Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 56-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 3. November 1997.

 

Dagsordenens punkt 56

Redegørelse om Vestnordisk Råd

(Vestnordisk Råds Præsidium)

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Landstingets Formand.

 

 

Siverth K. Heilmann, Medlem af den grønlandske delegation.

 

Tak. Og jeg skal nu fremlægge redegørelse om Vestnordisk Råd.

 

Den 14. oktober 1996 behandlede Grønlands Landsting på Tingets efterårssamling punkt 5 Redegørelse om Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd. Her var der bred tilslutning til de tiltag der fra Rådets side var iværksat m.h.p. tilvejebringelse af en mere hensigtsmæssigt struktur på Rådes arbejde skulle fortsættes og udbygges, herunder også at der udarbejdes et nyt charter for Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd.

 

Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidig struktur i Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd har afholdt møde regelmæssigt siden den blev nedsat i årsmødet i 1995 i Qorqortoq. Arbejdsgruppen bestod af 2 parlamentarikere fra hver af landene Færøerne, Grønland og Island. Jonathan Motzfeldt og Otto Steenholdt har været Grønlands repræsentanter i arbejdsgruppen.

 

På arbejdsgruppens møde den 10. november 1996 i København samt den 14. februar 1997 i Nuuk blev der udarbejdet et nyt forslag til ny charter og forretningsorden. Det blev endvidere besluttet at foreslå navnet ændret fra Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd til Vestnordisk Råd.


Hvert land blev endvidere pålagt, at opfordre en eller flere nationale kunstnere til at udarbejde en skitse til nyt logo. Der blev besluttet at der skulle vælges nyt logo blandt de indkomne forslag på det 13. årsmøde på Færøerne i juni 1997.

 

Grønlands Landsting vedtog på Tingets forårssamling 1997 det nye charter fro Vestnordisk Råd. Det følger af det nye charter kapitel 2 ' 4, at hvert landsdelegation består af 6 repræsentanter der vælges efter partipolitisk styrkeforhold efter de enkeltes landes gældende regler.

 

Som en konsekvens heraf blev der foretaget valg til den grønlandske delegation i Vestnordisk råd. I dagene fra den 10.-14. juni 1997 blev det 13. årsmøde i Vestnordisk råd afholdt på Suderø på Færøerne. det nye charter for Vestnordisk råd var tiltrådt af Færøernes Lagting, Grønlands Landsting samt Islands Alting i maj 1997, og blev således sat gyldigt i kraft i henhold til chartrets kapital 2 ' 20.

 

På årsmøde blev den forretningsorden for Vestnordisk Råd sat i kraft ved en intern beslutning nr. 1 af 1997. Med intern beslutning nr. 2 1997 blev det besluttet at ansatte en Rådssekretær i en forsøgsperiode på 1 år med mulighed for forlængelse til 4 år. Rådets sekretariat placeres foreløbigt ved Altinget ved Island, og Rådssekretæren ansættes i henhold til gældende overenskomst for medarbejderne i Altinget.

 

Af de indkomne forslag til nyt logo for Vestnordisk Råd indstillede præsidiet 3 forslag der blev sat til afstemning i Rådet. Rådet valgte et logo udarbejdet af den islandske kunstner Astor Johanson.

 

Rådet vedtog at der skulle afholdes vestnordisk ungdomskonference i Island i juni 1998. Ungdomskonferencens tema skal primært koncentreres om fastholdelse at det skandinaviske fællessprog, samt kultur-, miljø- og naturspørgsmål.

 


På årsmødet var Sekretariatsleder ved Nordisk Atlantsamarbejde Kjartan Høydal inviteret som foredragsholder over emnet ANordiske institutioner og samarbejdsorganer@.

 

Sidste punkt på årsmødet var overdragelse af Formandsskabet for Vestnordisk Råd fra Færøerne til Grønland. Ny formand for Vestnordisk Råd blev Jonathan Motzfeldt. Vestnordiske Råds 14 årsmøde afholdes i juni 1998 i Ilulissat.

