Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 22-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, onsdag den 9. maj 2001

 

Punkt 22

Forslag til landstingsforordning om leje af boliger.
(1. behandling)

 

Her er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, der forelægger Landsstyrets forslag.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur.

På Landsstyrets vegne fremsætter jeg hermed forslag til landstingsforordning om leje af boliger. Fremsættelsen er en følge af, at indhøstede erfaringer på lejeområdet har vist behov for en revision af den gældende lejeforordning, der har været i kraft siden 1995.

På Landstingets Vintersamling 2000 tilsluttede Landstinget sig et forslag fra Landstingsmedlem Otto Steenholdt om, at det skulle gøres til en betingelse for leje af en bolig, at der var tegnet indboforsikring. I det forordninsudkast, der i foråret 2000 blev sendt til høring hos IPK, SIK og Kanukoka var der indarbejdet en bestemmelse om tegning af indboforsikring som betingelse for leje af en bolig. Såvel SIK som Kanukoka har i deres høringssvar udtalt sig imod en sådan bestemmelse. IPK har slet ikke fremsendt høringssvar.

Landsstyret har på baggrund af høringssvarene fra SIK og Kanukoka ikke medtaget en bestemmelse om tegning af indboforsikring som betingelse for leje af en bolig i det forordningsforslag, der hermed fremsættes for Landstinget.

På Landstingets Efterårssamling 2000 var der utilfredshed med lejeniveauet i privat udlejning, især i Nuuk. I det fremsatte forordningsforslag foreslås der indført regler, der maksimalt giver en privat udlejer ret til at opkræve en leje, der dækker de dokumenterede finansierings- og driftsomkostninger plus en forrentning af ejendommens værdi.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til det fremsatte forordnignsforslag, overlader jeg forslag til landstingsforordning om leje af boliger til Landstingets velvillige behandling og foreslår, at forslaget behandles i Boligudvalget inden 2.behandling.Vittus Mikaelsen, ordfører, Siumut.

Den gældende landstingsforordning om leje af boliger har været i kraft siden 1995. Lejeforordningen har nu været i gennem en grundig revision og på denne baggrund fremsættes nærværende forslag.

En del af bevæggrundene til revisionen af lejeforordningen har været klager til Ombudsmanden og disse klager har vist nødvendigheden af, at man reviderede den gældende lejeforordning.

Siumut bider mærke i, at man i forbindelse med revisionen af lejeforordningen, at man der gør lejernes ansvarsforhold mere klare, som for eksempel i forhold til ansvarlig opførsel overfor øvrige beboere og for ansatte samt andre med lovlig ærinde i udlejningsejendomme. Og det er vi fra Siumut enig i og bifalder.

Endvidere indeholder forordningsforslaget udvidede og bedre regler for lejernes råderet over det lejede bolig, f.eks. i forhold til anbringelse eller installation af tv-antenner. Derudover bider Siumut mærke i, at der er langt rammer for private udlejeres ret til at opkræve en leje, således at man sætter en loft der, der dækker de dokumenterede finansierings- og driftsudgifter plus en forrentning af ejendommens værdi og det ser Siumut som helt nødvendigt og er glad for, at de er i overensstemmelse med vores ønsker fra tidligere.

Siumut mener, at nærværende revision af forordning gør INI's og kommunernes drift mere overskuelig. I Siumut lægger vi mærke til, at udformningen af lejeforordningen på baggrund af grundlaget for regellægningen og revisionen som sådan ikke anses for at have hverken administrative eller økonomiske konsekvenser og det er Siumut glad for.

Vi er endvidere bekendt med, at nærværende revision har været grundigt gennemført. Derfor er vi fra Siumut også tilfredse at forordningsforslaget har været til høring og at man har indarbejdet de nødvendige ændringer på baggrund af denne høring.

Det var hvad vi havde at sige dertil.Godmand Rasmussen, ordfører, Atassut.

Det bliver kortere og kortere. Ganske kort, så vil vi fra Atassut fremkomme med følgende korte udtalelse til forslaget til landstingsforordning om leje af boliger.

