Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 31-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

15. mødedag, tirsdag den 26. oktober 1999

Punkt 31.

 Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge "Forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret".

De ophavsretlige forhold i Grønland reguleres ved lov nr. 158 af 31. Maj 1961 om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker, med senere ændringer, dog er ændringslovene fra 1985, 1989, 1992 og 1994 ikke sat i kraft i Grønland. Endvidere reguleres forholdet af lov nr. 157 af 31. Maj 1961 om retten til fotografiske billeder med ændringslovene frem til 1984.

Folketinget vedtog den 2. juni 1995 en ny lov om ophavsret, hvorved der blev foretaget betydeligere ændringer i forhold til den hidtil gældende lov. I 1996 og 1998 er der foretaget mindre ændringer af den nye lov.

Den nye danske ophavsretlov gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Kulturministeriet har rettet henvendelse til Grønlands Hjemmestyre samtidig fremsendt et udkast til en anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret.

Direktoratet for kultur, Uddannelse og Forskning har i sommeren 1999 foretaget en høring blandt relevante parter. Høringsparterne har tilkendegivet en positiv holdning til ikrafttræden af den nye lov.

De ændringsforslag, der er indkommet, er i videst muligt omfang indarbejdet i det her fremlagte forslag. Blandt andet på baggrund af indkomne høringssvar har Direktoratet meddelt Kulturministeriet sine bemærkninger til anordningsudkastet og anmodet om at få fremsendt et revideret udkast med henblik på forelæggelse for Landstinget til udtalelse under Landstingets efterårssamling.

Færdiggørelsen af udkastet harm desværre vist sig mere tidskrævende end Kulturministeriet først havde forventet. Det har derfor først nu, medio oktober, været muligt for ministeriet at færdiggøre udkastet, der hermed forelægges Landstinget til udtalelse.

Ministeriet er efter fremsendelse af udkastet blevet gjort opmærksom på, at affattelsen af enkelte bestemmelser synes at være uhensigtsmæssige. Ministeriet er enige heri, og har derfor anmodet Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning om at gøre Landstinget opmærksom på, at de omhandlende bestemmelser vil blive affattet som det fremgår af vedlagte bilag 1, hvilket Landsstyret hermed skal henlede Landstingets opmærksomhed på.

Landsstyret er af den opfattelse, at der er et stor behov for, at få ophavsretsloven ajourført. En ajourføring af denne lov vil være et kvalitetsløft, som vil styrke de grønlandske kunstneres rettigheder og gøre det muligt for os at leve op til de traktatmæssige internationale forpligtigelser vi bl.a. har via vort medlemsskab af WTO.

Som væsentlige ændringer i forhold til den gældende lov kan nævnes

  1. Følgeretsvederlaget § 38, der sikrer ophavsmanden 5 % i vederlag ved erhvervsmæssig videresalg af kunstværker.
  2. Blankbåndsvederlag §§39-46, der sikrer ophavsmænd et vederlag, når værker udsendt i radio, fjernsyn eller udgivet på fonogram, film, videogram eller lignende. Den. Der fremstiller eller indfører lyd- eller videobånd eller andre indretninger, hvorpå lyd eller billede kan optages, skal betale vederlag til ophavsmændene.
  3. Udvidelse af den tidsmæssige udstrækning af den ophavsretlige beskyttelse, d.v.s. rettighedsalderen, § 63 fra 50 år til 70 år.

4) EDB-programmer/databaser § 1 ligestilles i den nye lov med litterære værker.

Derudover kan det oplyses, at den ophavsretlige beskyttelse af fotografiske værker bliver inkorporeret i ophavsretsloven.

Den nye lov indeholder desuden en lang række mindre ændringer og præciseringer af den hidtil gældende lov.

Det indstilles, at Landstinget bemyndiger Landsstyret til at meddele Kulturministeriet, at Grønlands Hjemmestyre ønsker lov om ophavsret sat i kraft for Grønland, i den ved anordningsudkastet forelagte form, dog med de ændringer der fremgår af bilag 1.

Med disse bemærkninger overlades sagen hermed til Landstingets velvillige behandling.

Vi går nu over til partiernes ordfører, først er det Ruth Heilmann, Siumut.

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Vi har fra Siumuts følgende bemærkninger til Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret.

Ophavsretten til litterære og kunstneriske værker, samt retten til fotografiske billeder er en mangelvare i Grønland. Mange grønlandske kunstnere har igennem årene ønsket, at en sådan lovgivning bliver bragt på bane, og nu foreligger en kærkommen mulighed herfor.

Der er nemlig mange dygtige og virksomme kunstnere i dette land, mange forfattere, kunstnere, malere, sangere, musikere m.m., der gør vort egen dagligdag smukkere og gladere samt nogle gange provokerende på en dygtig måde.

De producerer nemlig et produkt som de også skal leve af, eller for den sags skyld skal have glæde af selv, og det er en sådan lovgivning, der skal på sin plads, for at beskytte og muliggøre en fornuftig disposition til glæde, også for kunstnere selv. I nutiden skal man også tage vare på, at edb-programmer og databaser indgår også i lovgivningen.