 

I dagene 6.-9. august 1997 blev der afholdt vestnordisk Fiskerikonference i Qorqortoq. Fiskerikonferencen har bidraget til at danne grundlag for bedre faglig kommunikation mellem politikere, biologer og fiskeindustri. Konferencen har desuden bidraget til positive fæles holdning omkring fiskeripolitiken i Nordatlanten.

 

På Fiskerikonferencen deltog Parlamentarikere fra 3 vestnordiske lande samt Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Paaviraaq Heilmann. Øvrige deltagere var Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Grønlands Naturinstitut, SIK, APK, den lokale Fisker- og Fangersammenslutning QAPP, samt nordisk Atlantsamarbejde NORA og Royal Greenland A/S.

 

På baggrund af reaktionerne fra konferencens deltagere har præsidiet for Vestnordisk Råd besluttet fremover at afholde Fiskerikonferencer med passende mellemrum i de 3 vestnordiske lande nemlig Færøerne, Grønland og Island.

 

Fiskerikonferencens deltagere opfordrede endvidere til, at der inviteres biologiske- og produktionsrelaterede interessegrupper fra Norge og Canada allerede til næste Vestnordiske Fiskerikonference.

 

På præsidiemødet den 7. august 1997 i Qorqortoq blev det vedtaget at de enkelte landsdelegationer skulle ansøge om et særligt forhøjet bidrag for 1998 på 150.000 kr. Det normale årlige bidrag er på 125.000 kr.

 


Valget af  Jonathan Motzfeldt som posten til Landsstyreformand betød at han forlod posten som formand for den grønlandske delegation i Vestnordisk råd og dermed også posten som formand for Vestnordisk Råd.

 

Den 22. september 1997 blev der afholdt valg til den grønlandske delegation og delegationen består efter valget af følgende Landstingsformand Anders Andreassen med Laanguaq Lynge som suppleant, Landstingsmedlem Kristine Raahauge Siumut med Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut som suppleant og Landstingsmedlem Siverth K. Heilmann Atassut med Landstingsmedlem Jakob Sivertsen som suppleant og Landstingsmedlem Otto Steenholdt Atassut med Landstingsmedlem Finn Karlsen Atassut som suppleant, og Landstingsmedlem Josef Motzfeldt Inuit Ataqatigiit med Landstingsmedlem Maliinannguaq Marcussen Mølgaard  og Landstingsmedlem Bjarne Kreutzmann Akulliit Partiiat med Landstingsmedlem Anthon Frederiksen som suppleant.

 

Den 15. oktober 1997  blev der afholdt møde i den grønlandske delegation. Her blev Landstingsformand Anders Andreassen valgt som ny formand fort den grønlandske delegation i Vestnordisk Råd og dermed også som formand for Vestnordisk Råd frem til årsmødet i juni 1998 i Ilulissat.

 

I det kommen år vil Vestnordisk Råds arbejde hovedsageligt være koncentreret om den store ungdomskonference i 1998 i Island samt den videre planlægning af genopbygningen af Erik den Rødes Gård ved Qassiarsuk som er bidrag til større turistmæssig engagement i Sydgrønland.

 

Afslutningsvis skal jeg fremhæve, at drøftelserne under årsmødet i færøerne samt under Fiskerikonferencen i Qorqortoq foregik i en meget positiv ånd præget af den åbenhjertelighed der altid har været kendetegnet ved det Vestnordiske samarbejde.

 

Det er mit ønske at Landstingets partier vil fremkomme med deres synspunkter omkring nærværende redegørelse og at Landstinget vil tage redegørelsen til efterretning.


Med disse bemærkninger overgiver jeg Redegørelsen om Vestnordisk Råd til Landstingets velvillige behandling.

 

Og til allersidst vil jeg som Næstformand for den grønlandske delegation på vegne af de andre medlemmer også sige inderlig tak til den forhenværende formand Jonathan Motzfeldt, idet han i Vestnordisk Parlamentarisk Råd som han plejer også har arbejdet eksemplarisk i arbejdet. Vi kommer til at savne dine taler i rådet. Og efter at have sagt tak til Jonathan Motzfeldt vil vi også ønske Anders Andreassen tillykke med hans nyvalg og glæder os til at samarbejde med ham. Tak.

