Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 82-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

5. mødedag, onsdag den 2. maj 2001

Punkt 82.

Forespørgsel om mulighederne for at forbedre betingelserne for uddannelses- og praktikophold.

Olga Poulsen, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

 

Jeg har fremsat forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man i Grønland kan styrke det erhvervsfaglige uddannelsesforløb for så vidt angår skole- og praktikophold, således at flere får afsluttet deres uddannelsesforløb herunder at der fremkommer en redegørelse fra Lands-styremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke om, hvorledes man konkret aktivt og administrativt arbejder for at fastholde de uddannelsessøgende i deres skole- og praktikforløb.

Jeg fremlægger således forslag om, at Landstinget drøfter hvad der kan gøres for at forbedre betingelserne for uddannelses- og praktikophold i tilknytning til erhvervsuddannelserne i Grønland.

Kikker man flere år tilbage bliver det tydeligere og tydeligere i samfundet, at administratio-nen af uddannelses- og praktikophold i tilknytning til erhvervsuddannelserne ikke er den bedste, dette må vi alle kunne kende. I følge undersøgelse foretaget af HS analyse er der et stort frafald blandt uddannelsessøgende indenfor bygge- og anlægsfagene.

Undersøgelsen viser, at hovedårsagen til afbrydelse af uddannelsesforløb er manglende teoretiske kundskaber, manglende beherskelse af det danske sprog samt manglende moden-hed. Landstinget bør klart tage stilling til, hvilket tiltag Grønland har behov for, for at løse disse problemer, ligesom Tinget bør drøfte hvilke initiativer der bør igangsættes for at gennemføre disse tiltag. Det er vigtigt ikke kun at drøfte forholdene indenfor uddannelserne i tilknytning til bygge- og anlægsfagene, men at også de øvrige fag indenfor erhvervsuddannel-sesområderne indgår i drøftelserne.

Det grønlandske samfund undergår til stadighed en rivende udvikling, og vi bør fortsat udvikle os. Hvis vi selv skal kunne deltage og følge med i udviklingen er det nødvendigt at vi til stadighed er i stand til at udvikle tiltag og initiativer, og vi bør drøfte hvordan disse skal udformes.

I denne forbindelse mener jeg, at de både er nødvendigt og vigtigt, at Landsstyremedlemmet for Uddannelse fremsætter en redegørelse overfor Landstinget om, hvilke administrative initiativer Landsstyremedlemmet agter at iværksætte for at komme det ovenfor anførte problemer til livs.

Min begrundelse for min anmodning om en sådan redegørelse i tilknytning til oplægget er, at jeg mener at det er vigtigt med koordinering af Landstingets tilkendegivelser og Landsstyrets planer fra starten af for på den måde, at undgå at der senere iværksættes modstridende initiativer.

Derfor fremsætter jeg dette oplæg med håb om en god og frugtbar debat her i salen.

Vi siger tak til Olga Poulsen. Så er det Landsstyremedlemmet for Uddannelse, Lise Skifte Lennert med et svarnotat.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Landsstyret er glad for at problemstillingen vedrørende frafald tages op til debat. Landsstyret finder, at det store frafald i vores erhvervsuddannelser er et alvorligt og påtrængende problem, der kræver stor opmærksomhed og vilje fra alle involverede parter at bekæmpe.

Den af forslagsstilleren påpegede undersøgelse som HS-analyse har foretaget af frafaldene på bygge- og anlægsområdet peger på en række årsager og tendens som der skal sættes ind over for.

Konkluderende må der peges på behov for en indsat der skal styrke elevernes forudsætninger og parathed før start på uddannelsen. Indsatsen skal samtidig påvirke mestrenes og virksom-hedernes holdning til det at have ansvaret for unge menneskers uddannelse. Derudover er der behov for, at skolerne giver en mere grundig vejledning af eleverne under skoleophold.

Det er Landsstyrets vurdering, at undersøgelsen på flere punkter bekræfter nødvendigheden af den indsats der blev lagt op til i redegørelsen om erhvervs- og uddannelsesintroduktion samt vejledning som Landstinget behandlede og vedtog under efterårssamlingen i 1998.

