Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 39-1-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

7. mødedag onsdag den 6. oktober 1999

Punkt 39.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indførselsafgifter.

(1. og  2. behandling)

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi.

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om ændring af Landstingslov om indførselsafgifter og det er sådan.

Forslaget har til formål, at fremskaffe øgede indtægter til Landskassen på årligt 18 mio. kr. De 18 mio. kr. er indregnet i Landsstyrets forslag til Finanslov 2000 konto 24.12.10.

Det sker først og fremmest ved et forslag om, at forhøje afgifterne på cigaretter og andre tobaksvarer med 10 %. Denne forhøjelse forventes at indbringe omkring 16 mio. kr. årligt. Herudover foreslås, der ændringer i indførelsesafgifter for biler, som forventes at indbringe omkring 2 mio. kr. årligt. Der foreslås samtidigt en række ændringer i indførelsesafgifter på biler, som har til formål, at sikre større konkurrencemæssigt neutralitet mellem forskellige biltyper.

Det foreslås for det første en afgiftsmæssig ligestilling mellem dieseldrevne og benzindrevne biler. Det sker ved at afgifterne på alle biler til det gældende niveau for benzindrevne biler.

Forslaget begrundes blandt andet med, at der ikke findes hverken erhvervsmæssige-, prismæssige, tekniske-, miljømæssige- eller sundhedsmæssige grunde, der taler for, at disse biler afgiftsmæssigt skal behandles lempeligere end benzinbiler.

Fremover bliver indførselsafgifter på alle personbiler, derfor en stykafgift på 50.000 kr. samt en afgift på 100 % af den del af bilens pris, der ligger mellem 50.000 kr. og 150.000 kr. Dertil kommer den særlige luksusafgift på 125 % af den del af bilens pris, som overstiger 150.000 kr.

Der foreslås for det andet en forhøjelse af afgifterne på varebil. Efter de gældende regler betales der kun en stykafgift på 35.000 kr. for disse biler, og 50.000 kr. for benzinbiler. Det foreslås, at denne stykafgift suppleres med en afgift på 50 % af den del af varerbilens pris, som overstiger 50.000 kr. Forslaget begrundes med et ønske om, at formindske afgiftsforskellen på personbiler og varerbiler.

Især efter forhøjelsen af personbilafgifterne i oktober 1998 er denne afgiftsforskel blevet urimeligt stort og giver en væsentlig tilskyndelse til at indføre varerbiler til privatbenyttelse. Der har også været en væsentlig tilskyndelse til at indføre dyre varerbiler, fordi afgiften har været den samme uanset bilens pris.

Fremover bliver indførselsafgiften for alle varerbiler en stykafgift på 50.000 kr. samt en afgift på 50 % af den del af bilens pris, som overstiger 50.000 kr. For varerbiler på over 4 tons foreslås der dog, at der kun skal betales stykafgiften på 50.000 kr. Det samme vil gælde busser, kranvogne, tankvogne og andre speciel indrettede arbejdskøretøjer.

Der foreslås for det tredje em særlig regel om supplerende afgiftsbetaling, hvis en varebil ombygges til en personbil efter den er indført til Grønland. Reglen går ud på, at der i så fald, skal efterbetales en afgift svarende til indførselsafgiften på personbiler.

Samtidigt foreslås en lempelse af reglerne for indførelse af varerbiler. Lempelsen går ud på, at alle varerbiler, som kun er indrettet med forsæde kan indføres til varerbilsafgift. Det kommer også til at gælde selvom bilen oprindelig er en personbil, som eksempelvis importøren i Danmark har omstruktureret til en varerbil før udførslen til Grønland.

Det foreslås endelig, at der indføres indførselsafgift på 15.000 kr. på vandscootere. Hermed afgiftsbelægges vandscootere, ligesom det allerede er tilfældet for snescootere og almindelige scootere, nemlig knallerter.

Lovforslaget medfører kun ganske uvæsentlige administrative meromkostninger.

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne anmode om dispensation for tidsfristerne og overlade forslaget om Landstingslov om ændring af Landstingslov om indførselsafgifter til Landstinget med henblik på alle 3 behandlinger i dag.

Anders Andreassen, 1. næstformand for Landstinget.

