Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 57-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 4. November 1997

 

Dagsordenens punkt 57.

Betænkning afgivet af sundhedsudvalget.

(Udvalgets Formand)

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Landstingets Formand.

 

 

Kristine Raahauge, Næstformand for sundhedsudvalget.

 

Jeg vil nu fremlægge betænkning afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg.

 

Landstingets Sundhedsudvalg har under efterårssamlingen afholdt en række møder. Udvalget har behandlet dagsordenspunkt 29 Forslag til landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v. samt dagsordenspunkt 15 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om statistisk virksomhed. Denne betænkning omhandler dog ikke disse to punkter.

 

Udvalget har derudover behandlet Peter Ostermanns forespørgsel om AHvilke tiltag påtænker Landsstyret for at kunne begrænse det store forbrug af tobak mærkbart @, samt følgende emner: telemedicin, embedslægeinstitutionens fremtidige placering og regionalisering af sygehusvæsenet.

 

Vedr. Peter Ostermanns forespørgsel AHvilke tiltag Landsstyret påtænker for at kunne begrænse det store forbrug af tobak mærkbart@ har udvalget følgende bemærkninger:

 


Under behandlingen af Peter Ostermanns forespørgsel har udvalget indhentet oplysninger fra Landsstyremedlemmet for Sundhed og Forskning, hvoraf det fremgår, at sundhedsmyndighederne ikke har ført tilsyn med overholdelse af forordningen. Det fremgår endvidere at PAARISA kontoret vil tage initiativ til at indkalde Arbejdstilsynet med henblik på at få udformet regler om tilrettelæggelse af tilsynet i henhold til ' 14 i Landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer.

 

I forbindelse med fastsættelse af disse regler, henstiller et enigt udvalg til Landsstyret, om at Aeffektivt markerede rygezoner@ som er nævnt i forordningens ' 5 stk, 3 skal godkendes af Arbejdstilsynet.

 

Et enigt udvalg skal derudover henstille til Landsstyret, at loven ' 7 ændres således, at rygning under ingen omstændigheder er tilladt i følgende situationer a) såfremt et lokale udgør en arbejdsplads for mere end een arbejder b) såfremt et lokale lejlighedsvis anvendes til kundebetjening og c) ved afholdelse af møder.

 

Vedr. Telemedicin har udvalget følgende bemærkninger:

 

Sundhedsudvalget har været på Dronning Ingrids Hospital for at se på telemedicin, og Landsstyremedlemmet for Sundhed og Forskning har været indkaldt til samråd. Sundhedsudvalget har af Landsstyremedlemmet fået oplyst, at der er afsat midler til fortsættelse af pilotprojektet, men at en eventuel udvidelse af telemedicin skal inkorporeres i en samlet IT-strategi.

 

Udvalget er bekymret for, at en sådan samordning med den øvrige informationsteknologi vil sinke mulighederne for udnyttelse af telemedicin i Grønland. Et enigt udvalg skal derfor henstille til Landsstyret, at der bliver afsat de nødvendige ressourcer til en gradvis udbyggelse af telemedicin baseret på lokale behov.

 

Vedr. Embedslægeinstitutionens fremtidige placering har udvalget følgende bemærkninger:

 


På baggrund af en forespørgsel har Sundhedsudvalget modtaget skriftlige oplysninger fra Landsstyreområdet for Sundhed og Forskning vedrørende planerne for en fremtidig organiationsmæssig struktur for Embedslægeinstitutionen. Af orienteringen til Sundhedsudvalget fremgår blandt andet følgende: AEmbedslægeinstitutionen organisatoriske og bevillingsmæssige placering under Landsstyreområdet for Sundhed giver generelt et habilitetsproblem på grund af den manglende uafhængighed mellem den driftsansvarlige og den kontrollerende myndighed. En ændring af forholdene omkring Embedslægeinstitutionen er derfor under alle omstændigheder ønskelig@, citat slut.

