Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 32-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

15. mødedag, tirsdag den 26. oktober 1999

 

Punkt 32.

Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af lov om de erhvervsgyminisiale uddannelse, uden fornyet fremlæggelse for Landstinget.

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Først skal jeg lige orientere, at der er sket et par ændringer i det først omdelte forelæggelsesnotat, hvor jeg så har forstået, at rettelsen er omdelt i dag, men det drejer sig om kun et par ændringer, der er sket.

Landsstyret skal hermed, anmode Landstinget om, at bemyndige Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg til at godkende et anordningsudkast om ikraftsættelse for Grønland af lov om de erhvervsgyminisiale uddannelser.

Det forrige Landsstyre besluttede i efteråret 1997 at arbejde på etablering af et teknisk gymnasium HTX i Grønland. Det nuværende Landsstyre fastholdt i koalitionsaftalen af 22. februar 1999, at der skal etableres et teknisk gymnasium på linie med HTX-ordningen i Danmark

HTX er en 3-årig gymnasial uddannelse, som i lighed med gyminasielle uddannelser kvalificerer til optagelse på videregående uddannelser i Grønland og Danmark. HTX forbereder først og fremmes videreuddannelse inden for de tekniske områder, det vil sige mellemtekniske uddannelser ingeniøruddannelse m.v. Der anvendes i dag overvejende udefrakommende arbejdskraft i stillinger, som kræver mellem- eller videregående teknisk uddannelse, og det er primære formål med oprettelse af HTX er at få flere unge til at videreuddanne sig inden for disse områder.

I forbindelse med vores ønske om at den grønlandske HTX ligesom GU skal være adgangsgivende til de videregående uddannelser, stilles der fra det danske Undervisningsministeriums side en række krav til både opbygningen og gennemførelsen af uddannelsen: Fag og pensum skal godkendes af ministeriets gymnasieafdeling, som ligeledes skal styre eksamensopgaver og censur. Desuden vil undervisningsministeriets krav til lærerkvalifiikationer også skulle være gældende på den grønlandske HTX, hvilket viol sige, at der overvejende skal anvendes akademisk uddannede undervisere, herunder ingeniører.

Det er planlagt, at HTX placeres på Sanaartornermix Ilinniarfik i Sisimiut, hvor man i august 2000 kan optage 2 klasser, ca. 40 elver. Landsstyret har indarbejdet de økonomiske konsekvenser i finanslovforslag for år 2000.

Sanaartornermix Ilinniarfik anvender i forvejen ingeniører til undervisning på den eksisterende Teknisk Aissistent uddannelse. Hvad angår sprogfagene, påregnet et samarbejde med Oqaatsinik Pikkorissarfik om undervisere, og desuden har Ålborg Tekniske Skole givet udtryk for, at man med glæde vil medvirke til etableringen af HTX i Sisimiut, dels under planlægningsarbejde,t men også i form af lærerudveksling i de første år.

Landsstyret forventer, at etableringen af HTX vil medvirke til en højnelse af det generelle uddannelsesniveau i landet, dels fordi HTX som supplement til GU antageligt vil forøge gymnasiekvoten, og dels fordi tilstedeværelsen af et teknisk gymnasium i sig selv vil betyde et kvalitativt løft på de tekniske grunduddannelser.

Det skal i den forbindelse fremhæves, at der med de stigende ungdomsårgange under alle omstændigheder skal oprettes flere gymnasielle uddannelsespladser.

Ønsket om etablering af HTX i Sisimiut bør ses i sammenhæng med Sanaartornermix Ilinniarfik's tætte samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet.

De to institutioner er i fuld gang med at realisere et center for arktisk teknologi på Sanaartornermix Ilinniarfik med henblik på opsamling af erfaringer og viden om arktisk anlægsarbejde, efteruddannelse af ingeniører og teknikere i Grønland, øvrig kursus- og seminarvirksomhed vedrørende arktisk teknologi, samt forskning og undervisning på dele af civilingeniøruddannelsen.

Det antage, at en realisering af begge projekter - teknologicenter og HTX - vil få afgørende betydning for kvaliteten i Sanaartornermix Ilinniarfik's virksomhed og medvirke til en øget interesse for de tekniske uddannelser.

