Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 24-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

7. mødedag onsdag den 6. oktober 1999

Dagsordenens punkt 24

Forslaget til Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur

(1. behandling)

 

Vi kan så gå over til punkt 24, og her er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, der forelægger forslaget.

Steffen-Ulrich Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur:

Tak, Grønlands Hjemmestyre overtog i 1985 områder for el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v. og har siden da gradvist udbygget og reguleret disse områder ved Landsstyreforordninger og bekendtgørelser. Nu er tiden kommet til at tage justeringer i administrationen af Hjemmestyrets havneanlæg, for at bringe regelsættet i overensstemmelse med de krav, som en stigende internationalisering af skibsfarten og udbygning af havnenes kapacitet kræver.

Til dette formål fremlægger Landsstyret dette udkast til Landstingsforordning om anlæg, vedligeholdelse og drift af Hjemmestyrets havneanlæg. Såfremt Landstinget vedtager forslaget, vil der hermed være skabt det nødvendige hjemmel til at udstede et tilsvarende havnereglement, som kan træde i kraft ved en Landsstyrebeslutning, allerede den 1. januar 2000. Jeg overlader hermed udkastet til Landstingsforordning til Landstingets velvillige behandling.

Mødeleder:

Nu går vi over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere, først er det Tommy Marø, Siumut.

Tommy Marø, ordfører for Siumut:

Tak, vi har fra Siumut følgende bemærkninger om Landsstyrets forslag til Landstingsforordning om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af Hjemmestyrets havneanlæg.

Der er stærkt behov for regulering af Forordninger og Bekendtgørelser inden for el, vand, og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v., hvor Grønlands Hjemmestyre overtog området i 1985.

Fra Siumut støtter vi Landsstyrets forslag til Landsstyreforordning om at justere regesæt om havneanlæg i overensstemmelse med den stigende internationalisering. Fra Siumut har vi fuldt forståelse for, at Forordningen ikke indebærer betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Havneanlæggene i Kangerlussuaq og Narsarsuaq er medtaget i Forordningen, da disse værfter hører under Grønlands Lufthavnsvæsen. Og havneanlæggene i Grønnedal og Pituffik høre under henholdsvis det danske og det amerikanske forsvar. Det glæder os, at Landsstyret har medtaget alle de relevante instanser i høringen.

Med disse bemærkninger indstiller vi, at forslaget sendes til andenbehandling i den foreliggende form.

Mødeleder:

Tak, nu er det Godmand Rasmussen, Atassut, der får ordet.

Godmand Rasmussen, Atassuts ordfører:

Atassut har korte følgende bemærkniger til forslag til Landstingsforordning om anlæg, vedligeholdelse, og drift m.v. af Hjemmestyrets anlæg.

Vi er fuldt enige med Landsstyremedlemmet om hans bemærkninger om, at det nu er tiden til at foretage justeringer i administrationen af Hjemmestyrets havneanlæg. Vi skal til enhver tid foretage justeringer i henhold til udviklingen, men hvis vi skal opnå fleksibelt transportsystem her i Grønland, er det på høje tid at foretage forbedringer for landsætningsforhold i mange bygder.

Vi kan som eksempel tage Uummannaq, og hvis bygdehavneforholdene ikke egner sig til at modtage moderne skibe, eksempelvis bruger man stadig pramme i Qaarsut, når der skal losses. Vi kan ikke undgå justeringer af havnefaciliteterne i bygderne, hvis vi skal opnå en billigere forsyning.

Atassut indstiller, at forordningsforslaget sendes videre til andenbehandling i sin foreløbige udformning.

Mødeleder:

Nu er det Ole Lynge fra Inuit Ataqatigiit, der får ordet.

Ole Lynge, Inuit Ataqatigiits ordfører:

Inuit Ataqatigiit modtager velkomment Landsstyrets forslag til Landstingsforordning om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. Uden at komme til detaljer lader det til, at formuleringen af forslag til Landstingsforordningen er tydelig og klar, idet man har nævnt, at havne områder på bestemte steder ejes af hvem, og hvem, der har ansvaret for dem .

Inuit Ataqatigiit betragter det hensigtsmæssigt, at man på den måde tydeliggør, hvem der er ansvarlig for anlæg, vedligeholdelse og drift af havne anlæg i Grønland, idet det ikke er noget særsyn, at visse anvendte havne anlæg i vores langstrakte kyst, ejes af et bestemt selskab, og dermed også begrænser, hvem der måtte anvende disse, og det er brugerne ikke altid tilfredse med, og finder det uhensigtsmæssigt, f.eks. når det udarter sig som en klods for et bestemt erhverv.

Når sådant noget sker, er det naturligvis alene ejeren af havne og kaj anlæg, der kan afgøre, hvornår de kan udleje disse.