 

 

Kristine Raahauge, ordfører for Siumut.

 

Siumut mener at Redegørelsen vedrørende Vestnordisk Råd er et godt stykke informationsmateriale, da der i dette er redegjort for, hvad man har foretaget sig indenfor indeværende år, hvilket mål man har opfyldt, og hvilke planer og målsætninger man har m.h.t. fremtiden.

 

I Siumut anser vi det for yderst vigtigt, at de vestnordiske lande i deres samarbejde er resultatorienteret og implementerende, især er det vigtigt i disse år, hvor EU medlemsmæssigt forøger sig, at det er vigtigt, at de vestnordiske lande som består af Grønland Island og Færøerne, at de holder sammen og samstemmende kommer med udtalelser vedrørende de stadig større krav fra omverdenen.

 

Derved vil vi bedre kunne forsvare vores bæredygtige og kontrollere udnyttelse og forbrug af levende- og ikke levende ressourcer på en måde der er lettere forståelig for de lande som ligger uden for vores område.

 


For derved på denne måde at arbejde for at sikre bedre vilkår også i fremtiden for den jævn glidende og stabile udvikling af vores økonomi.

 

Vi vil fra Siumut med disse bemærkninger godkende de fremtidige planer, og vil samtidigt tilføje følgende:

 

Siumut finder det vigtigt, at de vestnordiske lande samarbejde for at forbedre deres borgeres levevilkår, forbedrer erhvervsvilkårene og et positivt teknisk samarbejde, i tæt tilknytning til med befolkningen.

 

M.h.t. fiskeriområdet er det meget vigtigt, at de hidtige tiltag og opnåede resultater bla. de indgåede fiskeriaftaler tilstadighed forbedres blandt samarbejdsparterne.

 

M.h.t. erhvervsområdet det vigtigt, at tiltagene for at etablere flere arbejdspladser via Vestnordisk Fond bliver mere synlige for befolkningen.

 

M.h.t. det kulturelle samarbejde finder vi det vigtigt, at kulturprojekter støttes og udarbejdes i samarbejde med relevante foreninger og interesseorganisationer. I Siumut følger vi med i arbejdet vedrørende planlægningen af genopbygningen af Erik Den Rødes Gård i Qassiarsuk og vi vil fortsat samarbejde om dette, set i lyset af at de har et positivt turistmæssig potentiale.

 

Vi mener i Siumut, at skoleelevers og andres studerendes muligheder for studierejser bør indenfor det vestnordiske samarbejde bør forøges. Hvis det ovennævnte skal udføres på en resultatorienteret måde, finder vi det i Siumut vigtigt, at det Vestnordiske Råd indbyrdes arbejder på en sådan måde at Rådet kommer med henstillinger og ansøgninger til de respektive parlamenter og regeringer.

 

Med disse bemærkninger tager Siumut redegørelsen til efterretning. Vi vil også fra Siumuts side takke den forhenværende formand Jonathan Motzfeldt for det arbejde han har udført i forhold til sit arbejde og byde den nye formand Anders Andreassen velkommen.


 

Otto Steenholdt, ordfører for Atassut.

 

Jeg vil citere et færøsk ord inden Færøerne har et Landsting der hedder Lagtinget og et Landsstyre der hedder Landsstyre. Vi har undervejs den ærefulde formand ændret Lagtinget til Landstinget. Løg (Lóg)  betyder på færøsk lov.

 

Under læsning af redegørelsen får man det indtryk , at rådet har svært ved at finde indhold, f.eks har man vedtaget et nyt charter for at give Rådet bedre formål og styrke.

 

Det nye navn og det nye logo tiltræder vi fra Atassut.

 

Under drøftelserne her i salen om redegørelsen om udenrigs- og sikkerhedsforhold bemærkede vi fra Atassut rådets afholdte møde på Færøerne. Nærværende redegørelse omtaler et møde, som afholdtes på Suderø. Vi der er medlemmer, oplevede  på nært hold den sorg, som var afledt af udvandringen især de unges udvandring i forbindelse med den økonomiske krise på Færøerne, der herskede hos de tilbageblevne.

