Samling

20120913 09:26:59
17.mødedag, fredag den 28. november 2003, kl. 13:00.


Landstingets Efterårssamling 2003


____________________________________________________________________________


Fredag den 28. november 2003, kl. 13:00.


Imm./Punkt 113.


Inatsisartut 2004‑mi aningaasanut inatsisissaattut siunnesuummi 100 mio. kr.‑inik  aam-malu ukiuni missingersuusiorfiusuni tamani 100 mio. kr.‑inik immikkoortitsinissamik Naa-lakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at afsætte 100 mio. kr. i Landstingets Finanslovsforslag for 2004 samt 100 mio. kr. i hvert af overslagsårene til ud-bygning af erhvervslivet i Grønland.


(Ole Dorph)


(Aappassaaneernera / 2. behandling)


Imm./Punkt 33.


Nappaatinik katsorsaruminaatsunik nappaateqalersimaneq pissutigalugu Danmarkimut katsorsartikkiartortariaqalersimasut ilaqutaasa qaninnerit (angajoqaat, aapparisap, meeq-qat) aningaasartuutaannut matussutissatut aningaasaateqarfimmik pilersitsinissamut Naa-lakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette en fond, der dækker udgifterne til de nærmeste familiemedlemmer (forældre, ægtefælle, børn) for patienter, der er nødt til at blive behandlet i Danmark på grund af ikke umiddelbart helbredelige sygdomme.


(Isak Davidsen)


(Siullermeernera / 2. behandling)Imm./Punkt 87.


Nunatsinni tunisassianik assartuinermut tapiissutit ullumikkutut umiarsuaatileqatigiinnut Royal Arctic Line A/S‑iinnarmut atortikkunnaarlugit aamma ukiup sivisunersaani imaati-gut angallatinit tikinneqarsinnaanngitsuni timmisartukkut assartuinermi atortinneqaler­nissaat Inatsisartut aalajangiivigissagaat.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre de nuværende regler for transport af produkter, således at disse ikke alene skal gælde for transport via Royal Arctic Line A/S, for på denne måde også at kunne yde tilskud til luftfragt for destinationer som ikke kan få skibsanløb året rundt.


(Ane Hansen)


(Siullermeernera / 2. behandling)Imm./Punkt 79.


Atammimmi atuarfiup allineqarnissaanut 2004‑mi aningaasanut inatsisissatut siunner­suummi aningaasaliissuteqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at afsætte midler på Finanslo­ven for 2004 til udvidelse af skolen i Atammik.


(Ruth Heilmann)


(Aappassaaneernera / 2. behandling)Imm./Punkt 144.


Somaliamut iliuusissat assigiinngitsut pillugit peqqussutip Kalaallit Nunaannut atuutiler­sinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu Inatsi­sartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland om visse forholdsregler mod Somalia.


( Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)


(Aappassaaneernera / 2. behandling)Imm./Punkt 141.


Nunani avannarlerni killerni peqqinnissaqarfiit akornanni suleqatigiinnerup aalajangersi­masumik toqqammaveqartunngorlugu aaqqissuunneqarnissaa pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata 2003‑mi aalajangersagaata nr. 1‑ip Inatsisartunit taperser­neqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekom­mandation nr. 1/2003 om udarbejdelse af faste rammer for samarbejde indenfor sundheds­sektoren i Vestnorden.


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat / Landstingets Formandskab)


(Siullermeernera aappassaaneerneralu / 1. og 2. behandling)


Imm./Punkt 142.


Isumaqatigiissutit alisakkat ataatsimoorussat nungusaataanngitsumik iluaqutigineqarneri­sa ingerlaannarnissaanik qulakkeerinnittut siuarsarneqarnissaat siunertaralugu Nunani Avannarlerni Killerni nunat akornanni ataqatigiissaarinerup patajaallisarneqarnissaanik siunertaqartumik suliniuteqarnissaq pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiif­fiata 2003‑mi aalajangersagaata nr. 2‑p Inatsisartunit taperserneqarnissaa pillugu Inatsi­sartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekom­mandation nr. 2/2003 om at styrke koordineringen mellem landende i Vestnorden med henblik på at fremme aftaler, som sikrer en fortsat bæredygtig udnyttelse af de fælles fiskebestande.


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat / Landstingets Formandskab)


(Siullermeernera aappassaaneerneralu / 1. og 2. behandling)Imm./Punkt 134.


