Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 39-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

9. mødedag, mandag den 14. maj 2001

 

Punkt 39.

Beslutningsforslag vedrørende landstingsmedlemmers ret til distrikts- og orienteringsrejser i Grønland.

1. behandling.

Jakob Sivertsen, forslagsstiller, Atassut.

 

I henhold til § 32 har jeg fremsat nærværende forslag til Landstingsbeslutning. I de senere år jeg har som medlem af Landstinget haft store problemer med at foretage distriktsrejser, eksempelvis ansøgte jeg Formandskabet sidste år i august 2000 om at foretage en rejse til bygderne i Amassalik kommune, men fik afslag.

Inden afslutningen af efterårssamlingen 2000 genansøgte jeg Formandskabet om, at foretage bygdebesøg umiddelbart efter afslutningen på Landstingets samling, hvilket blev godkendt med krav om, at dette i så fald skulle gennemføres samen med 2 andre landstingsmedlemmer fra Tasiilak, der ikke havde fremsendt ansøgning om rejse, hvorved jeg fik problemer med at gennemføre en rejse til bygderne, der havde et stort behov for at få besøg af et landstingsmedlem.

Vi skal huske på, at vælgerne er vores arbejdsgivere, hvorfor det er meget vigtigt, at man foretager distriksrejser. Ikke mindst er det vigtigt, at oplyse vælgerne om indholdet af Landstingets møder. Jeg har altid været glad for og lagt vægt på mit arbejde i Landstinget, hvorfor jeg altid har vægtet et tæt samarbejde med vælgerne, hvilket jeg fortsat vil gøre.

I 1999 blev Valgloven til Landstinget ændret, således at landet blev gjort til 1 valgkreds, derfor kan man ikke længere udskyde fastsættelse af regler for landstingsmedlemmers distriktsrejser altså muligheder for at rejse til andre byer. Da jeg altid har vægtet afholdelse af vælgermøder og at møde vælgerne ansigt til ansigt, så foreslår jeg hermed, at Landsstyret pålægges, at fremsætte forslag om 2 årlige distriktsrejser samt en årlig orienteringsrejse til andre byer, således at man igennem den ordning kan foretage veltilrettelagte og billigere rejser.

Og med disse bemærkninger har jeg hermed fremsat mit beslutningsforslag til Landstinget med håb om støtte. Tak.

Så er det Landsstyreformanden med et svarnotat.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Landstingsmedlem Jakob Sivertsen har fremsat forslag om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af § 3 i Landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993, Vederlagslagsloven, således at man som Landstingsmedlem vil få ret til 2 distriksrejse og en orienteringsrejse om året.

Forslaget er af Formandskabet blevet henvist til behandling under punkt 7 om Forslag til ændring af Landstingslov om tilskud til politisk arbejde.

Vederlagsloven regulerer vederlag m.v. til landstingsmedlemmerne. Disse vederlag ydes til medlemmer uafhængigt om medlemmet har en partipolitisk tilknytningsforhold eller ej indsættes der i forslag til Landstingslov om tilskud til politisk arbejde en bestemmelse om en særlig ret til at det enkelte landstingsmedlem et givet antal rejser samt penge til dette vil denne ret skulle administreres af de enkelte partier, kandidatforbund eller kandidater i øvrigt.

Det har ikke været hensigten bag Landstingsloven om tilskud til politisk arbejde, at den skulle lægge en større administrativ byrde på partier, kandidatforbund eller medlemmer i øvrigt. Hensigten har været at vi havde en ordning som administrativt er enkelt og fleksibel.

Skal en rejseordning administreres af et parti eller kandidatforbund vil dette kunne medføre større krav til partierne, kandidatforbund eller medlemmerne i øvrigt om regnskaber og dokumentation for de afholdte rejser og udgifter end der er lagt op til i det foreliggende forslag om tilskud til politisk arbejde.

Som ordningen er udformet i foreliggende forslag om tilskud til politisk arbejde er det en enkelt ordning at administrere, hvor partier, kandidatforbund og kandidater i øvrigt skal hvert år indsende en erklæring om, at tilskuddet er anvendt til politisk arbejde.

Tilskud i henhold til forslag til Landstingslov om tilskud til politisk arbejde tilfalder partiet, kandidatforbund eller kandidater i øvrigt og tildeles på denne basis engang om året.

Da retten til distriks- og orienteringsrejser tilkommer medlemmet i kraft af deres status som lanndstingsmedlem er det en opgave for partier, kandidatforbund at administrere. Der foregår allerede i dag en revision af vederlagsloven og ordningen rummer i dag mulighed for rejser af den foreslået art, og i begrænset omfang.