Landsstyremedlemmets krav, idet man allerede under efterårssamlingen 2000 har drøftet sagen og støttet den principielt og vi vil derfor fra Atassut indstille at Landsstyrets forslag videresendes til Boligudvalget inden 2.behandlingen her i denne sal, hvorfor vi tilslutter os Landsstyrets indstilling, og at den går til udvalgsbehandling i første omgang.Maliinannguaq Markussen Mølgaard, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Hos Inuit Ataqatigiit så anser vi det for vigtigt, at vi har klare ordninger og regler omkring leje og udlejning af boliger og finder det desuden nødvendigt, at man tilpasser lovgivningen om leje af boliger ud fra de gældende forhold.

Vi har fra vores side sidst ønsket en ændring af lov om leje af boliger sidste gang i 1998, ved at vi har fremsat forslag om, at man satte loft over lejebetaling af boliger. Dette for at komme udnyttelsen af boligmanglen til livs, hvor vi den gang, hvor en del af vore argument dengang var, at lejebetaling af endda små lejligheder var kommet op over 20.000 kr. i husleje om måneden.

Forslaget fik ikke tilslutning dengang og vi er glade for, at der nu er forståelse for dette, og at det nu anses som et problem. I dag må det offentlige bruge mange penge for at give deres ansatte tag over hovedet. Disse penge kunne have været udnyttet bedre, så som til nybyggeri og vedligeholdelse.

Vi har konkret følgende bemærkninger til nærværende forslag til landstingsforordning om leje af boliger.

Vi bemærker, at der i §13 i det fremsatte forordningsforslag foreslås indført regler, der maksimalt en udlejer ret til at opkræve en leje, der dækker de faktiske omkostninger. Her ønskes oplyst hvilken udregningsform, der agtes benyttes og ønsker via boligudvalget undersøgt, hvad lejebetaling skal være f.eks. i en ny eller ældre bolig.

Derudover er det ønskeligt at vide, hvem der skal administrere og kontrollen med om huslejeprisen ikke er for høje.

Inuit Ataqatigiit anser forslaget for tiltrædelsesværdigt, hvis §13 kan formuleres hensigtsmæssigt for eventuelle bygherrer og kommende lejere.

Desuden bemærker vi, at der ved huslejeforhøjelser er taget højde for lejernes rettigheder, herunder at der åbnes muligheder for at gå rettens gang, hvorved unødvendige huslejeforhøjelser kan undgås.

Med hensyn til private udlejningsboliger, har man medtaget en bestemmelse om, at der kan etableres en boligforening, hvis der er mindst 6 boliger i en ejendom.

Det finder vi tilfredsstillende, da lejernes medbestemmelsesret derved sikres. Dog vil vi gerne præcisere, at muligheden for at oprette foreninger, hvor og hvornår de skal være altid er tilstede.

Der er taget højde for varmebetaling m.m., ligesom der også er taget hensyn til tilslutning til tv-antenner m.v.

Og vi bemærker endvidere, at der vil være mulighed for, at gribe ind, hvis en lejer benytter det lejede til ulovlige formål. Ved en samlevers død er det et krav til overtagelse af boligen, at man have haft fælles husstand i mindst to år.

Hos Inuit Ataqatigiit fristes man til at spørge, hvorfor man i dette tilfælde ikke bruger den normale bestemmelse om, at et samliv i et år betragtes som værende retningsgivende.

Denne formulering i nærværende forslag vil jo indebære, at der ved en samlevers afgåelse ved døden kan den efterladte blive smidt ud af boligen, uanset man har boet sammen i over et år og det vil ikke være hensigtsmæssigt.

Vi er glade for, at der ved lovgivningen også tages højde for beskyttelse af lejeren i forbindelse med trusler m.v. fra naboer og lign. Det er vores opfattelse, at uanset hvor man bor bør man være tryg i sit eget hjem. Hjemmet må jo betragtes som et sted, hvor man hviler sig og samler kræfter.

Desuden ønsker vi fra Inuit Ataqatigiit, at boligudvalget undersøger og vurderer paragrafferne 37, 40, 43, 47 og 48, da det enten kan misforstås eller misfortolkes. Dem anmoder vi, boligudvalget kigger nærmere på.

