Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 43-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 4. Juni 1997 kl. 10.03

 

Dagsordenens punkt 43.

 

Betænkning afgivet af Landstingets Lovudvalg.

(Udvalgets Formand, Anthon Frederiksen, Lars Karl Jensen og Otto Steenholdt).

 

 

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingets Formand.

 

 

 

Anthon Frederiksen, forslagsstiller, Kandidatforbundet.

 

Mit forsalg er allerede blevet omdelt, hvorfor jeg kun kort skal redegøre for det, og mit forsalg vedrører ansættelser i institutioner i det offentlige og der har jeg så foreslået at man bør indføre åremålsansættelser fordi det ikke er fremmed for os, at man når de ansatte eller de offentlige ansatte ankommer til deres ansættelsessted, så flytter de til andre byer, hvor der så efterfølgen­de bliver brugt mange midler til det, og såfremt man gør brug af åremålsansættelse så kan man muligvis spare en del midler på det.

 

 

Lars Karl Jensen , forslagsstiller, Siumut:

 

Jeg skal også forkorte mit forslag. Og jeg har stillet et forslag om tilretning af gruppeforsi­kringsordningen, og der mener jeg at det som en konsekvens af en sådan en stiv ordning m.h.t. gruppeforsikringerne så opstår der store restanceophobninger, hvorfor jeg har stillet et forslag om, at man retter op omkring dette spørgsmål.

 

 

Otto Steenholdt , forslagsstiller, Atassut:

 


Og jeg har som efter en høring hos KANUKOKA der er der nogen gange pålagt at vælge medlemmer til stående udvalg, hvorfor de så må indkalde medlemmer fra udenfor kommuner­nes egne ansatte uden at være ansat hos kommunerne, hvorfor disse medlemmer nogle gange ikke får økonomisk kompensation for deres eller hverken mødediæter eller erstatning for mistede indtægter.

 

Men kommunerne fastholder at det er interesseorganisationerne der skal udpege medlemmerne selv udreder udgiften, men når disse ikke vil udrede udgiften, så må de udpegede varetage erhvervet deres ansvar bevidst uden at modtage honorar herfor.

 

Hvis denne praksis uden ændring fortsættes så er det meget tvivlsomt om man fortsat kan regne med at disse udvalgsposter kan besættes med dygtige folk når der ikke følger økonomisk kompensation med erhvervet.

 

Hvem vil i disse år påtage sig et af de offentlige ulønnede hverv, men som skal varetages i henhold til de vedtagne regler ?

 

Jeg overlader ovenstående forslag til Landstingets behandling og i tilfældet af at forslaget henvises til skriftligt besvarelse så vil jeg kræve at man sikre sig at der er fundet en forsvarlig løsning på ovennævnte problem.

 

 

Otto Steenholdt , formand for Landstingets Lovudvalg, Atassut:

 

Landstingets Lovudvalg består af følgende medlemmer: Johan Lund Olsen fra IA, Anders Nilsson og Otto Steenholdt fra Atassut og Niels Mattaaq fra Siumut og Laannguaq Lynge fra Siumut som var suppleant for Anders Andreasen ligeledes fra Siumut.

 

Landstingets Lovudvalg har på Landstingets efterårssamling fået henvist Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd der blev første behandlet på efterårssamlingen, til behandling.

 

Landstingets Lovudvalg har efter Landstingets 1. behandling gennemgået lovforslaget med bemærkningerne samt de to omdelte notater fra henholdsvis Personaledirektoratet og Landstingets Bureau.

 

Lovudvalget finder efter gennemgang af det foreliggende materiale generelt, at en adskillelse af også ansættelseskompetencen mellem Landstinget og Landsstyret, således som allerede vedtaget af Landstinget i forbindelse med vedtagelsen af ændringen af Landstingets forretningsorden den 13. maj 1996 må gennemføres lovgivningsmæssigt.


Imidlertid lægger udvalget vægt på, at ændringer for de berørte tjenestemænd grundigt gennemarbejdes og overvejes, og det forinden der skrides til egentlig lovgivning. Udvalget har fundet, at det må sikres, at ingen tjenestemænd kommer i klemme, hvorfor der i fællesskab mellem Personaledirektoratet og Landstingets Bureau bør udarbejdes et fælles gennemarbejdet forslag til tjenestemandsregulativ, samt at dette bør sendes til høring hos tjenestemandsforenin­gen.

 

Lovudvalget har ikke fundet, at gennemførelsen af  lovændringen er så hastende, at det ovennævnte arbejde ikke vil kunne gennemføres inden sagens overgang til 2. behandling i Landstinget.