Inuusuttunut aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarnissamik kissaateqartu­nut ilinniartitaanermik pilersitsinissaq suliniutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqar­nissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til, at der etableres et uddannelsesforløb for unge som ønsker, at ernære sig ved fiskeri og fangst.


(Agathe Fontain)


(Aappassaaneernera / 2. behandling)Imm./Punkt 125.


Oqaluffinnik aserfallatsaaliinermik akisussaaffiup kommuninut nuunneqarnissaata sulis-sutiginissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisas­saattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at ansvaret for vedligeholdelsen af kirkerne overdrages til kommunerne.


(Otto Jeremiassen)


(Aappassaaneernera / 2. behandling)Imm./Punkt 135.


Namminersornerullutik Oqartussat qitiusumik allaffeqarfianni utoqqarnut siunnersorti­mik atorfinitsitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ansætte en landsdækken­de ældrekonsulent i centraladministrationen.


(Enos Lyberth)


(Aappassaaneernera / 2. behandling)


Imm./Punkt 25.


Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni meeqqanut inuusuttuaqqanullu sullissisutut ator-finitsinneqartussat kinguaassiutitigut inummulluunniit navialissutaasumik pinerluuteqar­simannginnerat qulakkeerniarlugu paasissutissanik pissarsiniartarnissamik Naalakkersui­sut suliniuteqarniarpat.


Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret overvejet at tage initiativ til, at der indhentes oplysninger til sikring af at personer, der skal ansættes som servicemedarbejdere for børn og unge ikke tidligere har begået sædeligheds- eller personfarlige forbrydelser.


(Doris Jakobsen)Imm./Punkt 26.


Inuussutissarsiutinut Ilinniartitaanerit iluanni brancheskolertarnerit amerlassusaat pillu-git Naalakkersuisunut apeqqut: Angalaneq nunatsinni qanoq akisutigisoq eqqarsaatigi­gaanni allaffimmiutut ilinniartut ilinniarnermik nalaani angalaqattaartarnerat pisariaqar­pa.


Spørgsmål til Landsstyret om antallet af brancheskoleophold indenfor erhvervsuddannel­serne: Taget i betragtning hvor dyrt det er at rejse i Grønland, er det så nødvendigt med så mange rejser i elevtiden, når man tager en HK-uddannelse.


(Doris Jakobsen)


Imm./Punkt 27.


Inuussutissarsiutitigut Ilinniartitaanerni regionskoleqartitsineq pilluguNaalakkersuisunut apeqqut. Perorsaanermik Ilinniarfiup Ilulissaniittup illoqarfimmi kujasinnerusumiittumi inissaaleqiffiunngitsumi, assersuutigalugu Paamiuni, immikkoortortaanik pilersitsinissa­mik Naalakkersuisut isumaliuteqarpat.


Spørgsmål til Landsstyret om regionsskoler i forbindelse med  erhvervsuddannelserne. Har Landsstyret overvejet at oprette en afdeling af det Socialpædagogiske Seminarium i Ilulis-sat i en sydligere beliggende by, hvor der ikke er boligmangel som feks. i Paamiut.


(Doris Jakobsen)Imm./Punkt 28.


Naalakkersuisunut apeqqut: Illoqarfinni ilanngaaserisunik atorfinitsitsinissamik umiarsu­alivinnilu qimminik ikiaroornartumik ujaasisartussanik peqalernissamik pisariaqartitsi­neq pillugu misissueqqissaarneq pillugu Inatsisartut qaqugu ilisimatitsissuteqarfigineqas­sappat, tassami UKA 2002/104-tut apeqqutinnut Naalakkersuisut akissutaanni allassimam­mat ATaamaammat nukiit tamarmiusut, tassa politiini aammalu Akileraartarnermi Pisor-taqarfimmi, qanoq annertutiginerat atorneqarnerallu Naalakkersuisut, Kalaallit Nunnaan­ni politimesteri peqatigalugu misissuiffiginiarpaat atorluaanerulernissamik siunnersuute­qarnissaq, matumani aamma nukinnik amerlanerusunik nuussisinnaanermik siunnersuu­teqarsinnaaneq siunertaralugu@.


Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår bliver Landstinget orienteret om analysearbejdet om-kring behovet for ansættelse af toldere i byerne og indsættelse af hashhunde i havnene da der i Landsstyrets svarnotat til mit spørgsmål under EM2002/104 stod ALandsstyret vil derfor sammen med Politimesteren i Grønland analysere omfanget og anvendelsen af de samlede ressourcer, det være sig såvel politiets som Skattedirektoratets, med henblik på effektiviseringsforslag, herunder eventuelt forslag om allokering af yderligere ressourcer@.