Landsstyret finder det hensigtsmæssigt at regulere HTX på samme måde som GU, hvor den danske lovgivning om det almene gymnasium og HF er sat i kraft i Grønland ved en kongelig anordning. Herved opnås en ensartet lovgivning på hele gymnasieområdet, og ikke mindst vil vi ved denne regulering kunne sikre uddannelsen kompetence.

Endvidere vil vi få gavn af den løbende innovation og administrative service, som følger med fra dansk side, ligesom vi undgår en større administration til de relative få elever på Sanaartornermix Ilinniarfik, i starten kun 2 klasser.

At regulere HTX på samme måde som GU kræver imidlertid, at det danske Folketing vedtager en ændring af loven om de erhvervsgyminisiale uddannelser idet denne lov i modsætning til loven om det almene gymnasium og HF ikke hjemler mulighed for at sætte loven i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Det hedder således i § 33 i den danske lov om gymnasier, citat: "Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved en kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger", citat slut. Hvorimod den tilsvarende paragraf i den danske lov om de erhvervsgyminisiale uddannelser kun hedder, og jeg citerer "Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland", citat slut.

Det danske Umdervisningsministerium har imødekommet en henvendelse fra mit landsstyreområde om at få fremsat en ændring til lov om de gymnasiale uddannelser, således at loven kan sættes i kraft for Grønland, og et lovforslag herom er anmeldt til Folketingets efterårssamling og vil blive behandlet her i oktober/november måned.

Jeg skal gøre opmærksom på, at denne lovændring i Folketinget samtidig åbner mulighed for på samme måde at etablere og regulere en grønlandsk højere handelseksamen, HHX.

Som tidligere nævnt behandler Folketinget ændringsforslaget under sin efterårssamling, og under forudsætning af at ændringsforslaget vedtages, vil Undervisningsministeriet udarbejde et anordningsudkast og fremsende det til høring ved Grønlands hjemmestyre i november/december måned. Anordningen vil derefter kunne stadfæstes i december 1999 eller januar 2000.

Lovgrundlaget vil dermed være på plads inden optagelsen til uddannelsen den 1. februar 2000 med start den 1. august. Tilhørende bekendtgørelser til anordningen er gennemarbejdet mellem Undervisningsministeriet, mit landsstyreområde og Sanaartornermix Ilinniarfik.

Af hensyn til den korte frist inden optagelse til uddannelsen, vil det være afgørende, at Landstinget på baggrund af det foreliggende materiale kan bemyndige Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg til at godkende det efterfølgende udkast til anordning om ikraftsættelse for Grønland af lov om de erhvervsgyminisiale uddannelser.

Der er til behandlingen af dette dagsordenspunkt uddelt kopi af den danske lov om de erhvervsgyminisiale uddannelser. Her skal kort fremhæves Landsstyrets indstilling til de væsentligste generelle ændringer, der bær ændres ud fra de særlige grønlandske forhold.....

For det første skal alle bemyndigelsesbestemmelserne ændres, således at Undervisningsministeriet kun kan fastsætte regler efter forudgående høring af Landsstyret.

For det andet skal reglerne om styringen af uddannelserne ændres således, at Landsstyret inddrages inden der fastsættes regler eller træffes beslutninger, specielt beslutninger der har økonomiske konsekvenser. Dette gælder dog ikke for så vidt angår beslutninger, der er resultat af Undervisningsministeriets tilsynsfunktion.

For det tredje er det Grønlands Hjemmestyre, der skal finansiere de erhvervsgyminisiale uddannelser og ikke staten.

For det fjerde er de grønlandske uddannelsesinstitutioner underliggender institutioner, hvorimod de danske er selvejende institutioner.

Landsstyret indstiller på den baggrund, at Landstinget bemyndiger Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg til at godkende et senere fremsendt anordningsudkast.

Bemyndigelsen gives under forudsætningen af, at anordningen er i overensstemmelse med

1) de her nævnte 4 principper

2) de ændringer der er anført i omdelt bilag, samt de heraf afledte konsekvenser.

Nu går vi over til partiernes ordfører. Først er det Siumuts ordfører, ruth Heilmann.