 

Sundhedsudvalget deler denne opfattelse, og støtter derfor det arbejde som pågår for at finde en ny model for Embedslægeinstituitionens fremtidige struktur, således at såvel habilitetsproblemer som rekrutteringsproblemer løses.

 

Vedr. Regionalisering af sundhedsvæsenet i Grønland. har udvalget følgende bemærkninger:

 

Landstingets Formandsskab har godkendt at Sundhedsudvalget rejser på en studietur til Nordnorge og Danmark umiddelbart efter denne samlings slutning. I Nordnorge vil udvalget se på regionalisering af det norske sundhedsvæsen. Formålet med rejsen er primært, at udvalget med egne øjne kan se, hvordan et regionaliseret sundhedsvæsen fungerer i et område, som er sammenligneligt med forholdene i Grønland - geografisk, klimatisk og befolkningsmæssigt, forud for en politisk stillingtagen til regionaiseringsplanerne i Grønland.

 

Udvalget er løbende blevet informeret af Landsstyremedlemmet for Sundhed og Forskning om planerne på dette område, og er tillige blevet orienteret af overlægerne på Dronning Ingrids Hospital om deres syn på regionalisering. På rejsen vil Sundhedsudvalget være ledsaget en lægefaglig konsulent fra Direktoratet for Sundhed og Forskning.

 

I Danmark vil Sundhedsudvalget besøge Rigshospitalet, Privathospitalet Hamlet, Vordingborg Amtshospital og Grønlænderhjemmet.

 


Sundhedsudvalget vil til slut gerne takke Direktoratet for Sundhed og Forskning for det informative seminar, som blev afholdt for udvalget under samlingen og udvalget ser frem til et fortsat godt samarbejde med Landsstyreområdet for Sundhed og Forskning.

 

Udvalget består af følgende medlemmer: Anders Nilsson Atassut Formand, Kristine Raahauge Siumut Næstformand, Niels Maataak Siumut, Knud Sørensen Atassut og Amalie Markussen Inuit Ataqatigiit, som suppleant for Malinannguaq Marcussen Mølgaard.

 

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø  og Forskning:

 

Idet jeg takker for Sundhedsudvalgets betænkning og for det gode og konstruktive samarbejde også under denne samling, skal jeg hermed fremkomme med bemærkninger til de spørgsmål, som er rejst i udvalgets betænkning.

 

Landstingsmedlem Peter Ostermann har stillet en forespørgsel, AHvilke tiltag påtænker Landsstyret for at kunne begrænse det store forbrug af tobak mærkbart@. Det fremgik af mit svar på denne forespørgsel, at Direktoratet for Sundhed og Forskning ikke har ført tilsyn med overholdelse af forordningen, men at PAARISA-kontoret nu vil kontakte Arbejdstilsynet med henblik på at få udformet regler om tilsyn i henhold til Landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer ' 14.

 

Det skal dog bemærkes, at der er opstået tvivl om, hvorvidt specielt Arbejdstilsynet på det gældende grundlag vil kunne pålægges en sådan tilsynsopgave, hvorfor dette spørgsmål først må afklares.

 


Landstingets Sundhedsudvalg fremkommer med en række henstillinger til Landsstyret om opstramning af Tobaksforordningen. Der henstilles, at effektivt markerede rygezoner skal godkendes af Arbejdstilsynet, ligesom det endvidere henstilles, at der sker en opstramning af Landstingsforordningen ' 7.

 

Hvad angår den første henstilling, afventer den en afklaring af spørgsmålet om Arbejdstilsynets rolle som tilsynsmyndighed i henhold til forordningen. Hvad angår Udvalgets henstilling om en opstramning af forordningen bestemmelser, er det Landsstyrets holdning, at skønt den gældende forordning allerede indeholder temmelige vidtgående restriktioner, så har de forløbne tre år vist en så markant holningsændring til sikring af tobaksfrie miljøer, at det vil være relevant med en grundig gennemgang af forordningen med henblik på sikring af især børns ret til røgfrie miljøer.