 

Landstingets Lovudvalg skal på denne baggrund opfordre såvel Landsstyret som Landstingets Formandskab til at sørge for, at arbejdet iværksættes snarest muligt med henblik på genoptagelse af forslagets behandling til 2. behandling i forbindelse med Landstingets efterårssamling 1997.

 

Et enigt udvalg skal herefter vedrørende forslaget til Landstingslov om ændring af Landstings­lov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd indstille at lovforslagets 2. behandling udsættes til Landstingets efterårssamling 1997 samt at det nævnte udredningsarbejde iværksættes med henblik på forelæggelse af resultaterne for Landstingets Lovudvalg inden efterårssamlingens start.

 

Der er til denne samling til Lovudvalget henvist tre medlemsforslag, hvoraf det ene forslag, Forslag vedrørende ansættelser i institutioner under det offentlige fra Landstingsmedlem Anthon Frederiksen af udvalget er oversendt til behandling i Lønningsrådet fordi det efter et enigt udvalgs opfattelse hører hjemme her.

 

Vedrørende Landstingsmedlem Lars Karl Jensen=s forslag om tilretning af gruppeforsikringen har Lovudvalget indhentet svar fra KNAPK og Socialdirektoratet i sagen.

 

Lovudvalget har med tilfredshed bemærket at Socialdirektoratet har besvaret udvalgets spørgsmål meget uddybende. Socialdirektoratet oplyser, at man er ved at forbedre arbejdsgan­gen vedrørende gruppeforsikringen og at dette sker i samarbejde med KANUKOKA, KNAPK og fåreholderforeningen SPS efter en fast tidsplan hen over det næte halve år og at omstruk­tureringen allerede er igang.

 


Udvalger har bemærket, at tidsplanen også indeholder udsendelse af information og udvalget hilser velkommen, at man således tager informationsopgaven alvorligt. Lovudvalget har taget tidsplanen til efterretning og skal udtrykke håbet om, at den holder.

 

Socialdirektoratet har oplyst, at man samtidigt vil rydde op i restancerne og i den forbindelse skal Loovudvalget opfordre til, at mn ikke indddrive gamle restancer fra folk med små indkomtser. Lovudvalget er af den opfattelse, at en del af skylden for de store restancer må bæres af Nævnet for Arbejdsskadeforsikring på grund af den hidtige dårlige administration af ordningen. Det er udvalgets opfattelse, at der er tale om et meget gammelt problem, der burde have været ryddet op i for længst.

 

Udvalget har endeligt bemærket sig, at det af svaret fra Socialdirektoratet fremgår, at Landsstyret har påbegyndt de indledende forhandlinger med den danske stat om hjemtagelse af arbejdsskadeforsikringsområdet, hvilket udvalget skal udtrykke sin tilfredshed med.

 

Endelig skal Lovudvalget bemærke, at Socialdirektoratet har oplyst, at alle fiskere, fangere og fåreavler, der har været udsat for en arbejdsskade, har fået deres sag behandlet, uanset om præmien var betalt eller ej og at dette stadig vil ske, indtil omstruktureringen af gruppeforsi­kringsordningen er færdig.

 

Vedrørende Landstingsmedlem Otto Steenholdts forslag om indførelse af fast honorar til borgere, der udpeges som medlemmer i kommunale udvalg skal et enigt udvalg udtale følgende:

 

Udvalget er vidende om, at der for tjenestemænd gælder den regel, at når de udpeges til deltagelse i ikke lønnede kommunale udvalg, så kan der ydes tjenestefrihed uden fradrag i tjenestemandslønnen i op til 60 dage i løbet af et kalenderår. Ud over dette kompenserer mødediæter eller honorar for lønindtægt, idet tjenestemanden får honoraret eller lønindtægten og samtidigt trækkes i den normale løn.

 

For selvstændige, herunder fiskere og fangere gælder, at hvis de udpeges til ikke lønnede udvalg i komunerne så går de glip af en dagløn.

 

De lokale fisker- og fangerforeninger har ikke midler til at kompensere deres medlemmers indtægtstab.

 


Da det er vigtigt for folkestyret og den politiske proces at alle befolkningsgrupper får mulighed for at kunne deltage i det politiske arbejde, herunder deltagelse i kommunale udvalg, støtter et enigt lovudvalg forslaget og indstiller at forslaget fremmes og opfordrer Landsstyret til på Landstingets efterrårssamling 1997 at fremsætte forslag til lovændring således at forslaget kan imødekommes.

