Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 49-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 19. oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 49.

Forslag til landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

(2. behandling)

 

Sivert K. Heilmann, formand for Fiskeri, fangst og Landbrugsudvalget, der foreligger betænkningen.

 

Betænkning afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget til brug ved 2. behandlingen af forslag til landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, og der har jeg så følgende bemærkninger:

 

Landstingets Fiskeri, Fangst- og Landbrugsudvalg har under Landstingets 1. behandlingen af forslaget til landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug gennemgået forslaget ved bemærkningen.

 

I det udvalget generelt tilslutter sig forslaget skal udvalget dog indstille følgende:

 


Indstilling 1: M.h.t. forslagets § 6 stk. 8 finder udvalget, at denne bestemmelser er omfattet af bestemmelsen i § 7 B. Et enigt udvalg skal derfor indstille, at § 6 stk. 8 udgår.

 

Indstilling 2: Det er udvalgets opfattelse, at der m.h.t. forslagets bestemmelser om støtte til brugte fartøjer erhvervet i Grønland, også skal være mulighed for at opnå støtte til anskaffelse af fartøjer, der tidligere er ydet støtte til, hvor støtten er fuldt afviklet, samt til brugte fartøjer, hvor til der ikke tidligere har været ydet støtte.

 

Et enigt udvalg indstiller således, at der i landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug tilvejebringes mulighed for, at der kan ydes erhverv støtte til brug til køb af brugte fartøjer, hvor i der ikke længere indestår erhvervsstøtte og at der kan ydes erhvervsstøtte til køb af fartøjer som den nuværende ejer ikke har anskaffet med erhvervsstøtte.

 

Udvalget har under et samråd med Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug drøftet det. På denne baggrund har udvalget bedt Landsstyremedlemmet om, i forbindelse med Landsstyrets besvarelse af denne betænkning, at fremsætte ændringsforslag som fremmer udvalgets indstilling.

 

Indstilling 3: M.h.t. til forslaget § 8 om støtte til anskaffelser af joller er det udvalgets opfattelse, at støtte til anskaffelse af joller i de enkelte tilfælde i højere grad skal reguleres under hensyntagen til ansøgeres muligheder for at selv finansiere jollen samt de på ansøgningstidspunktets lokalbetingede forhold, det sted hvor ansøger anvender jollen, således at der tilstræbes en balance mellem antallet af erhvervsjoller, råvarergrundlag og beskæftigelsessituationen på de stedlige indhandlingsanlæg.

 

Et enigt udvalg indstiller således, at der indarbejdes en bestemmelse i § 8 om, at Erhvervsstøtteudvalget kan prioritere ansøgninger om støtte til erhvervsjoller, således at der tilstræbes en god balance mellem de levende ressourcer, antal erhvervsjoller og indhandlingskapacitet.

 


Udvalget har under et samråd med Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug drøftet dette. På denne baggrund har udvalget bedt Landsstyremedlemmet om i forbindelse med Landsstyrets besvarelse af denne betænkning, at fremsætte ændringsforslag som fremmer udvalgets indstilling.

 

Med disse bemærkninger indstiller et enigt udvalg, at forslag til landstingsforordning om støtte til Fiskeri, Fangst og Landbrug overlades til Landstingets 2. behandling i den således nu foreliggende form.

 

Og Udvalget har følgende sammensætning: Lars Karl Jensen Siumut, Hans Enoksen Siumut, Otto Steenholdt Atassut, Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit og undertegnet Sivert K. Heilmann.

 

Paaviraaq Heilmann, Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug kommer med en besvarelse.

 

På Landsstyrets vegne vil jeg gerne takke for betænkningen fra Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Landsstyrets forslag om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

 

Under 1. behandlingen af Landsstyrets forslag til den nye forordning kunne jeg med tilfredshed noterer, at der generel var støtte til de bestemmelser, som Landsstyret har foreslået ændret.

 

Landsstyret har bemærket, at udvalget efter udvalgsbehandlingen anbefaler, at forslaget til landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug vedtages med enkelte ændringer som er blevet nævnt i udvalgets betænkning.