Ansvaret for vederlagslovgivningen ligger hos Landstingets Formandskab og Landsstyret skal derfor på denne baggrund indstille, at det stillede forslag indgår i den pågældende revision af Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret m.v., hvor det som sagt allerede er reguleret.

Vi siger tak til Landsstyreformanden. Så går vi over til ordførrækken. Først er det Lars Karl Jensen, Siumut.

Lars Karl Jensen, ordfører, Siumut.

Vi er enige med forslagsstilleren Jakob Sivertsens udsagn om, at efter Grønland er blevet 1. valgkreds for Landstinget, at der ikke skal være yderligere forhalelse i udarbejdelsen for retningslinier for rejser.

Formandskabet har ellers udarbejdet et oplæg vedrørende Tingets arbejdsvilkår i vederlagsloven. Som bekendt kunne man under efterårssamlingen 2000 ikke samle et flertal for det forelagte forslag, og således udsatte man sagen omkring disse forhold til stor ærgrelse for os i Siumut.

Vi har i forbindelse med overgangen til, at Landstinget nu arbejdede på baggrund af en stor valgkreds deltaget i arbejdet med, at man nu gør forholdene mere hensigtsmæssige og smidigere og herunder bestræbt os på og lagt vægt på, at rejsevilkårene blev revurderet og vurderet på ny.

I forbindelse med overgangsperioden af Landstingets arbejde kan vi i Siumut godt forstår, at Formandskabet i begrænset omfang har behandlet de enkelte landstingsmedlemmers udvalgsansøgninger om rejser. Da vi mener, at Formandskabet skal være varsomme med efterfølgende ændring af økonomiske midler efter ændring af Landstingets arbejdsform.

I Siumut stiller vi os tilfredse med Landsstyrets holdning til forslagsstillerens forslag om at landstingsmedlemmer får ret til distrikt- og orienteringsrejser for da man adskilte Landsting og Landsstyre, så stod Formandskabet efterfølgende for administrationen af Landstinget arbejde, hvor Landstinget selv skal tage stilling til Landstingets arbejdsvilkår.

Derfor er vi af den opfattelse i Siumut, og ligesom vi gerne vil opfordre til, at revisionsarbejdet af Landstingsloven om vederlag snarest bliver færdiggjort, således at de nu fremlagte forslag fra forslagsstilleren ligeledes indgår i revisionen.

Da Siumut anser det for vigtigt at disse forhold bringes i orden skal vi opfordre til, at de nævnte arbejdsopgaver videresendes til Landstingets udvalg for Forretningsorden, således at denne sag af Formandskabet senest bliver forelagt Landstinget til efterårssamlingen 2001 m.h.p. at ændringerne kan træde i kraft fra begyndelsen af næste år.

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut udtale, at vi ikke kan støtte, at der her og nu findes en løsning på forslagsstillerens forslag om ændring af tilskud til rejser.

Så er det Finn Karlsen, Atassut.

Finn Karlsen, ordfører, Atassut.

Forslaget som Landstingsmedlem Jakob Sivertsen har fremlagt går ud på, at valgte landstingsmedlemmer sikres ret til distriktsrejser samt orienteringsrejser internt i Grønland.

Jakob Sivertsen har begrundet sit forslag med, at Formandskabet flere gange har afslået ansøgninger omkring orienteringsrejser. Vi er bekendt med, at vælgerne gang på gang råber op igennem pressen om, at de alt for sjældent fik besøg af de folkevalgte, og såfremt denne situation ikke bliver ændret, så vil forholdene forblive uændrede.

Derfor er det på tide, at man tilskynder til, at man indarbejde disse rejsemuligheder i vores Forretningsorden, og Atassut vil hermed stille det krav til Formandskabet, at de så snart som mulig og om muligt til efterårssamlingen fremkommer med et løsningsforslag på problemet. Landsstyret har i deres svarnotat nævnt, at man har indarbejdet forslaget under Landstingets Formandskabs dagsorden under punkt 7 til behandling.

Vi skal fra Atassut udtale, at der under punkt 7 ikke direkte er tale om nærværende forslag, og at punktet imidlertid mest handler om partitilskud. Imidlertid har vi vedrørende emnet de folkevalgtes distriktsrejser, og derfor støtter Atassut et sådan forslag fra Jacob Sivertsen, selvom vi er bekendt med, at dette er formålet, men p.g.a. en langsom sagsbehandling, at man kommer med en tilskyndelse.

