Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 55-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 4. November 1997

 

Dagsordenens punkt 55.

Betænkning afgivet af Lovudvalget.

(Udvalgets Formand)

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Landstingets Formand.

 

 

Otto Steenholdt, Formand for Lovudvalget:

 

Landstingets Lovudvalg har på Landstingets efterårssamling fået henvist Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyre og kommunernes tjenestemænd, der blev 1. behandlet på efterårssamlingen 1996, og som udvalget afgav en redegørelse Landstingets på forårssamlingen om, til fortsat behandling.

 

Efter at Landstinget på efterårssamlingen sidste år bakkede op omkring en adskillelse mellem Landsstyre og Landsting også på ansættelsesområdet, har Landstingets Lovudvalg behandlet ændringen af tjenestemandsloven, hvor udvalgets hovedopgave er at sikre, at de under Landstingets Bureau og Landstingets Ombudsmand ansatte tjenestemænd overføres uden tab af rettigheder.

 

Landstingets Lovudvalg harm til brug for arbejdet senest på Landstingets forårssamling foreslået Landstingets Bureau og Personaledirektoratet at afklare de tekniske detaljer i et tjenestemandsregulativ.

 


Da dette endnu ikke er sket, har Lovudvalget haft såvel Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger samt Landstingets formand i samråd, og der ser således nu ud til at komme skred i tingene. Desværre kan det ikke nås på denne samling, men Lovudvalget arbejder videre med sagen mod en forhåbentlig løsning af problemet i forbindelse med Landstingets forårssamling 1998.

 

Landstingets Lovudvalg har siden sidste samling fået indledt et uformelt samarbejde med Folketingets Lovudvalg vedrørende situation, hvor Landstingets og Folketingets lovgivning støder sammen eller krydser hinanden. Lovudvalget ser frem til en fortsat udvikling af dette samarbejde.

 

Lovudvalget har nu etableret sig som udvalg for Landstingets Ombudsmand og har i denne forbindelse været i København hos Folketingets Ombudsmand for at være blive informeret om Folketingets Ombudsmands syn på en samarbejdsaftale med Grønlands Landstings Ombudsmand.

 

Lovudvalget kan til Landstingets orientering oplyser, at udvalget fra Landstingets Ombudsmand har modtaget orientering om, at en egentlig formel samarbejdsaftale nu er indgået mellem de to Ombudsmandsinstitutioner, således at Folketingets Ombudsmand er klar til at bistå Landstinget i de situationer, hvor Landstingets Ombudsmand skulle føle sig inhabil. Lovudvalget er fuldt ud tilfreds med aftalens indgåelse og håber på et godt samarbejde mellem de to Ombudsmandsinstitutioner også fremover.

 

I udvalget er følgende medlemmer Niels Maataak og Laannguaq Lynge begge fra Siumut, Johan Lund Olsen Inuit Ataqatigiit og Anders Nilsson og Otto Steenholdt fra Atassut.

 

 

Niels MátâK=, ordfører for Siumut.

 

I Siumut har vi nøje gennemgået Lovudvalgets betænkning og skal knytte følgende bemærkninger til betænkningen.

 


Lovudvalget har nøje gennemgået forslaget til ændrings af Landstingslov om tjenestemænd, som blev 1. behandlet ved efterårssamlingen 1996 efterfulgt af en Landstingsredegørelse, hvorefter forslaget  sendtes tilbage til Lovudvalget ved efterårssamlingen.

 

Da Landstinget i 1996 støttede differentiering indenfor ansættelserne arbejdede Lovudvalget med ændring af Tjenestemandslovgivningen, og fra Siumut støtter vi udvalgets udtalelse i sin betænkning om, at tjenestemænd i Landstingets Bureau og Landstingets Ombudsmand skal kunne konverterer deres stilling til noget andet uden fortabelse af eksisterende rettigheder.

 

Lovudvalget har ellers i samme i forbindelse ved forårssamlingen foreslået overfor Landstingets Bureau og Personaledirektoratet, at disse instanser klarer problematikken gennem tjenestemandsreglerne, men da dette skete foretog Lovudvalget rådslagning med Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger og Landstingsformanden.

 

På baggrund af de nævntes redegørelse skulle processen så køre videre. Fra Siumut er vi enig med udvalget i, at arbejdet bør færdiggøres ved forårssamlingen i 1998.

 

Lovudvalget nævner også i sin betænkning, at udvalget har haft et uformel samarbejde med Folketingets Lovudvalg og vi støtter fra Siumut Lovudvalgets forhåbninger om, at dette samarbejde vil blive intensiveret.

 

Det nævnes også i Lovudvalgets betænkning, at Lovudvalget tillige er blevet udvalgt vedrørende sager der vedrører Landstingets Ombudsmand i denne forbindelse har man haft et møde med Folketingets Ombudsmand m.h.p. høring om fremtidige samarbejdsmuligheder.