 

Vi skal i Atassut gøre endnu engang opmærksom på, at der bør udfærdiges en plan om et tættere samarbejde imellem de nordiske medlemmer, når der forekommer den slags hændelser. Men heldigvis er tingene drejet i positivt retning på Færøerne, og det er vi glade for i Atassut, og det er vi taknemmelige over.

 

Det er glædeligt med den nævnte Fiskerikonference og det indgåede aftale om, at der afholdes lignende konferencer i fremtiden, idet dette primære erhverv, som er fælles for disse lande bør udvikles i samråd imellem landene. Endvidere støtter vi, at der inviteres fagligt kompetente personer, som foredragsholdere under konferencerne.

 


Planerne om en ungdomskonference, som var nævnt i redegørelsen er glædeligt, og lad os håbe, at vore unge kan lære hinanden bedre at kende ved sådanne konferencer og finder tættere samarbejde om forhold, som måtte komme i fremtiden.

 

Med henvisning til årets Fiskerikonferencen, vil vi fra Atassut stille spørgsmål om, hvor langt man er nået med planerne om en bog indeholdende færingernes fiskeri i vore farvande igennem mange år. Vi støtter ansøgningen om midler som nævnes i redegørelsen.

 

Til sidst vil vi med interesse høre om planerne om kirkebyggeriet i Qassiarsuk. Er det mon sådan, at man vil kopiere det af nordboerne såkaldte Langhusbyggeri som samtidigt kan benyttes som kirke, det vil vi gerne høre videre om.

 

Med disse korte bemærkninger tager vi redegørelsen til efterretning i Atassut.

 

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Inuit Ataqatigiit harm altid haft den opfattelse, at Hjemmestyreloven ikke skal være hindring for den ubændige trang til fortsat udvikling også af vort lands forhold til alle andre lande, udenrigspolitikkken.

 

I vores arbejde i Landstinget her det derfor altid været os meget stærkt på sinde hele tiden at holde gryden i kog i arbejdet for videre udvikling af vore relationer og forpligtigelser i udenrigsanliggender. Dette betragter vi lige så naturligt, som vores bestræbelser for at forbedre de hjemlige forhold. Dette har vi fastholdt til trods for andres opfattelse af, at nu overdriver vi og intet respekt har for lovgivningens rammer, og sådan er vi så meget forskelligt.

 


Derfor betragter vi samarbejdet mellem Island, Færøerne og Grønland gennem Vestnordisk Råd som udtryk for viljen for et godt naboskab vore lande imellem. Det er jo også en kendsgerning, at vore lande i nordvestatlanten i forvejen har såvel historisk som erhvervsmæssig fællesskab. At dette fællesskab yderligere er udbygget i vore landes nye erhvervsudvikling har absolut ikke gjort samarbejdet mindre relevant.

 

Selvom der således er grund til at glædes over det samarbejde, der eksisterer imellem de nordvestatlantiske parlamenter, har vi desto mindre grund hertil i konstateringen af, at der i forvejen eksisterer et netværk af relationer imellem landenes erhvervsudøvere og folkelige interesseorganisationer.

 

Her tænker vi først og fremmest på de samarbejdsrelationer på fiskeriet, turismen, samhandlen, uddannelsen, husdyreavlen, sundheden, forskningen og lufttrafikken, der i forvejen er etableret virksomheder, erhvervsudøvere og folkelige organisationer imellem.

 

Det er jo en kendsgerning, at det er en forudsætning for gode relationer på det officielle plan er, et de har fælles udspring i folkets egne interesser heri. Det er oplivende, at Vestnordisk Råds arbejde i den senere tid er blevet mere synlig. Samarbejdet består ikke længer kun af det årlige træf. Rådet er blevet mere udfarende ved eksempelvis ved at tage initiativer til den yderst relevante fiskerikonference i Qaqortoq.

