Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 40-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

15. mødedag, tirsdag den 26. oktober 1999

 

Punkt 40.

Landstingets udtale om "Aftale om fremme af fiskefartøjers overholdelse af internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav"

 

Simon Olsen, Landsstyremedlem for Erhverv.

Landstingets udtale om "Aftale om fremme af fiskefartøjers overholdelse af internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav", det såkaldte FAO-flagstatsaftalen.

Jeg skal hermed på Landsstyrets vegne fremlægge "Aftale om fremme af fiskefartøjers overholdelse af internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav" , FAO-flagstatsaftalen til Landstingets udtalelse.

Som anført i forbindelse med forelæggelsen af spørgsmålet om Danmarks ratifikation, omfattende Grønland, af FN-aftalen om fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande, medførte udbredelsen af eksklusive økonomiske fiskerizoner, at der opstod et betydeligt pres på fiskeressourcerne på det åbne hav.

Det blev i slutningen af 80'erne klart, at fiskeressourcerne ikke længere kunne bære den rivende og ofte ukontrollerede udnyttelse og udvikling, der fulgte med. det var blevet nødvendigt med en ny indfaldsvinkel til forvaltning og bevaring af fiskebestande samt at tage miljømæssige hensyn.

FAO-flagstatsaftalen blev færdigbehandlet i 1993 og har til formål at fremme fiskefartøjers overholdelse af internationale bevarelse- og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav. Aftalen indeholder forpligtigelse for flagstaten til at kontrollere egne fartøjers fiskeriaktiviteter på det åbne hav, d.v.s. uden for 200 sømil, herunder pligt til at indføre autorisation, d.v.s. licens, til at fiske i internationalt farvand og pligt til at udveksle informationer om dette fiskeri via FAO. Aftalen indeholder desuden forpligtigelse for flagstaten til at sanktionere eventuelle overtrædelser.

I 1995 blev det yderligere i FAO-regi udarbejdet en såkaldte adfærdskodeks, Code of Coduckt, for forsvarligt fiskeri. Med adfærdskodeksen etableres principper og standarder, som vil kunne anvendes med henblik på bevaring, forvaltning og udvikling af alle former for fiskeri med hensyntagen til biologiske, teknologiske, økonomiske, sociale, miljømæssige og kommercielle aspekter.

Der er ikke pligt til at følge adfærdskodeksens regler. Dog gives visse bestemmelser bindende virkning for de stater, som ratificerer FAO-flagstatsaftalen, idet denne udgør en integreret del af adfærdskodeksen. Dette gælder særligt reglerne om flagstatens ansvar og forpligtigelsen til at deltage i internationale samarbejde og udveksling af oplysninger om fiskefartøjer. Adfærdskodeksen skal på samme måde fortolkes i overensstemmelse med relevante bestemmelse i FN-aftalen om bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande. Der er således tæt sammenhæng mellem de to aftaler, som Landstinget skal udtal sig om på indeværende samling. Landsstyreområdet for Erhverv har dog fundet det mest hensigtsmæssigt at forelægge aftalerne til separat stillingtagen.

Udgangspunktet for FAO-flagstatsaftalen er den eksisterende folkeret: Man kan ikke fiske ensidigt og ubegrænset på det åbne hav. Alle lande har pligt til selv eller i samarbejde med andre stater at gennemføre de nødvendige foranstaltninger til bevarelse af de levende ressourcer i det åbne hav.

Flagstaten skal således i henhold til aftalen sørge for, at dens fiskefartøjer ikke underminerer effekten af internationale bevaringsforanstaltninger. Tilladelser til fiskeri må kun udstedes, hvis flagstaten er sikker på effektivt at kunne håndhæve sine forpligtigelser i henhold til aftalen i relation til det pågældende fartøj.

Flagstaten skal endvidere træffe håndhævelsesforanstaltninger og gennemføre sanktioner i tilfælde af at fiskefartøjer, der fører dens flag, overtræder bestemmelserne i aftalen.

Aftalens parter skal på passende vis samarbejde om gennemførelsen af aftalen og udveksling af oplysninger. Dette kan f.eks. ske ved deltagelse i regionale fiskeriforvaltnaltningsorganisationer eller på bilateralt plan. Grønland er som bekendt medlem af NAFO, Den Norvest Atlantiske Fiskeri Organisation, oh NEAFC, Den Nordsøst Atlantiske Fiskeri Commission, og har bilaterale aftaler om fiskerimæssigt samarbejde med Island, Færøerne, Rusland og Norge.

Udveksling af oplysninger skal desuden ske igennem FAO, som gør oplysningerne tilgængelig for alle parter.