 

Landsstyret kan tilslutte sig, at § 6 stk. 8 i forslaget udgår, da denne bestemmelser er indeholdt i § 7 B. Landsstyret kan tilslutte sig, at der skal kunne ydes erhvervsstøtte til køb af brugte fartøjer selvom der ikke længere indestår erhvervsstøtte i fartøjet eller den nuværende ejer ikke har anskaffet fartøjet med erhvervsstøtte.


Med denne baggrund foreslås de ændringer i § 7 i forslaget, som fremgår af det bilag som er omdelt med svarnotatet. Landsstyret kan ligeledes tilslutte sig, at Erhvervsstøtteudvalget skal kunne prioritere ansøgninger om erhvervsjoller således at der tilstræbes en god balance mellem de levende ressourcer, antallet af erhvervsjoller og indhandlingskapacitet. På denne baggrund foreslås den ændring i § 8 i forslaget som fremgår af det bilag som er omdelt med svarnotatet.

 

Med disse ord vil jeg på Landsstyrets vegne endnu engang takke for den klare betænkning som Fiskeri, Fangst og Landbrugsudvalget har fremlagt. Jeg vil endelig anbefale Landstinget, at tage betænkningen til efterretning, og at stemme for Landsstyrets forslag til landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug med de ændringsforslag som jeg her har fremsat.

 

Og vi går nu videre til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Lars Karl Jensen, Siumut.

 

Idet vi takker for at Landsstyret tager vel imod betænkning afgivet af Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg som vi har været med til at behandle skal vi fra Siumut knytte følgende korte bemærkninger.

 

Ved 1. behandlingen af nærværende forslag den 29. september 1998 lagde vi i Siumut i vores bemærkninger vægt på, at der bør etableres mulighed for, at hjemmehørende fartøjer som fortsat er velegnet til deltagelse i fiskeriet, hvor i der ikke længere indestår erhvervsstøtte bør kunne købes med erhvervsstøttemidler.

 

Vi er glade for, at Landsstyret tager vel imod udvalgets indstilling desangående og vi håber, at denne mulighed vil blive veludnyttet af fiskerne.

 


Vi har rige erfaringer vedrørende følgerne i ubalance mellem fiskerflåden og beskæftigelsen på fiskerianlægget i land. Derfor går vi ind for forslagets § 8 om støtte til anskaffelse af joller, således at støtte til anskaffelse af joller i det enkelte tilfælde i højere grad skal reguleres under hensyntagen til Erhvervsstøtteudvalget styrede balance mellem antallet af erhvervsjoller, råvarergrundlaget og beskæftigelsessituationen på det stedlige indhandlingsanlæg.

 

Og med disse bemærkninger tager vi betænkning afgivet af Landstingets Udvalg og skal stemme for, at forslaget overgå til 3. behandlingen i sin foreliggende form.

 

Otto Steenholdt, Atassut.

 

Desværre har vores sekretær ikke omdelt vores bemærkninger, hvorfor jeg her skal komme med vores bemærkninger til 2, behandlingen.

 

Og vi kan se at udvalget har lavet et stort arbejde, som Landsstyremedlemmet også hilser velkommen. Og denne forståelse kommer godt til udtryk i koalitionen. Og i løbet af de snart 4 år, der er gået, så har Landstinget her rost udvalgets gode arbejde, og ligesom Landsstyremedlemmet også giver udtryk for det, og vi erfarer, at det gode arbejder stadigvæk pågår, hvilket man også kan se ud fra Landsstyremedlemmets besvarelse.

 

Vi har ingenting vi skal have påpeget, idet Landsstyret også er enig i udvalgets arbejde og det gode arbejde er vi glade for på vegne af Atassut og det gode samarbejde der også har været i udvalget, og vi skal også nævne, at Grønlands vigtigste erhverv som drives her, der arbejder Landstinget også ud fra, at opnå de bedste resultater også i udvalgsarbejdet.

 

Og vi er også glade for det gode samarbejde der er mellem Landsstyremedlem og udvalg. Vi har næsten kun de rosende ord til punktet her, idet udvalget og Landsstyremedlemmet har et godt samarbejde med hinanden og vi skal blot komme med et ønske om, at man fortsætter med arbejdet her indtil det endeligt bliver vedtaget.

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.