 

Det er også en god start at tage som en begyndelse til en kutyme. Fiskerikonferencen i Qaqortoq er en tydelig bevis på, at henholdsvis lagting, alting og landsting har en opgave at samordne vores lovgivningsarbejde. Her tænker vi først og fremmest på udnyttelse af hel- eller delvis fællesbestanddele af fisk, skaldyr og hellefisk og rejer i særdeleshed.

 

Er vi ikke fælles om regulering af disse rigdomme, ville det altid have en uheldig indvirkning på vore primære erhverv, fiskeriet. Derfor er det efter Inuit Ataqatigiits opfattelse af stor betydning for, at vi arbejder med at nå til enighed omkring forvaltning af disse rigdomme, men også involverer erhvervets udøvere i den slags konferencer med sigte på at bane vejen for en fælles indsatsarbejde vore virksomheder imellem.

 


Vi ser frem til den planlagte Vestnordiske ungdomskonference i 1998 med stor forventning. Vi er overbevidste om, at konferencens resultater får en stor indflydelse for den fortsatte arbejde for den lovgivende forsamling.

 

Til sidst vil Inuit Ataqatigiit indtrængende opfordre til, at Rådet i sit næste møde optager den tiltagende tendens af forskelsbehandling der er dukket op i de skandinaviske lande op til drøftelse. Det drejer sig om tendensen af tilsidesættelse af det oprindelige befolkningers grundlæggende rettigheder til tage vare på deres kultur og identitet.

 

Den tone der er af højrefløjen blev lanceret i forbindelse med efterårsvalget i det norske storting skete netop i et land som Grønland har flere relationer til. Denne tendens bør efter vores mening aldrig accepteres.

 

Med disse korte bemærkninger tager Inuit Ataqatigiit redegørelsen til efterretning.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat.

 

Akulliit Partiiat tager redegørelsen om Vestnordisk Råd til orientering. Akulliit Partiiat har ved selvdeltagelse i delegationen bemærket, at der eksisterer et fantastisk stærkt venskab og sammenhold i det nuværende Vestnordisk Råd. Det er et godt udgangspunkt for at tackle interesseorganisationer i lande uden vand omkring sig, der kræver beslutninger, der kan få fatale konsekvenser for frinaturmennesker.

 

Akulliit Partiiat har fra starten af indlemmelsen til Rådet sagt, at der bør være mere resultatrelateret arbejde i rådet og er glad for beslutningen om den kommende store Vestnordiske Ungdomskonference i Island i juli 1998; det er helt klart, at konferencen bliver et skub op ad for ungdommen i de Nordvestskandinaviske lande.

 


Et andet område, som Akulliit Partiiat synes er et godt resultat af samarbejdet, er planlægning  om genopbygning af Erik den Røde=s gård ved Qassiarsuk. Det kan blive en god turistattraktion.

 

Akulliit Partiiat ønsker Vestnordisk Råd en god fremtid med gode konstruktive aktiviteter i de nordiske lande.

 

Med disse bemærkninger tager vi redegørelssen til efterretning. Og efter at have sagt dette, vil jeg heller ikke undlade eller komme med nogle bemærkninger til om, idet jeg altid har været stolt af den indtil fornylig formand, Jonathan. Her er Jonathan meget meget respekteret i de vestnordiske lande og det har vi altid bemærket under vores samlinger. Vi kommer til at savne det og vi vil gerne sige tak for det gode samarbejde imellem os samt for de gode resultater, hvor Jonathan har haft en stor medindflydelse. Herefter vil jeg byde vores nye formand velkommen.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

Vestnordisk Råd har ved indeværende valgperiode hidtil holdt møde her i landet, nemlig i Qaqortoq og sidste sommer på Færøerne. Mødedeltagelse fra det såkaldre Vestnordiske lande, og de er så Grønland, Island og Færøerne. Til næste sommer påregnes der, at mødet afholdes i Ilulissat.