Redegørelsen om erhvervs- og uddannelsesintroduktion indeholder forslag til etablering af et introduktionsår eller forberedelsesår om man vil. Formålet med et introduktionsår er, at forberede deltagerne til at kunne begå sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, at styrke deres forudsætninger for at klare uddannelsernes krav samt at modtage vejledning.

Foreløbig har 3 kommuner iværksat introduktionsforløb, nemlig Narnortalik, Nuuk og Aasiaat. Disse aktiviteter er pilotprojekter. Der er behov for yderligere forsøg, før der vil blive lagt op til at gøre ordningen permanent i mere faste og formelle rammer. Udbygning og effektivisering af vejledningsindsatsen er desuden en vigtig del af indsatsen for at fastholde de unge i uddannelserne.

I efteråret 2000 iværksatte som pilotprojekt en grunduddannelse for vejledere. Uddannelsen afvikles regionalt i samarbejde med Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Sideløbende sker der uddannelse af undervisere, således at vi fremover selv kan forestå uddannelsen. Sideløbende hermed er der lokalt etableret vejlederneværk m.h.p. at sikre et fælles forum for vejledere samt koordinering af indsatsen lokalt. Der forventes, at der i en årrække bliver behov for en intensiv uddannelsesindsats på vejlederområdet.

Blandt de initiativer der iøvrigt er iværksat er som forsøg oprettelse af en særlig stilling som vejleder for elever og praktikanter i Nuuk. Undersøgelsen af årsagerne til frafald blandt elver i bygge- og anlægssektoren påpeger desuden, at der er problemer i virksomhederne som bør rettes op.

En større forståelse hos mestrene og de ansatte der er ansvarlige for lærlingene, for de unges problemer, adfærd og baggrund er påkrævet. En tættere dialog mellem uddannelsessystemet og branchernes repræsentanter og de enkelte virksomheder er påbegyndt, og det overvejes, at tilbyde mestrene direkte kurser i oplæring af elever og lærlinge.

Det kan afslutningsvis oplyses, at der i forbindelse med den netop igangsatte uddannelsesstøt-tereform også vil ske en yderligere afdækning af årsagerne til frafaldet.

Landsstyret håber, at der hermed et givet indtryk at den igangværende indsats, og dermed et grundlag for en debat om emnet. Tak.

Vi siger til Landsstyremedlemmet for Uddannelse, så går vi over til partiernes ordførere. Først er det Paaviaaraq Heilmann, Siumut.

Paaviaaraq Heilmann, ordfører, Siumut.

Til forespørgslen fra Landstingsmedlem Olga Poulsen har vi fra Siumut følgende bemærknin-ger.

Det er rigtigt at det er et problem, at optagelsesmulighederne er begrænsede, såfremt ansøgere til en uddannelsesplads ikke har fundet en praktikplads, hvilket vi fra Siumut betragter som anstrengende. Og på den anden side så kan vi selvfølgelig forstå, at ellers villige arbejds-pladser forsvarligt kun har et begrænset antal praktikpladser.

Der er flere arbejdspladser der er villige til at modtage praktikanter, men vi er i Siumut også vidende om, at flere er tilbageholdende, hvilket også fremgår af forespørgerens fremlæggelse. Det er almindeligt, at nogle kommuner i deres by indleder et samarbejde med virksomheder, og i Siumut er vi vidende om, at når et sådan samarbejde kommer op og stå, så opnår man et vigtigt skridt frem i det fortsatte løbende samarbejde.

Derfor skal vi fra Siumut opfordre til, at flere kommuner tager initiativ til sådanne ordninger i samarbejde med KANUKOKA.

Vi ved at uddannelsesinstitutionerne i Grønland og Danmark kun kan modtage et begrænset antal, da der på disse institutioner også mangler plads. Siumut er af den opfattelse, at vi i Grønland må prioritere praktikpladser og udvikle dem, for vores fremtid er undervisning og uddannelse, såfremt vi ikke længere skal være afhængige af tilkaldt arbejdskraft i lang tid fremover, så må vi fortsat finde vej til, at vores ungdom kan få en uddannelse.