For god ordens skyld skal jeg bemærke, at denne fremgangsmåde, at det er § 38 i vores forretningsorden, hvor der står "Landstinget kan under ganske særlige omstændigheder fravige det i § 9 , §33, §34, §35 og §36 angivne tidsfrister", og det er det vi arbejder ud fra.

Inden vi går over til 2. behandlingen, således har vi forelagt den ved 1. behandlingen og jeg ved ikke om der er nogen bemærkning dertil, men den må viderebehandles i skatteudvalget, og herefter må mødet afbrydes med en ½ time, og arbejder 1. behandlingen, således sagen pågår til Skatteudvalget.

Og vi starter igen omkring 15.45.

Anders Andreassen, 1. næstformand for Landstinget.

Mødet genoptaget.

Vi genoptager behandlingen af forslaget til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indførselsafgifter, 1. behandling.

Først går vi over til partiernes ordførere. Der er opstået tvivl, vi skal gøre således, at vi først giver partiordførerne lejlighed til, at fremføre deres bemærkninger, hvorefter Landsstyremedlemmer for Økonomi, hvorefter betænkningen bliver forelagt i forbindelse med 2. behandlingen.

Man ønsker, således at man først afgiver betænkning, betænkningen kan først afgives i forbindelse med 2. behandlingen og dette her er fortsættelsen af 1. behandlingen, hvorfor partiordførerne først skal have mulighed for at komme med deres bemærkninger.

Først er det Hans Enoksen, Siumut.

Hans Enoksen, Siumut.

Først er Siumut i princippet enig i det fremlagte forslag, men vi vil gerne fremsætte et ændringsforslag.

Siumut og Inuit Ataqatigiit foreslår, at man forhøjer afgiften for vandscootere, det blev foreslået, at afgiften skal være 15.000 kr., men vi foreslår, at den bliver forhøjet til 30.000 og derefter er der i Siumut og IA, at man fremsætter lovforslag, der vedrører begrænsning af indførsel af vandscootere. I forslagets § 1 stk. 6 ændres 15.000, således at der står 30.000 kr. Tak.

Og her er det Augusta Salling, Atassut.

Augusta Salling, Atassut.

Atassut mener, at man skal være påpasselig med at lave afgifter, men Atassut er ligeledes opmærksom på, at man skal holde skatterne nede, men vi ligger meget vægt på, at det forslag, de er vedtaget i Landstinget, og som har økonomiske konsekvenser, at man også sikrer sig den økonomiske konsekvens, hvorefter at vi efter nøje drøftelse har besluttet, at gå indfor det fremlagte forslag.

Her skal jeg minde om, at vi ikke har drøftet ændringsforslaget til dette ændringsforslag.

Vi skal nævne, at vi finder det på sin plads, at benzin- og solardrevne biler behandles ens, fordi de forurener lige lidt, dermed finder vi, at der ingen grund er til, at forskelsbehandle disse biltyper.

I Atassut vil vi gerne have sikret, at forhandlingerne, der pågår mellem Skattedirektoratet og taxaorganisationerne ikke bliver berørt af dette fremlagte forslag.

Atassut skal herved påpege, at man sikrer sig, at de budgettere midler bliver hentet også uden at man forhøjer afgifter.

Så er det Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit har følgende bemærkninger til forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indførselsafgifters 1. behandling, og ligeledes i forbindelse med fremlæggelse af Inuit Ataqatigiits og Siumuts forslag, der vil vi gå indfor, at den går videre til sin 2. behandling i sin nu forelæggende form, men forhøjelse af vandscootereafgiften.

Og så er det Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet.

Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet

Kandidatforbundet har ikke haft mulighed for at drøfte nærmere denne pludselig fremlagt forslag, men vi har en klar politik, hvad angår afgiftsbelægning, således, at når der skal forhøjes afgifter, så skal man tage hensyn til borgernes situationer, ikke mindst m.h.t. private virksomheder.

Vi taler jo hele tiden om, at man ikke må ramme de mindrebemidlede i samfundet, men m.h.t. afgiftsforhøjelsen på tobak, så vil man også ramme de mindrebemidlede i samfundet. Derfor er vi imod forslaget om afgiftsforhøjelse omkring biler og tobak, men m.h.t. afgiftsbelægning af vandscootere, så er vi enig i, at det sker. Vi har lagt os fast på 15.000 kr., men nu er det lige pludselig foreslået 30.000.

Med disse bemærkninger går vi forelagt vores holdning til Landsstyrets forslag til ændring af Landstingslov om indførselsafgifter.