 

Landsstyret ønsker en afklaring af spørgsmålet om tilsyn, hvorefter der vil blive taget initiativ til en revision af forordningen. Sundhedsudvalgets henstillinger vil indgå i forberedelsen til det forslag, der vil blive fremsat.

 

Angående telemedicin henstiller Landstingets Sundhedsudvalg til Landsstyret, at der afsættes de nødvendige ressourcer til en gradvis udbyggelse af telemedicin baseret på lokale behov.

 

Landsstyret er opmærksom på de fordele og muligheder, der ligger i en udbygning af telemedicin, og derfor er der afsat midler til en fortsættelse af pilotprojektet. En fuldstændig udbygning af telemedicin indebærer imidlertid så store samfundsmæssige investeringer, at den gradvise udvikling bør ske gennem en overordnet styring af processen. Landsstyret finder det derfor mest hensigtsmæssigt at der sker en samlet afklaring af den IT-politiske strategi, således at udbygningen af telemedicin indgår som en led i denne strategi.

 

Landsstyret noterer sig med glæde, at Landstingets Sundhedsudvalg udtaler sin støtte til det arbejde der pågår for at finde en ny model for Embedslægeinstitutionens fremtidige struktur. Det er Landsstyrets holdning, at Embedslægeinstitutionen fortsat skal være et grønlandsk myndighedsanliggende, og der bliver således ikke tale om at tilbageføre anliggende til Rigsmyndighederne.


Der arbejdes i øjeblikket på en model, hvorefter den danske Sundhedsstyrelse påtager sig bemandingen af Embedslægeinstitutionen. Der arbejdes endvidere på at ændre Embedslægeinstitutionens organisatoriske og bevillingsmæssige placering under Landsstyreområdet for Sundhed. Det er væsentligt for Landsstyret at sikre kontinuitet i Embedslægeinstitutionen og at institutionens uafhængighed tydeliggøres.

 

Landstingets Sundhedsudvalg står overfor en studietur til Nordnorge og Danmark, bl.a. for at undersøge resultater af og erfaringer med regionalisering af sundhedsvæsenet i Nordnorge. Jeg ser frem til en fortsat god dialog med Sundhedsudvalget også om regionalisering og ønsker udvalget en meget god tur.

 

Afslutningsvis skal jeg atter takke Landstingets Sundhedsudvalg for det gode og udbytterige samarbejde vi har haft.

 

 

Niels MátâK=, ordfører for Siumut.

 

Vi har fra Siumut følgende bemærkninger til Landstingets Sundhedsudvalgs betænkning. Vi er for det første enige i udvalgets henstillinger vedrørende Peter Ostermanns forespørgsel idet henstillinger om en klargørelse at Landstingsforordningen om rygning og røgfrie miljøer, således at man søger at sikre at rygere og ikke rygere generer hinanden.

 

Fra Siumut støtter vi udvalgets indstilling til Landsstyret vedrørende pilotforsøgene med telemedicinbehandling. Det fremgår jo af sagens forløb at Sundhedspersonalet er tilfredse med forsøgsordningens forløb, og at de finde det betrykkende at de i alvorlige tilfælde umiddelbart kan få kontakt med en læge der har en speciel viden om det pågældende tilfælde.

 


Siumut går ind for, at man bør støtte Landstingets planer om Embedslægeinstitutionens fremtidige organisatoriske placering, hvilket udvalget også støtter. Denne model vil sikre, at man i fremtiden kan undgå problemer i forbindelse med den generelle beslutningsproces.

 

Fra Siumut betragter vi det som noget naturligt, at udvalget eksempelvis tager på orienteringsrejse til Norge i relation til bestræbelserne på at etablere regionale sundhedscentre.