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Siumut støtter og vil altid virke for videreudvikling af højere uddannelser her i landet.. Fra Siumut skal vi udtale vores principielle støtte til at give Landsstyret bemyndigelse til, at godkende anordningsudkastet om ikraftsættelse for Grønland af lov om de erhvervsgyminisiale uddannelser.

Ikraftsættelsen vil betyde, at Teknisk Gymnasiale Uddannelser HTX kan starte i bygge- og anlægsskolen i Sisimiut fra august år 2000 med ca. 40 elever. Vi har i længere tid vist, at der er en alvor mangel på muligheder for uddannelse for unge, som ønsker at få en højere teknisk uddannelse.

Derfor forstår vi ganske godt fra Siumuts side, at Landsstyret understrege, at det er på høje tid, at åbne muligheden herfor.

Af Landsstyremedlemmets redegørelse fremgår, at tilvejebringelse af lærerkræfterne vil ske med anvendelse af akademiske undervisere fra Danmark og i form af lærerudveksling i tæt samarbejde med Ålborg Teknisk Skole samt Teknisk Universitet. Fag og pensum skal godkendes af det danske Undervisningsministerium, som tillige skal styre eksamensopgaver og censor.

Den nye uddannelse skal finansieres fuldt ud af Hjemmestyret, ligesom ansvaret for skolerne er hos grønlandske myndigheder. Derfor finder vi fra Siumut, at det er naturligt at virke for, at den totale styring overtages fra Grønland.

I Siumut er vi ked af, at der ikke afsættes beløb til special undervisning af handicappede elever, og at man ikke stiller specialuddannede pædagoger til rådighed, for dette formål- Fra Siumut skal vi opfordre Landsstyret til at virke for realiseringen af en sådan specialuddannelse, idet det er vigtigt, at også handicappede her i landet gives mulighed for en sådan uddannelse med linie med alle andre.

Det er vigtigt, at Landsstyret giver deres samtykke, idet et lovforslag om denne uddannelse er anmeldt til Folketingets efterårssamling, og skal være godkendt af begge parter, i løbet af denne periode, således at de første elever i år 2000, kan nå at indgive deres ansøgninger inden februar.

Fra Siumut går vi ind for Landsstyrets indstilling om, at Landstinget bemyndiger Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg til at godkende et senere fremsendt revideret anordningsudkast.

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut tilkendegive, at vi går ind for snarlig indførelse af HTX uddannelsen. Tak.

Og den næste er Atassuts ordfører, Augusta Salling.

Augusta Salling, ordfører, Atassut.

Vi har følgende bemærkninger til Landsstyrets anmodning til Landstinget om bemyndigelse til at godkende udkast til forordning, om at lov om erhvervsfaglige højere uddannelse tiltrædes, og gøres gældende for Grønland, d.v.s. erhvervsgyminisiale uddannelser.

Det forhenværende Landsstyrets initiativer til at etablere en HTX-uddannelse i Grønland, og det nuværende Landsstyrets beslutning om at videreføre dette initiativ byder vi vedkommende fra Atassut.

Som det blev sagt gør vi i dag i højere grad brug af tilkaldt arbejdskraft til stillinger, som kræver personale på mellemleder eller højere niveau, da vi næsten ikke har folk nok med disse uddannelse i Grønland. Vi håber, at der med indførelsen vil være stor søgning til HTX-studie, og at mange vil gennemføre studiet.

Ud fra Landsstyrets forelæggelse forstår vi, at den pågældende uddannelse kan gennemføres på bygge- og anlægsskolen i Sisimiut og at man er optimistisk m.h.t. lærersituationen, ligesom det også blev udtryk, at man med interesse har konstateret en villig udmelding om samarbejde fra den Tekniske Skole i Aalborg i opstartssfasen.

Ligeledes blev det udtryk, at midlerne til dette formål er indarbejdet i finanslovsforslaget for år 2000. Uden at komme med yderligere bemærkninger til øvrige dele af forelæggelsen som vi anerkender, vil Atassut stemme for Landsstyrets henstilling om, at Landstinget giver en bemyndigelse til Kultur- og Uddannelsesudvalget, får kompetence til at godkende forslaget til forordningen, som vil blive sendt ud på et senere tidspunkt, m.h.p. uddannelsesstart pr. 1. august år. 2000. Tak.