(Godmand Rasmussen)Imm./Punkt 50.


Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatta siunissami inuiattut erinarsuutissaata aalajangiiffigi­neqarnissaa pillugu Naalakkersuisut qaqugu saqqummiussaqassappat, ullumikkutummi marlunnik peqarata ataasiinnarmik peqarnissarput pingaaruteqarmat.


Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår fremsætter Landsstyret beslutning om Grønlands fremtidige national sang, da det er vigtigt vi kun har én og ikke to som i dag.


(Godmand Rasmussen)Imm./Punkt 53.


Naalakkersuisunut apeqqut: Nammineerluni illuliassat arlariit Nuussuarmi sissamiittut 1995-imi anorersuarneratigut mallinit amuneqartut pillugit Naalakkersuisut misissuisima­nersut pillugu paasissutissiisoqarnissaa kissaatigineqarpoq. Misissuinerit qanoq ingerlan­neqarpat qanorlu inerneqarpat.


Spørgsmål til Landsstyret: Det ønskes oplyst, hvilke undersøgelser Landsstyret har fore-taget i forbindelse med at flere selvbyggerhussæt, der lå på stranden i Nuussuaq, under stormen i 1995 blev taget af havet. Hvorledes er undersøgelserne foretaget og med hvilket resultat.


(Anthon Frederiksen)Imm./Punkt 63.


Naalakkersuisunut apeqqut: Namminersornerullutik Oqartussat suliffeqarfiutaanni Royal Greenlanditut ittuni qullersaasut inuttut namminneq suliassaatiminnik sulisunut suliak­kiissuteqartarnerat ingerlaannartussatut Naalakkersuisunit isumaqarfigineqapa.


Spørgsmål til Landsstyret: Er det Landsstyrets holdning at uddelegering af private arbejdsopgaver til medarbejdere fra virksomhedsledere ved Hjemmestyretejede virksom­heder som eksempelvis Royal Greenland skal fortsætte.


(Godmand Rasmussen)


 


Ullut ataatsimiiffiusut 17-at, tallimanngorneq 28. november 2003, nal. 13:00.

Inatsisartut 2003-mi Ukiakkut Ataatsimiinnerat


____________________________________________________________________________


Tallimanngorneq 28. november 2003, nal. 13:00.


Imm./Punkt 113.


Inatsisartut 2004‑mi aningaasanut inatsisissaattut siunnesuummi 100 mio. kr.‑inik  aam-malu ukiuni missingersuusiorfiusuni tamani 100 mio. kr.‑inik immikkoortitsinissamik Naa-lakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at afsætte 100 mio. kr. i Landstingets Finanslovsforslag for 2004 samt 100 mio. kr. i hvert af overslagsårene til ud-bygning af erhvervslivet i Grønland.


(Ole Dorph)


(Aappassaaneernera / 2. behandling)


Imm./Punkt 33.


Nappaatinik katsorsaruminaatsunik nappaateqalersimaneq pissutigalugu Danmarkimut katsorsartikkiartortariaqalersimasut ilaqutaasa qaninnerit (angajoqaat, aapparisap, meeq-qat) aningaasartuutaannut matussutissatut aningaasaateqarfimmik pilersitsinissamut Naa-lakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette en fond, der dækker udgifterne til de nærmeste familiemedlemmer (forældre, ægtefælle, børn) for patienter, der er nødt til at blive behandlet i Danmark på grund af ikke umiddelbart helbredelige sygdomme.


(Isak Davidsen)


(Siullermeernera / 2. behandling)


Imm./Punkt 87.


Nunatsinni tunisassianik assartuinermut tapiissutit ullumikkutut umiarsuaatileqatigiinnut Royal Arctic Line A/S‑iinnarmut atortikkunnaarlugit aamma ukiup sivisunersaani imaati-gut angallatinit tikinneqarsinnaanngitsuni timmisartukkut assartuinermi atortinneqaler­nissaat Inatsisartut aalajangiivigissagaat.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre de nuværende regler for transport af produkter, således at disse ikke alene skal gælde for transport via Royal Arctic Line A/S, for på denne måde også at kunne yde tilskud til luftfragt for destinationer som ikke kan få skibsanløb året rundt.


