Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 43-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

16. Mødedag, onsdag den 27. oktober

 

Punkt 43.

Ombudsmandens Beretning 1998.

Anders Andreassen, formand for Lovudvalget, Siumut.

Landstingets Lovudvalg har som led i udvalgsbehandlingen af dette dagsordenspunkt afholdt møde med Landstingets Ombudsmand. Landstingets Ombudsmand har under dette møde nærmere orienteret udvalget om de dele af årsberetningen, der særligt har interesseret udvalget.

Lovudvalget indstiller, at Landstinget tager Landstingets Ombudsmands beretning for 1998 til efterretning.

Følgende er medlemmer i udvalget;

Landstingsmedlem, Anders Andreassen, Siumut, udvalgsformand

Landstingsmedlem, Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit

Landstingsmedlem, Lars Karl Jensen, Siumut

Landstingsmedlem, Otto Steenholdt, Atassut

Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Vi går nu over til partiernes ordfører, først er det Siumuts ordfører, Lars Karl Jensen.

Lars Karl Jensen, ordfører, Siumut.

I Siumut har vi med interesse gennemgået Landstingets Ombudsmands beretning for 1998. Vi har lagt mærke til, at Landstingets Ombudsmand og hendes medarbejdere har udført et udmærket arbejde på trods af den stadig stigende sagsmængde.

Det er vi glade for i Siumut, og håber arbejdet fortsætter på samme gode måde fremover, og ønsker personalet god arbejdslyst i de kommende år.

På linie med Landstingets Lovudvalg har vi fra Siumut ikke flere bemærkninger til beretningen, og skal herved tage Ombudsmandens beretning for 1998 til efterretning.

Så er det Atassuts ordfører, Otto Steenholdt.

Otto Steenholdt, ordfører, Atassut.

Atassut vil gerne give udtryk for sin tilfredshed efter at have nærlæst det interessante budskaber i nærværende traditionelle årsberetning, og vil betragte den som veludført.

Vi forstår med tilfredshed, at man ikke havde været inaktive, men har besøgt de forskellige kommuner, hvilket vi også med glæde konstaterer, at man vil fortsætte med denne handling fremover.

I Atassut mener vi, at Landstingets Ombudsmands ansvar og kompetenceområder, bør være bedre defineret. Når vi nævner det, så skyldes det blandt andet, at f.eks. Landstingets Ombudsmand ikke har beføjelser overfor pressenævnet, hvorimod Ombudsmanden har beføjelser overfor de grønlandske kommuners tilsynsråd. Og mange beføjelser kan tilføjes eller ej er meget usikkert.

Atassut forstår også at Landstinget efter dettes udvalg, efterhånden er begyndt at udføre opgaver som Ombudsmanden ikke kan blande sig i, og har derfor måtte henvende sig til Landstingets Lovudvalg. I denne forbindelse er Atassuts enig i forslagene fra Ombudsmanden, også når der sker brug af Landstingets Lovudvalg, som en koordinerende instans.

I forbindelse med undersøgelse af, hvorvidt klager er berettigede eller ikke berettigede vil vi sige, at befolkn9ingen er begyndt at forstå mere og mere nødvendigheden af, at kunne henvende sig til Ombudsmanden.

De fleste klager omfatter klager til kommunerne, hvilket vi forstår udmærket, da de fleste mennesker, hvor disse opgaver har stor sammenhæng med dagligdagen for befolkningen, som bor rundt omkring langs kysten.

Vi vil derfor ikke lade os nøjes med at sige dette, vi vil derimod venligt opfordre alle, selv enkelt personer, institutioner og især kommunerne om at svare korrekt, og hurtigt på Ombudsmandens henvendelser, for derigennem at opnå endnu bedre og nyttig samarbejde.

Jeg ved ikke om et bliver et stort arbejde, det kunne måske tænkes, at man måske fandt en grønlandsk betegnelse for Ombudsmanden.

