Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 45-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 2. Juni 1997

 

Dagsordenens punkt 45.

 

Betænkning afgivet af Trafikudvalget.

(Udvalgets formand og Anthon Frederiksen)

 

 

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingets Formand.

 

 

Anthon Frederiksen, forlagsstiller, Kandidatforbundet.

 

Jeg har til Landstingets forårssamling 1997 fremsat forslag om ens priser for transport af gods mellem Grønland og Danmark og Danmark og Grønland. I mit forslag har jeg ikke selv fremsat et personligt forslag, men på baggrund af henvendelser så har jeg fremsat forslaget som Landstingsmedlem, også fordi jeg har erkendt at jeg skal arbejde som sådan. Derfor har jeg fremsat dette forslag.

 

Og i forslaget er det vedrørende, at det ikke er hensigtsmæssigt, at priserne for transport af fra mellem Danmark og Grønland er det dobbelte i forhold til prisen af transport af fragt mellem Grønland og Danmark pr. kubikmeter, selvom der er tale om samme afstand destinationerne imellem og det er så kort sagt mit forslag.

 

 

Finn Karlsen, Formand for Landstingets Trafikudvalg.

 

Landstingets Trafikudvalg har på sine møde den 12. og 23. og 26. maj behandlede en række punkter henvist til udvalgs behandling. Udvalget har behandlet medlemsforslag stillet af Anthon Frederiksen vedrørende ens priser på befragtningen af gods fra Grønland til Danmark og fra Danmark til Grønland.

 

Trafikudvalget har endvidere behandlet FM1997 dagsordenspunkt 24 Forslag til Landstings­forordning om ændring af Lanstingsforordning om anlæg af arbejdspladser, der er til dette punkt afgivet en svarbetænkning.

 


Landstingets Trafikudvalg har behandlet medlemsforslag stillet af Anthon Frederiksen vedrørende indførelse af ens priser på befragtning af gods mellem Grønland og Danmark og Danmark og Grønland. Trafikudvalget har i den forbindelse indhentet oplysning i Direktoratet for Erhverv, Trafik og Forsyning. Trafikudvalget er af den opfattelse at prisforskellen af gods er en del af et integreret system.

 

Medlemsforslaget om ophævelse af prisforskellen på befragtning af gods mellem de to destinationer kan således ikke betragtes isoleret. Endvidere er det Trafikudvalgets opfattelse at det eksisterende system varetager vigtige samfundsmæssige hensyn, her skal nærmest pege på hensynet til eksporten samt finansiering af merbefragtningen af gods i Grønland.

 

Et enigt Trafikudvalg indstiller herefter, at medlemsforslaget ikke følges og Trafikudvalget har følgende medlemmer: Siverth K. Heilmann, Josef Motzfeldt, Finn Karlsen, Hans Enoksen og Lars Karl Jensen.

 

 

Peter Grønvold Samuelsen, Landsstyremedlem for Erhverv, Trafik og Forsyning. 

 

Trafikudvalget har behandlet et medlemsforslag stillet af Hr. Landstingsmedlem Anthon Frederiksen vedrørende indførelse af ens priser på befragtningen af gods fra Grønland til Danmark og fra Danmark til Grønland.

 

Et enigt Trafikudvalg har indstillet at medlemsforslaget ikke skal følges da prisforskellen på befragtning af gods er en del af et integreret system og det eksisterende system varetager vigtige samfundsmæssige hensyn.

 

Jeg takker fra Trafikudvalgets behandling og svar, men jeg har valgt at knytte nogle yderlige bemærkninger til Hr. Landstingsmedlem Anthon Frederiksens forespørgsel: Forslaget omhandler en ændring af det integrerede system som vi anvender på befragtning internt i landet såvel som ekstern.

 

Systemet går ud på, at det fragttilæg der er pålagt fra Danmark til Grønland og som dermed gør denne befragtning dyrere end den anden vej omfordeles til finansiering af den interne  transport gods. Det byder at man i byer og bygder på kysten idag ikke betaler for e fragtomkostninger der er reelt er ved at fragte godset på det sidste stykke fra en af Royal Arctic Lines anløbshavn til den konkrete by eller bygd.


Denne subsidiering til det interne transportsystem gennem fragttillægget beløber sig til ca. 60 mio. kr. årligt, afskaffelse af systemet vil medfører konsekvenser dels på Landskassen idet den ville skulle finansiere subsidieringen uden kompenserende indtægter eller dels for de enkelte forbrugere på kysten idet der vil komme, opleve væsentlige prisstigninger.

 

Med disse ord håber jeg, at Hr. Landstingsmedlem Anthon Frederiksen har fået uddybet sin forespørgsel.

 

 

Justus Ignatiusen, ordfører for Siumut.