Jeg vil benytte nærværende lejlighed til at erindre om, at vi fra Siumut på et tidligere tidspunkt har krævet, at hjemmehørende og unge skal delagtiggøres i den store boligreno-vering, og gå i gang med en efteruddannelse. Endvidere vil vi igen henvise til, at vi allerede har tanker om, at man giver mulighed for praktikpladser i virksomheder i Danmark, ligesom vi ønsker at mulighederne for at få en samarbejdsaftale med f.eks. venskabsbyer i Danmark kommer på tale.

Til sidst skal vi fra Siumut understrege, at vi nærer store forhåbninger til Landsstyrets initiativ om koordinering af uddannelse og beskæftigelse indenfor byggeriet, som vil medføre at udnyttelsen og antallet af hjemmehørende bygningsarbejdere vil blive større samt at der indenfor byggeriet der vil efteruddannelsen kunne udbygges og koordineres på det bedste grundlag. Vi regner fra Siumut selvfølgelig med, at dette vil have en succes.

Og med disse bemærkninger tager Siumut Landsstyrets svarnotat til efterretning.

Så siger jeg tak til Paaviaaraq Heilmann. Næste taler er Naamanngitsoq Petersen, Atassut.

Naamanngitsoq Petersen, ordfører, Atassut.

Landstingsmedlem Olga Poulsen har fremkommet med forslag til forespørgselsdebat vedrørende uddannelses- og praktikophold, og hvordan man skal forbedre betingelserne.

Fra Atassut prioriterer vi uddannelsesområdet, da uddannelsessøgende skal fuldføre deres uddannelser på uddannelsesinstitutionerne på Grønland. Dette viol også være til fordel for Grønlands udvikling, hvis disse uddannelsessøgende fuldføre deres uddannelse, da befolknin-gen har forventninger herom. For det koster jo en hel del når uddannelsessøgende har frafald fra deres uddannelser.

Fra Atassut har vi tidligere bemærket, at vi har svært ved at acceptere, at der er alt for mange der frafalder deres uddannelser. Denne problemstilling kan ikke accepteres, hvorfor det er på tide, at Landsstyret gør noget for at bremse denne udvikling. For at komme problemet til livs, så må man også samarbejde med de studerendes organisationer. Og for at formindske frafaldet og vilkårene må man iværksætte samarbejde på området. For at formindske frafaldet må man iværksætte forbedringer af de uddannelsessøgendes kår.

Vi kan fra Atassut heller ikke acceptere, at man benytter praktikanterne når der er mangel på arbejdskraft på virksomheder og arbejdspladser. Det kan ikke være rigtigt, at praktikanter skal varetage en så stor opgave når der er mangel på arbejdskraft på arbejdspladsen, og dette kan ikke være rigtigt for begge parter.

Fra Atassuts side mener vi, at denne fremgangsmåde må være en af årsagerne til, at der er så megen frafald på uddannelsesstederne og praktikpladserne. At de offentlige institutioner er meget tilbageholdende med at modtage praktikanter er en stor forhindring for uddannelsessø-gende på kysten som ellers ønsker at afholde deres praktik i disse institutioner, og dette kan vi ikke acceptere fra Atassuts side, og dette problem skal også sættes på plads, i stedet for at lade som ingenting.

Fra Atassut ligger vi vægt på, at man i uddannelsen føler at der er nogle der har brug for dem, dermed kan de også fuldføre deres uddannelse.

Og med disse bemærkninger tilslutter vi Landsstyrets svarnotat med de derværende initiativer og forslag.

Paninnguaq Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit har følgende bemærkninger til Inuit Ataqatigiits Olga Poulsens forespørgsel.

For det første er vi glade for svaret fra Landsstyremedlemmet, for der udtrykkes, at der er igangsat initiativer i forbindelse med det store frafald i uddannelserne. Inuit Ataqatigiit vil desuden udtrykke sin glæde og er forhåbningsfuld over, at uddannelse af lærere til vejledning for elever i erhvervsuddannelserne allerede er igangsat.

