Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 26-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

3. mødedag, mandag den 30. april 2001, kl. 13.10Punkt 26.

Forslag til Landstingsforordning om patienters retstilling.

(1. behandling).

Det er Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø, der forelægger.

Tak hr. formand. Jeg har tilrettet mit forelæggelsesnotat rent sprogligt, men ikke indholdsmæssigt.

Med fremsættelsen af forslag til Landstingsforordning om patienters retstilling ønsker Landsstyret at sikre, at patienternes værdighed, integritet og selvbestemmelsesret bliver respekteret.

Forordningens vedtagelse vil fremover gøre det muligt for borgere, at kunne finde en samlet oversigt over deres rettigheder som patient. Bl.a. kan nævnes retten til selvbestemmelse, retten til en fyldestgørende information om sygdom og behandlingsmuligheder, retten til aktindsigt i patientjournalen samt retten til, at sundhedspersoner iagttager deres tavshedspligt.

Mange af disse rettigheder eksisterer allerede i dag enten spredt i lovgivningen eller i form af uskrevne faglige standarder. Med forordningsforslaget vil reglerne blive fastskrevet og konkretiseret. Enkelte patientrettigheder vil være helt nye, f.eks. retten til at oprette et livstestamente. Forordningsforslaget giver Landsstyret desuden mulighed for at udstede uddybende regler på en række vigtige områder.

Med forordningsforslaget er der således lagt op til en betydelig styrkelse af patienternes retssikkerhed samt sundhedsmyndighedernes muligheder for at konkretisere og håndhæve borgernes rettigheder på sundhedsområdet.

Forordningen er således et vigtigt led i vores bestræbelser på at modernisere sundhedslovgivningen og vil efter vedtagelsen udgøre et centralt regelsæt på sundhedsområdet.

Med disse ord skal jeg på Landsstyrets vegne forelægge forslag til Landstingsforordning om patienters retstilling til Landstingets velvillige behandling.Ole Thorleifsen, ordfører, Siumut.

Landsstyret ønsker, at borgernes retstilling i sundhedsbetjeningen bliver skrevet samlet. Patienternes rettigheder er spredt i forskellige love og ved en samlet skrivning ønskes opnået, at patienternes retssikkerhed bliver mere synlig for brugerne.

Siumut er vi enige i og støtter Landsstyrets fremlæggelse af forslag til landstingsforordning, således borgernes sundhedsbetjening bliver bedre. Sagen er behandlet omhyggeligt. Embedslægeinstitutionen, Rigsombudet og Justitsministeriet i Danmark er hørt og derefter tilpasset de grønlandske forhold.

I Siumut har vi tiltro til, at borgerne gennem en klar information bliver mere trygge; Tryghed opnås ved, at have modtaget tilstrækkelig med information og herfra kan det enkelte menneske føle, at have et medansvar. Jeg kan ikke undgå at nævne et tiltag, som sundhedsvæsenet har haft stor succes med; det er Peqqik 2000. I denne projekt lagde man vægt på, at borgerne fik en følelse af, at have et medansvar og det er ønskværdigt, at initiativer med sådan en ånd fortsat bliver kørt.

I forbindelse med sundhedsvæsenets udvikling, der kan ændre betjening af patienterne kræver vi fra Siumut, at da den igangværende arbejde er forholdsvis ny, holder for øje for vurderinger, selvfølgelig fra Landsstyret, men også fra Landstingets side.

I Siumut er vi tilfreds med, at denne forordning konkretiserer, hvor patienten ikke bliver ladt til sig selv, men har viden om, hvordan ens rettigheder bliver sikret, hvordan ens behandling skal køre og på denne måde bliver fastlagt.

Med disse bemærkninger godkender vi fra Siumut, at forslaget til landstingsforordningen sendes videre til 2.behandling og henstille til, at forslaget bliver behandlet i de respektive udvalg inden dets 2.behandling.

Godmand Rasmussen, ordfører, Atassut.

Atassut har følgende bemærkninger til forslaget til landstingsfordning om patienters retstilling.

Efter at vi fra Atassut har gennemdrøftet punktet nøje, har vi følgende bemærkninger.

Vi kan fuldt ud tilslutte os fra Atassuts side om, at der tages beslutning vedrørende sikring af patienters værdighed, integritet og selvbestemmelsesret.

Forslaget viser, at det er på tide, at man giver os mulighed for stillingtagen for ovennævnte, som har manglet i mange år.

Forslaget indebærer, at Landstinget skal tage stilling til forslaget vedrørende patienters retstilling, som vil indebære hvilke rettigheder, den enkelte har fra indlæggelsens start til slut.