 

Lovudvalget orientere det Grønlandske Landsting at der er indgået samarbejdsaftale mellem de to nævnte Ombudsmand blandt andet vedrørende inhabilitet i forbindelse med Ombudsmandsreglerne. Det er vort håb, at denne aftale vil lede frem til et godt samarbejde mellem Folketingets Ombudsmand og Landstingets Ombudsmand.


Med disse bemærkninger tager vi fra Siumut Landstingets Lovudvalgs betænkning til efterretning.

 

 

Knud Sørensen, ordfører for Atassut.

 

Ganske kort. Vedrørende Landstingets Lovudvalg der skal vi kommentere udvalget betænkning.

 

M.h.t. ændringer på tjenestemandsområdet, som blev påbegyndt i efteråret 1996 der skal vi fra Atassut påpege, at det efterhånden har varet for lang tid, og håber at denne lov i foråret 1998 vil blive færdiggjort, således at den bliver fremlagt overfor Landstinget til den tid.

 

Hvad angår  de forskellige opgaver som udvalget har behandlet og ikke mindst m.h.t. det nøde med den danske Folketings Ombudsmand m.h.p. et samarbejde, det anser vi for værende på plads, og ser frem til dette samarbejde.

 

Og med disse korte bemærkninger tager vi betænkningen til efterretning.

 

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Tak. Som en følge af beslutningen om at Landstingets egen administration skulle adskilles helt for Landsstyrets administration med virkning fra årsskiftet, og at vi dermed fik egne udvalgssekretariat fik Landstingets formand i praksis arbejdsgiverrollen.

 

Eftersom det desværre endnu har vist sig at den gældende tjenestemandslov ikke helt er tilpasset og indrettet de nye forhold har Lovudvalget været nødt til at skide ind, og det er således med glæde, at Inuit Ataqatigiit kan konstatere, at der nu synes at være kommet skred i tingene, hvilket udvalget da også selv gør opmærksom på.


Siden Inuit Ataqatigiit helhjertet og aktivt deltog i den lovforberedende arbejde med henblik på oprettelse af en Ombudsmandsinstitution i 1994 har det lagt os på stærk på sinde at vores Ombudsmand ligeledes skulle have et samarbejde med Folketingets Ombudsmand.

 

Inuit Ataqatigiit sætter stor pris på dette samarbejde er indledt ligesom vi allerede skal udtale vores tilfredshed med det uformelle samarbejde vores Lovudvalg har fået etableret med Folketingets Retspolitiske Udvalg.

 

Med disse bemærkninger tager vi således udvalgets betænkning til efterretning, idet vi skal udtrykke glæde over den orientering der her i gives, samtidigt egner vi naturligvis med at vi vender tilbage til spørgsmålet omkring tjenestemandsloven, d.v.s. regulativet på den næstkommende forårssamling således at der kan komme ordnede forhold for Landstingets eget personale.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat.

 

Vi husker at vi her i salen under efterårssamlingen sidste år over hele linien har støttet adskillelsen mellem Landsstyre og Landsting også på ansættelsesområdet.

 

Som følge af dette forstår jeg Landstingets Lovudvalgs behandling af Tjenestemandsloven for at sikre, at de under Landstingets Bureau og Landstingets Ombudsmand ansatte tjenestemænd overføres uden tab af rettigheder.

 

Jeg konstaterer i betænkningen at der nu er kommet skred  i sagen, men at det desværre ikke kan nås på denne samling, så når det ikke kan være anderledes, så må vi fra Akulliit Partiiat acceptere at Lovudvalget stiler mod en fremlæggelse til forårssamlingen 1998.

 


Jeg er på vegne af Akulliit Partiiat glad for at konstatere at en formel samarbejdsaftale nu er indgået mellem Folketinget og Landstingets Ombudsmandsinstitutioner.

 

Og med disse ord tager jeg betænkningen til orientering.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Færdiggørelse af  Forslag om Landstingslov om tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyre og kommunernes tjeneste er ikke så mærkeligt forsinket. Arbejdet er jo ikke så lige til, og der er sikkert med høring og indhentning af oplysninger hos en del organisationer og instanser der har relation til sagen. Derfor tager jeg oplysningen om at sagen hidtil ikke har kunne færdiggøres til efterretning.

 

Endelig mener jeg at samarbejdet mellem Landstingets Ombudsmand og Folketingets Ombudsmand samt Lovudvalgets indbyrdes samarbejde om asamarbejdsformålet tilsiger det. det er glædeligt at høre at samarbejdet går godt, da dette allerede er blevet vist gennem Landstingets Ombudsmands årlige rapport.

 

Med disse korte bemærkninger tager jeg sagens hidtige stadie til efterretning.

 

 

Mødeleder:

 

Og dermed er punkt 55. Betænkning fra Lovudvalget færdigbehandlet, og vi går nu videre til punkt 57. Betænkning fra Sundhedsudvalget, og her er det udvalgets foreløbige formand Kristine Raahauge der skal fremlægge.

 

Punktet sluttet.