Og så er det Inuit Ataqatigiits ordfører, Olga Poulsen.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Vi er glade for, at Landsstyret har arbejdet videre med lov om de erhvervsgyminisiale uddannelser til at være gældende for Grønland.

Inuit Ataqatigiit mener, at det er vigtigt, at der oprettes erhvervsgyminisiale uddannelser i Grønland, og det vil i fremtiden være til stor gavn for Grønland, hvilket vil resultere i, at flere søger uddannelsen når de bliver fri for at forlade landet, og endnu flere vil fuldføre uddannelsen.

Som bekendt er der sket stor udvikling på det tekniske område i Grønland. Selvom der sker stor udvikling, er der stor mangel på grønlændere på de tekniske områder, i stillinger, der i dag er besat af tilkaldte. Inuit Ataqatigiit er ikke i tvivl om, at det er den rigtige retning til, at grønlændere overtager flere stillinger i fremtiden når HTX bliver oprettet.

Man regner med, at den erhvervsgyminisiale uddannelse starter i august 2000, og at der vil starte ca. 40 elever. I den forbindelse vil vi spørge Landsstyremedlemmet for Uddannelse, om hvordan boligforholdene bliver for de kommende studerende. Inuit Ataqatigiit mener, at dette potentielle problem bliver bragt i orden inden man starter uddannelsen. Vi er tilfredse med, at Landsstyret har planer, om at oprette flere boliger til uddannelsessøgende i fremtiden.

Bygge- og anlægsskolen i Sisimiut har tæt samarbejde med den danske bygge- og anlægsskole oprettet og udviklet kurser i Arktisk Teknik, hvilket Inuit Ataqatigiit, anser for at være et meget godt initiativ. Måske kan vi i dag kører kurser for de andre arktiske lande.

I følge § 12 stk. 1, kan handicappede elever få speciel undervisning, eller de kan hjælpes til at få en anden form for en uddannelse, kan blive sat i værk når Undervisningsministeren laver retningslinier. I den almindelige redegørelse i kapital 3 siges det, at der i forordningen ikke vil være tilbud til uddannelse af handicappede eller på anden måde, vil få speciel pædagogiske støtte med den begrundelse, at der ikke er afsat penge til personel for handicappede.

I den forbindelse vil Inuit Ataqatigiit gerne vide, på hvilke grundlag man har gjort sådan. Vi mener, at handicappede bør få tilbudt uddannelse efter deres færdigheder, og derfor opfordrer Inuit Ataqatigiit, at den økonomiske del bør bringes i orden.

Inuit Ataqatigiit støtter tanken, at Landstinget bemyndiger Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg til at vedtage forordningen, der senere vil blive fremsendt af Landsstyret, og vil henvise til vores bemærkninger, som vi beder om, at blive taget med i betragtning. Tak.

Og den næste er Kandidatforbundets ordfører, Mogens Kleist.

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af lov om de erhvervsgyminisiale uddannelser, uden fornyet fremlæggelse for Landstinget, og vi har så fra Kandidatforbundets side, følgende bemærkninger.

Vi vil fra Kandidatforbundet udtale, at det af Landsstyremedlemmet forelagte forslag i alt for høj grad ligner et haste arbejde.

Vi er i Kandidatforbundet klar over, at uddannelsesområdet er et spændende område, men såfremt uddannelsen her i landet skal påbegyndes, som det foreligger, må vi udtale, at det er bedre at påbegynde et uddannelsesforløb, hvis igangsættelse er sket efter et grundigt igangsættelsesarbejde.

Vi ved jo alle at det foregående Landsstyre, og det foregående Landsstyre besluttede i 1997, at tage tiltag til igangsættelse af denne uddannelse, men at det nuværende Landsstyre ønsker at igangsætte uddannelsen, snarest muligt. Selvom vi fra Kandidatforbundet er enig i det forelagte mener vi dog, at sager om uddannelser, først skal behandles grundigt i Udvalget for Kultur-, Uddannelse- og Forskning.

Vi kan udmærket forstå en påkrævet nært samarbejde med anlægsskolen, og Teknisk Universitet i Danmark. Da vi anser en grundig ordning m.h.t. boliger til lærerne, som meget vigtigt, vil det være af interesse, at høre nærmere om disse inde uddannelsen, der bliver behandlet her, bliver igangsat.