FAO-flagstatsaftalen er blevet godkendt af EU og dermed Danmark som medlem. Dette indebærer, at aftalen alene skal godkendes af Danmark på vegne af Færøerne og Grønland. Udenrigsministeriet forestår denne godkendelse.

Aftalen træder i kraft, når mindst 25 stater har ratificeret den pr. 18. august 1999 havde 14 stater ratificeret aftalen,

Landsstyreområdet for Erhverv finder, at de forpligtigelser aftaleteksten pålægger flagstaterne, er rimelige og nødvendige for udøvelsen af et forsvarligt fiskeri på det åbne hav.

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overflade "Aftale om fremme af fiskefartøjers overholdelse af internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav" til Landstingets udtalelse.

Vi går nu over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere. Først er det Hans Enoksen, Siumuts ordfører.

Hans Enoksen, ordfører, Siumut.

Fra Siumut har vi følgende bemærkninger vedrørende Landstingets udtalelse til fremme af fiskefartøjers overholdelse af internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav. Vi prioriteter i Siumut højt på enhver bevaringsforanstaltningen især inden de levende ressourcer.

Fiskeriet er i hastigt udvikling, og vi er i Siumut er vi fuldt i enige i hårdere og styrkelse af internationale bevaringsforanstaltninger.

Beskyttelse og bevaring af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande er nødvendigt, også i Grønland, og det er vigtigt for at os alle, såfremt vi ikke skal ændre radikalt på vores levevis, er det nødvendigt og uundgåeligt, at Grønland tilslutter sig denne aftale, og derfor vil vi fra Siumut give vores uforbeholden støtte her til.

Vi er grundlæggende enig i, at aftalen indeholder forpligtigelse for flagstaten til at sanktionere eventuelle overtrædelser, og på den måde sikrer man bedre forvaltning af fiskeriet, hvor man sikrer en mere forsvarlig forvaltning.

Og det er sikkert at man kan forvalte bedre m.h.t. antallet af fiskefartøjer, og i den forbindelse glæder vi os over, at der ligeledes bliver mulighed for, at sanktionere eventuelle overtrædelser hurtigere.

Vi vil påpege nødvendigheden af samarbejde mellem biologer og ikke mindst bruger, for at sikre beskyttelse og bevaring af fisk og andre levende ressourcer, da de har brug for hinanden, og har den erfaring, som er nødvendigt, men hvor man også sikrer, at fiskerne ikke stille ringere.

Vi vil lige ligeledes ønske, at vi selv vurdere vores forbrug af levende ressourcer, og der er behov for revurdering af forholdene omkring rejefiskeriet, hvor vi skal tage hensyn til fiskefartøjernes størrelse og fiskegarnenes størrelse, som i dag bliver større og større, og hvis der ikke sættes en grænse, så vil fiskeriet eskalere, så vi ikke kan ændre en uhensigtsmæssigt og ukontrollabelt fiskeri.

Med disse bemærkninger tilslutter vi os Landsstyrets forelæggelse. Tak.

Nu er det Godmand Jensen, Atassut.

Godmand Jensen, ordfører, Atassut.

Landstingets udtalelse om aftale om bestemmelserne i De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. December 1982, vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande, Atassut har følgende korte bemærkninger.

Efter af have nærmere undersøgt Landsstyrets fremlæggelse til udtalelse til De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. December, skal vi fra Atassut tilkendegive, at vi støtter udtalelsen fuldt ud.

Vi er god klar over, at nutidens grønlandske fiskere i stigende grad, fisker ikke kun uden for Grønlands kyst, men også i internationalt farvand. Det er meget vigtigt, at vi fortsat støtter og arbejder for de tiltag, for at bevar og forvalte fælles fiskebestande og de stærkt vandrende fiskebestande.

For at gennemføre bestemmelsen og efter af have nærlæst Landsstyrets fremlæggelse, vil vi give udtryk for at Atassut støtter fremlæggelsen fuldt ud.

Så er det Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit.

Ole Lynge, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit vil først bemærke, at vi kun kan medgive vurdering af, at der i de sidste snart 20 år har fiskeriet været i stærkt fremgang i det åbne hav, og uden for 200 sømile grænsen, og som nævnt har der i det forløbne år været stor aktivitet om at finde og har fundet nye fiskepladser i det åbne hav, og i takt med det har store havgående trawlere været i stort fremgang, ikke bare i størrelse, men også materielt, og m.h.t. deres udstyr til at finde fiske, hvor de kan være op på fiskeri op til flere måneder.