Igennem lærernes vejledning kan man hindre frafaldet i uddannelserne. Vi ønsker at initiati-verne må bære frugt.

Inuit Ataqatigiit er klar over omfanget af frafaldet i uddannelserne, og det er ikke et ubetyde-ligt omfang. 31 % af de uddannelsessøgende under de lokale STI-uddannelser gennemfører ikke uddannelsen, 55 % af praktikanterne falder fra og 14 % af de uddannelsessøgende falder fra under opholdet i bygge- og anlægsskolen i Sisimiut.

Det nævnes, at det bør bemærkes, at den uddannelsessøgende under sit praktikophold for første gang træder ind i en ny og fremmed verden uden sine kammerater og lærere. Inuit Ataqatigiit mener, at praktikanten i denne periode mest har behov for vejledning og kontakt.

Forholdene er således, at uanset man frivillig påbegynder en uddannelse, så er det en vigtigt nødvendighed, at man hele tiden bliver rådgivet om forholdene indenfor disse områder.

Det er således ikke mærkeligt, at der i fremtiden sker så stort et frafald i praktikopholdet i det valgte erhverv.

Inuit Ataqatigiit mener, at man allerede i Folkeskolen bør oplyses om indholdet og formålet før den valgte erhvervsuddannelse påbegyndes. Inuit Ataqatigiit mener, at det er vigtigt, at der allerede i Folkeskolen besvares om spørgsmål om forholdene i det erhverv der skal vælges.

Her i inkluderet alle forhold vedrørende erhverv kan tilbyde. Eleven bør kunne spørge om, hvad det er for et erhverv vedkommende har lyst til. Hvilke indhold, hvad skal der uddannes i, og hvad er mindstelønnen, og hvordan er karrieremulighederne, og hvad er kravene. Det er således at jeg allerede i Folkeskolen bør vide, hvad det er et for erhverv som jeg vil vælge og hvilke krav, og desuden bør jeg allerede i Folkeskolen eventuelt i 7 klasse kunne rådgives om det erhverv som jeg vil vælge, hvad jeg skal være dygtig i, og desuden bør jeg gives tilbud om at udvikle mig i de fag som jeg er dygtig til.

23 % af de uddannelsessøgende falder fra i købet af de første 3 måneder, endvidere 20 % i løbet af det første halve år, d.v.s. 43 % i det første halve år, selvom det måske er en læretid på 3-4 års varighed.

De uddannelsessøgendes håndgribelige argumenter til årsagerne for frafaldene kan ses i rapporten, men det indeholder også et tillæg om argumenterne fra de adspurgte, de uddannel-sessøgende, lærere, mestre, organisationer og folk og planlæggere. Som et vigtigt argument nævnes sygdom og hjemlængsel. Som en del af de vigtige ting at nævne også øldrikkeri på arbejdspladsen.

KIIP's rapport opfordre til styrkelse af kontakten mellem uddannelsesinstitutionen og praktikpladsen ved at uddannelsesinstitutionerne besøger virksomhederne, og ved at de ansvarlige i virksomheden i forhold til uddannelser får tilbud om rådgivning igennem kurser.

Inuit Ataqatigiit er tilfredse med at der er igangsat initiativ omkring dette arbejde, men som det vigtigste bør den der holder op med uddannelsen huskes herpå. Selvfølgelig bør det nævnes, at det er godt, at der er igangsat kurser for at styrke båndene mellem uddannelsesin-stitutionen og virksomhederne.

Inuit Ataqatigiit mener, at det vigtigste er servicen under den uddannelsessøgendes uddannel-se. Når den uddannelsessøgende får problemer har vedkommende mest behov for rådgivning og Inuit Ataqatigiit mener ikke, at det er på sin plads, at dette argument benyttes når der er sket et frafald. Når det vides hvad det er krævet af uddannelsen bør grundlaget være, hvilke krav man stiller til sig selv.

