nordiske lande, især inden for sproget, hvorfor man har til formål at der opnås større forståelse på de nordiske sprog.

Man kom ind på, at man ikke vil bruge det engelske sprog for at fordi man ventuelt skulle forstå hinanden på norsk, svensk og dansk, men så kan jeg lige tilføje, at når kvinderne talte deres eget sprog, så var det overhovedet ikke til at forstå, men fra Atassut ønsker vi ikke kun at henvise denne metode til de højere uddannelser, men også til folkeskolen, alt efter de muligheder man eventuelt måtte have.

Derfor skal vi fra Atassut ikke tøve med at tilslutte os Rådets rekommendation om beslutning og skal således også henstille over for de andre partier, at man tilslutter sig. I Atassut mener vi helt bestemt, at den øgede samarbejdsvilje mellem de Vestnordiske lande, som er kommet til udtryk gennem de seneste år, støttes godt af Grønland. Et godt samarbejde, som er blevet stærkere gennem de seneste år, må vurderes at få en positiv indflydelse inden for erhverslivet, trafikområdet og kulturlivet i de kommende år og derfor tager vi i Atassut godt imod forslaget og går ind for den.

Mødeleder:

Tak, så er det Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit:

Olga Poulsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Tak, forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommendation om at henstille til Færøernes Lagting, Islands Alting og Grønlands Landsting, at der afholdes seminar fro kvindelige parlamentarikere i de Vestnordiske lande, samt repræsentanter for ligestillingudvalg eller råd, kvindeorganisationer go eventuelt andre, der er beskæftiger sig med ligestilling, samt forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommendation nr. 4 fra 1999 om, at der udarbejdes en Vestnordisk handlingsplan om ligestilling.

Og til disse to har vi følgende bemrkninger fra Inuit Ataqatigiits side. Inuit Ataqatigiit mener, at det er vigtigt med alle former for ligestilling, at vi arbejder seriøst i retning af, at kvinder parlamentarisk også skal være ligestillede, også i forhold til mænd, det viste vi tydeligt ved sidste valg.

I det Vestnordiske landes samarbejdemiljø vil vi også med i samarbejdet, hvor vi har mulighed derfor, inklusive ligestillingsspørgsmål, og vi mener at forskellige samarbejdsemner kan få gode resultater gennem Vestnordisk Råd. Derfor tilslutter vi os de Vestnordiske Råds rekommendationer nr.2 og nr. 4 til en Landstingsbeslutning.

Og med hensyn til det sidste punkt, punkt 47, og i den forbindelse har vi så følgende bamærkninger. Inuit Ataqatigiit mener, at det er vigtigt at vore unge får uddannelsesmuligheder og det er også vigtigt for os, at de får forskellige muligheder, hvorfor vi tilslutter os Vestnordisk Råds rekommendation nr. 8.

Mødeleder:

Tak, også er det Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

Tak, forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommendation nr. 2 i 1999 om at henstille til Færøernes Lagting, Islands Alting og Grønlands Landsting, at der afholdes seminar for kvindelige parlamentarikere i de Vestnordiske land, samt repræsentanter for ligestillingsudvalg eller råd, kvindeorganisationer og eventuelt andre, der beskæftiger sig med ligestilling samt forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommendation nr. 4 om, at der udarbejdes en handlingsplan om ligestilling.

Det er så en beslutning fra den 9. juni med en ændring fra den 1. november 1996, og til det har vi så fra Kandidatforbundet følgende bemærkninger.

Først vil vi understrege fra Kandidaforbundet som værende vigtigt, at samarbejdet i de Vestnordiske lande skal stabiliseres og anvendes bedst muligt for at sikre nytten til os allesammen og derfor vil vi støtte en tilslutning til de her omhandlende to rekommendationer fra de Vestnordiske lande.

I disse år bliver der stadigvæk flere kvinder, der beskæftiger sig med og blnder sig i politik og uden tvivl bliver debatten om ligestilling mellem mænd og kvinder mere og mere klar. Derfor er det ikke så mærkeligt at kvinderne nu også er fremkommet med deres ønske om forbedring af deres mangel på et ikke bare politisk debatforum, men også om deres manglende debat om forenings- og organisationsarbejde med deltagelse fra hele Vestnorden.

I Kandidatforbundet kan vi godt forstå kvindernes henvendelse om også at være med i det politiske arbejde og være medansvarlige. Derfor forstår vi fuldt ud deres henvendelse om tiltag til initiativer på fuld og ikke bare navn ligestilling og giver vores støtte til det.

Vi ved jo allesammen at der kan være mange hindringer i vejen for at kvinderne kan blande sig i og have indflydelse i politik, da enhver må kunne forstå at ikke mindst kvinderne ikke kan undværes i pasningen af hjemmet og i opdragelsen og pasningen af børnene under deres opvækst.

Og derfor skal vi fra Kandidatforbundet tilkendegive, at vi i god forståelse for at kvinderne i det vestnorlige norden stræber efter at få dannet en klarere grundlag for deres målrettede indsats og støtter med dette gode tiltag med disse ganske vist korte bemærkninger. Og med hensyn til punkt 47, der har vi så følgende.

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommendation nr. 8 i 1999 om initiativer til forbedrede adgang for studerende fra Færøerne, Grønland og Island til usddannelsesinstitutioner i de Vestnordiske lande. Fra Kandidatforbundet vil vi komme med følgende bemærkninger til sagen.

I kandidatforbundet er vi klart interesseret i, at det Vestynordiske samarbejde bliver stabiliseret og forbedret på alle områder, som jeg allerede har udtalt under de forud behandlede punkter.