 

 

Lars Emil Johansen, Landsstyreformand:

 

Tak. Vedrørende de indstillinger som Landstingets Lovudvalg har behandlet der opfordres til, at man kommer med ændringsforslag til efterårssamlingen og det tager vi selvfølgelig til efterretning fra Landsstyrets side.

 

Årsagen til at jeg har bedt om, at få ordet er at det bl.a. Lovudvalget også har bemærket er at når man bliver valgt til kommunale udvalg som er udlønnet eller uden mødediæter, der bør man kunne finde en løsning for de grupper som er selverhververe idet de mister lønindtægt, således at de kan få kompensation for deres løntab.

 

Og for at der ikke skal være misforståelse så skal jeg understrege, at det man henviser til i Betænkningen, det er at tjenestemænd kan have fri op til 60 dage uden løntab og heri gælder det kun såfremt denne når det er en samfundspålagt opgave det drejer sig om.

 

D.v.s. det er når man, og det gælder kun når der er tale om erhverv der må anses som et borgerlig ombud jævnført bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994.

 

Der er rundt omkring i de enkelte regelsæt fastsat bestemmelser om organisationers deltagelse i udvalg og lignende, men der er ikke samtidig fastsat regler for honoreringen af deltagerne. Og der har jo på dette område udviklet sig en praksis hvor interesseorganisationerne selv må sørge for at afholde honoreringen af den repræsentant der deltager, og det er jo den praksis som efterhånden er blevet kotume heroppe, at interesseorganisationerne selv sørger for afholdelse af honoreringen af deres repræsentanter.

 


En ændring af denne praksis vil formodentlig kræve en lovændring, og det kan også oplyses at for at sikre den bredest mulige deltagelse i det kommunale arbejde allerede på nuværende tidspunkt pågår et koncentreret arbejde henimod at forbedre honoreringen af kommunale hverv, idet der er nedsat en arbejdsgruppe under Landsstyreformanden, og i den møde er der medlemmer fra KANUKOKA=s formand og forskellige Landstingsmedlemmer som samtidigt er medlemmer af Kommunernes Tilsynsråd og det er Landstingets formand Jonathan Motzfeldt og Landstingsmedlem Johan Lund Olsen og KANUKA=s formand Edward Møller, og Landsstyreformanden er netop den arbejdsgruppe, således at vi skal have afdækket de forskellige problemstillinger i forbindelse med kommunale hverv.

 

Og Landsstyret er opmærksomme på det rejste problem om frierhvervenes deltagelse i  kommunale udvalg som ikke er aflønnede og Lovudvalgets indstilling vil også indgå i det videre arbejde som Landsstyret også vil tage med i deres videre arbejde.

 

 

Niels Mattaaq, ordfører for Siumut:

 

Tak. Vi har følgende bemærkninger fra Siumut til Betænkningen fra Landstingets Lovudvalg:

 

Eller som det fremgår af betænkningen har Lovudvalget behandlet forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd der blev 1. behandlet på efterårssamlingen sidste år.

 

Siumut er enig med Lovudvalget i, at denne sag må gennemføres lovgivningsmæssigt. Siumut er ligeledes enig med udvalget i, at de vigtige ændringer for de berørte tjenestemænd gennemarbejdes og overvejes grundigt forinden der skrides til egentlig lovgivning. På denne baggrund er Siumut enig med udvalget i, at det må sikres at ingen tjenestemænd kommer i klemme, hvorfor det i betænkningen nævnte instanser bør udarbejde et fælles gennemarbejdet forsalg som efterfølgende sendes til høring hos Tjenestemandsforeningen.

 

I følge Lovudvalgets Betænkning indstiller et enigt udvalg at beslutning om det vigtige forslag til ændring af Tjenestemandslovgivningen udsættes til Landstingets efterårssamling 1997. Fra Siumut er vi enige med Lovudvalget i, at man må sørge for at det færdige forslag i denne vigtige sag forelægges for Lovudvalget forud for Landstingets efterårssamling.

 

Vedrørende medlemsforslag er Siumut enig med udvalget, nå udvalget i enighed har oversendt forslaget fra Landstingsmedlem Anthon Frederiksen forsalg om offentlige ansættelser til Lønningsrådet, hvorunder forsalget efter udvalget opfattelse hører hjemme.

 


Vedrørende den andet medlemsforslag og vedrørende Landstingsmedlems Lars Karl Jensens forslag om tilretning at gruppeforsikringen har Lovudvalget indhentet svar fra KNAPK og Socialdirektoratet i sagen.