Så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

Først til Atassuts bemærkninger omkring taxaorganisationer. Så har forhandlingerne været gennemført i juli måned og partierne har videreført, at finde frem til nogle prisnedsættelser for taxaorganisationerne, og parterne er igang med disse forhandlinger og jeg regner med, at man går nærmere ind på det, på et senere tidspunkt.

Og til Kandidatforbundet, så er der sket afgiftsforhøjelser og ikke desto mindre også steget på andre områder, og især m.h.t. biler og snescootere. Snescooterne kan vi tage som et eksempel. Der er der snescootere, der er indført på nuværende tidspunkt i forhold til sidste år stedet og indførsel af forskellige biler er også stigende, både varebiler.

Selvom der er sket afgiftsforhøjelser på tobak, så er tobaksforbruget steget, selvom der også pågår kampagner imod tobaksforbruget, så er tobaksforbruget kun faldet med 3 % hidtil.

Derfor er det beklageligt, at det nøje overvejet forslag fra Landsstyret ikke bliver bakket op fra Kandidatforbundet, og dertil skal blot bemærke, at Landsstyret i forbindelse med fremsættelse af disse forslag har gennemført høring til relevante parter.

Og nu har Godmand Rasmussens, Atassut bedt om ordet uden for partiordførerne.

Godmand Rasmussen, Atassut.

Landsstyret og Landstinget har jo deres rettighed til at gøre en sådan ting, uden at spørge befolkningen først, og det accepterer jeg. Men det der er blevet foreslået her, det er jeg overhovedet ikke imod, selvom jeg er betænkelig ved det.

Men jeg vil gerne benytte mig af et bestemt ord, hvor man også har været inde på, at denne lov træder i kraft med det samme og når der skal se sådanne ting, det er noget vi først har set netop nu, men det berører jo også erhvervslivet med sådanne ting. Det ville have været godt, hvis der havde været mulighed for at drøfte sådanne ting under lukkede møde, således at det kan ske i bedre forståelse med hinanden, når sådanne ting skal vurderes, idet det jo har stor indflydelse på samfundet, velafmærke hvis det kan behandles under lukkede møder.

Men jeg skal lige understrege, at jeg ikke er imod forslaget, hvorfor jeg også vil stemme for.

Og Mogens Kleist fra Kandidatforbundet har også bedt om at få ordet uden om partiordførerne.

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Under valgkampen her i vinter, så fremlagt Landsstyret, at man skal give de private en chance.

Josef Motzfeldt siger, at man er ifærd med at forhandle med taxaejerne, men hvad gør de nu. De forhøjer afgifterne, det er jo at lukke deres muligheder, det er jo en kovending man her foretager sig, såfremt lovforslaget her bliver vedtaget, d.v.s. Man lukker af for flere taxavognmænd.

Hvorfor skal vi ikke først se på os selv når vi skal finde besparelser. Vi kan godt sige, at hvert eneste efterår, så bliver der store afgiftsforhøjelser, som også har indflydelse på borgerne. Det er ligesom, at sige til dem, at da vi vil indføre afgiftforhøjelser, således at jeres muligheder bliver mindre, det er jo ikke at give de private en chance. Tak.

Og så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel, der kommer med en besvarelse.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

Jeg siger tak til de bemærkninger, der er kommet. Først til uden om Atassuts ordfører Godmand Rasmussens bemærkninger om, at sådanne lovforslag kan behandles under lukkede møder.

Det mener Landsstyret ikke vil være på sin plads, fordi vi kan ikke drøfte lovgivningsinitiativer under lukkede møder, og sådanne afgiftsbelægninger bliver jo behandlet af lovgivende forsamlinger her i landet og i andre lande, og de ting man så gerne vil opnå ved afgiftsbelægning, der er det jo hensigten af man skal have flere penge ind i kassen.

Men såfremt det hele skulle behandles i løbet af 4 år, så ville man jo hamstre og det er for at begrænse hamstringen, at man behandler sådanne ting. Men på den anden side kan jeg godt forstå Godmand Rasmussens argumenter, men på den anden side, kan man ikke behandle lovforslaget under lukkede møder, idet de skal behandles åbent.

Til Mogens Kleist fra Kandidatforbundet, så ved jeg ikke om vedkommende har brugt, at give de private en chance, men det er ikke de private virksomheder man specielt vil ramme, men alle og enhver der gerne vil købe en bil.

