Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 61-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 27. Maj 1997

 

 

Dagsordenens punkt 61

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at erhvervsmæssig opførelse og drift af boliger skal omfattes af reglerne om skattemæssige afskrivninger,

(Landstingsmedlem Anders Nilsson)

 

Mødeleder: Finn Karlsen, 1. Næstformand.

 

 

 Anders Nilsson , forslagsstiller, Atassut.

 

Vedrørende erhvervsmæssigt boligbyggeri skal jeg på vegne af Atassut foreslå at reglerne for skattemæssige afskrivninger ændres, således at udgifter til erhvervsmæssig boligbyggeri kan afskrives. Formålet med forslaget er at åbnet for privatfinansieret erhvervsmæssig boligbyg­geri. Efter de nugældende regler kan private firmaer der ønsker at opføre personaleboliger ikke fratrække udgifterne til boligbyggeriet i firmaregnskabet.

 

Det er mit indtryk, at der vil blive gangsat boligbyggeri af disse private firmaer, såfremt udgifterne kan fratrækkes på linie med alle andre af firmaernes erhvervsmæssige investeringer.

 

Man kan også vende det om, og sige at firmaerne med de nuværende afskrivningsregler afstår fra at tage rationelle investeringsbeslutninger, og derved skubber ansvaret for boligbyggeriet over på det offentlige.

 

Efter de nugældende regler der kan Hjemmestyrets nettostyrede virksomheder og andre institutioner under Hjemmestyret ikke selvstændigt tage rationelle beslutninger om tilvejebrin­gelse af personaleboliger. Og det er selvom de på deres måde at virke på kan sidestilles med private virksomheder.

 


Til eksempel kan man sammenligne det Hjemmestyreejet Tele Greenland med institutionen Dronning Ingrids Hospital. Ledelsen i Tele Greenland kan beslutte, og bygge de nødvendige antal personaleboliger. Den mulighed er ikke åben for Dronning Ingrids Hospital, da udgifterne skal bevilges over Finansloven.

 

Skattemæssig afskrivning af erhvervsmæssig boligbyggeri kombineret med en tilladelse for institutioner under Hjemmestyret til at indgår 10 eller 15 årige lejemål på personaleboliger vil åbne op for private boligselskaber der igennem langtidskontrakter kan stille personaleboliger til rådighed for det offentlige og større private firmaer. Det er større private firmaer som vil foretrække at langtidsleje frem for at bygge selv.

 

Det er nok nødvendigt at afgrænse det afskrivningsberettigede. For at forhindre misbrug af reglerne foreslås at kun egentlig selskaber får adgang til skattemæssig afskrivning på boligbyggeriet.

 

Der er placeret mange grønlandske penge i danske obligationer, og det vil sige i boliger i Danmark. For at få disse penge til at arbejde her i landet er det nødvendigt, at fastlægge klare regler for fastsættelse af husleje der sikrer at private investorer får et konkurrencedygtig afkast, d.v.s. en rente og en sikkerhed der svarer til investering i danske obligationer.

 

Mulige investorer vil herefter være danske realkreditinstitutter, det vil være vores egne banker der har mange penge placeret i danske obligationer, og det vil være private investorer i såvel Grønland som Danmark. I takt med en forbedring og tilpasningen af reglerne for boligsikring vil det private boligbyggeri kunne supplere det offentlige finansierede almennyttige boligbyggeri. Det forudsætter, at reglerne for tildeling af boligsikring ændres, så der også kan ydes boligsikring til lejere i privat boligbyggeri.

 

Efter Skatteloven ' 17 kan Landsstyret fastsætte regler om skattemæssige afskrivninger, forslaget kan således gennemføres af Landsstyret indenfor den kompetence man allerede har til at fastsætte regler for skattemæssige afskrivninger.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger.

 

Med det formål at åbne for privat finansieret erhvervsmæssig boligbyggeri foreslår Landstingsmedlem Anders Nilsson på vegne af Atassut, at reglerne for skattemæssige afskrivninger ændres, således at udgifter til erhvervsmæssig boligbyggeri kan afskrives.

 


Som bekendt ligger Landsstyret stor vægt på at få øget boligbyggeriet, hvilket senest bl.a. fremgår af Tillægsbevillingslovforslag samt Politisk-Økonomisk redegørelse for 1997.

 

Derfor er Landsstyret også orienteret mod alternative modeller til fremme af boligbyggeriet, som Landstingsmedlem Anders Nilssons forslag er udtryk for.

 

Imidlertidig kan det foreslået ændring af afskrivningsreglerne ikke alene forventes at medvirke til privatfinansieret erhvervsmæssig byggeri.

