Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 99-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

6. mødedag, mandag den 7. maj 2001

Punkt 99.

Spørgsmål til Landsstyret om muligheden for optagelse på Finansloven for 2002 om udgiften til forundersøgelse vedrørende forbedring af havnefaciliteterne i Sisimiut ved udvidelse af Atlantkajen.

Godmand Rasmussen, spørgsmålsstiller, Atassut.

 

Jeg har fremsat spørgsmål om muligheden for optagelse på Finansloven for 2002 om udgiften til forundersøgelse vedrørende forbedring af havnefaciliteterne i Sisimiut ved udvidelse af Atlantkajen.

Som bekendt har trawlere og fiskefartøjer gennem lang tid brugt Sisimiut som et sted, hvor de ligger til og lodser. I disse år gennem lang tid har havnen udgjort et stort problem idet kajen ikke længere er tidssvarende,

Eksempelvis viser oplysninger fra Royal Arctic Line, at der har været 445 skibsanløb i 1999. Til trods herfor må mange desværre søge til andre havne og især til Nuuk for at lodse, hvilket skyldes at andre i forvejen ligger til kaj. Når de så har losset i Nuuk, så må de tilbage igen for at hente emballage. Dette forhold er en forhindring for en større indtjening som er svært at acceptere. Det er ikke et særsyn, at fabrikkerne i Nordgrønland lukker i vinterperioden, og det har fra gammel tid været sådan, at mange af disse fartøjer fra Nordgrønland overvintre i Sisimiut når fabrikkerne lukker i Nordgrønland.

Men da havnefaciliteterne er så ringe, så bliver fartøjerne meget hurtigt p.g.a. pladsmangel ... og dette forhold harm vi for længst drøftet i erhvervslivet i Sisimiut, hvorfor det drejer sig om et stort og alvorligt problem, og derfor håber jeg, at der i år 2000 kan afsættes midler til forundersøgelserne, således at der kan ske en udvidelse af atlantkajen mod øst.

Så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur med en besvarelse.

Steffen Ulrich Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Jeg vil anmode om, at jeg forkorter mit svar lidt. Vedrørende det punkt som vi drøfter, så skal jeg oplyse at Landsstyreområdet for Boliger og Infrastruktur med udgangspunkt i de krav samfundet stillet til det samlede infrastrukturarbejde med at analyse vores havne både teknisk, funktionel og økonomisk. Analysen af de enkelte havneanlæg sker i et nært samarbejde med rederierne, KNAPK, KANUKOKA og med løbende inddragelse af andre relevante brugere af havneanlæggene.

Formålet med dette arbejde er bl.a. at vurdere om de eksisterende havneanlæg kan opfyldes skiftende krav fra forskellig side. Udviklingsplanerne skal samlet give et indblik over de samlede opgaver som påtænkes udført, for at havneanlæggene over en 10-15 årige periode kan leve op til de krav som et moderne fragt- og servicekoncept.

Analyserne af havneforholdene i Sisimiut indgår i det igangværende arbejde, og der vil på baggrund af analyser, resultater og havneanlæggenes tilstand blive udarbejdet projektforslag til eventuelt udbygning, renovering og vedligeholdelse af havnen.

Så er det Godmand Rasmussen.

Godmand Rasmussen, spørgsmålsstiller, Atassut.

Så er jeg glad for Landsstyremedlemmets besvarelse.