Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 05-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Første mødedag, fredag den 24. september 1999, kl. 11.06

Dagsordenspunkt 5.

Valg af Landstingsformand.

Mødeleder: Otto Steenholdt, alderspræsident i Landstinget:
Punkt 5 i Landstingets åbning af efterårssamlingen 1999. Det er valg af Landstingsformand.
I henhold til forretningsordenen kræves det, at der er absolut flertal.
Jeg skal anmode om forslag til kanditat som formand for Landstinget. Der skal ske afstemming, selv om der kun er foreslået 1 kandidat. Jeg vil anmode partierne efter størrelse at oplyse, hvem der foreslås til posten. Først anmoder jeg partiet Siumut at oplyse sit kanditat.
Per Berthelsen, Siumuts ordfører:
Fra Siumut skal vi meddele, at vi i henhold til aftale vedr. landsstyrekoalitionen går ind for Johan Lund Olsen, som foreslået fra Inuit Ataqatigiit.
Siverth K. Heilmann, Atassuts ordfører:
Efter længere diskussion i Atassutgruppen skal vi meddele, at der skal være samling omkring en formand. Ser vi på de erfaringer, man har haft i den forbindelse, så har Atassutgruppen en mulighed for at foreslå en kandidat i vores midte. Alligevel vil Atassut foreslå Anders Andreassen, Siumut, som formand, fordi vi har været tilfredse med hans funktion som sådan. Fordi vi er tilfredse med hans retfærdige ledelse i Tinget.

Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiits ordfører:
Fra Inuit Ataqatigiit indstiller vi, at Johan Lund Olsen fortsætter som formand.

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundets ordfører:
Vi har på vegne af Kandidatforbundet ikke lagt os fast på en bestemt person, hvorfor forholdene vil vise, om vi kan stemme for eller imod.
Per Rosing Pertersen, Enkeltkandidat:
Jeg vil heller ikke foreslå en kandidat.
Mødeleder, Otto Steenholdt, Atassut, Landstingets alderspræsident:
Det fremgår nu, at der er 2 kandidater til formandsposten. Når der er foreslået 2 kandidater, skal man stemme først om den førstforeslåede kandidat. Den førstforeslåede kandidat er Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit. Jeg skal anmode Landstingsmedlemmerne om at vise deres stillingtagen til den foreslåede ved at stemme for, imod eller ved at undlade at stemme.
Først skal jeg anmode de, der stemmer for den foreslåede at rejse sig. 16 stemte for.
De, der stemmer imod, bedes rejse sig. 9 stemte imod.
Endelig bedes de, der undlader at stemme bedes rejse sig. 5 undlod at stemme.

Der synes at mangle nogen. Vi må have opklaret resultatet helt klart, hvorfor det er nødvendigt med omvalg. Jeg skal ved omvalget gentage, at det er Johan Lund Olsen, der blev foreslået først. De, der stemmer for denne kandidat, bedes rejse sig. 18 stemte for.
De, der stemmer imod, bedes rejse sig. 8 stemte imod.
Endelig bedes de, der undlader at stemme at rejse sig. 5 undlod at stemme.
Herefter følger den konklusion, at Johan Lund Olsen har fået 18 stemmer, hertil stemte 8 imod, og 5 undlod at stemme. Således er Johan Lund Olsen valgt som formand for Lands-tinget. Tillykke.
Punktet afsluttet.
Første møde dag, fredag den 24. september 1999, kl. 11.17

Dagsordenspunkt 6.
Valg af den første, anden, tredie og fjerde næstformand for Landstinget.
Otto Steenholdt, Atassut, alderspræsident for Landstinget:
Det næste punkt på dagsordenen for Efterårsamlingen 1999´s åbning er punkt 6, valg til Landstingets 4 næstformænd.
Der skal vælges 4 næstformænd. Der skal ske afstemning efter forholdstalsmetoden. Jeg skal anmode om forslag til kandidater, hvorefter der vil ske aftstemning under et. Igen skal partierne efter størrelse meddele deres kandidater. Først anmoder jeg pariet Siumut at meddele sit kanditat.
Per Berthelsen, Siumuts ordfører:
I Siumut har vi mulighed for at forslå 2 kandidater, og vi skal meddele, at vi som 1. næstformand for Landstinget foreslår en velegnet og erfaren kandidat, nemlig Anders Andreassen, og som 3. næstformand foreslår vi Lars Karl Jensen.
Siverth K. Heilmann, Atassuts ordfører:
Vores kandidat som 2. næstformand er Finn Karlsen, Atassut.
Mødeleder, Otto Steenhold, Atassut, alderspræsident i Landstinget:
Herfter skal jeg meddele, at Kandidatforbundet har indgivet en skriftlig aftale hertil, som jeg læser op her:
"Undertegnede landstingsmedlemmer Loritha Henriksen, Mads Peter Grønvold, Mogens Kleist og Anthon Frederiksen samt enkeltkandidaten Per Rosing Petersen har i forbindelse med Landstingets konstituerende samling i foråret har indgået aftale om at stemme sammen, hvilket er indgået i henhold til forretningsordenens § 2, stk. 2, § 12, stk. 1 m.m.. Vi vil under punkt 6 i dagsordenen for Efterårssamlingen 1999 åbning den 24. september 1999 ligeledes stemme sammen." Sådan meddelte Kandidatforbundet og enkeltkandidaten Per Rosing Petersen. Herfter kan de komme og meddele deres kandidat.

Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundets og Per Rosing Petersens ordfører:
Kandidatforbundet og Per Rosing Petersen foreslår Anthon Frederiksen til posten som en af de 4 næstformænd.
Mødeleder:
Således har partierne, Kandidatforbundet og enkeltkandidaten Per Rosing Petersen foreslået deres kandidater. Disse 4 kandidater er Anders Andreassen, Siumut, Lars Karl Jensen, Siumut, Finn Karlsen, inuit Ataqatigiit og Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Vi skal nu stemme om disse kandidater. Jeg skal bede de, der stemmer for disse om at rejse sig. 31 stemte for. Herefter mener jeg, at det ikke er nødvendigt at bede de, der stemmer imod eller undlader at stemme at rejse sig. Således er disse kandidater valgt, og jeg ønsker dem tillykke med valget.
Således vil jeg som alderspræsident afslutte min opgave med åbningen af samlingen, hvorefter jeg skal anmode den valgte Landstingsformand om at indtage sin plads for den videre forhandling.
Johan Lund Olsen, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit, mødeleder:
Ærede Landstings- og Landsstyremedlemmer. Selvfølgelig vil jeg også gerne udtrykke en hjertelig tak til Jer, fordi i netop har gjort det muligt for mig at fortsætte på den post, som jeg efter nyvalg til Tinget fik ansvaret for her til foråret.
Det er derfor også Formandskabets håb og ønske, at et godt og gensidigt samarbejdsklima, Formandskabet og partierne imellem kommer til at udgøre nøgleordene i den kommende tid, i dette forhold til partierne Siumut, Atassut, Inuit Ataqatigiit og Kandidatforbundet og i forhold til enkeltkandidaten, men også i forhold til Landsstyret i særdeleshed, alt til gavn for vores land og dets indbyggere.
Sædvanen tro har vi igen til denne efterårssamling ganske mange vigtige ting på dagsordene, netop fordi vi har nok at tage fat på fra starten, og for at jeg hermed har givet udtryk for min taknemlighed skal jeg indstille, at vi straks går videre i vores dagsorden, hvor vi som bekendt under punkt 2 har redegørelse for dagsordenen.

Men inden min forelæggelse vil jeg her tillade mig at viderebringe en hilsen fra den danske statsminister til Landstinget. Den modtog vi i Bureauet igår sent på eftermiddagen. Den har følgende ordlyd:
"Til åbningen af Grønlands Landstings Efterårssamling 1999 sender jeg hermed mine og regeringens bedste ønsker for den kommende samlings arbejde. Danmark og Grønland har en fælles historie og samhøringhed. Vores dansk-grønlandske samarbejde i Rigsfælleskabet har fra begyndelsen bygget på ligeværd, gensidig respekt og samhørighed og skal fortsat bygge herpå. Regeringen ønsker en fortsat styrkelse og udvikling af samarbejdet mellem Grønland og Danmark til gavn for vores fælles fremtid." Således er Statsminister Poul Nyrup Rasmussens venlige hilsen til Landstinget.
Jeg skal foreslå, at vi fra Landstingets side kvitterer med en lige så venlig hilsen, idet vi herudover traditionen tro og som i de foregående år ligeledes sender en hilsen til de kongelige højheder og til det danske folketing med ønsker om et fortsat godt samarbejde.
Og med disse ganske få ord for at gå videre i programmet skal jeg bede 1. næstformand Anders Andreassen om at overtage mødeledelsen, da jeg skal forelægge næste punkt på dagsordenen.
Punktet afsluttet.