Men som før nævnt, så er indførslen af snescootere ikke blevet mindre, selvom afgiften er blevet højere. Tak.

Og Godmand Rasmussen, Atassut har bedt om at få ordet igen.

Godmand Rasmussen, Atassut.

Ja jeg forstår godt den besvarelse som Landsstyremedlemmet for Økonomi er kommet med. Ja men det jeg har taget det frem, således at man kan tænke på det.

Hvilken uheldig side ville der være, hvis man behandler sådanne ting under lukket møde, men det kunne jo være at man kunne finde en bedre løsning ? Men det jeg blev forskrækket over, at jeg selv er ny her i salen. Det forslag er jo lige blevet lagt frem på mit bord, hvorfor det har været svært for mig, at tage en beslutning om det, men hvis det ikke kan lade sig gøre, så kan det ikke lade sig gøre, men jeg mener godt, at såfremt man gør det på den måde, så er det jo heller ikke nogen hindring for at gøre det.

Jeg skal lige minde om, at vi arbejder ud fra vores forretningsorden og de regler, der er blevet udstukket der, og når man behandler lovforslag, så kan det jo ikke behandles under lukkede møder.

Den næste der får ordet er Landsstyremedlemmet for Økonomi.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

Tak. Som formanden sagde det, så har landstingsmedlem Godmand Rasmussen mulighed for at stille ændringsforslag til forretningsordenen for Grønlands Landsting, såfremt han synes det bliver nødvendigt.

Landsstyret kan ikke tage beslutningen om sådanne ting henover hovedet på landstingsmedlemmerne, idet det jo er dem, der bestemmer, hvad forretningsordenen skal indeholder.

Og den næste taler er Otto Steenholdt.

Otto Steenholdt, Atassut.

Og ser man så på hele ændringsforslaget, så har man været inde på en stor forhøjelse af vandscooterafgiften og det har vi ikke haft mulighed for at drøfte under vores pause.

Og vores ordfører var også inde på en efterlysning, af det man også var inde på under åbningstalen og jeg mener ikke, at man er kommet med en klar besvarelse og jeg mener, at vi bliver nødt til lige internt i partierne lige diskutere forslagene, inden 2. behandlingen.

Og så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi for yderligere besvarelse.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

Hvad angår taxavognmænd og andre der bliver nødt til at have en bil i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv, så har man vurderet det hele under et; tømre, forretningsdrivende, smede som bliver nødt til at have en bil, det har man så mulighed for, at de kan have en mindre afgift på deres bil.

Men såfremt der er behov for, at holde en yderligere pause for partierne for at gendrøfte det, det tror jeg, at mødelederen kan taget en beslutning om det.

Anders Andreassen, 1. næstformand for Landstinget.

Og der er ikke andre der har bedt om, at få ordet, så kan vi så sige, at den nuværende 1. behandling nu er færdig og vi kan gå over til 2. behandlingen, hvorefter det så er Skatteudvalgets formand, der skal fremlægge betænkningen, Per Berthelsen Siumut, værsgo.

Per Berthelsen, Siumut.

Betænkning afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg vedrørende forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indførselsafgifter afgivet til 2. behandlingen.

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af landstingsmedlem Per Berthelsen formand, landstingsmedlem Hans Enoksen, Landstingsmedlem Lars Sørensen, Landstingsmedlem Anders Nilsson Atassut som suppleant for landstingsmedlem Daniel Skifte Atassut, landstingsmedlem Mads Peter Grønvold Kandidatforbundet.

Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg her på et fælles møde med Landstingets Finansudvalg den 5. oktober 1999 og på to møder den 6. oktober 1999 behandlet forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indførselsafgifter.

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg skal konstatere, at det merprovenue som ændringen af Landstingsloven om indførselsafgift, som den forventes at medføre - er indregnet i Landsstyrets forslag til Finanslov 2000.

Landsstyret foreslår, at der sker ændringen i følgende afgiftstyper: cigaretter og andre tobaksvarer, biler samt at der indføres afgift på vandscootere.

Ad) cigaretter og andre tobaksvarer.

Landsstyret foreslår en forhøjelse på 10 % på cigaretter og andre tobaksvarer. Denne forhøjelse forventes at indbringe omkring 16 mio. kr.