Med disse bemærkninger går vi ind for forslaget, og skal atter engang stiller krav om, at Formandskabet kommer med en forelæggelse til efterårssamlingen m.h.p. forslag til løsning af problemet.

Så er det Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit.

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Som bekendt gælder loven om landstingsmedlemmers ret til distrikts- og orienteringsrejser i Grønlands stadigvæk selvom hele landet er blevet til en valgkreds.

Vi har i sidste år i forbindelse med drøftelse af landstingsmedlemmernes arbejdsvilkår ønsket tilpasning af netop disse love, men dette blev desværre ikke til noget dengang.

Vi finder det vigtigt, at man til stadighed kan møde vælgerne ansigt til ansigt, da det er nødvendigt, at man har kendskab til lokale forhold i sær når der i denne sal er drøftelser i gang der har relation til lokalområderne, og dermed ville have et godt udgangspunkt for det bedste resultat.

Da vi ikke uden videre kan nå ud til vælgerne er Inuit Ataqatigiit glad for den ugentlige debat i KNR om bestemte emner, der kan have en interesse for befolkningen, der således kan få en mere dybtgående orientering af denne vej.

Med disse ord tilslutter vi os Landsstyrets svarnotat til Jakob Sivertsens forslag, og anbefaler, at forslaget medtaget i det allerede påbegyndte reformarbejde desangående.

Så er det Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet.

Mads Peter Grønvold, ordfører, Kandidatforbundet.

I forbindelse med 1. behandlingen af nærværende forslag har vi følgende bemærkninger der til fra Kandidatforbundet.

Indledningsvis skal vi fra Kandidatforbundet give vores tilslutning til forslagsstilleren Jakob Sivertsen i hans udtalelser om, at der er behov for en nyvurdering af de eksisterende forhold, som vi også finder er alt for stive.

Hvis man skal arbejde som folkevalgt Landstingsmedlem er det nødvendigt, at man kan samarbejde tæt sammen med vælgerne, hvorfor Kandidatforbundet skal opfordre til, at man finder en bedre ordning på distrikts- og orienteringsrejser.

Forslagsstilleren kom ind på, at man i forbindelse med sådanne distriktsrejser, at de ikke blev en realitet, fordi det blev et krav, at man skulle være flere afsted. Det er selvfølgelig bedst, hvis man kan arrangere det i fællesskab ... afholdes vælgermøde, at vi også sætter os det som mål.

Det er nødvendigt, at man har et tæt samarbejde med vælgerne, hvorfor jeg selv har taget initiativ i så henseende. Under sådanne rejser arrangere jeg møder med vælgerne. Jeg bruger mit eget fartøj til disse rejser, ligesom jeg også selv dækker udgifterne, hvorfor vi fra Kandidatforbundet overfor Landsstyret vil opfordre til, at der dannes et bedre lovgrundlag for mulighederne for landstingsmedlemmernes distrikts- og orienteringsrejser.

Det er ikke helt billigt, at gennemføre disse rejser, hvorfor man må satse på, at sådanne rejser gerne må udføres samlet. Men det er vigtigt, at vi til stadighed har et tæt samarbejde med vores vælgere. Det er nødvendigt, hvis man vil arbejde som folkevalgt, og tage sit arbejde alvorligt.

Derfor støtter vi principielt forslaget, og skal indstille, at forslaget bliver vedtaget m.h.t vores bemærkninger her.

Så er det Otto Steenholdt, løsgænger.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Forslaget er selvfølgelig helt på sin plads, da landstingsmedlemmerne altid har behov for at indhente viden, og at de giver viden tilbage. Men på baggrund af vort lands store udstrækning og spredte bebyggelse, mener jeg ikke, at Landskassens har råd til at etablere en sådan ordning fuldt ud.

Forholdene er helt anderledes f.eks. i Danmark, hvor infrastrukturen er meget veludbygget, og hvor medlemmerne har mulighed for at rejse gratis.

Det af Landsstyrets forelagte forslag om tilskud til politisk arbejde kan ikke på nogen måde tilgodese intentionerne bag forslaget, og jeg skal udtale, at jeg ikke har noget imod, at nærværende forslag indgår i det videre arbejde med vederlagsloven. der er behov for bedre ordninger, således at medlemmerne får bedre mulighed for at tage på orienteringsrejser m.m.

Så er det Landstingsformand, Ole Lynge,

Ole Lynge, Landstingsformand.

Formandskabets svarnotat er blevet omdelt, og jeg skal henvise der til.