Fiskeriets udvikling til at fiske i det åbne hav, har uden tvivl medført, at der fiskes kollektivt af de efterhånden kendte fiskereserver, og det medfører igen, at der er risiko for, at der foregår overfiskeri i bestemte felter, når man tænker på levedygtigt udnyttelse af ressourcerne, selvom man endnu ikke klart ved, hvordan ved, hvordan disse fiskefelter ændrer sig, og m.h.t. forandring af bestanden.

Inuit Ataqatigiit anser det for naturligt, at det grønlandske Landsstyre opfordrer til, at tage stilling til de gældende 2 FAO aftaler hver for sig, for det er vigtigt, at man retter sig efter internationale regler, m.h.t. levedygtigt udnyttelse, og at man skaber ensartet grundlag.

I følge FAO-flagstatsaftalen er det ikke muligt at fiske som man vil, uden begrænsning. Desuden har alle lande pligt til selv eller i samarbejde med andre lande, at tage de nødvendige skridt til at få efterlevet bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer.

Efter Inuit Ataqatigiits mening er der mulighed for, at man kan iværksætte kontrol, der sikrer, at man følger sine pligter.

Som det klart fremgik af indlægget har en flagstat pligt til at foretage passende initiativer til overholdelse af denne ret og har pligt til at foretage sanktioner i fald aftalen ikke bliver overholdt af et land med eget flag.

Retten til fiskeri i internationale farvande og uden for 200 sømile grænsen, har Grønland pligt til at være med i, og være med til at få indflydelse. I dag fisker vi mest i vores egne farvande, det vil i fremtiden være spændende at se, hvor meget indflydelse og interesse de havgående fartøjer fra Grønland vil have.

Grønland bør udnytte sit medlemskab af den Norvestastlantiske- og Østnordatlantiske fiskerisamarbejde og Commission, og søge at få mere indflydelse end det er tilfældet i dag.

Inuit Ataqatigiit vil være med til samarbejdet, hvor der for nyligt var seminar om rejefiskeri, der blev stillet krav om, at man i samarbejde med trawlerorganisationen skal arbejde for, at få en tydeligere placering internationalt, m.h.p. deltagelse i fiskeri i internationale farvande, bliver mere afbalanceret.

Med disse bemærkninger støtter Inuit Ataqatigiit Landsstyremedlemmet for Erhverv i hans arbejde med udarbejdelse af ordlyden til aftalen om flagstaternes forpligtigelser og hvor der skal foregå forsvarligt fiskeri.

Og nu er det Kandidatforbundets Anthon Frederiksen.

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Vi har i Kandidatforbundet med interesse gennemgået aftale om fremme af fiskefartøjers overholdelse af internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav.

Vi vil fra Kandidatforbundet sætte et stort spørgsmålstegn ved, at deltage i en aftale, der vedrører forskellige forhold vil binde vores fiskere og vort land på forskellige områder, af forskellige årsager.

For det første at sagen ikke først er sendt til høring hos fiskeriforeninger- og organisationer og andre relevante organisationer.

For det andet er det sådan, at såfremt vort land tiltræder og bliver medlem i aftalen, der ikke uden videre kan opsiges fra et lands side, vil der være grund til en vis ængstelse for vort land, og dets fiskere, for hvis vi begynder at fremsætte krav, i forbindelse hermed, vil først 2/3 af deltagernes positive tiltrædelse eventuelt kunne godkendes og efterkommes. Og endvidere kan en udmeldelse fra et medlemsskab først søges realiseres mindst efter 2 års medlemskab.

Derfor vil vi fra Kandidatforbundet sætte et stort spørgsmålstegn ved vores lands deltagelse i en aftale, der minder om vort lands tidligere medlemskab i EF, det nuværende EU, der varede på en ond måde.

Ganske vist indeholder aftalen på dels forskellige områder, der er hver, at være enige om, at der skal værne om rigdommene i havene, men vi skal huske på, at vores fiskefartøjer her i landet, der tager på fiskeri til andre landes fisketerritorier, er så få i forhold i forhold udlandets fiskefartøjer, er der endda bange anelser for reduktion af deres fiskemuligheder, i andre landes fiskefelter, selvom det ikke er ønskeligt, at sådan noget sker. Men man kan ikke lade være med at tænke på, og at nævne sådanne forhold.

Med disse korte bemærkninger vil vi på det kraftigste sætte et spørgsmålstegn ved ønsket om at fremme, at vort lands fiskefartøjer bliver medlem af og deltager i den fastsatte styring af bestræbelser på en fortsat bevaring af de fiskearter, der kan udnyttes i industriel øjemed.

Landsstyremedlemmet for Erhverv, kommer nu med en besvarelse til de fremlagte bemærkninger.