Inuit Ataqatigiit mener i princippet, at det er aldeles nødvendigt med en overordnet udvikling og udbygning af havne anlæg, således disse tilpasses til gældende erhverv i visse steder. Dette er ikke kun afgørende for forbrugerne, men det er også af stor vigtighed for den øvrige offentlighed. Havne anlæg, om det er i byer eller i bygder, bør så vidt muligt tilpasses, for at forebygge brugernes indbyrdes genstridigheder.

Inuit Ataqatigiit skal over for Landsstyret anbefale, at vurdere grundigt al slags behov for havne anlæg i den kommende tid. Det er for os alle vigtigt at vide klart, hvad de anvendte havneanlæg er til for, deres kvalitet og til hvilke formål, de anvendes. Man kan ikke gå uden om at udvikle og udbygge havne anlæggene i Grønland, så de er tilpasset til nutidens behov, således man koordinærer anvendelse af disse til passager transport og servicering af fiskeriflåden og anden transport m.v.

Med disse bemærkninger anbefaler Inuit Ataqatigiit, at forslaget overlades til anden behandling.

Mødeleder:

Tak, og nu er det Mads Peter Grønvold fra Kandidatforbundet.

Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundets ordfører:

Efter nøje gennemgang af forslaget skal Kandidatforbundet udtale følgende. Kandidatforbundet har tidligere gentagne gange udtalt har fra talerstolen, at vilkårene for befolkningens næringsdrivende og private fiskere m.v. ikke bør gøres ringere. Vi finder derfor forkert, at vi på den ene side siger, støt de private og på den anden side siger, at opbevaring af fragtgods skal betales, det er ikke at støtte de private.

Et eksempel, hvis vi indfører en ordning med at private håndværksmestre, butiksejere, og mennesker, der flytter til en anden by får denne betalings byrde, skal vi huske på at denne økonomiske byrde konsekvenser for disse grupper. I Forordningsforslaget står bl.a. citat begynder: "..ved havne anlæg forstås havne, anløbspladser og fortøjnings anlæg" citat slut, derfor kan Kandidatforbundet ikke acceptere, at f.eks. større rejekuttere skal betale, når de ligger ved havn.

Med disse ord meddeler vi, at vi er imod forslaget.

Mødeleder:

Tak, og nu er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, der kommer med en besvarelse.

Steffen-Ulrich Lynge Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur:

Jeg siger tak til alle indlæggene, og jeg bemærker fra Siumuts side, at man går helt ind for denne, ligesom det også er tilfældet fra IA og Atassut. Og jeg synes også, at vi kan bruge det til at vurdere det hele, men jeg bemærker, at man fra Kandidatforbundets side er imod en havneafgift.

Mødeleder:

Og det er ikke det, vi diskuterer her, men det vi diskuterer her, er havne anlæggene og driften af disse vi her diskuterer, og dermed er punkt 24 indtil videre færdigbehandlet.

Undskyld, jeg så ikke, at der var nogen, der har meldt sig, først er det Otto Steenholdt:

Otto Steenholdt, Atassut:

Jeg synes ikke, at der er kommet en besvarelse på den forespørgsel, som Kandidatforbundet har stillet, og det vil jeg gerne have, at Landsstyret kommer med.

Mødeleder:

Dernæst er det Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet, der får ordet.

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

Jeg skal bare lige understrege, at vi fra Kandidatforbundet ikke er imod hele forslaget som sådan, men her er det vistnok § 3, vi tænker på, idet Landsstyret får mulighed for at man har en bestemmelse om en eventuel betaling for benyttelse af havnens arealer, og det er det punkt, vi er imod, men resten af de andre fornyelser m.m., dem er vi ikke imod. Det er selve betalingen, afgiften, vi er imod.

Mødeleder:

Også er det Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel, der har bedt om ordet, Josef Motzfeldt, værsgo´.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel:

Fra Kandidatforbundet ønsker man ikke at få mulighed for at indføre en eventuel betaling for ophold på havne, men det er jo et Landstingsfordningsforslag om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af hjemmestyrets havne anlæg. Da Royal Greenland blev etableret, blev denne forordning vedtaget, der også indeholder nogen betaling af afgifter, og vi må jo undgå at blande disse to ting sammen, men Kandidatforbundet har jo også mulighed for særskilt at stille et særskilt forslag.

Én af de ting, vi skal diskuttere under denne samling er ensprissystemet, ensfragtsystemet, og der synes jeg, at forslaget bedre hører ind under dette punkt, tak.

Mødeleder:

Der er vist ikke andre, der har bedt om at få ordet, hvorefter vi nu er færdige med punkt 24, som er forslag til Landstingsforordning om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af Hjemmestyrets havneanlæg, der er vi færdige med første behandlingen, og kan nu gå videre til anden behandling.