 

Fra Siumut finder vi det meget vigtigt, at der forinden en regionalisering af sygehusvæsenet finder en grundig debat sted mellem brugerne og sundhedsmedarbejderne med udgangspunkt i de gældende forhold, og med udgangspunkt i de fremtidige ordninger, og målet må være at nå frem til en sundhedsbetjening der er tilfredsstillende for såvel brugerne som sundhedspersonalet og dermed for os alle i dette land.

 

Fra Siumut går vi med disse bemærkninger, tager vi betænkningen til efterretning og går ind for henstillingerne til Landsstyret. Vi er endvidere glade for en samarbejdsvilje Landsstyret udtrykker i deres svarnotat.

 

 

Knud Sørensen, ordfører for Atassut.

 

Vi skal fra Atassut udtrykke vores tilfredshed med Sundhedsudvalget ihærdige arbejde med at sundhedsvæsenet styrer henimod at betjene dem der har behov. Vi mener i Atassut at man ikke kan komme uden om, at udvalgene løbende og på nært hold inddrages især i forberedelsen med henblik på oprettelse af regionale sundhedscentre. Projektet bør følges tæt fra Landstinget.

 

Udvalgets henstillinger til Landsstyret med hensyn til Landstingsmedlem Peter Ostermanns forslag støtter vi generelt fra Atassut. Ja tobak er sundhedsfarlig er giftigt og er farligt.

 


I Atassut har vi intern drøftet telemedicin meget grundigt, og vurderet det for et udmærket redskab for fremtidens betjening af ikke mindst bygder og yderdistrikter. Det skal ikke undre om, at det at søge konsultation fra den hjemlige telefon er nært forestående. Derfor støtter Atassut udvalgets synspunkter og henstillinger om emnet.

 

Vi vil fra Atassut heller ikke undlade at rette en tak til Landsstyremedlemmet for Sundhed for svarnotatet og for det ihærdige arbejde der er udført for at løse problemerne. Med disse ord tager Atassut betænkningen til efterretning.

 

 

Amalie Markussen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Vi har fra Inuit Ataqatigiit følgende bemærkninger til Sundhedsudvalgets betænkning.

 

Peter Ostermann har fremsat følgende forespørgsel AHvordan vil Landsstyret begrænse det store forbrug af tobak@. Udvalget har i sin behandling af forespørgslen inddraget Arbejdstilsynet og har forståelig nok sat spørgsmål om det virkeligt er Arbejdstilsynets opgave.

 

M.h.t. skilteopsætning mener vi i Inuit Ataqatigiit at Landsstyret skal få udarbejdet skilte der skal bruges på røgfrieområder med henblik på en optimal brug af forordningen. Der kan man starte selvom det er lidt småt, idet man derved kunne understrege, at man skal respektive de røgfrie lokaler.

 

Og det er naturligvis nødvendigt med løbende oplysningskampagner med hensyn til brug af forordningen.

 

 

Vi tilslutter os til udvalgets henstilling, om udvikling af apparatur indenfor fjerndiagnoticering af sygdomme og telemedicin.

 


Og vi skal fra Inuit Ataqatigiit gentage denne påmindelse, at man sikrer, at apparaturet ikke kun anvendes i konsultationsøjemed, men eksemplet kan også bruges til fjernundervisning. Man kan blot nævne udstyret i Qeqertarssuatsiaat, som også kan anvendes indenfor undervisning og det vil vi fra Inuit Ataqatigiit også opfordre til. Udvalget har ligeledes drøftet, hvor embedslægeinstitutionen skal høre ind under i fremtiden, da det er rigtigt, at den nuværende placering giver anledning til uro.

 

I Inuit Ataqatigiit mener vi til stadighed, at Grønland selv må varetage embedslægeinstitutionsopgaver, hvorfor vi fra Inuit Ataqatigiit skal foreslå, at den placeres ind under Landstingets Sekretariat, således, at den kan placeres under det samme som ombudsmandsinstitutionen.