Ad) biler

Landsstyret foreslår for det første, at indførselsafgiften på dieselbiler forhøjes til det gældende niveau for benzinbiler, således at der sker en afgiftsmæssigt ligestilling mellem disse biler og benzinbiler.

Landsstyret foreslår for det andet, at hæve indførselsafgiften på varebiler, således at afgiftsforskellen mellem varebiler og personbiler formindskes.

Landsstyret foreslår for det tredje en særlig regel om supplerende afgiftsbetaling, hvis en varebil ombygges til en personbil efter at den er indført til Grønland.

Landsstyret foreslår for det fjerde en lempelse i reglerne for indførsel af varebiler, således at biler, der kun er indrettet med forsæde, kan indføres til varebilsafgift.

Landsstyret foreslår endeligt regler om forretning af efterbetalingsbeløbet ved supplerende afgiftsbetaling, forhåndstilsagn og visse redaktionelle ændringer i lovteksten.

Ændringen af indførselsafgiften på biler forventes at indbringe omkring 2 mio. kr. årligt.

Ad) vandscootere

Landsstyrets foreslår, at der indføres en stykafgift på 15.000 kr. Landsstyret har ikke skønnet, hvor meget denne afgift ventes at indbringe.

Landsstyret foreslår, at ændringen af Landstingsloven om indførselsafgifter skal træde i kraft straks.

Et flertal i Skatte- og Afgiftsudvalget bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut indstiller det forelagte forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indførelsesafgifter til vedtagelse i Landstinget.

Et mindretal i skatte- og Afgiftsudvalget bestående af Kandidatforbundet indstiller det forelagte forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indførselsafgifter til forkastning af Landstinget. Mindretallet vil under 2. behandlingen af forslaget nærmere begrunde indstillingen.

Men når jeg kommer hertil skal jeg bemærke, at der bliver fremsat et ændringsforslag, hvorfor jeg skal spørge Formandskabet om det ikke er ønskeligt, at ændringsforslaget skal behandles i skatte- og Afgiftsudvalget til behandling.

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere. Først er det Hans Enoksen, Siumut.

Hans Enoksen, Siumut.

For det første. Ændringsforslag til det fremlagte forslag. Landstingsgrupperne i Siumut og Inuit Ataqatigiit er principielt modstandere af vandscootere i Grønland og vil der for foreslår følgende: Forhøjelsen af vandscootereafgiften forhøjes til 30.000 pr. stk. Siumut og Inuit Ataqatigiit vender iøvrigt tilbage til eventuelt forbud af vandscootere til Grønland senere.

Efter at have sagt det, så er Siumut i princippet enig i betænkningen og går ind for at forslaget går videre i sin foreliggende form til 3. behandlingen. Tak.

Den næste er Siverth K. Heilmann, Atassut.

Siverth K. Heilmann, Atassut.

Tak. De ting der bliver fremlagt her i forbindelse med dette lovforslag sker meget hurtigt som sædvanligt, og jeg forstår ellers, at man lige skal vende tilbage til den i udvalget.

Men Siumuts ordfører fremsatte ændringsforslag om forhøjelse af vandscooterafgiften, at den forhøjes til 30.000 pr. stk., og jeg forstår at de fastholder dette ændringsforslag, hvorfor jeg ud fra vores ordførers bemærkninger bemærke m.h.t. vandscootere. Det af Landsstyret foreslået 15.000 kr. afgift er Atassut enig i, og det ændringsforslag som Hans Enoksen fra Siumut fremkom med, at det forhøjes til 30.000 kr. det vil vi stemme imod.-

Og hvor man også blandt andet kom ind på, og jeg citerer ".Siumut og Inuit Ataqatigiit vender iøvrigt tilbage til eventuelt forbud af vandscootere til Grønland senere". Det er en af de muligheder vi tænker på her.

Det er ligesom om man vil begrænse vores unges muligheder, hvorfor vi fra Atassut kun støtter Landsstyrets forslag om afgift på 15.000 kr.

Så er det Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

Fra Inuit Ataqatigiit skal vi først sige, at flertallets bemærkninger i Skatte- og Afgiftsudvalget, at vi går ind for disse.