 

Som forslagsstilleren selv indirekte er inde på forudsætter investeringer af den art, at investor har udsigt til et afkast som modsvarer alternative investeringsobjekters afkast både i størrelse, sikkerhed og varighed.Og netop disse forudsætninger er formodentlig p.t. ikke tilstede i tilstrækkeligt omfang.

 

Der sigtes her bl.a. til lejeforordningens bestemmelser om huslejestørrelse d.v.s. investors afkast, det offentliges og deres virksomheders muligheder for at indgå langtingslejekontrakter, hvilket betyder investors sikkerhed og afkastlængde, samt boligsikringsordningen såvidt angår privatboligbyggeri.

 

Derfor vil Landsstyret straks tage initiativ til analyser og beskrivelser af modeller for privatboligbyggeri til supplering af offentlig boligbyggeri herunder personaleboliger. Konkrete tiltag vil herefter blive indarbejdet i Landsstyrets forslag til Finanslov 1998.

 

Afsluttende kan jeg oplyse, at Landsstyret snarest muligt vil foranledige de skattemæssige afskrivningsregler ændret, således at boligbyggeri bliver afskrrivningsberettiget for selskaber som foreslået.

 

 

Mikael Petersen, ordfører for Siumut.

 

Det er med stor interesse, at vi fra Siumut har gennemgået det netop forelagte forslag. Vi har forståelse for i de i forslaget foreslåede tiltag og vil her tilkendegive vort samarbejdsvilje omkring disse.

 


Siumuts målsætning på boligområdet er bl.a. at befolkningen efter økonomisk formåen skal have mulighed for at deltage i boligbyggeriet samt have medindflydelse på  denne. Derfor mener vi, at forslaget er i overensstemmelse med vores målsætning og støtter derfor implementeringen af denne.

 

Vi har stor boligmangel her i landet, og derfor bør vi udnytte samme muligheder som vil formindske dette problem, såfremt disse muligheder er af forsvarlig karakter, for på den måde hurtigere kunne overkomme boligmanglen.

 

Vi er derfor enig i Landsstyrets svarnotat, hvor det fremgår at Landsstyret ud over forslaget vil tage initiativ til analyse og beskrivelse af andre modeller som kan være en supplering til det offentlige boligbyggeri.

 

Med disse bemærkninger skal vi tilkendegive vores støtte til Landsstyrets svarnotat samt opfordre til at analysearbejdet må påbegyndes.

 

Jakob Sivertsen,ordfører for Atassut.

 

I Atassut plejer vi at bestræbe os til at samarbejde og altid vil samarbejde m.h.t. til nogen form for alle forbedringer indenfor boligområdet i Grønland.

 

Selve Anders Nilsson forslag vedrørende erhvervsmæssig opførsel og drifts af  boliger skal omfattes af reglerne om skattemæssige afskrivninger skal vi Atassut efter at have drøftet sagen grundigt igennem udtrykke vores tilslutning til forslaget.

 

I de senere år, hvor har nogle private ernæringsdrivende været nødsaget til at lukke deres virksomheder p.g.a. økonomiske problemer, og vi har i Atassut den opfattelse at de private næringsdrivendes muligheder for afskrivninger af erhvervsmæssige opførsel af boliger ikke alene vil være til gavn for de private næringsdrivendes økonomiske forhold, men vil også være af gavn være af stor gavn for boligsituationen i Grønland.

 

Ved skattemæssige afskrivninger af erhvervsmæssige opførelser og drift af boliger kan vi regne med at de private næringsdrivende samt forskellige selskaber vil sørge mere for boligbebyggel­se for deres personale end hidtil, dette vil medfører, at flere boliger vil kunne tilbydes befolkningen.

 

Da vi i Atassut finder forslaget interessant skal vi herved spørge Landsstyret, hvad man agter at gøre for folk især unge mennesker med opsparing med det formål at købe eget hus ?

 


Endvidere udtaler Landsstyremedlemmet under sin besvarelse af forsalget, at Landsstyret er blevet orienteret ud over det foreslåede. Hvilke orienteringer der måtte være fremkommet ønsker Atassut at få fremlagt, eller da vi også finder disse interessante.

 

For at opnår forslagets endelige vedtagelse skal vi fra Atassut med disse bemærkninger gå enstemmigt indfor udsagnet fra Landstyremedlemmet for Boliger om ændring af skattemæssige afskrivninger.

