Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ]

Dagsordenens punkt 62-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 2. Maj 1997

 

Dagsordenens punkt 62

 

Valg af Formand og Formandskab.

 

 

Mødeleder: Ruth Heilmann, fungerende Landstingsformand.

 

Man er færdig med, at underskrive lovforslaget, og vi går nu videre til valg af Formand for Landstinget samt medlemmer til Formandskabet.

 

 

Kristine Raahauge, Siumut.

 

Fra Siumut har vi følgende forslag. Som Formand for Landstinget Jonathan Motzfeldt. Som medlem af Formandskabet Hans Enoksen.

 

 

Siverth K. Heilmann, Atassut.

 

Fra Atassut har vi følgende forslag. eller ud over Formanden nemlig Jonathan Motzfeldt, Finn Karlsen og Otto Steenholdt, d.v.s. som medlem at Formandskabet.

 

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Tak. Vedrørende forslaget om Landstingslov om Landsting og Landsstyre og selvom forslaget i henhold til Inuit Ataqatigiit forslag om ikrafttrædelsestidspunktet som IA har foreslået er tilbagevise af flertallet, så ser det ud til, at vi skal til at vælge en ny formand.

 

I den forbindelse mener Inuit Ataqatigiit, at det er vigtigt, at valget af Landstingsformand ikke skal sammenkædes med valget af Landsstyret, da vi mener, at denne ikke skal gøres til genstand for handel, så foreslår vi at Josef Motzfeldt vælges som Formand for Landstinget.

 

Inuit Ataqatigiit mener, at parlamentarismen indeholder en melding om, at Landstingets adskilles fra Landsstyret, og det er på denne baggrund, at Inuit Ataqatigiit er kommet med dette forslag, men vi skal dog sige, at hvis Jonathan Motzfeldt vælges som formand vil Inuit Ataqatigiit bestræbe sig på, at samarbejde med Jonathan Motzfeldt som en ægte kammerat.


Samtidig og såfremt Josef Motzfeldt ikke bliver valgt som formand, så har vi så foreslår vi Lars Sørensen som medlem af Formandskabet.

 

 

Mødeleder:

 

Der er to forslag til Formandsposten. Derfor skal vi holde afstemning.

 

Først skal vi afholde afstemning om mindretallets indstilling. Hvem stemmer for Josef Motzfeldt som formand:.

6.

 

Hvem stemmer for det andet forslag, d.v.s. Jonathan Motzfeldt som formand for Landstingets formand.

23. 

 

Således er Jonathan Motzfeldt valgt som formand for Landstinget, og vi ønsker ham tillykke med valget.

 

 De der er foreslåede som medlemmer i Formandskabet det er Hans Enoksen, Otto Steenholdt, Finn Karlsen og Lars Sørensen fra IA. Vi går ud fra, at man går ind for denne indstilling og tillykke til disse personer.

 

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut.

 

Først vil jeg takke, hjertelig tak for den tillid som Landstinget har vist mig ved at vælge mig til formand for tinget. Jeg vil også af mit ganske hjerte sige hjertelig tak til min forgænger på denne udsatte post, den tidligere Landstingsformand Knud Sørensen og ligeledes vil jeg ønske Ruth Heilmann tillykke med hendes valg som borgmester i Maniitsoq.

 

Fremfor nogen andre ved jeg, at det er en vanskelig post i en periode, hvor Landstingets arbejdsform undergår store forandringer i udviklingen af en reel parlamentarisme.

 

Om få dage fejre vi 18 års dagen for valg af den første Landstingsår .... Landsstyreformand. Ved den lejlighed udtrykte jeg i min takketale synspunkter, som jeg fortsat gerne vil stå ved, også i den nuværende situation, og det er, og jeg citerer:

 


ADet ligger på mig sinde, at jeg understrege at jeg er formand for hele Landstinget, trods den politiske gruppering der hører med til hvilket som helst demokratisk styre samfund må vi ikke mindst i den kommende tid forsøge at finde  frem til en samarbejdsform, hvor beslutningerne om dette lands fremtid drøftes og tages så vidt muligt i fælles holdning. Vi har brug for enighed når de kommende udfordringer skal gennemleves.@

 

 Som alle husker blev jeg ved den lejlighed valgt enstemmigt som den første formand for Landstinget.