Vi kan fra Atassuts side konstatere med tilfredshed, at man har haft kontakt med de rette personer, der har relationer til ovennævnte og har støttet disse anbefalinger.

Med disse korte bemærkninger vil Atassut anbefale, at forslaget sendes til 2.behandling.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Til næste år i årtusinde er det 10-året for overtagelsen af Sundhedsvæsenet i Grønland. I de forgangne år har fysisk eller psykisk lidende patienter ikke haft tydelig lovgivning at gå efter, hovedsageligt pga., at der ikke har været en samlet lovgivning på området.

Fra Inuit Atqatigiit er vi glade for, ikke mindst på patienternes og sundhedspersonalets vegne, at patienter nu for første gang kan sikres lovmæssigt.

Som Landsstyremedlemmet for Sundhed siger, at der ved sådan en forordning nu er givet mulighed helhedssyn af patienters retstilling.

Dette har stor betydning for trygheden for patienter, der indlægges og deres pårørende, der nu kan få information om deres lovmæssige ret.

Forordningsforslaget er omfattende og vi mener, at den er så omhyggeligt udarbejdet, at den vil være meget klar for brugerne, når der bliver informeret om dem.

Ti forordningsforslaget har Inuit Ataqatigiit specielt en ting at bemærke. Og dette er §3. Denne paragraf omhandler hvilken behandlingsform, det drejer sig om.

I de forskellige bemærkninger til de enkelte punkter i forordningsforslaget står der. Må jeg have lov til at citere?

Citat: "Ved at tale om sundhedsfaglig pleje er tilkendegivet, at den almindelige pleje, der finder sted indenfor det sociale område, f.eks. på plejehjem, ikke er omfattet af patientretstillingsordningen".

Citat slut.

I den forbindelse mener vi fra Inuit Ataqatigiit, at ældre plejehjemsbeboere samt andre, der af lægen har fået diagnosen helbredssvagelige bør være omfattet af forordningen om patienters retstilling.

Dette med baggrund i, at der på kysten findes plejehjemsbeboere, der ikke kan hjælpe sig selv, og derfor på nogle tidspunkter må passes af sundhedspersonalet, der er omfattet af §4 i forordningen.

Personer, der bor i plejehjem og deres ligestillede har ligeledes krav på, at få forsikret deres lovgivningsmæssige krav.

Derfor skal vi bede Landsstyremedlemmet og Sundhedsudvalget om, at foranledige en undersøgelse af dette spørgsmål inden 2.behandlingen af forslaget.

Det må betragtes som en lettelse for patienten, de pårørende og sundhedspersonalet, der kan have meget svært ved at tage til tider tunge beslutninger ved, at patienten nu har mulighed for at tage nogle sidste beslutninger selv.

Det kan tænkes, at pårørende kan komme videre på en lidt lettere måde ved, at følge nogle beslutninger, patienten selv har taget.

Med disse ord overdrager vi forslaget til landstingsfordordning om patienters retstilling samt udtalelserne ved høringen til Sundhedsudvalgets omhyggelige behandling.

Loritha Henriksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Tak. Kandidatforbundet har følgende bemærkninger til forslaget til landstingsforordning om patienters retstilling, det er efter at have gennemgået forslaget.

Efter at have drøftet punktet indgående i Kandidatforbundet, skal vi som sagt komme med følgende bemærkninger og sige, at vi er glade for, at forordningsforslaget efter en grundig forbehandling bliver forelagt i dag i smidig og letforståelig udformning, hvor de enkelte mindre afsnit hænger godt sammen, hvorved loven for brugerne bliver meget mere forståelig, idet vi ved af erfaring, at forordningen tidligere har givet anledning til misforståelser for brugerne pga. mange petitesser, der ikke er sammenhængende, hvilket herved er rettet.

Derved bliver loven for patienterne, familien og enhver, der risikerer at blive en af brugere mere lettilgængelige, hvor bedre og grundigere informationer fremover bliver tilgængelige.

Der er ingen tvivl om, at det bliver mere trygt for enhver patient, såfremt vedkommende ønsker at kunne indhente alle de oplysninger, patienten har ret til at spørge om og få, hvor patienten efter ønske kan få omfattende og fri adgang til oplysninger og informationer om sygdommen, såfremt dette også er et ønske fra patientens familie og andre nære personer.

Endvidere har vi bemærket os, at dette har manglet før i tiden blandt patienters rettigheder, hvoraf nogle er nye, som giver bedre fordele, således at patienternes retssikkerhed bliver sikkert stadfæstet fremover.