Men med disse korte bemærkninger til årsberetningen, fra Landstingets Ombudsmand, skal vi fra Atassut tage til efterretning, og ligeledes meddele, at vi godkender Landstingets Lovudvalgs betænkning.

Og så er det Olga Poulsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit vil rette en tak til Landstingets Ombudsmand og hendes medarbejdere for dette flotte arbejde.

Ligeledes håber vi, at de medborgere, der har rettet henvendelse til Ombudsmanden har opnået gode resultater, og håber, at Ombudsmanden vil blive godt benyttet af samfundet. Det er glædeligt, at vi i Grønland har en sådan instans, hvor vi kan fremlægge vores klager, hvor vi kan henvende os til, hvis vi føler at vi er blevet uretfærdige behandlet.

Med disse bemærkninger tager Inuit Ataqatigiits Landstingets Ombudsmands beretning til efterretning.

Og så er det Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet.

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Vi har i Kandidatforbundet som sædvanlig med interesse gennemgået Ombudsmandens beretning, og vil komme med følgende bemærkninger.

Først har vi bemærket os, at Ombudsmandens opgaver i 1998 er steget i antal i forhold til de foregående års opgaver, og klager indkommet i februar måned har været flest i forhold til årets andre måneder.

De gennemførte opgaver og andre opgaver under behandling, drejer sig ikke alene om klagesager, men herunder drejer sagerne sig også om vejlednings-og rådgivningssager. Efter hvad vi kan se, drejer de fleste klager om klager over kommuner, idet de fleste af klagerne, drejer sig af de af kommunerne varetaget opgaver.

I Kandidatforbundet har vi ligeledes bemærket os, at Ombudsmanden trods sine mange daglige opgaver på sit kontor, ikke bare har siddet i Nuuk, men at Ombudsmanden i løbet af 1998 har været ude i kommunerne for at gennemføre sine opgaver. For gennemførelsen af enhver opgave, som er vigtigt for samfundet, uvægerligt kan medføre, at arbejdet bliver udført på det sted, som klageren har sit faste bosted.

Fra Kandidatforbundet vil vi opfordre til, at Ombudsmanden i sit arbejde, udfører sine opgaver, og uden hindring fra Hjemmestyret eller kommunernes side, men bliver støttet heri og kan varetage sine opgaver med deres støtte, for dels har vi erfaret, at Ombudsmanden i sit arbejde, kan være udsat for problemer i forbindelse med indhentning af oplysninger fra visse kommuner, og dels at kommunerne kan mangle klare retningslinier for deres betjening af samfundet.

Til eksempel fremgår det af beretningen vedrørende afslag fra det sociale ankenævn, kunne man i Ombudsmandens beretning læse, at Hjemmestyret i henhold til § 5 i lov nr. 577 af 29. november om Grønlands hjemmestyre, skal Hjemmestyret fastsætte bestemmelser i et regelsæt, selvfølgelig efter de bestemmelser i love og forordninger, Landstinget har vedtaget.

Dog er det ikke første gang, at Landstingets Ombudsmand efterlyser retningslinier, især efter klarere retningslinier indenfor socialvæsenet til varetagelse af arbejdet for befolkningen.

Derfor vil vi fra Kandidatforbundet benytte denne lejlighed til at opfordre til, at Landsstyret tager de forskellige regelsæt op, som Ombudsmanden har påpeget som mangelfulde eller utydelige og snarest får dem ajourført.

Til eksempel kan vi nævne, at man også inden for socialvæsenet mangler klarere regelsæt til anvisning af boliger. Der er ingen tvivl om, at man uden i kommunerne, især inden for socialvæsenet, vil kunne opnå en bedre social service og arbejde for befolkningen, når man opnår bedre og grundigere udarbejdede social regelsæt.

