Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 34-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 30. september 1998

 

Dagsordenens punkt 34

Forslag til landstingslov om arkivvæsen og det er ligeledes Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke der forelægger forslaget.

(1. behandling)

 

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Tak. På Landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge forslag til landstingslov om arkivvæsen.

 

Forslaget er fremsat for Landstinget i sammenhæng med de samtidig hermed fremsatte forslag til landstingsforordning om museumsvæsen, dagsordenspunkt 33. Om baggrunden for forslagets udarbejdelse kan jeg derfor henvise til forelæggelsen af dette forslag.

 

Grønlands Arkiv blev oprettet ved landstingslov nr. 14 af 1. november 1982. Landstingsloven blev udstedt med hjemmel i Hjemmmestyrelovens § 4. I 1990 blev Grønlands Arkiv og Landsmuseet slået sammen til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Samtidig blev de materielle bestemmelser i lov gående om det grønlandske arkivvæsen skrevet ind i landstingsforordning nr. 4 af 18. maj 1990 om museum og arkivvæsen.

 

Det her fremlagte forslag har ikke til hensigt til at der skal taget skridt henimod en fysisk adskillelse af arkivet fra Nationalmuseet. Fremlæggelsen af dette forslag skal tilstræbe, at der opnås en bedre systematisk og bedre overskuelighed  end i landstingsforordning nr. 4 af 18. maj 1990 samt at få præciseret lovgivningen på flere punkter.

 


Forvaltningen indenfor arkivvæsenet har ikke givet anledning til problemer i praksis. Det er derfor ikke med herværende forslag lagt op til ændringer på væsentlige punkter. Det fremgår af bemærkningerne til de nugældende regler vedrørende arkivvæsenet, at disse er udtryk for den praksis som har udviklet sig på området i overensstemmelse med bemærkningerne til den første arkivlov fra 1982, og der her fremlagte forslag kan ses som en videreførsel heraf.

 

Form¨ålet med dette forslag til landstingslov om arkivvæsenet er som efter den nugældende lovgivning, at sikre den del af den grønlandske kulturarv, som findes i offentlige institutioners arkivalier og dels også i private arkivalier.

 

Som det er tilfældet nu skal dette forslag virke sammen med og ved siden af den anden lovgivning der måtte regulere området. Eksempelvis kan nævnes lov nr. 294 af 8. juni 1978 om offentlige myndigheders registre og det under punkt 33 fremlagt forslag til landstingsforordning om museumsvæsen.

 

Af væsentlige ændringer og nyheder kan nævnes, at forslagets § 16 stk. 1 fastslår, at der nu skal foretages sagsgranskning inden arkivalier afleveres til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Endvidere indebærer forslagets § 25, at der gælder en generel tavshedspligt ved benyttelse af arkivalier der ikke er offentligt tilgængelige og ikke som efter de nugældende regler om arkivvæsenet, hvor tavshedspligt kan pålægges som et vilkår til dispensation efter § 14 stk. 6 i 2. punkt i landstingsforordning nr. 4 af 18. maj 1990.

 

Endelig kan det nævnes, at det efter forslagets § 26 nu vil være muligt at undtage arkivenheder for tilgængelig, hvis disses tilstand er så dårlige, at hensynet til bevaringen gør det påkrævet.

 

Lovforslaget har været sendt til høring hos Grønlands Landsmuseum og Arkiv, Museums- og Arkivnævnet, Sammenslutningen af Lokal Museer NUKAKA, De Grønlandske Kommuners Landsforening KANUKOKA, Ilisimatusarfik, Landstingets Bureau samt til Lovkontoret for lovteknisk gennemgang. De indkomne høringssvar er blevet behandlet og i det omfang det er fundet hensigtsmæssigt er de indarbejdet i lovforslaget.


Vedtagelsen af det her fremlagte forslag til landstingslov om arkivvæsen forventes ikke at medføre administrative og økonomiske konsekvenser.

 

I det der iøvrigt henvises til forslagets tilhørende bemærkninger overlades forslaget hermed til Landstingets velvillige behandling. Tak.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Ruth Heilmann, Siumut.

 

Fra Siumut har vi forståelse for, at forslag til landstingslov om arkivvæsenet forelægges i sammenhæng med dagsordenens punkt 33.

 

Fra Siumut skal vi udtale at vi finde det naturligt, at formålet med arkivvæsenet er, at bevare og opbevare vores kulturelle arv som dels opbevares i offentlige virksomheders arkivalier, og dels i private arkivalier.

 

Som nye forpligtigelse fastslås, at der skal foretages sagsgranskning inden arkivalier afleveres til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv samt at der gælder en generel tavshedspligt ved benyttelse af arkivalier der ikke er offentlige tilgængelige, disse bestemmelser støtter vi fra Siumut.

 

Eftersom lovforslaget har været til høring hos relevante instanser skal vi fra Siumut blot anbefale at lovforslaget overgår til 2. behandling i sin forelæggende form. Tak.

 

Pauline Kristiansen, Atassut.

 


Fra Atassuts side vil vi henføre til vores bemærkninger til dagsordenspunkt 33 om forslag til landstingsforordning om museumsvæsen. Atassut vil dog endnu engang udtrykke sin glæde over at revisionen af den nugældende landstingsforordning om museums- og arkivvæsenet er tilendebragt med et vellykket resultat.

 

Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Meget kort. I forbindelse med udarbejdelse af lovforslag til museums- og arkivvæsen, således at man særskilt udtrykker landstingslov til arkivvæsen vil Inuit Ataqatigiit blot sige, at udarbejdelsen betragte som hensigtsmæssigt.

 

I det lovforslagets fremsættelse  ikke medfører omfattende ændringer vil Inuit Ataqatigiit uden yderligere bemærkninger blot anbefale at sagens videregives til behandling i Kultur- og Uddannelsesudvalget. Tak.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Henvisende til mine bemærkninger på Kandidatforbundets vegne under det forrige dagsordenspunkt om forslag til landstingsforordning om museumsvæsen vil jeg i princippet gå ind for det her forelagte forslag til landstingslov om arkivvæsen.

 

Fra Kandidatforbundets side har jeg intet særlig at påpege i forordningsforslaget og jeg vil derfor med disse korte bemærkninger henstille, at sagen går til Kulturudvalgets velvillige drøftelse inden 2. behandlingen. Tak.

 

Konrad Steenholdt, Kultur, Uddannelse og Kirke kommer med en besvarelse.

 

Jeg siger tak til samtlige ordførere. Da forslaget er støttet af samtlige partier og går videre til 2. behandlingen og 3. behandlingen. Selvfølgelig vil der være mulighed for at tage de forskellige spørgsmål op, men den støtte jeg har fået vil jeg takke for til samtlige ordførere.