Det Rådgivende Udvalg vedrørende Grønlands økonomi nævner ellers tydeligt, at der i vort land er med tilstrækkelig arbejdskraft, men at der mangler beskæftigelse. Derfor er der et stort krav til uddannelse og arbejdskraftpolitikken. Det kunne ellers se overkommelig ud, at kvaliteten af uddannelserne i vort land kan komme på samme niveau som i Vesteuropa, hvis der kunne etableres beskæftige nok. vi bør spørge om hvorledes vi kan nå det mål, at uddannelserne kan komme på samme niveau som i Vesteuropa, samt om vi skal tilpasse det bæredygtigt til vort land.

Selvom uddannelsen kan komme på samme niveau som i Vesteuropa kan vi kun nå delvist disse mål, hvis vi ikke også udvikler forholdene omkring uddannelserne og arbejdsmarkedet. Derfor mener Inuit Ataqatigiit, at med udgangspunkt i vort lands ressourcer kan man tage initiativ til nye arbejdspladser i fremtiden. På denne måde vil det blive muligt, at afhjælpe frafaldene i uddannelserne.

Vi bør være dygtigere til videreuddannelse. Vi bør forny og forbedre de i dag gældende mål, hvis vi skal give gode muligheder for videreudvikling og videreuddannelse af de der vil gennemføre uddannelserne. Desuden bør videreudvikling ikke glemmes. Inuit Ataqatigiit vil desuden under denne debat stille spørgsmålstegn ved om Folkeskolen giver nok viden til at gennemføre en uddannelse samt om vi giver de unge ballast nok til at tage et ansvar.

Til Inuit Ataqatigiits tilfredshed er man med vores deltagelse i gang med at udvikle Atuarfit-sialak, og det er af vital vigtighed at tydeliggøre visionen om vort lands fremtid, idet børneinstitutioner, folkeskoler og uddannelsesinstitutioner bør koordineres på dette grundlag. De samme forhold gør sig gældende for pædagog- og læreruddannelsen. for vort lands fremtid bør disses afvejes i forhold ressourcerne i beskæftigelsesområdet.

Selvfølgelig skal vi være stolte over, at være en del af verdenssamfundet. Det er vigtigt, at alle disse forhold skal koordineres også i forbindelse med frafald i begyndelsen af uddannel-sen og i forbindelse med praktikophold i virksomhederne.

Landstingsmedlem Olga Poulsens forespørgsel taget i betragtning har Inuit Ataqatigiit fremkommet med disse bemærkninger.

Til sidst skal vi spørge Landsstyret vedrørende redegørelsen om uddannelsesstøttereformen, om man vil tage alle forholdene i løbet af år 2000, og derved at Hjemmestyret sikrer, at arbejdsgiverne også er med i disse bestræbelser. Hvilke stade har dette arbejde.

I forespørgsel har jeg taget udgangspunkt i økonomien i STI-uddannelserne, idet vi kan bruge dette spørgsmål i forbindelse med vores videre bestræbelser.

Og så er det Kandidatforbundet, Mogens Kleist.

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Vi har nogle rettelser i vores blade her i forhold til den grønlandske tekst og den danske tekst.

Til Olga Poulsens om mulighederne for forbedre betingelserne for uddannelses- og prakti-kophold har Kandidatforbundet følgende bemærkninger.

Vi betragter fra Kandidatforbundet oplægget fra Landstingsmedlem Olga Poulsen som interessant, da klare problemer bliver nævnt under oplægget. Vi ved jo, at de unge i dag først skal ud og finde en praktikplads før de kan vælge at starte en uddannelse. Dette fremgangs-måde sætter ofte en forhindring for de unge uddannelsessøgende, og vi ved at denne proble-matik gælder for flere byer.

Virksomhederne i de enkelte byer har begrænsede muligheder for at optage elever. Derfor følger vi fra Kandidatforbundet rapporten fra Landsstyret om en ny vurdering af uddannelsen m.h.t. at forhindre frafaldet hos de uddannelsessøgende. Vi vil fra Kandidatforbundet opfordre Landsstyret om etableringen af et tæt samarbejde med virksomhederne, for vi er ikke i tvivl om, at problemerne vil blive løst igennem et tæt samarbejde.