Til sidst skal vi stærkt påpege, at lovforslaget, der allerede i efteråret blev sendt tilbage til direktoratet for at få tilrettet fejl og mangler, på nogle punkter ikke er blevet rettet til, som burde have været rettet inden forslaget blev genfremsat her i salen.

Med disse ord henviser vi forslaget til landstingslov om leje af boliger til behandling i boligudvalget inden 2.behandlingen.

Og vi vil benytte anledningen til at spørge om vedrørende nærværende forordningsforslag om arbejdsgiverforeningen også er blevet hørt.Tom Ostermann, ordfører, Kandidatforbundet.

For det første skal vi fra Kandidatforbundet henvise til vore bemærkninger under en tidligere behandling af samme spørgsmål, hvor vi ikke finder forslagets indhold acceptabelt, da vi anser det ....har følgende bemærkninger.

Først vil vi spørge Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur om, der kun er en eneste gang, at der er blevet stillet krav om besvarelse fra IPK, da vi anser det af meget stor vigtighed

i denne sag og siden der bor så mange i udlejningsboliger, ejet af Hjemmestyret, så må deres meninger også være af meget stor betydning, mener vi.

Udover det kan Kandidatforbundet på baggrund af høringssvarene fra SIK og Kanukoka med deres bemærkninger om, at de var imod en sådan regel ikke accepterer dette skridt, som borttvinger folk til en handling. Her skal man ikke glemme, de forholdsvis mange medlemmer i SIK fra lønmodtagerfamilier, som har givet deres bidrag til at løfte opgaven i pengeomløbet i Grønland.

Selvom selve formålet i forslaget er godt nok, så kan Kandidatforbundet ikke acceptere dette.

Her mener vi, at det er vigtigt, at man henviser til at forsikringsselskaberne gør mere ud af, at reklamere overfor lejerne om deres rettigheder.

Til slut vi fra Kandidatforbundet meddele, at vi ikke kan acceptere et forsøg på at tage en beslutning hen over hovedet på folk, hvorfor vi fremsætter krav om, at denne sag bliver behandlet med vore bemærkninger i Boligudvalget.Otto Steenholdt, løsgænger.

Vedrørende nærværende dagsordenspunkt, så finder jeg forslaget støtteværdigt. Men jeg vil kort komme ind på det forslag, som jeg har fremsat som også bliver berørt, og som blev støttet fra Landstinget.

Baggrunden for mit daværende forslag var, at man sikrede i mod eventuelle ulykker, så som brand m.m. og vi ved jo alle, hvordan de kan ramme, de beboere, der hvis de ikke har forsikringerne har i orden.

Og fandt det nødvendigt, at man i forbindelse med lejeboligerne, at man samtidig tegnede en indboforsikring sammen med huslejen. Det undrer mig meget, at SIK og Kanukoka har været i mod mit forslag.

Fordi mit forslag vil ikke koste de store beløb, for vi ved jo alle hvor dyrt det kan være, hvis man ikke har været forsikret.

Jeg håber, at mit forslag kan blive realiseret i fremtiden. Jeg forventer at tage det op igen på et senere tidspunkt, men jeg vil også sige, at under vores debat dengang, at jeg vurderer, at vi til stadighed skal forfølge de alt, alt for store lejer, der er på private udlejningsejendomme, hvor jeg anser, at man misbruger den store boligmangel og udnytter den for egen vindings skyld og det må Landsstyret nøje følge med i og kontrollere.

Jeg sagde under vores forrige debat herom, at man må bruge alle kræfter på at bekæmpe dette uvæsen. Jeg vil også i den forbindelse udtale, at jeg store betænkeligheder ved, at vores Landstingets Formandskab bare accepterer de lejemål, der indgås under landstingssamlingerne, uden at skele til priserne ogg det er bl.a. været en stor glæde for det vil kalder bolighajer.

Jeg mener, at det, der nu bliver lagt op til gennem nærværende lovforslag, er et skridt i den rigtige retning, således at der indføres en loft over husleje i private udlejningsejendomme, således at disse svarer til de faktiske driftsomkostninger.

