Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 02

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Første mødedag, fredag den 24. september 1999, kl. 11.17

Dagsordenspunkt 2.
Redegørelse for dagsordenen.

Mødeleder: Anders Andreassen, Siumut, næstformand:
Johan Lund Olsen, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit:
Det er punkt 2 på dagsordenen, Redegøresle for dagsordenen. Formandskabet skal indstille følgende til Landstinget. Formandskabet har fremlagt skriftlige indstillinger til Landstingets dagsorden for de 3 første uger af samlingen og har desuden afgivet skriftlig indstilling til pr. den 20. september 1999 indkomne medlemsforslag.
En oversigt over indstillingerne er omdelt.
Dagsordenspunkt 29, Forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer er foreløbig ikke dagsordenssat og Landsstyremedlemmet for Sundhed er orienteret om baggrunden herfor. Dagsordenspunkterne 51 og 52 forhandles under et den 12. oktober 1999.
Det er forusat, at møderne i Landstinget i lighed med tidligere samlinger finder sted mandage, tirsdage og onsdage, alle dage kl. 13.00.
Formandskabet skal hermed forelæggeLandstinget indstillingerne for dagsordenen for Landstingets møder til og med den 13. oktober 1999, samt behandling af de indkomne forslag fra medllemmerne. Forslag, der kræver 3 behandlinger er sat på dagsordenen i indledningen af samlingen.
Andre forslag og redegørelser fra Landsstyret vil løbende blive behandlet og dagsordenssat. Medlemsforslag i form af onsdagsforespørgsel, såvel andre forslag fra medlemmerne bedes indleveret til Landstingets Bureau så tidligt, at Forretningsordenens frister for behandling overholdes.
Udvalgsmødeplanen tager hensyn til medlemmernes ønsker om fortrinsvis at undgå udvalgsmøder mandag, tirsdag og onsdag formiddag i samlingsperioden af hensyn til medlemmernes forberedelse af sager, der skal forhandles i Landstinget i disse dage.

Jeg skal også meddele, at dagsordenspunkt 2, redegørelse for dagsordenen vil blive løbende dagsordenssat, således at vi kan vende tilbage til den hele tiden.
Anders Andreassen, mødeleder:
Inden vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere skal jeg takke samtlige tilstedeværende landstingsmedlemmer for valget til Formandskabet, og jeg vil ligeledes takke Atassut for at have stillet mig som kandidat til formandsposten, hvilket blev ordnet i mindelighed. Tak for det.
Så går vi over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere. Først er det Siumuts orfører, Per Berthelsen.
Per Berthelsen, Siumuts ordfører:
Vi siger tak for velkomsten og glæder os til at arbejde her i Landstinget. Vi skal fra Siumut meddele, at vi tilslutter os redegørelse for dagsordenen uden yderligere bemærkninger.
Siverth K. Heilmann, Atassuts ordfører:
Tak. Vi takker ligeldes for velkomsten og ønsker den nye formand og næstformændene tillykke.
Vi skal fra Atassut udtale, at vi er tilfredse med den forelagte redegørelse for dagsordenen og skal tilslutte os denne, da det samtidig blev sagt, at den kunne blive forelagt igen efter behov.
Dog vil vi fra Atassut opfordre Formandskabet om ikke at udelukke, at vi sædvanen tro også holder udvalgsmøder i de dage, Landstinget holder møde. Erfaringerne viser jo, at der i travle perioder holdes mange udvalgsmøder. Det kan somme tider resultere i udskydelse af sager, og vi ved at et udvalg kan holde flere møder i løbet af en uge.

Derfor vil fra Atassut opfordre Formandskabet ikke at udelukke muligheden for at holde udvalgsmøder om formiddagen i de dage, Landstinget holder møde. Som sagt holder vi møder sågar også om søndagen. Vi skal være forsigtige med at forhale sagerne, hvorfor udvalgene skal have mulighed for selv at fastsætte møderne, hvilket ikke må udelukkes.

Med disse korte bemærkninger tilslutter vi i Atassut for redegørelse for dagsordenen.
Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiits ordfører:
Vi skal ligeledes fra Inuit Ataqatigiit ønske den nye Landstingsformand Johan Lund Olsen tillyke, og også de, der er blevet valgt ind i Formandskabet, og skal ønske dem god arbejdslyst.
Inuit Ataqatigiit går ind for det, der er forelagt fra Landstingets Formandskab. Dog vil vi anmode Formandskabet om at undersøge, om Landstingsmedlem Maliinannguaq M. Markussens forslag om tættere samarbejde med vores nabolande vedr. lægesituationen kan sættes på dagsordenen med henblik på behandling her i Landstinget.
Med disse bemærkninger går vi ind for redegørelse for dagsordenen fra Formandskabet.
Mogens Kleist, Kandidatforbundets ordfører:
Først vil vi fra Kandidatforbundet gerne sige tillyke til alle, der er blevet valgt ind i Formandskabet.
Det, der er blevet forelagt fra den nye Landstingsformand vedr. redegørelse for dagsordenen går vi ind for, også at udvalgsmøderne foregår uden for de perioder, hvor Landstinget holder møder frem til ondsagene.
Med disse bemærkninger tilslutter vi os redegørelse for dagsordenen.
Johan Lund Olsen, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit:
Tak. Det skal blive ganske kort. Vi kan forstå, at redegørelse for dagsordenen fra Formandskabet får opbakning fra samtlige partier og Kandidatforbundet.
Dog har vi bemærket Atassuts bemærkninger omkring én ting. Selvfølgelig er der ikke noget til hinder for, at vi kan vende tilbage til dette punkt i Formandskabet. Men med hensyn til det punkt, som Atassut fremfører, skal vi minde om, at Landstinget under foråssamlingen har indført 3 arbejdsdage om ugen. Det har vi fulgt så vidt muligt, således at udvalgsmøderne foregår torsdage, fredage og i fornødent omfang lørdage og søndage.
Men som sagt er der mulighed for at tage det op igen til vurdering i Formandskabet.

Inuit Ataqatigiit har ligeledes været inde på Maliinannguaq Markussen Mølgaards forslag vedr. lægesituatioen. Forslaget er i første omgang fra Formandskabet henvist til administrativt besvarelse. Men jeg vil love, at man tager det op i Formandskabet til vurdering, fordi det ønskes som et særskilt dagsordenspunkt.
Og med disse bemærkninger skal jeg takke for den støtte, som redegørelse for dagsordenen har fået.
Punktet afsluttet.