 

I Inuit Ataqatigiit følger vi løbende med i sundhedsvæsenets gang, idet den øjeblikkelige situation er foruroligende, da det er blevet problematisk at ansætte fagligt velkvalificerede personale, derfor er det helt nødvendigt, at sundhedsvæsenet er i løbende udvikling, især indenfor det organisatoriske. Vi må jo nu erkende, at hvis vi fortsætter med denne organisation indenfor sundhedsvæsenet, så bliver det endnu mere besværligt, at fremskaffe eksempelvis læger i fremtiden.

 

I Inuit Ataqatigiit er vi derfor glade for, at sundhedsudvalget påtænker, at tage på studierejse til Nordnorge, blandt andet, med henblik på, inspiration til nye organisationsformer. For nylig kunne man læse i avisen, et indlæg fra en læge, at det endog er blevet meget svært, at skaffe speciallæger til en norsk by med 150.000 indbyggere og at anvendelse af vikarer, derfor er meget udbredt. Vi håber i Inuit Ataqatigiit, at sundhedsudvalget finder ud af, hvilke fejl, man har begået i Nordnorge, under deres rejse. Med disse bemærkninger, tilslutter Inuit Ataqatigiit sig sundhedsudvalgets henstillinger og ønsker udvalget en god rejse til Nordnorge.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Akulliit Partiiat har med stor interesse studeret Landstingets Sundhedsudvalgs betænkning.


Vedrørende Peter Ostermann spørger selv, om hvilke tiltag Landsstyret påtænker, for at kunne begrænse det store forbrug af tobak mærkbart, så vil Akulliit Partiiat gå ind for udvalgets henstilling om, at lovens ' 7 ændres således; at rygning under ingen omstændigheder er tilladt i følgende situationer:

 

Såfremt et lokale udgør en arbejdsplads for mere end én medarbejder.

Såfremt et lokale lejlighedsvis anvendes til kundebetjening og ved afholdelse af møder.

 

Vedrørende telemedicin, så er Akulliit Partiiat enig i udvalgets henstilling til Landsstyret om, at der bliver afsat de nødvendige ressourcer, til en gradvis udbygning af telemedicin, baseret på lokale behov.

 

Vedrørende embedslægeinstitutionens fremtidige placering, mener Akulliit Partiiat, at en ændring af forholdene omkring embedslægeinstitutionen er en nødvendighed og støtter derfor udvalget, i den støtte til det arbejde, der pågår, for at finde en ny model for embedslægeinstitutionens fremtidige struktur, således, at såvel habilitet, som rekutteringsproblemer løses.

 

Vedrørende regionalisering af sygehusvæsenet i Grønland, mener Akulliit Partiiat, at der er en meget god ide, at sundhedsudvalget af Landstingets Formandskab har fået grønt lys til en studietur til Nordnorge, hvor forholdene er sammenlignelige med forholdene i Grønland. Med disse bemærkninger, tager vi udvalgets betænkning til efterretning.

 

 

Anton Frederiksen, Kandidatforbundet:

 


Fra Kandidatforbundet går vi fuldt ud ind for henstillinger til Landsstyret samt de af Landsstyremedlemmet i svarnotatet anførte tiltag og planer. Det er selvfølgeligt kedeligt, at blive oplyst om, at Direktoratet for Sundhed og Forskning ikke har fulgt med vedrørende tobaksforbudet, dertil viser blot, at de store vanskeligheder indenfor sundhedsvæsenet, i det sidste år stadigvæk er gældende, men man må dog sige, at de igangsatte tiltag, for at komme ud over de vanskeligheder, der er nævnt her, bør stille os tilfredse indtil videre.

 

Vedrørende Landstingsmedlem Peter Ostermanns forespørgsel, mener jeg, at Landsstyret, i endnu højere grad, bør engagere sig mere i forebyggelsesarbejdet.