For det første vedrørende Jakob Sivertsens forslag, så siger vi tak herfor, og Formandskabet ved hvor stort behovet herfor er, hvorfor Formandskabet har igangsat et arbejde med en revision af vederlagsloven. Fordi vi har fundet det mest hensigtsmæssigt, at man på denne samling behandler Jakob Sivertsens forslag i sammenhæng med spørgsmålet om tilskud til politisk arbejde.

Formandskabet kan bekræfte, at den gældende ordning vedrørende medlemmernes rejser ikke længere synes tidssvarende efter af landstingsmedlemmernes valgdistrikt omfatter hele Grønland.

Som sagt, så har vi igangsat arbejdet med en revision af vederlagsloven. Og i dette arbejde vil spørgsmålet om afholdelse af omkostninger i forbindelse med landstingsmedlemmernes rejse i Grønland indgå.

Arbejdet forventes afsluttet tidligst i løbet af dette efterår, hvor resultatet vil blive forelagt partigrupperne til udtalelse forud for fremsættelse af forslag for Landstinget.

Vi har som sagt derfor anset forslaget på denne samling mest hensigtsmæssigt blev behandlet i forbindelse med spørgsmålet om tilskud til politisk arbejde.

I deres svarnotat til beslutningsforslaget gør Landsstyret opmærksom på en række betænkeligheder ved en sådan konstruktion. Formandskabet ønsker ikke at komplicere arbejdet med et nå til enighed til Forslaget om Landstingslov om tilskud til politisk arbejde, hvorfor Formandsskabet kan tilslutte sig Landsstyrets indstilling om, at man lader Landstingsmedlem Jakob Sivertsens beslutningsforslag indgå i arbejdet med revision af vederlagsloven.

Og endelig vedrørende partiordførernes indlæg m.m., skal jeg udtale, m.h.t. sagens stade, at det selvfølgelig er sådan at samtlige ordførerindlæg vil indgå i det fortsatte arbejde. Ligesom det også blive taget i Landstingets Udvalg for Forretningsordenen under nærværende samling, og vurderer rejserne påny.

Jeg vil selvfølgelig give Jer de nødvendige informationer, for så vidt angår de enkelte medlemmers rejser, Vi har opfordret til, at man så vidt muligt foretager rejser i samarbejde med andre medlemmer, man har i vederlagsloven ikke taget højde for, at Grønland er éen valgkreds, og hvis vi ikke skal overskride vores rejsebudget væsentligt, så må vi have et ret klar grundlag for vores tildeling af midler til rejser. Men vi har til stadighed opfordret til, at man så vidt muligt prøver at arrangerer rejserne i fællesskab fordi man derigennem gør det lettere også for de bevilligende myndigheder.

Men som sagt bliver spørgsmålet taget op under nærværende samling af Landstingets Udvalg for Forretningsordenen, således at der kan komme en redegørelse om det hidtige forbrug af midler til rejser. Og jeg håber, at vi til efterårssamlingen kan fremkomme med et helt klart bud på løsning af problemet, der kan vare for en længere tid.

Det var hvad jeg havde at sige.

Forslagsstilleren Jakob Sivertsen har bedt om ordet for .2. gang.

Jakob Sivertsen, forslagsstiller, Atassut.

Ganske kort. Så er jeg glad for den tilslutning mit forslag har fået, da det er væsentligt, at der er nogle klare regler omkring distrikts- og orienteringsrejser.

Til Siumuts ordførers bemærkninger, så finder jeg det interessant, for de udtalte og opfordrede til, at vi sætter det som mål, at der bliver forelagt et forslag under efterårssamlingen 2001 m.h.p. at ændringerne kan komme i kraft i begyndelsen af næste år. Tak.

Så er det Landsstyreformanden for afsluttende bemærkninger, men forinden da skal jeg udtale, at der ikke er uenighed i nærværende punkt, og at jeg nok kan konkludere, at arbejdet er i gang, og at forslaget vil indgå i det videre arbejde.

Så er det Landsstyreformanden med afsluttende bemærkninger.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Jeg er glad for den støtte som Landsstyrets indstilling har fået, og jeg er glad for at Siumuts ordfører, og andre ordførere er blevet enige om, at man skal satse på, at man kan forelægge noget til efterårssamlingen, hvorfor jeg vil blive meget glad, hvis vi kan færdiggøre vederlagsloven til efterårssamlingen.

Anthon Frederiksen, 4. næstformand for Landstinget; Kandidatforbundet.

Da der ikke er flere der har bedt om ordet, er vi færdige med behandlingen af nærværende forslag som vil overgå til 2. behandlingen i den foreliggende form.