Jeg mener, at forslaget er et skridt i den rigtige retning og jeg giver hermed min tilslutning til forslaget.Anders Andreassen, mødeleder, Siumut.

Jeg skal præcisere for at undgå misforståelser, at under vores debat om redegørelse for dagsordenen, så er Ottos forslag, som skal 2.behandles i forbindelse med punkt 89 er udsat til den 23. maj i forbindelse med 2.behandling af nærværende forslag.

Så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur med svar og bemærkningerne til partiernes, Kandidatforbundets og løsgængerens indlæg.Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlemmet for Boliger og Struktur.

Jeg siger tak til den velvillige modtagelse af nærværende forslag til landstingsforordning, hvor der er meget bred tilslutning til forslaget.

IA har stillet forskellige spørgsmål, men jeg håber, at jeg komme med svarene til boligudvalget, da der også er et omfattende talmateriale, der skal bearbejdes.

Til IA's bemærkninger vedrørende visse paragraffer, som kan misforstås, så kan det være sådan, at der kan være forskellige juridiske vurderinger, men det kan vi vende tilbage til under behandlingen i boligudvalget og jeg forventer selvfølgelig, at blive indkaldt til samråd i boligudvlaget.

Jeg siger også tak til Otto Steenholdts støtte til forslaget og jeg tager Kandidatforbundets bemærkninger til efterretning. Tak.

For så vidt angår Kandidatforbundets bemærkninger vedrørende Lejernes Landsorganisation IPK, så må jeg sige, at IPK ikke kører efter hensigten, men Landsstyret følger nøje med i udviklingen, ikke mindst så mener vi, at lokalt i boligafdelingerne kører efter hensigten. Det er kun deres landsorganisation, som ikke kører efter hensigten.

Ole Lynge, Landstingsformanden.

Til løsgængerens bemærkninger om Formandskabets brug af private udlejningsejendomme under Landstingets samlinger, skal jeg dertil præcisere, at hjemmestyret selvfølgelig har en pligt til at deres medarbejdere har et sted at bo, ikke mindst mens, at Landstingsmedlemmerne har et sted bo, når de er til møder her i Nuuk og det er ikke en helt let opgave altid og det kan vi ikke lave om på.Maliinannguaq Markussen Mølgaard, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Ganske kort, så skal jeg blot præcisere, at det er rigtigt, at der kan være tvivl om visse paragraffer i nærværende forordningsforslag, også blandt jurister, men vi finder det beklageligt, at man ikke har rettet fejl og mangler, som vi påpegede sidste gang. Men jeg forventer selvfølgelig, at de bliver rettet i arbejdet i boligudvalget, således at vi også præciserer de paragraffer, hvor der er noget der kan misforstås eller misfortolkes.

Jeg mener, at det er vigtigt i forbindelse med boligbyggeriet og leje af boliger, som også drives af private, og som allerede drives, at arbejdsgiverne også er dem, der opfører huse til privat udlejning og jeg har spurgt om arbejdsgiverforeningen er blevet hørt.Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur.

Nej, det er blot en præcisering af et forslag, der ikke har været hørt hos arbejdsgiverforeningen. Men erhvervsrådet har været hørt og de har fremkommet med bemærkninger om, at den muligvis også får indflydelse for det fremtidige boligbyggeri.

Men jeg forventer, at dette også kan ske sammen med erhvervsrådet, hvor vi muligvis sammen med boligudvalget sammen med os kan holde møde med erhvervsrådet og uddybe deres bemærkninger.Anders Andreassen, mødeleder, Siumut.

Således er vi færdige med 1.behandlingen af forslaget til landstingsforordning om leje af boliger, som behandles i Boligudvalget forinden 2.behandlingen i denne sag.

Så går vi videre til næste punkt, men forinden, så vil jeg anmode Landstingets Formand om, at overtage mødeledelsen. Det var en lille fortalelse. Landstingsformanden har også en opgave, hvor han skal gå ved kl. 15-tiden. Så vil jeg anmode Landstingets 2. næstformand Finn Karlsen om, at overtage mødeledelsen.