På grund af denne kommende renovering er der i den sidste tid kommet artikel i Sermitsiak om grønlandske studerende der var nødsaget til at fremlægge deres billede af sig selv og erfaring igennem avisen for at kunne gennemføre deres uddannelse. Vi er fra Kandidatfor-bundet forundret over, at man ikke følger nøje med i bygge- og anlægssektorens tilkaldes af udefrakommende arbejdskraft, idet det kan have forhindret ovennævnte studerendes gennem-førelse af deres uddannelse.

Derfor vil vi opfordre Landsstyret til et tæt samarbejde med arbejdsgiverforeningen for at løse problematikken.

Det er ikke kun virksomhederne skyld, vi mener at man igennem klare politiske målsætninger kan løse problematikken. Derfor må vi alle i Landstinget finde en løsning for at forhindre, at de uddannelsessøgende falder fra i fremtiden. Vi må spørge om, hvor meget de uddannelses-søgende koster for samfundet, og samtidigt med, at vi snakker om, at vi har brug for så og så mange faglærte i Grønland - er der alligevel mange løse ender.

Vi bruger en masse penge til uddannelse, og vi kunne forhindre det store frafald ved at skærpe kravene, ikke mindst igennem et tæt samarbejde med arbejdsgiverne kan vi i fælles-skab løse problemerne.

Med disse korte bemærkninger vil vi opfordre Landsstyret til i tæt samarbejde med arbejdsgi-verforeningen kun derved kan vi løse problemerne. Tak.

Så er det forslagsstilleren, Olga Poulsen.

Olga Poulsen, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Meget kort skal jeg lige bemærke m.h.t. partierne og andre medlemmer siger jeg tak, således at Landsstyret kan bruge den debat til gavn for deres videre arbejde, og så bruge argumenter-ne her i debatten.

M.h.t. Inuit Ataqatigiits ordfører, nemlig at store virksomheder f.eks. m.h.t. at de optager elever og tilbyder dem højere lønninger end det er tilfældet med uddannelsesstøtten, og så fordi arbejdet med at afdække problematikken omkring frafaldene, så er derfor nødvendigt, at skulle videreføre arbejdet med afdækningen af problemerne, bl.a. fordi det er klart, at disse store virksomheder tilbyder de uddannelsessøgende højere lønninger, og dermed animerer dem til at arbejde for sig, det er det der skal afdækkes.

Og hvordan vi kan sætte grænser bl.a. igennem lovgivning, det er det der skal undersøges, som vi måske kan give som et input til Landsstyret.

Så er det Landsstyremedlemmet for Uddannelse og Kultur, Lise Skifte Lennert.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

M.h.t. forslagsstillerens anbefalinger overfor Landsstyret, det vil vi undersøge nærmere, og de indstillinger vil jeg tage til efterretning.

Derudover har Siumuts ordfører Paaviaaraq Heilmann været inde på, at Siumut i samarbejde med KANUKOKA har fremsendt anbefalingerne, således at man i samarbejde med KANU-KOKA kan videreføre arbejdet. Vi er allerede i samarbejde med KANUKOKA indenfor området og samarbejder fortsætter, og jeg håber at vi få gavn af dette samarbejde.

M.h.t. Atassuts ordfører som var inde på, at det offentlige er tilbageholdende m.h.t. at optage praktikanter, vi har ikke kendskab til disse påstande fra de forskellige offentlige virksomhe-der.

Inuit Ataqatigiit har et klart spørgsmål fra Paninnguaq Olsen, idet hun spurgte uden at gentage spørgsmålet, så har jeg følgende svar. Arbejdsgivernes og lønmodtagernes organisa-tioner skal vi i dialog med for at vurdere lønnen i praktikperioden med muligheden for tilbagebetaling af den udbetalte løn, og en udjævning af den løn de uddannelsessøgende får under ophold i uddannelsesinstitutionen og på arbejdspladsen.

Mogens Kleist anbefalinger tager jeg til efterretning. Tak.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Punkt 82 er således færdig, forespørgsel om mulighederne for at forbedre betingelserne for uddannelses- og praktikophold slutter hermed.