Som bekendt under Landstingets efterårssamling sidste år, forhøjede man afgiften på tobak og biler, hvor forhøjelsen har det formål, at man vil begrænse importen af både biler og tobak. Men der blev sagt, at dette formål ikke er indfriet, hvilket blev sagt for nyligt, og vi har lige behandlet forslag til Landstingstillægsbevillingslov II for 1999, hvor det blev bekræftet, at vores forbrug af luksus ydelser, at der ikke er fald i vores luksus forbrug.

I Inuit Ataqatigiit ved vi, at der vil blive fremsat forslag om tobaksfrie miljøer, hvor man vil stramme op omkring reglerne, hvor man vil opnå, at man vil begrænse det store tobaksforbrug i samfundet, såvidt muligt.

Vi ved i Inuit Ataqatigiit, at man blot ved stramning af forordninger eller afgiftsforhøjelser kan opnå nedsættelse af forbruget. Nu har vi fået mulighed for, at intensivere behandlingen omkring spiritusmisbrug og tobaksmisbrug. For der blev fra sundhedsvæsenets side sagt, at det store forbrug af tobak i Grønland bevirker 5 dødsfald pr. måned.

I Inuit Ataqatigiit har ligesom alle andre ment, at forbruget af diesel er lift mindre forurenende end benzin, hvorfor afgifterne til dieseldrevne biler, synes efter vores mening at have været på sin plads, men sådan er forholdene ikke. Det har vist sig, hvorfor vi går ind for Landstyrets forslag om ligelig afgiftsbelægning både på benzin- og dieseldrevne biler.

Da vi går ind for resten af ændringsforslagene har vi ingen yderligere bemærkninger og samtidigt skal vi også bemærke, at vi støtter udvalgets betænkning fuldt ud, og her tænker vi på flertallets indstilling.

Og nu er det Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet.

Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet.

Inden 2. behandlingen af punktet her, så er der et forslag om forhøjelse af vandscooterafgiften fra 15.000 til 30.000 kr., der vil vi gerne foreslå, at det bliver behandlet i Skatte- og Afgiftsudvalget, hvorefter vi så blot vil henvise til vores bemærkninger under 1. behandlingen.

Så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi, der kommer med en besvarelse.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

På vegne af Landsstyret, der vil jeg gerne takke for den positive behandling af forslaget, og jeg er også glad for, at man også har behandlet dette i henhold til forretningsordenen, hvorefter vi så også kan behandle forslaget færdigt i dag.

Og jeg skal lige minde om, at Skatte- og Afgiftsudvalget allerede var blevet informeret om dette, og jeg regnede så også med at de også havde informeret deres gruppe om det.

Men som førnævnt, så regner vi med, at få 18 mio. kr. ind, hvor man på forhånd også har regnet med en mindre nedgang i tobaksforbruget. Selvfølgelig arbejder Landsstyret ikke på blot at forhøje afgifterne, men forslagene omkring afgiftsforhøjelserne her, skal ses med nogle forskellige øjne m.h.t. sundhed og at vi så også kan få flere pengemidler ind i Landskassen.

Derfor vil jeg også set under et sige tak, for den positive modtagelse forslaget har fået. Men til Atassut ordfører mener, at man prøver at lukke af for vandscooterne, men jeg tror, at hvis man har det mindste kendskab til vandscooterne, som man ved, så er det op til 70 % af brændstoffet som ikke bliver forbrændt, og som blot forurener i det kolde vand, og til det forslag her, så har vi taget udgangspunkt i det kendskab til vores eget klima, og jeg vil endnu engang sige tak til den støtte forslaget har fået. Tak.

Anders Andreassen, 1. næstformand for Landstinget.

Der er ikke andre der har bedt om, at få ordet og jeg skal lige nævne, at det er blevet ønsket, at forslaget lige bliver vendt endnu engang i Skatte- og Afgiftsudvalget, hvorfor vi lige foreløbig stopper mødet i 15 minutter, hvorefter vi så efter det kan genoptage mødet.

Mødet er midlertidigt afbrudt.

Anders Andreassen, 1. næstformand for Landstinget.

Mødet genoptaget.- Og det er behandlingen af punkt 39. Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter, genoptagelse af 2. behandlingen.

Og det er Skatteudvalgets formand Per Berthelsen, der fremlægger Tillægsbetænkning.

Per Berthelsen, Siumut.

Tillægsbetænkning afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg vedrørende forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indførselsafgifter afgivet til 3. behandlingen.