(Ane Hansen)


(Siullermeernera / 2. behandling)


Imm./Punkt 79.


Atammimmi atuarfiup allineqarnissaanut 2004‑mi aningaasanut inatsisissatut siunner­suummi aningaasaliissuteqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at afsætte midler på Finanslo­ven for 2004 til udvidelse af skolen i Atammik.


(Ruth Heilmann)


(Aappassaaneernera / 2. behandling)


Imm./Punkt 144.


Somaliamut iliuusissat assigiinngitsut pillugit peqqussutip Kalaallit Nunaannut atuutiler­sinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu Inatsi­sartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland om visse forholdsregler mod Somalia.


( Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)


(Aappassaaneernera / 2. behandling)


Imm./Punkt 141.


Nunani avannarlerni killerni peqqinnissaqarfiit akornanni suleqatigiinnerup aalajangersi­masumik toqqammaveqartunngorlugu aaqqissuunneqarnissaa pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata 2003‑mi aalajangersagaata nr. 1‑ip Inatsisartunit taperser­neqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekom­mandation nr. 1/2003 om udarbejdelse af faste rammer for samarbejde indenfor sundheds­sektoren i Vestnorden.


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat / Landstingets Formandskab)


(Siullermeernera aappassaaneerneralu / 1. og 2. behandling)


Imm./Punkt 142.


Isumaqatigiissutit alisakkat ataatsimoorussat nungusaataanngitsumik iluaqutigineqarneri­sa ingerlaannarnissaanik qulakkeerinnittut siuarsarneqarnissaat siunertaralugu Nunani Avannarlerni Killerni nunat akornanni ataqatigiissaarinerup patajaallisarneqarnissaanik siunertaqartumik suliniuteqarnissaq pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiif­fiata 2003‑mi aalajangersagaata nr. 2‑p Inatsisartunit taperserneqarnissaa pillugu Inatsi­sartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekom­mandation nr. 2/2003 om at styrke koordineringen mellem landende i Vestnorden med henblik på at fremme aftaler, som sikrer en fortsat bæredygtig udnyttelse af de fælles fiskebestande.


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat / Landstingets Formandskab)


(Siullermeernera aappassaaneerneralu / 1. og 2. behandling)


Imm./Punkt 134.


Inuusuttunut aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarnissamik kissaateqartu­nut ilinniartitaanermik pilersitsinissaq suliniutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqar­nissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til, at der etableres et uddannelsesforløb for unge som ønsker, at ernære sig ved fiskeri og fangst.


(Agathe Fontain)


(Aappassaaneernera / 2. behandling)


Imm./Punkt 125.


Oqaluffinnik aserfallatsaaliinermik akisussaaffiup kommuninut nuunneqarnissaata sulis-sutiginissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisas­saattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at ansvaret for vedligeholdelsen af kirkerne overdrages til kommunerne.


(Otto Jeremiassen)


(Aappassaaneernera / 2. behandling)


Imm./Punkt 135.


Namminersornerullutik Oqartussat qitiusumik allaffeqarfianni utoqqarnut siunnersorti­mik atorfinitsitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ansætte en landsdækken­de ældrekonsulent i centraladministrationen.


(Enos Lyberth)


(Aappassaaneernera / 2. behandling)


Imm./Punkt 25.


Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni meeqqanut inuusuttuaqqanullu sullissisutut ator-finitsinneqartussat kinguaassiutitigut inummulluunniit navialissutaasumik pinerluuteqar­simannginnerat qulakkeerniarlugu paasissutissanik pissarsiniartarnissamik Naalakkersui­sut suliniuteqarniarpat.


Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret overvejet at tage initiativ til, at der indhentes oplysninger til sikring af at personer, der skal ansættes som servicemedarbejdere for børn og unge ikke tidligere har begået sædeligheds- eller personfarlige forbrydelser.


(Doris Jakobsen)


Imm./Punkt 26.


Inuussutissarsiutinut Ilinniartitaanerit iluanni brancheskolertarnerit amerlassusaat pillu-git Naalakkersuisunut apeqqut: Angalaneq nunatsinni qanoq akisutigisoq eqqarsaatigi­gaanni allaffimmiutut ilinniartut ilinniarnermik nalaani angalaqattaartarnerat pisariaqar­pa.


Spørgsmål til Landsstyret om antallet af brancheskoleophold indenfor erhvervsuddannel­serne: Taget i betragtning hvor dyrt det er at rejse i Grønland, er det så nødvendigt med så mange rejser i elevtiden, når man tager en HK-uddannelse.