Disse ting iberegnet gør vores tilværelse i Grønland på vej til en mere og mere internationalisering, der forpligter aktørerne indenfor denne lovgivning til at være på vagt med deres rettigheder.

Men i og med, at vi i det daglige, får mere og mere anvendt grønlandske kunstneres produkter i radio og fjernsyn samt i den litterære verden, er det kun på sin plads, at støtte en sådan lovgivning ikraftsat her i vort land. Tak.

Og den næste der får ordet er Atassuts ordfører, Finn Karlsen.

Finn Karlsen, ordfører, Atassut.

Atassut skal komme med følgende bemærkninger til Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland om lov om ophavsret.

Som noget af det første vil loven åbne op for forbedrede muligheder for kunstnere, forfattere, digtere m.v. ved sin ikrafttræden, Sagt under et, vil kunstnere kunne udnytte deres værker meget bedre, gennem blandt andet ved vores medlemskab i WTO, hvor i får rettigheder i forskellige nationer.

Lovens ikrafttræden i Grønland vil uden tvivl i stor stil virke som opmuntrende og styrkende for vores kunstudøvere. Atassut er derfor meget tilfreds med lovens ikrafttræden i Grønland.

Ophavsrethaveren sikres ved salg af sit værk en 5 procent fortjeneste af produktionsafgiften. § 38 sikrer også kopieringsafgiften og § § 39-46 giver opretshaveren ret til at modtage honorar, hvis værket bliver udsendt i radio eller fjernsyn eller at der laves en LP-plade, filmatiseres eller videoproduceres. Endelig forlænges ophavsrettigheden med 20 år med § 63.

Bilag 1 tilkendegiver, at § 84 og § 86 på forskellige måder er blevet tilpasset til grønlandske forhold. Vi forstår udmærket ophævelse af § 94, da denne § ikke gælder for Grønland og Færøerne.

Til sidst vil Atassut fremkomme med sin godkendelse til Landsstyrets anmodning til Landstinget om godkendelse af ikrafttræden af loven om ophavsret i Grønland.

Med disse bemærkninger om loven om ophavsret i Grønlands om ikrafttræden ved anordning, det støtter vi.

Og den næste der får ordet er Inuit Ataqatigiits ordfører Olga Poulsen.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit er godt tilfredse med og takker for, at loven om ophavsret, der ikke er gældende for Grønland og Færøerne, nu skal til at være gældende for Grønland.

Inuit Ataqatigiit har altid støttet og vil gøre det i al fremtid, hvor kunstnere og andre, der udøver anden form for kunst. Derfor anser vi det for naturligt at loven om ophavsret, der blev revideret og godkendt af det danske Folketing i juni 1995, nu vil arbejdes for, at være gældende i Grønland, med tilpasning til de grønlandske forhold.

Lovens ikrafttræden vil medføre, at kunstnere nu vil få økonomiske fordele, når deres værker bliver solgt i Europa.

Vi har bemærket, at forslaget er blevet sendt til høring blandt interessegrupperne, og er blevet godt modtaget, og det synes vi er vigtigt, at de implicerede skal være vidende om, at de nu har et godt lovgrundlag i loven om ophavsret. Dette ville ellers være interessant, at høre, hvem høringen er blevet rettet til

Landsstyremedlemmets indlæg med bilag nr. 1, som er et udkast til forordningen, skal vi melde fra Inuit Ataqatigiit, at vi støtter alle punkterne, og Inuit Ataqatigiit støtter loven om ophavsret til at være gældende for Grønland, hvor Grønlands Hjemmestyre har ønsket, at bemyndige Landstinget i den forbindelse. Tak.

Og den næste er Kandidatforbundets ordfører, Anthon Frederiksen.

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Vi har i Kandidatforbundet med interesse gennemgået forslaget om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret, og har så følgende bemærkninger.

Vi har lov til at håbe, at alle danske love der ved kongelig anordning bliver sat ikraftsat for Grønland bliver forelagt ligeså velforberedt som nærværende, således at man inden man foreligger sagen for Landstinget hører alle relevante instanser, ligesom man har gjort det i nærværende sag.

Ved lovens ikrafttræden for Grønland ved kongelig anordning, får de forskellige kunstnere her i landet en god basis, således at man derved sikrer, de mange forskellige arbejdere, som på forskellige måder har udført.

I Kandidatforbundet er vi heller ikke i tvivl om, at en sådan lov vil sikre forbedrede muligheder, for bedre kunstneriske arbejder.

Med disse korte bemærkninger, skal vi gå ind for, at Landsstyret meddeler det danske Kulturministerium om, at lov om ophavsret kan sættes ikraft for Grønland i sin her foreliggende form.

Og så er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Jeg siger tak til partiernes og Kandidatforbundets støtte, og specielt vil jeg lige nævne et ønske fra Inuit Ataqatigiits ordfører Olga Poulsen, at det ville være interessant, at høre, hvem høringen er blevet rettet til. Jeg skal nok give dig en liste over de 30 høringspartnere, der er blevet hørt.

Og tak til Kandidatforbundet for jeres ros, også fordi i støtter lovforslaget, hvorefter vi så skal sørge for, at sagen går sin gang. Tak.