Vi vil derfor fra Kandidatforbundet fult ud støtte forslaget om en undersøgelse af mulighederne for eller hindringerne for gennemførelse af studier for studenter i de andre nordiske landes uddannelser og herunder også andre uddannelseforløb for andre ikke akademiske elever eller studerende, da vi mener at en udvekslingsorden af de studerende og andre uddannelseforløb i lighed med udvekslingsordningen mellem Færøerne og Island, og det samme også for Grønland vil være en forbedring af samarbejdet mellem de nordiske lande er værd at tilstræbe, ikke mindst da det er en meget positiv tanke under hensyn til landenes mange erhvevsmæssige muligheder og i erindring om at de nordiske lande i levevis og deres erhvervsmuligheder er tæt på hinanden.

Med disse ganske vist korte bemærkninger skal vi henstille til Landsstyret, at det arbejder positivt videre med forslaget fra medlemmerne i det Vestnordiske Råd.

Mødeleder:

Tak, også er det Landstingsformanden, der kommer med en besvarelse.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand:

Ja tak, som formand for Grønlands delegation har jeg god grund til at være taknemmelig her, idet rekommendationerne nr. 2, 4 og 8, det det drejer sig om i de rekommedationer er noget, som man har vedtaget i august her i sommer, og nu har partierne og Kandidatforbundet og fra Landsstyret på udmærket vis fået støtte og det skal så viderebringes, sådan at de forskellige Landsstyreområder, det er Landsstyremedlemmet for Sociale anliggender og Arbejdsmarked og Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Jeg vil ligeledes orientere om, at man på Vestnordisk Råds møde i august, der er foregået i Island, vil blive fortsat på Færøerne.

De rekommendationer, der er fremlagt i 2, 4 og 8 er ikke alene de ting, som vi har beskæftiget os med, og jeg vil ligeledes orientere om, at man i Vestnordisk Råds årsmøde 1999, som blev afholdt i august i Island, vedtog en række rekommendationer, syv af disse har baggrund i de anbefalinger, som blev fremført af deltagerne på Vestnordisk Råds kvindekonference i Thorshavn, som afholdtes i juni i sommer. Og disse er følgende.

1. Rekommendation til regeringerne, Landsstyrene om initiativer til at øge kvinders andel i politik. Rekommendation til parlamenterne om styrkelse af det kvindepolitiske samarbejde i Vestnorden. Rekommendation til regeringerne og Landsstyrene om styrkelse af kvinder og kønsrelateret forskning i Vestnorden. Rekommendation til regeringerne og Lansstyrene om, at der udarbejdes en Vestnordisk handlingsplan om ligestilling.

Rekommendation til regeringerne og Landsstyrene om oprettelse og udbygning af barselsordninger i de Vestnordiske lande. Rekommendation til regeringerne og Landsstyrene om fælles initiativer til at bekæmpe vold mod kvinder i de Vestnordiske lande og endelig, rekommendation til regeringerne og Landsstyrene om forbedring af kvinders stilling på arbejdsmarkedet i Vestnorden.

Vi har med hensyn til rekommendation 2, at den skal forelægges for Landstinget, hvilket vil ske i dag, at rekommendation 4 skal rettes til Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og forskning, således at det også kan fremlægges i forbindelse med Forårssamlingen.

Og vi har således fremlagt disse rekommendationer om at tiltræde, hvilket man har gjort. For de øvrige 5 rekommendationer, vedkommende har delegationen fundet, at de som nævnt bør underkastes en nærmere vurdering, før de eventuelt fremlægges for Landstinget. Derfor skal jeg også til orientering oplyse, at vi til Forårssamlingen i år 2000, vender tilbage til disse andre fem nævnte rekommendationer.

Og med disse bemærkninger siger jeg tak til partiernes, Kandidatforbundets og Landsstyrets venlige støtte.

Mødeleder:

Tak, Landsstyremedlemmet for Kultur,Uddannelse og Foskning, Lise Skifte Lennert, kommer med yderligere bemærkninger.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskning:

Med hensyn til punkt 47, der har jeg lige disse bemærkninger. Vedrørende rekommendation nr. 8, der er jeg glad for at samtlige partier og Kandidatforbundet støtter denne rekommendation, men jeg bemærker, at Atassut i sin fremlæggelse har efterlyst noget, der siger at man ikke kun ønsker at henvise denne metode til de højere uddannelser, men ønsker, at man også skal kunne bruge det i folkeskolen.

Og til det skal jeg jeg lige understrege, at Landstinget her i marts 1999 har på baggrund af de rekommendationer der er pågået der, der er det på Islands ansvarsområde at man skaber muligheder for at komme med i kontakt med hinanden gennem internettet, således at der oprettes en særlig database, hvorfor vi regner med, at man i informationsteknologien kan gode resultater, og det er så en af de ting, vi håber på, vi vil få god mulighed inden for de nærmeste par år.

Mødeleder:

Også er det Landsstyremedlemmet for Sociale anliggender og Arbejdsmarked, der ønsker at komme med en besvarelse.

Mikael Petersen, Landsstyremedlemmet for Sociale anliggender og Arbejdsmarked:

Med hensyn til punkt 46, har jeg korte bemærkninger og det er, at vedrørende ligestilling. Ud fra Landstingets beslutning og Landstingets Formandsskabs beslutning, i Landsingets Formandsskab har tilsendt os de fornødne papire, så vil vi påbegynde arbejdet og skal i samme åndedrag tilføje at de forskellige ting på Island og Island, der har vi allerede forbindelse med disse og hvorfor vi med det samme kan påbegynde sagsarbejdet omkring disse.