(Doris Jakobsen)


Imm./Punkt 27.


Inuussutissarsiutitigut Ilinniartitaanerni regionskoleqartitsineq pilluguNaalakkersuisunut apeqqut. Perorsaanermik Ilinniarfiup Ilulissaniittup illoqarfimmi kujasinnerusumiittumi inissaaleqiffiunngitsumi, assersuutigalugu Paamiuni, immikkoortortaanik pilersitsinissa­mik Naalakkersuisut isumaliuteqarpat.


Spørgsmål til Landsstyret om regionsskoler i forbindelse med  erhvervsuddannelserne. Har Landsstyret overvejet at oprette en afdeling af det Socialpædagogiske Seminarium i Ilulis-sat i en sydligere beliggende by, hvor der ikke er boligmangel som feks. i Paamiut.


(Doris Jakobsen)


Imm./Punkt 28.


Naalakkersuisunut apeqqut: Illoqarfinni ilanngaaserisunik atorfinitsitsinissamik umiarsu­alivinnilu qimminik ikiaroornartumik ujaasisartussanik peqalernissamik pisariaqartitsi­neq pillugu misissueqqissaarneq pillugu Inatsisartut qaqugu ilisimatitsissuteqarfigineqas­sappat, tassami UKA 2002/104-tut apeqqutinnut Naalakkersuisut akissutaanni allassimam­mat ATaamaammat nukiit tamarmiusut, tassa politiini aammalu Akileraartarnermi Pisor-taqarfimmi, qanoq annertutiginerat atorneqarnerallu Naalakkersuisut, Kalaallit Nunnaan­ni politimesteri peqatigalugu misissuiffiginiarpaat atorluaanerulernissamik siunnersuute­qarnissaq, matumani aamma nukinnik amerlanerusunik nuussisinnaanermik siunnersuu­teqarsinnaaneq siunertaralugu@.


Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår bliver Landstinget orienteret om analysearbejdet om-kring behovet for ansættelse af toldere i byerne og indsættelse af hashhunde i havnene da der i Landsstyrets svarnotat til mit spørgsmål under EM2002/104 stod ALandsstyret vil derfor sammen med Politimesteren i Grønland analysere omfanget og anvendelsen af de samlede ressourcer, det være sig såvel politiets som Skattedirektoratets, med henblik på effektiviseringsforslag, herunder eventuelt forslag om allokering af yderligere ressourcer@.


(Godmand Rasmussen)


Imm./Punkt 50.


Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatta siunissami inuiattut erinarsuutissaata aalajangiiffigi­neqarnissaa pillugu Naalakkersuisut qaqugu saqqummiussaqassappat, ullumikkutummi marlunnik peqarata ataasiinnarmik peqarnissarput pingaaruteqarmat.


Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår fremsætter Landsstyret beslutning om Grønlands fremtidige national sang, da det er vigtigt vi kun har én og ikke to som i dag.


(Godmand Rasmussen)


Imm./Punkt 53.


Naalakkersuisunut apeqqut: Nammineerluni illuliassat arlariit Nuussuarmi sissamiittut 1995-imi anorersuarneratigut mallinit amuneqartut pillugit Naalakkersuisut misissuisima­nersut pillugu paasissutissiisoqarnissaa kissaatigineqarpoq. Misissuinerit qanoq ingerlan­neqarpat qanorlu inerneqarpat.


Spørgsmål til Landsstyret: Det ønskes oplyst, hvilke undersøgelser Landsstyret har fore-taget i forbindelse med at flere selvbyggerhussæt, der lå på stranden i Nuussuaq, under stormen i 1995 blev taget af havet. Hvorledes er undersøgelserne foretaget og med hvilket resultat.


(Anthon Frederiksen)


Imm./Punkt 63.


Naalakkersuisunut apeqqut: Namminersornerullutik Oqartussat suliffeqarfiutaanni Royal Greenlanditut ittuni qullersaasut inuttut namminneq suliassaatiminnik sulisunut suliak­kiissuteqartarnerat ingerlaannartussatut Naalakkersuisunit isumaqarfigineqapa.


Spørgsmål til Landsstyret: Er det Landsstyrets holdning at uddelegering af private arbejdsopgaver til medarbejdere fra virksomhedsledere ved Hjemmestyretejede virksom­heder som eksempelvis Royal Greenland skal fortsætte.


(Godmand Rasmussen)