 

Hvor Hjemmestyre har oplevet meget turbulens i den forløbene tid. Tingene har desværre ikke fungeret, som vi har kunnet ønsket det. Det var der ikke meget tvivl om i forbindelse med udsættelsen af Landstingssamlingen i dette forår.

 

Vi må alle sammen: Medlemmerne i tinget, hver for sig, Landstingets og Landsstyrets administrationer med respekt for den rolle vi hver især i det demokratiske system medvirke til, at udvikle samarbejdsformer, der styrker vores parlamentariske institution.

 

Landstinget skal være på plads, og vi skal som folkevalgte være på plads for at vores land kan styres i overensstemmelse med retningslinjerne for tingets arbejde. Vi kan kun søge om orlov i meget specielle tilfælde, så som helbredsmæssige eller andre konkrete årsager. der kræves meget af os, og vi skal være på arbejdspladsen i hele den periode, hvor vi skal være til disposition for lovgivningsarbejdet her i Landstinget.

 

Der skal ikke herske tvivl om, at jeg vil gøre alt hvad der er menneskeligt og politisk muligt, for at gøre Landstinget til en god demokratisk arbejdsplads med åbenhed og hjælpsomhed til alle medlemmer af Landstinget. Lovgivningsarbejdet skal være korrekt med alle de hensyn der skal tages hensyn til.

 

I forbindelse med den nye Forretningsorden ønsker Landstinget, at blive mere engageret og synligt igennem grundige udvalgsarbejde såvel under som imellem Landstingssamlingerne. Dette er efter min mening en meget væsentlig faktor i Landstingsarbejdet. Udvalgene må og skal ud til folket: Til deres hjem, kirke, skole, arbejdspladser i hele selve vores samfund rækker.

 

Udvalgsmedlemmerne i Landstinget må få mulighed for, at mødes med andre folkevalgte i vores samfund, mødes med erhvervsvirksomheder, organisationer m.m. Vi må bringe os nærmere til folkets egen dagligdag og lytte hvad de har og sige det os.

 


Men det første og bedste samarbejde må vi etablere med Landsstyret og det direktorater. Selvom Hjemmestyret kun har været til i 18 år, må vi konstatere med os selv, at der eksisterer en ikke ringe erfaring i de forskellige dele af Hjemmestyret institutioner, der er hver, at arbejde sammen med.

 

Jeg vil i samarbejde med Formandskabet etablere en korrekt og tæt samarbejde med Landsstyret og det direktorater under og imellem Landstingssamlingerne.

 

Ved at opbygge en administration under Landstinget er det også en nødvendighed, at sørge for et tæt samarbejde med andre tilsvarende parlamentariske organisationer som i Danmark, Skandinavien og andre lignende parlamenter. De har erfaringer der kan give os inspiration i vores grønlandske parlamentarisme. Hvor om alting er gælder det først og fremmest, at gå videre i vores arbejde i Landstinget.

 

Kære Landstingskollegaer: Nu sætter jeg mig på Formandsstolen i håb om, at vi kan opnå et samarbejde i de kommende år på følgende grundlag, og udgangspunkt: God forståelse med hinanden, respekt for hinanden, troværdighed og ikke mindst fælles bestræbelser på, at fremme udviklingen i vores land.

 

Mange tak.

 

 

Ruth Heilmann. Og jeg vil benytte lejligheden til at sige mange tak tilde medlemmer der har fungeret i Formandskabet, og jeg håber, at samarbejdet fortsat vil bestå. Og mange tak Alibak.

 

Og velkommen til den nye formand.

 

 

Landsstyreformanden. På Landsstyrets vegne vil jeg som Landsstyrets vegne byde den nyvalgte Landstingsformand velkommen. De der blev valgt ind i Formandskabet, vil jeg også ønske hjertelig tillykke.

 

Landsstyreformand undskyld Landstingsformand Jonathan Motzfeldt. Jeg har arbejdet sammen med dig i mange år. 18 år og 1 dag har vi været sammen om det politiske arbejde her i Landstinget. Derudover har vi været folkevalgte før Landstinget blev dannet og jeg vil også udtrykke, at jeg glæder mig til, at vores samarbejde vil fortsætte, og vil blive fornyet. Vi er i Landsstyret klar til, at samarbejde på grundlag af gensidig tillid, ligesom du nævnte i din tale.

 

Vi er alle i vores Landsstyreområder åben overfor alle de ting om, at stille vores erfaringer til rådighed i Landstingets arbejde, men som sagt er vi klar til at yde vores til, med hensyn til de erfaringer der er indhøstet med årene.