Når man læser Ombudsmandens beretning kan man ikke undgå skuffelse over, at kunne forstå at man i en kommune i forbindelse med arbejdet med en skilsmissesag, fra den sociale afdelings side har udført arbejdet ensidigt, kun for den ene af ægtefællerne. Ombudsmanden har kritiseret den pågældende kommune, for ensidigt kun at have udført arbejdet for den ene af ægtefællerne, og har derfor kritiseret kommunen, for at have begået en ikke ringe og meget kritisabel fejl og har videre påpeget, at kommunen for at have sløset med sine opgaver, og Ombudsmanden har derfor måtte videreføre sagen til Hjemmestyret.

Ombudsmanden opgaver er meget omfattende og selvfølgelig kan man ikke undgå, at bistå mennesker, der føler sig uretfærdigt behandlet af det offentlige og andre og ikke kan komme uden om, at Ombudsmandens beføjelser bør øges.

Eksempelvis har Ombudsmanden ingen beføjelser til at blande sig i de ind i mellem meget kritisable forhold i Hjemmestyrets store virksomheder, eksempelvis sker det hver år i Illulissat og selvfølgelig også i andre byer, når vinteren nærmer sig, at mange fabriksarbejdere bliver opsagt fra den ene dag til den anden, hvilket slet ikke kan accepteres.

Arbejderne og selvfølgelig også fiskerne, der kommer i en meget anstrengt situation ved en fabriks lukning har ingen mulighed for at klage. Derfor vil vi igen fra Kandidatforbundet kræver indtrængende af Landsstyret, at Ombudsmandens beføjelsesområde bliver udvidet, for der er ingen tvivl om, at de allesammen ønsker at Ombudsmanden arbejder ligeligt for hele befolkningen uden spørgsmål om mennesket har sit arbejde på fabrik eller på et kommunekontor.

Med disse bemærkninger går vi ind for Ombudsmandens beretning og tager den til efterretning.

Mødeleder:

Tak, så er det lovudvalgets formand, der får ordet igen, Anders Andreassen.

Anders Andreassen, Lovudvalgets formand:

Jeg skal takke på vegne af Landsting og udvalg at der er princippiel enighed omkring dette punkt, selv om der bliver påpeget nogle punkter fra specielt Kandidatforbundet, det skal jeg ikke komme nærmere ind på, fordi vi nu behandler Landstingets Ombudsmandsberetning.

Og jeg er glad for det smukke arbejde, der er udført og håber at arbejdet bliver gennemført ilge så godt næste år, selv om arbejdsforholdene ikke altid er lige nemme. Så har Landstingets Ombudsmand og personalet gjort, hvad de kan for at løse disse arbejdsopgaver og det takker for.

Mødeleder:

Kandidatforbundets ordfører Anthon Frederiksen har bedt om at få ordet igen.

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundets ordfører:

Tak, ombudsmanden bliver jo ansat af Landstinget og Landstinget er arbejdsgiver for Ombudsmanden. Derfor er det glædeligt at Ombudsmanden hvert år afgiver beretning om de opgaver, der er gennemført. Derfor synes jeg, at Landstinget som arbejdsgiver har pligt til at høre de klager over arbejdsforholdene og det er jo arbejdsgiverens pligt at få dem løst.

I beretningen fremgår det klart, at Ombudsmanden har bemærket, at der specielt regelsættet inden for det sociale område ikke er tidssvarende og der der har været grund til at rette henvendelse til Landsstyret og disse henvendelser til Landsstyret og kommunerne synes jeg, er på sin plads at Landsstyret opfordre at man får det gennemført og hjælpe Ombudsmanden i vedkommendes arbejde og vi i Kandidatforbundet meget, at klagerne bliver flere i takt med at forholdene bliver bedre.

I takt med, at lovgrundlaget bliver bedre og bedre, så vil det resultere i, at klagerne bliver færre, men det viser det jo det modsatte, hvilket viser, at der er behov for justering af forholdene, det er ikke fordi, at Landstinget skal blande sig i Landstingets Ombudsmands arbejde.