 

Vedrørende telemedicin, er der her i landet gode forhåbninger, ud fra dét, der allerede er blevet afprøvet her i landet, derfor må man støtte Sundhedsudvalgets påtænkte studierejse til Nordnorge, hvor man også vil benytte lejligheden til studiebesøg til Rigshospitalet, Hamlet, amthospitalet i Vordingborg og endelig Grønlænderhjemmet i Danmark.

 

Vore landsmænd, der er til lægebehandling i Danmark, har også store problemer i dagligdagen, indkvateringsmæssigt og på anden vis og det er nødvendigt, at man politisk får indblik i disse forhold, derfor vil jeg fra Kandidatforbundet opfordre til, at såfremt, det kan lade sig gøre og det burde være muligt, at man grundigt søger at sætte sig ind i de grønlandske patienters kår i Danmark. Med disse bemærkninger, går jeg ind for redegørelsen og Landsstyrets svarnotat og tager disse til efterretning.

 

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø  og Forskning:

 

Tak. Som det har vist sig  har Sundhedsudvalget udført et stort og grundigt stykke arbejde, hvorfor det ikke er så mærkeligt, med den store tilslutning, der er til udvalgets betænkning, ligesom der er stor enighed imellem udvalget og Landsstyret. På trods af det, har jeg et par yderligere bemærkninger; med hensyn til rygeforbud, så skal jeg minde om, at af alle voksne i Grønland, så viser den sidste undersøgelse, at 80 % af den voskne befolkning i Grønland er rygere og at procenten derfor procentielt i sammenligning med andre lande er meget, meget højere.

 


Som følge heraf, er der i disse år, blandt andet, fremkommet følger af tobaksrygningen, det bliver tydligere og tydeligere, blandt andet beklageligvis ved øget forekomster af lungekraft. Derfor er det meget nødvendigt, at man begrænser tobaksforbruget og at man arbejder for det, og det er vi netop gået i gang med, som I vel også har bemærket. Men jeg håber, at man, ikke alene har set ned til Paarisa, men at også andre instanser, som skolerne også går ind i dette arbejde.

 

Vedrørende telemedicin, er det rigtigt, at de hidtidige erfaringer har været positive og at man derfor til næste år har afsat midler til fortsættelse af pilotprojektet, hvilket vi netop godkendte i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for næste år, dét skal jeg også sige tak til Landstinget for. Pilotprojektet har ikke været en stor udgift for sundhedsvæsenet, det er et pilotprojekt, som primært været finansieret af Tele. Det er først fra næste år, at projektet bliver helt landskassefinansieret og jeg håber, at behovet for en udbygning og debatten vil ske i 1998.

 

Vedrørende embedslægeinstitutionens organisatoriske placering og personalesituationen dér og sikringen af personalet, så håber jeg, at de initiativer, der er igangsat, vil finde deres rette plads i løbet af året.

 

Vedrørende regionaliseringsplanerne omkring sygehusvæsenet, så opfordrer Siumut og også fra udvalget, at der igangsættes en debat om emnet, blandt brugerne og personalet, før der tages endelig politisk stilling hertil.

 

Inuit Ataqatigiit har endvidere påpeget videre, at Y omkring en regionalisering ikke kan undgåes i fremtiden, også med hensyn til rekruttering af læger, og hvis vi ikke ændrer sundhedsvæsenets organisation, så vil vore problemer ikke blive mindre i fremtiden.