 

 

Manasse Berthelsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Vi har med interesse gennemgået Anders Nilssons forslag på vegne af Atassuts forslag, idet vi mener at det vil åbne vejen for byggeri af flere boliger.

 

En del af de Hjemmestyreejede virksomheder allerede begyndt at få bygget personaleboliger, og det skaber mulighed for byggeri af flere boliger, og tiltrods for at overskuddet for disse virksomheder skal overgive deres overskud til Hjemmestyret, således at Hjemmestyret får flere midler i Landskassen, men når virksomhederne nu er begyndt at bruge en del af vores en del af deres overskud til personaleboliger, så bliver det så et spørgsmål om om disse boliger er til de tilkaldte eller om bliver brugt af de hjemmehørende.

 

Men jeg er glad for at man efterlyser et personaleboligbyggeri, hvor man også har været inde på, at disse bolig kun koste ca.10.000 kr. pr. kv.m. når man så tænker på at den nuværende almindelige kvadratmeter pris ligger på omkring de 14.000 kr. Vi håber fra Inuit Ataqatigiits side, at byggerierne vil medfører billigere husleje.

 

Når det offentlige bygger boliger er det en forudsætning, at alle skal have råd til disse boliger. I Inuit Ataqatigiit mener vi, at hvis forudsætninger i forslaget udfyldes, så bør de også gælde for boligbyggeriet.

 

I forslaget er der med, at disse store virksomheder skulle have mulighed for skattemæssige afskrivninger eller bruges til nedskrivning af værdi og endvidere skulle det medfører at det bliver mere attraktiv at indskyde kapital, og det bliver også mere attraktivt når muligheden for indskuddene giver overskud.

 


Det er ikke så mærkeligt, at Landsstyret i deres svarnotat er i tvivl om om overskuddet bliver stort nok og om viljen til at bygge boliger bliver større. Vi ved alle sammen at omkostninger til boligbyggeri er tårnhøjt, og med den nuværende husleje for beboerne kan siges, at det næppe kan blive højere.

 

De evt. undersøgelser eller de undersøgelser Landsstyret vil iværksætte indtil efteråret med der efterfølgende forslag vil Inuit Ataqatigiit følge med spænding, og det er vores håb ikke kun for bygherrerne,  men også private vil forstærke deres initiativ for at løse op på problemerne og gøre det mere attraktivt.

 

Og Inuit Ataqatigiit støtter Anders Nilsson forslag på vegne af Atassut i den nuværende form, og vil vente på Landsstyrets forslag til efteråret med spænding.

 

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Akulliit Partiiat har med interesse gennemgået Landstingsmedlem Anders Nilssons forslag til Landstingsbeslutning vedrørende reglerne for at skattemæssige afskrivninger ændres, således at udgifter til erhvervsmæssig boligbyggeri kan afskrives.

 

Akulliit Partiiat kan dog se, at det  forudsætter investeringer af den art, at invester har udsigt til et afkast. Akulliit Partiiat kan ej heller lide, at der i svarnotatet fremgår, at visse forudsætninger formodentlig ikke p.t. er tilstede i tilstrækkelig omfang.

 

Derfor er Akulliit Partiiat enig i, at Landsstyret straks tager initiativ til analyser og beskrivelse af modeller for privatboligbyggeri til supplering af offentlig byggeri herunder personaleboliger der munder ud i indarbejdelse i forslag til Finanslov for 1998.

 

Akulliit Partiiat tager til efterretning af Landsstyret snarest muligt vil foranledige de skattemæssige afskrivningsregler, således at boligbyggeri bliver afskrivningsberettiget for selskaber som foreslået.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 


Fra Kandidatforbundets side er vi bekendt med at boligmangel er et af de største problemer i Grønland, og derfor skeler vi ikke til hvem det er der stiller forslaget, men støtter forslaget. Men at forslaget kun skal gælde for selskaberne og koncernerne, det er ikke tilfredsstillende, at man især i bygderne har en del selvbyggere der også har behov for renovering af deres selvbyggerhuse, derfor vil man også bør man også benytte den lejlighed til at disse grupper også får mulighed til at brug disse gode.

 

Jeg støtter fuldt ud Landsstyremedlemmets bemærkninger fuldt ud, og jeg skal indstille at sagen nøje bliver vurderet i Skatteudvalget således at man får afdækket ville skattemæssige konsekvenser det vil få.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger.

 

Først vil jeg gerne sige tak til samtlige partiordførere. Jeg bemærker at samtlige partier og Kandidatforbundet i princippet støtter forslaget. Som før nævnt så vil Landsstyret at forsalget skal støttet, hvorfor vi glæder os til at gå i gang med sagen, og samtlige partier støtter det.