Vi er ikke stærkt imod nærværende sag, men finder, at den som meget vigtigt, og ønsker, at sagen først bliver drøftet grundigt i Landstingets Udvalg for Kultur-, Uddannelse- og Forskning.

Ligeledes finder vi det vigtigt, at udvalget først bemyndiges om igangsættelse af uddannelsen på et senere tidspunkt.

Så er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskning, Lise Skifte Lennert, der kommer med en besvarelse til partiernes og Kandidatforbundets bemærkninger.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Vedrørende Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ikraftsættelse i Grønland af lov om de erhvervsmæssige gymnasiale uddannelse, uden fornyet fremlæggelse for Landstinget, er jeg glad for, at dette blev hilst velkommen af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit.

Og jeg vil også i den forbindelse komme nærmere ind på, 2 partiers bemærkninger, nemlig Siumuts ordfører Ruth Heilmann og Inuit Ataqatigiits ordfører Olga Poulsen var inde på omkring de handicappede og at der ikke er afsat beløb til specialundervisning af handicappede elever, og at man ikke stiller speciel uddannede pædagoger til rådighed for dette formål.

Landsstyret skal bemærke, at Sanaartornermik Ilinniarfik er indrettet således at det kan benyttes af kørestolsbrugere, således at kørestolsbrugere uden problemer kan gøre brug af Sanaartornermik Ilinniarfik, ligesom der er indrettet handicaptoiletter i Sanaartornermik Ilinniarfik.

Men det er begrænset hvor meget man kan hjælpe de handicappede, såfremt der kommer ansøgninger fra handicappede, så har KIIP, så bliver der igangsat foranstaltninger i samarbejde med Socialdirektorats regionalkontorer, Kultur- og Uddannelsesdirektoratet og kommunen.

Der blev ligeledes efterlyst i forbindelse med opstarten af en sådan ny uddannelse, forholdene omkring de uddannelsessøgendes boligforhold. Vi er igang med forberedelser på dette område, og ligeså snart vi får mulighed for det, så vil vi lade disse forberedelsesarbejder, tilgå til Kultur- og Uddannelsesudvalget.

Med disse bemærkninger siger jeg tak for den støtte jeg har fået.

Og Siumuts ordfører Ruth Heilmann har bedt om, at få ordet igen.

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Først tak til Landsstyremedlemmet besvarelse og er tilfredse med denne præcisering omkring at Sanaartornermik Ilinniarfik er tilpasset til kørestolsbrugere.

Men m.h.t. hjælpeforanstaltninger, der skal betales af hjemkommunen, jeg synes at sådanne ting bør drøftes nærmere sammen med KANUKOKA. Tak.

Og nu er det Inuit Ataqatigiits ordfører, Olga Poulsen, der har bedt om ordet igen.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Jeg siger ligeledes tak til Landsstyremedlemmets præciseringer omkring indretningen af Sanaartornermik Ilinniarfik, således at det kan benyttes af kørestolsbrugere. Men jeg synes også, at det er vigtigt, i og med, at der findes mange forskellige handicaps, så kan jeg forestille mig i Sisimiut er, at hørehandicappede og døve, også kan få en mulighed for en sådan HTX-uddannelse, i og med, at der findes et døvekontor i Sisimiut.

Jeg er helt enig med Ruth Heilmann i, at man kommer til at bebyrde hjemkommunen for den handicappedes hjemkommunen, jeg mener, at disse ting bør der rettes op på, fordi der i uddannelsesstøtteforordningen, der har man fået mulighed for, at man ikke bebyrder hjemkommunen. Tak.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Og ud fra det jeg kan se, er der ikke andre der har bedt om ordet.

Således kan vi konkludere derhen, at det man anmoder om fra Landsstyrets side, er blevet støttet fra samtlige partier, d.v.s. Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit støtter dette, og det skal så blive således, at bemyndigelsen kan gives til Landstingets Kultur-og Uddannelsesudvalg, uden at skulle vende i Landstinget engang til.

Og jeg skal gøre opmærksom på, at det er helt specielle forhold, der gør sig gældende for den måde vi behandler det på, og at det ikke danner præcedens for senere lignende sager.