Med disse ord, vil jeg endnu engang med Landsstyrets vegne ønske dig tillykke, og ønsker dig, at du må blive styrket i dit arbejde som Landstingets Formand.

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit:

 

Den nye formand for Landstinget. Jeg ønsker dig tillykke på vegne af Inuit Ataqatigiit, og de nye og genvalgt i Formandskabet dem ønsker vi også tillykke, og ønsker dem et godt arbejde, og jeg vil fra Inuit Ataqatigiits side meddele, at vi vil stå bag Jer.

 

Jonathan, en af vores gamle digtere ...... Kristian Poulsen den skal jeg ikke citere fuldt ud, men blot minde om, hvad den indeholder og hvad den handler om. I det den indeholder, at noget af de smukke ligesom sammenligner det med en sommerfugl, og selvom farven blot kan blive blæst væk ved en stærk vind eller fryse ihjel om sommeren, men hvor man så, og såfremt vi så kan sammenligne os med en sommerfugl, så kan vi også styrke troen på os selv.

 

Og med alle disse egenskaber har en storebror der indeholder medmenneskelig og interesse for andres menneskers ellers medmennesker vilkår, og jeg er overbevist om, at du også vil tage disse betragtninger med i dit videre arbejde, og endnu engang tillykke.

 

 

Siverth K. Heilmann, Atassut:

 

Jeg siger tak. Jeg er måske ikke den rette på vegne af Atassut, at komme herop på talerstolen, men som gruppeformand vil jeg heller ikke undvære, at komme herop, og ønske Jonathan Motzfeldt tillykke, ligesom jeg også vil ønske de andre medlemmer af Formandskabet tillykke og ønsker Jer et godt samarbejde.

 

Hvad angår alle de ting der har været drøftet under mit fravær, dem er jeg som menneske meget ked af, vi har mistet noget kostbart her, men vi må respektere Landstingets beslutning, og jeg håber for den nye Landstingsformand, og de andre medlemmer af Landstingsformand­skabet, jeg ønsker jer alle en god vind fremover.

 

 

Bjarne Kreutzmann , Akulliit Partiiat:

 

På vegne af Akulliit Partiiat, så vil vi, så vil jeg også ønske den nye Landstingsformand hjertelig tillykke, ligesom vi også ønsker det for de andre medlemmer af Formandskabet.

 


Men jeg vil heller ikke undlade, at bemærke at det der er sket i går eller i dag, det er noget vi kan komme til at opleve, men det kan vi jo bruge som en slags kontrollører i samfundet. Men

vi ved, at du med din store erfaring har mod på, at varetage den store opgave, og med disse få ord, vil jeg endnu engang på vegne fra Akulliit Partiiat ønske dig tillykke og god vind fremover.

 

 

Anton Frederiksen.

 

På vegne af Kandidatforbundet vil jeg selvfølgelig acceptere flertalsbeslutningen, og jeg vil heller ikke undlade, at ønske den nye Landstingsformand Jonathan Motzfeldt og de andre medlemmer af Formandskabet, dem vil jeg ønske hjertelig tillykke, og jeg håber ligesom de andre at I får et godt samarbejde fremover, og vil blot ønske, at vi glemmer den ubehagelige oplevelse vi før havde, og blot ønske at vi nu fortsætter arbejdet fremadrettet.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for økonomiske anliggender og boliger.

 

På Atassuts partis vegne vil jeg fremkomme med en udtalelse som formand: Først vil jeg ønske den nye formand der blev valgt af et absolut flertal tillykke, og jeg har bemærket at han i sin takketale nævnte, at han vil være formand for hele Landstinget, og det er hans budskab. Det er glædeligt.

 

Jeg må også bemærke, at vi jeg har kendt ham siden vores studietid, hvor vi dyrkede sport, og alle de ting, som man går igennem i ungdommen også i Danmark.

 

Med disse korte bemærkninger vil jeg sige: At du har, du også ligesom alle andre har været igennem mange ting i dit liv, men trods det har du også oplevet rolige perioder, og med alle disse oplevelser i mente, vil jeg på mit partis vegne ønske dig tillykke, og jeg håber, at du vil arbejde godt for os, og ligeledes vil jeg også ønske resten af Formandskabets medlemmer tillykke. Hjerteligt tillykke.