 

Der er et par spørgsmål der er blevet stillet, f.eks. Atassuts ordfører, bl..a spørger hvorfor man vil gøre hvad man agter at gøre især private personer med opsparing med det formål at købe eget hus. Selve problemstillingen er jo støtteværdigt og vi har også diskuteret det i Landsstyret, og det er en af de ting der nøje skal undersøges fremover, og det er en af de intentioner vi bl.a. har, således at vi også får afdækket hvordan man kan gøre det mere tiltrækkende for private især også for de unge at få eget hus, således at de også får bedre muligheder for anskaffelse af eget hus.

 

 Men når vi skal til at gøre det er der en masse spørgsmål vi skal have afdækket, men en af mulighederne her bremserne den høje kv.m. pris som Inuits Ataqatigiit ordfører også var indepå, hvor man var inde på at det koster op til 14.000 kr. pr. kv.m.

 

Det er også fuldstændig korrekt, men jeg skal nævne at vi fra Landsstyrets side der har vi den intention, og der var ikke igår, men det er det er en gammel målsætning som har udgangspunkt i at de store kv.m. priser, intentionen går så ud på, at vi skal nedsætte kv.m. priserne, således at man nu mærkbart er ved at nedsætte huspriserne eller byggepriserne.

 

Og jeg håber så at vi allerede i indeværende år og i løbet af næste år endnu mere vil mærke til at kv.m. prisen yderligere falder.

 


Og Siumut og Atassut var også inde på, at Landsstyret agter at tage initiativ til analyse og beskrivelse af andre modeller som kan være en supplering af det offentlige boligbyggeri. Og i dag har vi det sådan at vi stadigvæk har en meget meget stor venteliste til boliger.

 

Og såfremt vi skal rette op på dette forhold, så skal der flere midler til boligbyggeri, hvorfor vi også i Landsstyret har drøftet mulighederne for at finde andre finansieringsmuligheder, hvor nogle af pengeinstitutterne har været inde på at de gerne vil være med til at skyde penge ind, måske i starten ikke med så mange millioner, men dog langsigtet nogle planer, som man sætte sin lid til, og som før nævnte har det også været fremme i medierne, at  Realkreditrestancerne de er stagnerende, men de har været stagnerende i de foregående år, og det er nu så små de begynder at åbne sluserne igen.

 

Men med disse bemærkninger vil jeg også gerne sige tak til Akulliit Partiiat og Kandidatfor­bundet bemærkninger, men den sammenligning som Kandidatforbundet var inde på, nemlig: At selvbyggerhusejerne også skal have muligheden for at benytte sig af dette forslag, men det forslag der er blevet fremlagt her, det er to vidt forskellige spørgsmål. Spørgsmålet om selvbyggerhusene får de en støtte på op til 5 % mens egne eller private personer der bygger boliger der skal de have en egenkapital på 5 % hvorefter de så selv må finde resten af midlerne andre steder fra.

 

Og såfremt det så også skal være tilfældet for andre selskaber, såfremt selskaberne skal begynde at bygge boliger, så må man ikke regne med at Hjemmestyret skyder de resterende 95 % ind. Men vi må finde de bedste midler til at løse problemet, således at vi også kan gøre ekstraordinært for at mindske de store ventelister på boliger.

 

 

 Anders Nilsson, forslagsstiller, Atassut.

 

Det er en meget kort bemærkning. Jeg synes jeg vil sige tak for den brede tilslutning  til forslaget, jeg håber at det indfrier vores forventninger.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 


Det er korrekt m.h.t. til selvbyggerhusene så får de 95 % støtte fra Hjemmestyret, men man må også huske på, at de samfundsejede virksomheder, de får også en stor støtte fra Hjemmestyret, men hvorfor jeg mener at denne mulighed efter min mening også er åben overfor selvbyggerhusejerne.

 

En stor del af disse selvbyggerhuse er jo trænger til en meget kærlig hånd rundt omkring, således at det også vil være til gavn for boligproblematikken i bygderne.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger.

 

Den sidste taler har lige været indepå, som jeg lige igen skal understrege, nemlig det forhold, at selskaberne som Hjemmestyret ejer de får ikke støtte til boligbyggeri, det jo et helt andet spørgsmål, og såfremt de skal bygge boliger, så er det jo ikke et spørgsmål om støtte, men en mulighed for at de selv finansierer byggeboliger således, at det også rent forretningsmæssig kan få evt. skattefordele ud af det, hvorfor vores ordveksling her ikke rigtig hænger sammen.