Inuit Ataqatigiit har vanen tro grundigt og engageret deltaget i behandlingen af det foreliggende forslag til et forordningsforslag i Landstingets Udvalg for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

 

I betragtning af en enigt udvalgsbetænkning til vores tilfredshed er klar i sit budskab. Det er derfor på vegne af Inuit Ataqatigiit uden brug af unødig taletid allerede her meddele, at vi agter at stemme for Landsstyremedlemmets ændringsforslag, sådan som de fremtræder efter opfordring fra udvalgets side.

 

De foreliggende ændringsforslag der nu fremlægges herved 2. behandlingen er efter Inuit Ataqatigiits opfattelse nødvendige og ganske på sin plads, idet vi ligeledes er sikker på, at disse ændringer vil medfører en smidiggørelse af arbejdsgangen i Erhvervsstøtteudvalget i fremtiden, specielt for så vidt angår det arbejde ESU ligger i ansøgninger til erhvervsjollerne.

 

Og med disse ganske korte bemærkninger tilslutter vi os Fiskeriudvalgets betænkning, idet vi som følge heraf, også kan meddele, at vi ligeledes stemmer for Landsstyrets ændringsforslag som de nu fremlægges.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

I det skal jeg skal henvise til mine betænkninger under forordningsforslagets 1. behandling har jeg fra Kandidatforbundet gennemgået betænkning afgivet af udvalget for Fiskeri-, Fangst og Landbrug med interesse. Udvalget har ret i, at fjernelse af forordningsforslaget § 6 stk. 8 ikke vil få nogen virkning, da reglen allerede står i § 7, hvorfor indstillingen kun er rimelig.

 

Også det andet af indstillingerne er der grund til, at støtte, da der er mange fiskefartøjer, der for en dels vedkommende kan anvendes, da især under fiskefartøjskondemneringerne er blevet oplagt, men for nogles vedkommende med tilpasning kan anvendes til andet fiskeri.


Der er blandt fiskefartøjsejere og personer, der ønsker at anskaffe sig allerede eksisterende fiskefartøjer ønsker at der kan ydes støtte til tidligere støtteydere og ikke støtte ydede fartøjer ved anskaffelse. Derfor er den foreslået ordning på sin plads og bør støttes.

 

Vedrørende den tredje indstilling står der blandt andet følgende citat Aat støtte til anskaffelse af joller i de enkelte tilfælde i højere grad skal reguleres under hensyntagen til ansøgers mulighed for selv at finansiere jollen m.m.”, citat slut. Det lyder rimeligt, og indstiller således, at kunne opnå en ensartet og for alle ligelig ordning.

 

Men såfremt man skal opnå en ensartet og for alle ligelig ordning må man huske på, at vanskelighederne i den nuværende ordning ikke alene opleves i Qaanaaq og ........... Selvfølgelig er det godt med lettelser for fiskere og fangere, men på grundlag af de hidtige erfaringer og samtaler med fiskere og fangere kan det endnu udtales i gåseøjne Adem der allerede har får endnu mere”.

 

Må jeg tage det forhold jeg kender til som eksempel. Illulissat er en stor og gammel fiskerby. Når man siger sådan, mener resten af befolkningen på kysten sikkert, at herboende fiskere ikke har nogle problemer, ja der er flere fiskere det går godt for, men der er mange, der af alt kraft forsøger at følge med, for alle steder er det sådan, at pantefogden kommer, såfremt regningen ikke bliver betalt, sådan er det og bør være sådan.

 

Men jeg er klar over også gennem samtaler med fiskere, at jollefiskere og som f.eks. fiskere som fisker på isfjorden om vinteren, ja de fleste mennesker når de vil anskaffe sig en jolle bare med et greb i lommen ikke kan betale de krævede 25 % i eget indskud. Derfor vil jeg, for at der kan gives lige muligheder over hele kysten til fiskere og fangere, for en ensartet ordning til anskaffelse af båd fremkomme med følgende forslag, der nu er omdelt og jeg vil overgive den samme kopi til Formandsskabet og indeholder følgende:

 


For at sikre fiskere og fangere, der anvender jolle til udøvelse af erhvervet lige muligheder, uanset hvor i landet de bor til anskaffelse vil jeg hermed stille et ændringsforslag til forslag om landstingsforordning om støtte til fiskere, fangst og landbrug. § 8 tilpasses og at der tilføjes følgende:

 

Til anskaffelse af jolle efter reglerne i § 8 at der ydes tilskud til finansieringen efter følgende størrelsesorden. For det første, rentefritlån eller garanti for lånet 52,5 %. for det andet, rente- og afdragsfrit lån 37,5 % og for det tredje eget indskud 10 %. Forslaget vil være en fordel for de fleste og Landskassen vil få en indflydelse, der er bedre end bare det at forære pengemidler væk.