 

Indledningsvis skal jeg udtale, at Siumut går indfor Trafikudvalgets betænkning. samtidig forstår vi Landsstyremedlemmets uddybende svarnotat og er enig i svarnotatet. Vi forstår Landstingsmedlem Anthon Frederiksen bevæg grunde for sit forslag, men vi kan ikke i princippet gå ind for ændring af det eksisterende system vedrørende befragtning af gods mellem Danmark og Grønland.

 

Prissystemet er blevet gennemgribende analyseret og forhøjelser af priser af fragt fra Grønland til udlandet vil få negative konsekvenser for vores eksport, og dette kan Siumut ikke gå ind for. Tilgengæld går Siumut ind for Landsstyrets allerede påtænkte løbende reduktion af fragtpriserne til Grønland fra Royal Arctic Line.

 

 

Peter Ostermann, ordfører for Atassut.

 

Et enigt Trafikudvalg har nu afgivet en betænkning vedrørende den af Landstingsmedlem Anthon Frederiksen fremsendte forslag om indførelse af ens priser på befragtning af gods mellem Grønland og Danmark.

 

Idet Atassut er helt enig i Trafikudvalgets indstilling om at forslaget forkastes skal det udtales, at vi finder forslaget dårligt gennemtænkt, da en prisændring som foreslået bl.a. vil ramme vor eksport.

 

Eksporten har stor betydning for samfundsøkonomien, og Atassut er glad for Landsstyrets eksportfremme og regner med, at Landsstyret fortsat arbejder på eksportfremme initiativer. Vi stemmer nej til forslaget.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 


Inuit Ataqatigiit tilslutter sig Trafikudvalgets betænkning, men når talen nu er om fragtrater har vi endvidere ikke kunne undgå at lægge mærke til, at rederiet Royal Arctic Line er kommet igennem regnskabsåret 1996, med et pænt overskud på knap 28 mio. kr. Vi vil gerne benytte lejligheden her til at opfordre Landsstyret som generalforsamling fortsat at arbejde for yderligere nedsættelse af de fortsat alt for høje fragtrater til, fra og i Grønland.

 

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Vedrørende ens priser på befragtning af gods fra Grønland til Danmark og fra Danmark til Grønland skal Akulliit Partiiat meddele at være enig med Trafikudvalget i, at prisforskellen på befragtning af gods er en del af et integreret system og at ophævelse af prisforskellen på befragtning af gods mellem de to destinationer ikke kan betragtes isoleret.

 

 

Anton Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Jeg er glad for at Trafikudvalget har behandlet mit forslag, og jeg har været indkald til bl.a. samråd, og på den måde fik jeg en forklaring af et af udvalgsmedlemmerne og dermed også fik nærmere oplysninger.

 

Derfor tager jeg Trafikudvalgets afstandtagen i sin betænkning og Landsstyremedlemmets begrundelse i sit svarnotat, som jeg med god forståelse har modtaget til efterretning. Jeg skal til slut gøre opmærksom på, at jeg fremsætter dagsordensforslag på baggrund af befolknin­gens  ønsker og på baggrund af min pligt som valgt Landstingsmedlem.

 

Hvis formandskabet havde henvist mit forslag som forespørgsel ville det måske kunne behandles på en enklere måde, men jeg forstår godt at forslaget færdigbehandles på den måde.

 

 

Peter Grønvold Samuelsen, Landsstyremedlem for Erhverv, Trafik og Forsyning..

 


Jeg vil blot takke partiernes ordfører, og jeg skal også takke forslagsstilleren at han har god forståelse for den redegørelse han har fået, og derudover har jeg også lagt mærke til, at Siumut og Inuit Ataqatigiits ordførerindlæg kom ind på eller nævnte at det høje fragtpriser der er mellem Danmark og Grønland, at man fortsat skal arbejde for yderligere nedsættelse af det alt for høje fragtrater til, fra og i Grønland og dette har vi i Landsstyret også på det seneste, da Royal Arctic Line har holdt generalforsamling, der har vi også nævnt disse ikke som et krav, men som koncern Royal Arctic Line vores rederi som har skibe for omkring 600 mio. kr. værdi og at en i sin den kommer til at køre mere økonomisk velfungerende og at den kommer til at køre bedre i fremtiden, og når den har sikret alt disse, at den for fremtiden også kikker på de krav der stilles fra politisk hold.

 

Dette vil vi medvirke for fra Landsstyret, og jeg vil henvise til mine bemærkninger. Lad koncernens stabilisere sin økonomi, og vi har fremsat nogle krav ikke kun om selve fragten, men også at der man gennemfører efteruddannelse og videreuddannelse af officererne, og det er altså krav fra Landstinget, og derfor de krav det stilles og samtidig med at der gives muligheder herfor vil vi arbejde for at disse bliver realiseret.