 


Fra Kandidatforbundet har vi med interesse fulgt med i de vigtige, og hvor man i flere tilfælde kan hente en bred information. Sidste gang blev der ved rådets initiativ i august måned 1997 afholdt et fiskeriseminar i Qaqortoq. Dette seminar gav et stort udbytte for deltagerne. Endivere arbejdes der på som nævnt i redegørelsen til næste år, at afholde et ungdomsseminar i Island med mødedeltagelse her fra landet, Island og Færøerne. Og derfor har Rådets initiativer i medlemslandene indenfor erhverv, turisme og naturlivet med videre en stor betydning for de pågældende lande, ikke mindst med hensyn til samarbejdet indenfor fiskeri, produktion og turisme.

 

Til slut vil jeg heller ikke undlade, at sige hjerteligt tak til vores forhenværende formand Jonathan Motzfeldt, ligesom jeg også byder vores nye formand Anders Andreassen hjerteligt velkommen.

 

 

Jonathan Motzfeldt, landsstyreformand, Siumut:

 

Først vil gerne sige tak til partiernes ordførere. Jeg vil også sige tak for det gode samarbejde der har været mens jeg selv var formand. Samarbejdet gik så godt, at jeg til det fremlagte af næstformanden ikke har nogen tilføjelser.

 

Jeg mener, at for os der har deltaget i seminaret i Qaqortoq, har vi desværre ligesom savnet noget, men nu har Otto medtaget i sin ordførerindlæg, og dengang blev den politik afdækket som vi måtte køre efter.

 

Det Inuit Ataqatigiit=s ordfører også var inde på nemlig, at vi nu har fået afdækket vores retning, det er opfyldt.

 

Under vores generelle drøftelser her i sommer blev fiskerikonferencen tilrettelagt til at blive afholdt i Sulisartut Højskoliat, og der fik vi også en god velkomst. Jeg vil derfor benytte lejligheden til, at takke Sulisartut Højskoliat for den gode behandling vi fik på stedet. Det samme gælder for de kommuner vi har besøgt hvor vi altid er blevet hilst hjertelig velkommen, hvilket også skete for Qaqortoq kommunes vedkommende.

 


Men med hensyn til mulighederne indenfor fiskeriet og det man også møder indenfor sektoren, har Paaviaaraq Heilmann ved sin deltagelse også fremlagt en tale som blev hilst velkommen af deltagerne. Vi vil fortsætte vores møder omkring fiskeriet, hvor man således også vil efterlyse, at fiskeriministrene i de vestnordiske lande vil blive anmodet om deltage i disse samlinger.

 

Med hensyn til Ungdomskonferencen, skal vi snarest drøfte dette i det snarlige møde Helsingfors. Her der det så Børne- og ungdomsrådet Sorlak som er med i det forberedende arbejde.

 

Jeg er nu selv blevet medlem af det Vestnordiske Ministerråd og vil derfor komme til at følge med i det videre arbejde, vil jeg i forhold til mødet i de vestnordiske lande, kan jeg med det samme meddele, at såfremt de ønsker at se mig der, vil jeg være meget åben for at deltage, og jeg glæder mig til det videre arbejde.

 

Siumuts ordfører Kristine Raahauge og Atassuts ordfører Otto Steenholdt henstiller til selv om det er en kirke man vil bygge som Akulliit Partiiat også var inde på det, skal jeg sige, at Erik den Rødes gård i Qassiarsuk er fuldstændigt fredet hvor man derfor ikke må foretage noget byggeri, hvorfor man nu planlægger kirkeruinens genopbygning hvor det er en islænding der er ved at tegne kirken ud fra en kopi af Erik den Rødes kirke. Dette skal sikre at det nyrestaurerede bygninger skal ligne de oprindelige vikingebygninger der fandtes da Leif den Lykkelige for 1000 år siden fandt Amerika. Dette vil også ske i samarbejde med Narsaq kommune, hvor projektet så også ville blive en turistattraktion, således at, folk kan se Leif den Lykkeliges barndomshjem. Han har jo boet heroppe og han har fundet nordamerika herfra Grønland.

 

Derfor må vi grønlændere ikke holde noget tilbage, hvorfor vi løbende vil orientere og oplyse om dette. Denne opgave skal nok blive færdiggjort.