 

Derfor vil jeg henstille, at mødet efter forretningsordenens § 37 stk. 2 bliver afbrudt inden afstemningen og jeg foreslå, at landstingsmedlemmerne indgående først drøfter ændringsforslaget.

 

Paaviraaq Heilmann, Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug med en besvarelse.

 

Tak. Partierne og udvalgsmedlemmerne og de partier som har medlemmer i udvalget, der erfarer jeg, at man er enig i ændringsforslaget og at man er enig i de ændringsforslag man er fremkommet med, og derfor vil jeg gerne takke partierne, Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit, fordi der er et godt samarbejde mellem Landsstyret og udvalget.

 

I tiden op til udarbejdelsen af betænkningen så har der været foretaget høringer, hvorefter man så er kommet hinanden i møde, og som Atassuts ordfører Otto Steenholdt var inde på, der mener jeg at kunne genkende de bemærkninger han kommer med, fordi der har været et godt samarbejde mellem udvalget og Landsstyret. Og derfor kan man også se, at samtlige partier er enig i ændringsforslaget, og derfor vil jeg gerne takke partierne for det gode samarbejde.

 

Men m.h.t. Kandidatforbundet, der vil jeg gerne sige tak til de punkter som Kandidatforbundet er enig i, men m.h.t. jollerne der respekterer jeg hans forslag, men jeg erfarer, at det er et absolut flertal, d.v.s. samtlige partier undtagen Kandidatforbundet er indstillet på, at man genre vil stemme for ændringsforslagene og ud fra det jeg kan vurdere så mener jeg ikke ,at der måske er behov for at man foreløbig afbryder mødet. Men det må Formandsskabet jo selv bestemme.


Men m.h.t. anskaffelse af joller, så var Anthon Frederiksen inde på, at jollefiskerne selv må finansiere 1000 %, men idag er det sådan, at man op til 21 fods størrelse, så kan man få op til 75 % tilskud, og m.h.t yderdistrikterne Qaanaaq, Ittoqqortoormiit, Ammassalik Kommunea, der ønsker man også en speciel ordning og det er der så flertal for partierne imellem. Og jeg sier også tak for de bemærkninger der er kommet, fordi I også har givet udtryk for Jeres enighed med udvalget.

 

Sivert K. Heilmann, Udvalgets formand, der også vil komme med bemærkninger.

 

Og ganske kort, der vil jeg gerne sige tak for de klare meldinger vedrørende vores indstilling, både fra partierne og Landsstyremedlemmet og jeg mener, at jeg bliver nødt til at kommentere Anthon Frederiksen, hvor han ikke er enig i den 3. indstilling vi har, hvor han først var enig i både 1. og 2. indstilling.

 

Og i Fiskeriudvalget har vi slet ikke den intention, at forskelsbehandle, men ønsker at man foretager vurderinger. Der er nogle som fisker godt, men der andre som det går mindre godt med, i de steder hvor fiskeriet ikke går så godt, men som før nævnt, så skal der være balance mellem indhandlingssteder og fartøjer.

 

Og derfor kan man også tage som et eksempel, idet det er blevet nævnt i forbindelse med informationerne overfor udvalget, hvor man i Uummannaq har så mange fartøjer, at der ikke længere er arbejdskraft nok for de landbaserede erhverv og hvis man skal undgå sådanne ting kan vi heller ikke undgå, at blive nødt til at vurdere.