 


Landsstyret støtter regionaliseringsplanerne fuldt ud og ønsker, at dette skal ske, på et velfunderet grundlag og at arbejdet ikke hindrer det øvrige sundhedsvæsenets arbejde. Til orientering kan jeg oplyse, at jeg i midten af november vil rejse rundt i Diskobugten, for at drøfte problematikken med alle kommunalbestyrelser i Diskobugten. Mit udgangspunkt er, at vi netop har afholdt en ledelseskonference indenfor sundhedsvæsenet, hvor ledelsesgrupperne anbefalede, at regionaliseringen af sygehusvæsenet, at man forsøgsvist regionaliserer sygehusvæsenet på ét område og hvor man indstillede, at Diskobugtområdet blev gjort til et forsøgsområde omkring regionalisering af sygehusvæsenet, på den baggrund skal jeg rejse rundt i Diskobugten i midten af november og vil selvfølgelig snakke med det pågældende personale og kommunalbestyrelser i de enkelte kommuner, således, at også den lokale befolkning vil blive inddraget mere i debatten omkring regionaliseringsplanerne. Jeg håber, at man efter pågældende rundrejse, vil have klarhed over, hvordan vi kommer videre.

 

Under min rejse i Diskobugten, er én af baggrundene herfor, at man er bekendt med, at for eksempel sygehuset i Qeqertarssuaq har et akutbehov for renovering, ligesom der også er problemer i Qasigiannguit og Aasiaat omkring forældede sygehuse. Dette er også baggrunden for, at vi hurtigst muligt skal/bør tage stilling til, hvordan vi går videre, ikke mindst, hvad angår handlingsplanerne i fremtiden.

 

Til allersidst, vil jeg også udtale vedrørende Anton Frederiksens bemærkninger om tobaksforbruget vedrørende, at vi ikke har fulgt med i opfølgelsen af tobaksforordningen. Vi har selvfølgelig fulgt med i brugen, det er tilsynet, vi har haft problemer med og det er det problem, som vi forsøger at løse nu.

 

Afslutningsvis vil jeg endnu en gang takke Sundhedsudvalget for den åbne drøftelse, de har haft omkring de problemer, der har været i sundhedsvæsenet. Sundhedsudvalgsarbejdet har kort og godt været et grundigt stykke arbejde, hvor man har taget alle problemer op dér, der kunne findes. Således siger jeg tak til udvalget og ordførerne og ikke mindst til Atassuts ordfører, fordi han specielt sagde tak til mig.

 

 

Kristine Raahauge, Næstformand for sundhedsudvalget:

 


Jeg siger tak til alle bemærkningerne til udvalgets betænkning. Og vedrørende Inuit Ataqatigiits ordførers udtalelser omkring sundhedsvæsenets personaleproblemer, så vil jeg gerne knytte den bemærkning, at det er rigtigt, at sundhedsvæsenet har store personalemæssige problemer, da vi mangler behandlere med mere. Udvalget er meget opmærksom på dette problem, ikke mindst, hvad angår manglen på læger, jordemødre, tandlæger og tandplejere med videre, som der er mangel på.

 

Vi har tal på, hvor mange, der mangles og vi ved, at pågældende personalegrupper, selv i samarbejde med Direktoratet, har igangsat initiativer, for at fastholde de tilstedeværende personale i længere tid, blandt andet ved hjælp af medarbejdere, der tidligere har været ansat i Grønland, men som arbejder i udlandet nu.

 

Så vidt angår sygeplejersker, så er situationen stabil, men man mangler stadigvæk det samme antal sygeplejersker, som man altid har manglet.

 

I forbindelse med samarbejdet med personalegrupper, så siger de altid, at når der også for eksempel i Danmark og Norge er mangel på kyndig personale, så har Grønland det desværre med at tiltrække sådan personale lønmæssigt og på andre vilkår.

 

Vedrørende Anton Frederiksens bemærkninger om udvalgets studiebesøg om patienters kår i Danmark, så skal jeg udtale, at rejseformålet selvfølgelig er det samme. Tak.

 

 

Mødeleder:

 

Hermed er punkt 57; Sundhedsudvalgets betænkning uddebatteret. Så går vi videre til punkt 66; Betænkning afgivet af Landstingets Turismeudvalg. Udvalgets formand Ruth Heilmann fremlægger.

 

Punktet sluttet