Men det er for at lette Ombudsmandens arbejdsvilkår vi kommer ind på det.

Mødeleder:

Ja tak, og formanden for Landstingets lovudvalg, Anders Andreassen har bedt om ordet igen.

Anders Andreassen Lovudvalgets formand:

Ganske kort skal jeg bemærke, at jeg ikke håber at vores henstilling om at det bliver taget til efterretning, at man så bare ligger det i skuffen og glemmer alle de ting, der er påpeget her. Det er ingenlunde tilfældet og Lovudvalget har taget alle de forhold, der bliver taget op under mødet med Ombudsmanden også fordi vi lægger meget vægt på, at Ombudsmanden får skal have gode arbejdsvilkår go jeg håber, at man ikke misforstår det.

Mødeleder:

Ja tak, således er behandlingen af punkt 10 43, Ombudsmandens beretning for 1998 færdig og jeg skal ligeledes på Landstingets vegne rette en tak til Ombudsmanden for hendes veludførte arbejde.

Så skal vi gå videre til punkterne 45, 46 og 47. De bliver forelagt i forlængelse af hinanden fra den grønlandske delegationsformanden, hvilket er undertegnede og jeg skal også lige bemærke, at når jeg har fremlagt punkt 47, der viser Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskning kommer med en besvarelse, hvorefter partierne kommer med deres bemærkninger.

Og da jeg skal forelægge, vil jeg anmode 1. Næstformand for Landstinget om at lede mødet.

Mødeleder:

Tak, så er det Landstingets formand, der forelægger punkterne, Johan Lund Olsen, værsgo´:

Johan Lund Olsen:

Tak, forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vesnordisk råds rekommendation nr. 2 i 1999 om at henstille til Færøernes Lagting, Island Alting og Grønlands Landsting, at der afholdes seminar for kvindelige parlamentarikere i de Nordiske lande, samt repræsentanter for ligestillingsudvag eller råd, kvindeorganisationer og evt. andre, der beskæftiger sig med ligestilling, og det er det, jeg skal forelægge.

Vestnordisk råd vedtog på sit årsmøde i august 1999 den ved forslaget vedlagte rekommendation om at henstille til Færøernes Lagting, Island Alting og Grønlands Landsting, at der afholdes et seminar for kvindelige parlamentarikere i de vestnordiske samt repræsentanter for ligestillingudvalg og råd, kvindeorganisationer og evt. andre, der beskæftiger sig med ligestilling.

Baggrunden for rekommendationen er de anbefalinger, der formuleredes af deltagerne på Vestnordisk Råds kvindekonference, som blev holdt i juni i Thorshavn. En af de problemstillinger, der blev drøfter under den konference var kvinders lave andel i den politiske beslutningsproces i de Vestnordiske lande. Set i lyset heraf, finder Vestnordisk Råd det vigtigt, at der skabes et fælles Vestnordisk forum for kvindelige politikere i Vestnorden, idet dette kan bidrage til en forøget ligestilling på det politiske område.

Af rekommendationen fremgår, hvilke nærmere rammer og indhold, Vestnordisk Råd forestiller sig seminaret skal gives. Dog skal det bemærkes, at Landstingets delegation i Vestnordisk Råd er af den opfattelse, at med hensyn til finansieringen, bør det først undersøges, om seminarudgifterne kan afholdes inden for Landstingets allerede afsatte bevillingsramme, før der evt. søges særskilte midler afsat.

Endvidere er det Landstingets delegations opfattelse, at rekommendationen er at betragte som vejledende, og at det mere konkrete indhold af seminarerne bør blive til et samarbejde mellem de tre landes parlamenter.

Landstingets delegation i Vestnordisk Råd indstiller over for Landstinget at tilslutte sig rekommendationen og vil, såfremt Landstinget tilslutter sig, bede Landstingets Formandskab om at varetage den videre behandling af rekommendationen, herunder at forestå kontakten til de øvrige parlamenter.