Dette er betryggende for personer, der har behov for forordningen samt for medarbejderne i sundhedsvæsenet.

Vi ved alle sammen, at det er af væsentlig betydning for mennesker, der har en mindre eller mere omfattende sygdom, at være lovmæssigt beskyttet og kan få grundige informationer efter ønske og jeg kan forestille mig vigtigheden af dette.

Vi kan med glade ikke lade være med at nævne, at det er hensigtsmæssigt, at man har købt et hus til de grønlandske Danmarkspatienter, hvor patienterne kan komme til at bo under Danmarksophold. Efter planerne kommer huset i brug pr. 1. januar 2002, hvilket vi vurderer som værende meget god, da det er vigtigt, at patienterne har et hjem at komme til, i stedet for som hidtil, hvor de kan risikere at blive fordelt til forskellige indkvarteringsmuligheder, hvor vi har svært ved, at acceptere, at man skiller patienterne ad på denne måde og det er vigtigt, at patienterne kan støtte og underholde hinanden, også i forbindelse, at de har familie eller hvor de savner familien.

Vi er tilfredse med, at den tidligere ordning vil blive indført og vi anmoder Landsstyremedlemmet om kraftigt, at overveje om man gennem lovgivning kan finde en smidigere løsning til, at pårørende til patienter kan være ledsagere uden udgifter for patienten, selvfølgelig ud fra lægens vurdering.

Der er jo tilfælde, hvor de patienter selv må betale deres ægtefællers eller andre familiemedlemmers ophold i Danmark og det er dyrt for familierne. Det vil være en lovgivningsmæssig ordning på dette område og vil i sagens natur være til fordel for patienten og hele den øvrige familie.

Til slut vil vi gerne udtale overfor Landsstyremedlemmet, at jeg er meget tilfreds med, at Sundhedsudvalget hele tiden følger med i hvordan det går inden for sundhedsvæsenet.

Med disse bemærkninger skal jeg udtale fra Kandidatforbundet, at vi er tilfredse med forslag til landstingsforordning om patienters retstilling.

Til allersidst skal vi henstille, at det bliver behandlet i det relevante udvalg inden 2. behandling.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Jeg må fra starten udtale, at det er et godt forslag, der er fremsat. Et forslag, som man har ønsket i mange år og det er en opfyldelse af disse ønsker, så det behøver vel ingen større kommentarer.

Men alligevel skal jeg udtale, at vi alle sammen nok forventer, at vi er tilbøjelige til at mene, at når folk bliver patienter, at de lige som får større rettigheder.

Jeg er glad for, at følgende er blevet fremsat. Man har gjort opmærksom på tingene i forelæggelsen, hvor man mht. paragraf 6 udtaler sig om, at der skal være en meddelelse om, hvor disse ting bliver klart udtalt.

Man skal godkende det klart, således at man for det andet godkender det skriftligt og for det tredje, at man godkender det mundtligt og så har man tilføjet en fjerde, som hedder en stiltiende accept.

Jeg mener, at det fremgår meget klart. herved får patienter tilstrækkelige oplysninger, således at de forskellige rettigheder nu er samlet under en forordning. Det har før været spredt rundt, og således får patienterne mulighed for at blive orienteret på en lettere måde. Det vil gavne og styrke patienterne at kende og have klar viden om deres menneskerettigheder.

Som jeg sagde i starten, så er det et godt og jeg støtter forslaget, således at den kan gå videre.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet og ud fra de faldne bemærkninger vil den blive behandlet i Sundhedsudvalget inden 2.behandling. Men først Alfred Jakobsen, Landsstyremedlemmet for Sundhed.

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø, Inuit Ataqatigiit.

På vegne af Landsstyret er jeg stolt af, at samtlige partiordførere har behandlet dette ret omfattende forslag og har taget klart stilling til den og jeg vil gerne takke på vegne af Landsstyret, at man har behandlet forslaget omhyggeligt.

Og som indstillet er jeg enig i, at det relevante landstingsudvalg behandler forslaget inden 2.behandlingen og hermed fremsiger jeg min støtte hertil.

Inuit Ataqatigiit var inde på spørgsmålet omkring ældre, der har særlige behov og jeg vil opfordre til, at udvalget behandler disse spørgsmål i sin behandling af sagen.

Mht. Kandidatforbundets ordfører, Loritha Henriksens udtalelser omkring familiemedlemmer til patienter, der kan jeg henvise til, at det fremgår af mit svar til spørgsmålet fra Olga i anden sammenhæng, men det vil være godt, hvis det også kan behandles i det relevante udvalg inden 2. behandlingen.