Simon Olsen, Landsstyremedlem for Erhverv.

På vegne af Landsstyret skal vi meddele, at vi er tilfredse med, at partierne Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit er enig i forslaget, idet man også vil opnå, at man så kan være med til samarbejdet og være med til at kunne have indflydelse.

I bemærkninger står der blandt andet også, at man i samarbejdet, skal være med til at samarbejde, og der bliver taget citat fra selve aftalen, som tolken desværre ikke kan finde. Og i den forbindelse skal Grønland i NAFO og der er Grønland medlem, og i den forbindelse er der en fiskeriaftale med Island, Færøerne og Rusland.

Og derudover så har Grønland og FAO-flagstatsaftalen er blevet godkendt både af EU og dermed Danmark, og hvorfor fiskeriet uden for 200 sømile grænsen, såfremt der bliver overfisket uden for vores fiskerigrænse på 200 sømile, så kan vi reagere, hvorfor jeg er glad for, at de fleste partier er enig i forslaget, og her i, så tænker vi på, de fisk, der hele tiden vandrer, og dermed også kommer uden for grænsen, og vender tilbage inden for grænsen igen, hvorfor jeg mener, at vi fra Landsstyrets side, bør sige, at såfremt vi skal bevare vores handel med fiskene, den skal vi hele tiden kunne, forsvare.

Hvorfor jeg endnu engang takker de partier som har støttet forslaget.

Og så er det Siverth. K. Heilmann uden om Atassuts partiordfører.

Siverth K. Heilmann, Atassut.

Det er blot en rettelse på Atassuts ordførers vegne Godmand Jensen, der blev fremlagt, og så Godmand Jensen er kommet til at bytte om på papirerne EM1999/40. Det er noget vi skal behandle på torsdag, det er desværre en fejl, men Landsstyremedlemmet kom ind på punkt 40, af 8. oktober, men i princippet er Atassut-gruppen enig i det Landsstyremedlemmet fremlagde.

Og jeg skal endnu engang beklage, at bemærkninger til punkt 78 er dem vi er fremkommet med, men at der er alligevel er enighed herom, er vi kun glade for.

Og Anthon Frederiksen, har bedt om ordet igen.

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Vores bange anelser om Grønlands deltagelse i denne store aftale, der kom vi ind på, den situation vi kom ind i, i forbindelse med Grønlands indlemmelse i EF, og hvor bundet det var, og når man nøje undersøger denne aftale, så kan man se, at der er visse solide ting, vi kommer ind i, og kan ikke uden videre trække os tilbage, at man så har indgået aftale med Island, Færøerne, Rusland og Norge.

Og vi har jo også påpeget, at man ikke har haft høring af grønlandske fiskeres organisationer, vi mener, at det er vigtigt, at der burde have været høring til vores fiskere, også fordi vi i høj grad skal respektere deres stillingtagen til dette spørgsmål.

Vi ved også, at der uden for Grønland og der inden for 200 sømile grænsen, at kontrollen varetages af det danske søværn, og der er ingen mulighed for denne kontrolfunktion, ikke afvikles, men vi er tilfredse med denne kontrolfunktion.

Og i forbindelse med fiskeriseminaret, og ser man på de ting man kommer ind på, der kom man ind på satellitovervågningen, som man har været inde på. Derfor mener vi ikke, at man i forbindelse med kontrolfunktionen bør have større betænkeligheder

Men vi er meget betænkelig ved, at vores fiskere skal bindes ved en aftale til parter på internationalt plan, som markere sig meget stærkt, jeg ved ikke hvad der kommer til at ske.

Og Hans Enoksen har også bedt om ordet.

Hans Enoksen, ordfører, Siumut.

Jeg har ellers god forståelse for Kandidatforbundets betænkeligheder, hvis det drejer sig om kystnært fisker, men det det drejer sig om er fiskeriet uden for 200 sømile grænsen, og jeg er ikke i tvivl om, at når ordningen træder i kraft, vil det have en stor gavnlig virkning, for vores fiskere, og en beskyttelse, og det synes jeg er positivt, og derfor er jeg for dette initiativ.

Og Landsstyremedlemmet for Erhverv kommer med yderligere besvarelse.

Simon Olsen, Landsstyremedlem for Erhverv.

Jeg har også forståelse for Kandidatforbundets betænkeligheder, men udviklingen på internationalt plan på fiskeområdet er så hurtigt, at man er igang med at bygge kæmpestore fiskeriflåder, således at vores fiskeriflåde kan betegnes som små både i forhold til disse store både, således skal vi med til at beskytte vores fiskeres fremtidige kvoter ikke bliver nedskåret meget kraftigt.