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af landstingsmedlem Per Berthelsen Siumut formand, landstingsmedlem Hans Enoksen Siumut, landstingsmedlem Lars Sørensen Inuit Ataqatigiit, landstingsmedlem Anders Nilsson som suppleant for landstingsmedlem Daniel Skifte Atassut og endelig landstingsmedlem Mads Peter Grønvold Kandidatforbundet.

Udvalget har efter 2. behandlingen igen behandlet forslaget til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indførselsafgifter.

Siumut og Inuit Ataqatigiit stillede til 2. behandlingen af forslaget et ændringsforslag om, at indførselsafgiften på vandscootere blev fastsat til 30.000 kr. pr. stk.

Et flertal i Skatte- og Afgiftsudvalget bestående af Siumut og Inuit Ataqatigiit indstiller ændringsforslaget til forslaget Landstingslov om ændring af Landstingslov om indførselsafgifter til vedtagelse af Landstinget, således at § 1 nr. 6 i nærværende forslag affattes således. I stk 1 indsættes som ny nr. 25 citat starter "Vandscootere pr. stk. 30.000 kr.", citat slut.

Et mindretal i Skatte- og afgiftsudvalget bestående af Atassut og Kandidatforbundet fastholder deres støtter til Landsstyrets forslag om en afgift på vandscootere på 15.000 kr.

Det har under forhandlingerne været fremme, at argumentet for forhøjelsen af afgiften til 30.000 kr. skulle være hensynet til miljøet, idet vandscooterne skulle have en dårlig brændstofudnyttelse og iøvrigt være til gene for erhvervsfiskerne og fangerne.

Mindretallet forstår de argumenter, som flertallet har fremført til støtte for ændringsforslaget, men mener, at det skal løses igennem allerede eksisterende muligheder, for begrænsning af vandscooternes færden gennem kommunale vedtægter, og ved mijøcertifikater ved indførelsens, der dokumentere at vandscooteren ikke forurener på en uacceptabelt omfang.

Vi mener således og det skal lige understreges, at mindretallet ikke mener, at man skal misbruge afgiftslovgivningen til miljø- og trafikregulering. Tak.

Og jeg skal spørge om partiernes ordførere har nogle bemærkninger til Tillægsbetænkningen. Det synes ikke at være tilfældet, undskyld. Så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi, der kommer med en besvarelse.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

Nu er resultatet af udvalgets arbejde fremlagt og det synes at være, at uenigheden kun består af det, der vedrører vandscootere, hvorimod der er enighed om afgifter på biler og tobak og at der afholdes særskilt afstemning om afgiften på tobak og biler og vandscootere.

Anders Andreassen, 1. næstformand for Landstinget.

Da der ikke er andre, der har bedt om ordet, skal vi stemme om først ændringsforslaget, og det er at vandscooterafgiften forhøjes fra 15.000 kr. til 30.000 kr. De der stemmer for dette forslag bedes rejse sig. 17. De der stemmer imod bedes rejse sig. 12. Og de der undlader at stemme bedes rejse sig.

Vi må stemme om igen. De der stemmer for, at afgiften forhøjes til 30.000 kr. for vandscootere bedes rejse sig. 18 stemmer for. De der stemmer imod bedes rejse sig 12. Det vil sige samtlige tilstedeværende her i Landstingssalen og der er ingen der undlod om stemme.

Og dernæst skal vi stemme om, Landsstyrets forslag, nemlig at vandscootere afgiftsbelægges med 15.000 kr. pr. stk., og de der stemmer for dette forslag bedes rejse sig. 12. Og de der stemmer imod bedes rejse sig 18. Det vil igen sige samtlige tilstedeværende her i Landstingssalen. Og ingen har undladt at stemme.

Og således er det vedtaget, at afgiften på vandscootere sættes til 30.000 kr.

Og nu skal vi stemme om, at forslaget går videre til sin 3. behandling i sin nuværende udformning, de der stemmer for det bedes rejse sig. 26. De der stemmer imod bedes rejse sig. 4. Således har samtlige tilstedeværende afgivet stemme og ingen har undladt at stemme. Og således er den vedtaget i sin 3. behandling.

Og nu skal vi stemme om dette forslag i sin 3. behandling. De der stemmer for bedes rejse sig. 18. De der stemmer imod bedes rejse sig 12. Der er heller ikke ingen, der har undladt at stemme.

Således er forslaget vedtaget i sin forelæggende form, og dermed er vi også færdig med behandling af punkt 39.