 


Atassuts ordfører Otto Steenholdt var inde på det forskellige oplysninger man er ved at indhente omkring færingenes mangeårige afholdelse af fiskeri her i Grønland, og det tyder også klart på, at den store fiskebestand der har været ved Grønlands kyster. Færingene vil også deltage i udgivelsen af omtalte bog, hvorfor vi regner med, at den vil blive realiseret.

 

Inuit Ataqatigiit var også inde på en ting hvortil jeg må sige, at enigheden omkring fiskeriet og den store forståelse der blev tilkendegivet under seminaret i Qaqortoq blandt islandske og andre fiskeriteknologer. Lagtings-, altings og landstingsmedlemmerne fra Færøerne, Island og Grønland holdt det møde for at komme i forståelse med hinanden. En hel del af de islandske altingsmedlemmer vil den 11. november hvor Island, Norge og Færøerne underskrive en afgrænsningsaftale for fiskeriområdet også i forhold til øen Ian Mayen i Grønlandshavet.

 

Det er under sådanne møder, at man kan mødes i enighed og fordragelighed med hinanden.

 

Det Inuit Ataqatigiit også var inde på omkring minoritetsbefolkninger er ikke noget større problem for os der bor i en ø, men det er med hensyn til samerne i Norge korrekt hvor man også ligesom stillede spørgsmålstegn ved samernes kultur ved valgkampen her i år. Der forstår jeg det også sådan, at man ved den udenrigspolitiske redegørelse vil påpege disse til Nordisk Råds talerstol således, at disse vil blive fremlagt ved Nordisk Råds møde, hvorefter det også vil fremgå, at vi, Grønland også støtter mindretallet, det vil sige samerne og at man ikke forulemper samernes kultur.

 

Og til slut vil jeg lige komme ind på, at vi har stor behov for hele samarbejdet der er i Nordisk, især os der bor i arktis. Dette samarbejde betyder, at vi er kommet tættere på hinanden. Færøernes Lagting har inviteret os til besøg i midten af november hvor jeg så vil komme der med min kone, og jeg glæder mig til, at føre dialog med færingerne, hvorefter færinger også vil forklare os omkring olieefterforskningen i det færøske havområde.

 


Med hensyn til den færøske gymnasiale uddannelse, ligesom vi vil blive orienteret om andre ting også vil blive taget op under besøget vil vores samarbejde blive styrket yderligere, hvilket også vi lægger vægt på. Der bor jo også mange færinger her i Grønland, hvorfor de så også har bedt mig om at hilse deres landsmænd. Og jeg vil også møde vore landsmænd der bor på Færøerne idet, man planlægger, at jeg besøger den grønlandske forening på Færøerne.

 

Jeg vil også ønske den nye formand de bedste for det kommende arbejde, og os landstingsmedlemmer må have et godt samarbejde for at vise samarbejdsvilje, ligesom vi også i høj grad vil vise vores flag frem og håbe, at det gode samarbejde vil fortsætte fremover.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

Vi har troet, at man i forbindelse med vores ophold i Færøerne besøgte vi også grønlænderhuset der. Vi må jo medtage, at vi havde gode oplevelser med vore landsmænd på Færøerne, hvor de blandt andet også efterlyste deres mangler nemlig, nyhedsstof her fra Grønland. Dem må vi også huske på i dette organ.

 

 

Anders Andreassen, Landstingets Formand, Formand for Vestnordisk Råd:

 

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak idet, jeg nu er blevet valgt som formand for Vestnordisk Råd og man skal heller ikke tvivle om, at jeg vil følge de spor som Jonathan Motzfeldt har lagt an med at udarbejde de opgaver der er blevet lagt. Men såfremt der kommer nye opgaver kan det jo godt være, at vi kører lidt uden om de spor som Jonathan har lagt an.

 

Der er ingen tvivl om, at vi vil vise vort flag frem i Rådet. Medlemmerne af det Vestnordiske Råd lægger op til at udføre deres arbejde og derfor vil vi arbejde videre med at vise et godt ansigt udadtil.

 

Endnu engang tusind tak for de gode ord der er faldet.

 

Punktet slut.