 

Vi er også klar over, at på de steder, hvor der ikke er fisk nok, så er det meget anstrengende, at prøve på at anskaffe sig joller, hvilket også gentagne gange har været nævnt her fra talerstolen, og det er sådanne ting vi har måtte afbalancere i selv udvalgsarbejdet og jeg mener heller ikke, at det som Anthon Frederiksen har lagt op til afstemning er realistisk, men selvfølgelig er det Formandsskabet der tager den endelig beslutning, men jeg kan kun sige tak til den brede tilslutning, der er til betænkningen der er fra samtlige partier.


 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet har bedt om at får ordet igen.

 

Jeg bliver meget skuffet, såfremt Landstinget ikke vil gå ind på deres forretningsorden som de selv har godkendt. Jeg har ville udnytte vores forretningsorden og de muligheder det giver os og mit forslag er allerede omdelt, og derfor har Landsstyremedlemmet for Fiskeri og formanden for Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalgets bemærkninger dem forstår jeg ikke helt rigtigt.

 

M.h.t. forskelsbehandlingen her, så er det helt klart, at der sker en forskelsbehandling. Først er der m.h.t. anskaffelser af joller og udvalgets formand har allerede meget klart nævnt, at man før har diskuteret nemlig det faktum, at problemerne ikke kun eksisterer et sted, de ses forskellige steder både i byer og bygder.

 

Og efter det vi ved, så er der en person, der vil anskaffe sig en jolle, og som kun ernærer sig ved fiskeri og fangst, kan ikke uden videre hæve 25.000 kr. op af lommen, hvorfor det virker som en hindring. Derfor har man så i Nordgrønland i Qaanaaq og Østgrønland, hvor det kun skal komme med eget indskud på 16 %, og det er for at opnå en ensartet ordning, uanset om man bor i en by eller bygd, at et indskud skal være på 10 %.

 

Det får ikke nogen indflydelse for mig, såfremt man ikke går ind for mit forslag, det jeg tænker på er udøverne af fiskeri og fangstudøverne og jeg har forhørt mig hos IAAPP i Illulissat, udøverne der, ønsker også i stor udstrækning, at man behandler alle ens. Jeg er ikke kommet med forslaget blot for at komme med et forslag, men det er ud fra selve erhvervsudøvernes ønsker jeg har forelagt mit forslag.

 

Og jeg siger heller ikke imod, at der i enkelte steder er behov for at man tilpasser det indhandlede med antallet af medarbejdere på land. Jeg er i princippet enig i indstillingerne, men ønsker blot at man går væk fra forskelsbehandlingen, i det der allerede eksisterer. Tilskuddet med de 25 % gælder kun for dem der allerede har råd til det.


 

Paaviraaq Heilmann, Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug, der kommer med en yderligere besvarelse.

 

Tak. Anthon Frederiksen ligesom går lidt ud over faktiske forhold i denne situation. Siden 1996 har ordningen været indført og den har være meget god og blevet benytte flittigt. Og jeg ved, at partierne og Kandidatforbundet er glade for den benyttelse, den udnyttelsesgrad man har.

 

Det skal ikke være sådan at alle enhver køber jolle. De der har erhverv men jollefiskeri og fangst skal jo heller ikke udkonkurreres af andre. Det skal ikke være sådan at vi laver forordninger, der er dømt til at slå fejl på forhånd. Jollefiskerne og fangerne er dem der sælger deres fangst ved brætterne specielt i byerne. Hvis vi uddeler tilskud til højre og venstre, så bliver mulighederne for de eksisterende erhververe begrænset.

 

M.h.t. yderdistrikterne, det drejer sig om 3 kommuner; Qaanaaq, Ammassalik  og Ittoqqortoormiit. Grunden til at vi fremsætter at der skal være en anden ordning, det er forholdene er anderledes der, og uanset om man ikke ønske at forskelsbehandle kan jeg forstå, at et absolut flertal i Landstinget ønsker, at det skal være sådan. Tak.

 

Finn Karlsen, mødeleder.

 

Det fremgår, at samtlige partier støtter udvalgets indstilling, hvorfor Anthon Frederiksens omdelte ændringsforslag ikke har støtte fra partierne og at man ikke afbryder mødet, så vi skal gå til afstemning.

 

De der går ind for udvalgets betænkning vedrørende forslag til landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug bedes rejse sig. 28. Det vil sige samtlige tilstedeværende.

 


Således har vi også været igennem vores dagsorden for idag.