 

Lovudvalget udtaler tilfredshed med Socialdirektoratets meget uddybende besvarelse, hvoraf det fremgår at man er ved at forbedre arbejdsgangen vedrørende gruppeforsikringen og at dette vil ske efter en fast tidsplan henover det næste halve år. Fra Siumut er vi glade for, at der oplyses, at det forberedende arbejde af sagen allerede er igangsat i samarbejde med KANUKOKA, KNAPK og fåreholderforeningen.

 

Fra Siumut er vi også tilfredse med, at tidsplanen også indeholder udsendelse af informationen. Og fra Siumut er vi enige med udvalget i, at man bør stile imod overholdelse af tidsplanen. Fra Siumut er vi enig i Socialdirektoratets oplysning om gældssanering og endvidere enig med udvalget i, at man ikke inddriver for gamle restancer fra folk med små indkomster.

 

Fra Siumut er vi enig med Lovudvalgets opfattelse af, at en meget stor del af skylden for de meget store restancer må bæres af Nævnet for Arbejdsskadeforsikring på grund af den hidtidige dårlige administration af ordningen. Fra Siumut er vi endvidere enig med Lovudvalget i, at det drejer sig om et meget gammelt problem som burde være ryddet af vejen for længst.

 

Fra Siumut er vi også tilfredse med Lovudvalgets oplysning om, at der af Socialdirektoratets svar fremgår at Landsstyret har påbegyndt de indledende forhandlinger med den danske stat om hjemtagelse af arbejdsskadeforsikringsområdet.

 

Og det tredje medlemsforslag. Vedrørende Landstingsmedlem Otto Steenholdts forslag om indførelse af fast honorar til borgere der udpeges som medlemmer af kommunale udvalg støtter vi fra Siumut udvalgets indstilling og opfordring og skal udtale: At dette er blevet et belastende problem efter ikrafttræden af revisionen af den kommunale styrelseslov.

 

Eksempelvis går de af lønmodtagerorganisationerne udpegede medlemmer glip af en dagløn når de deltager i møder i deres arbejdstid. Ligesom fiskere og fangere mister en indtægt. Når de ikke er folkevalgte kan de ikke få mødediæter. det betyder store indtægtstab og det må man se at rette op på, og derfor tilslutter vi os udvalgets støtte til, at medlemmer af ikke lovpligtige kommunale udvalg får samme mødediæter som folkevalgte. Og vi skal opfordre Landsstyret til på Landstingets efterårssamling fremsætter forslag til lovændring således at forslaget kan realiseres.

 

Med disse bemærkninger tager vi fra Siumut Lovudvalgets Betænkning til efterretning.


 

Anders Nilsson , ordfører for Atassut:

 

Landstingets Lovudvalg anbefaler at 2. behandlingen af Landstingslov om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd henvises til den kommende efterårssamling.

 

Atassut har hæftet sig ved at ændringsforslagene skal gennemarbejdes grundigt og derefter sendes til høring i Tjenestemandsforeningen. Atassut har ligeledes hæftet sig ved udvalgets vurdering at behovet for lovændringerne ikke er så akut, at sagen ikke kan udsættes til efterårssamlingen. Atassut tilslutter sig denne handlingsplan.

 

M.h.t. forslag fra Lars Karl Jensen om tilretning af gruppeforsikringer tager Atassut Lovudvalgets udredning til efterretning.

 

Vi støtter udvalgets opfordring om Arbejdsskadenævnet afskriver en del af restancerne i erkendelse af, at de for en stor del skyldes dårlig administration, og stærkt forsinkede eller udeblevne opkrævninger.

 

Der har igennem mange år været en velbegrundet kritik af Arbejdsskadenævnets langsommelige sagsbehandling. Hvorfor Atassut skal opfordre Landsstyret til at fremskynde forhandlingerne med den danske stat om hjemtagningen af Arbejdsskadeforsikringen.

 

Endelig tilslutter Atassut udvalgets opfordring til Landsstyret om til efteråret at fremsætte forslag til en ændring om lovgivningen, således at der kan ydes honorar til borgere der udpeges til deltagelse i ikke lønnede kommunale udvalg.

 

Med disse bemærkninger tager Atassut betænkningen til efterretning.

 

 

Johan Lund Olsen , ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 


Tak. Det bliver ganske kort for vores vedkommende. Inuit Ataqatigiit skal herved udtrykke sin store støtte til de konklusioner Lovudvalget i stor enighed har anbefalet hvorfor vi også uden yderligere bemærkninger blot vil medgive forslagsstillerne Hr. Otto Steenholdt og Hr. Lars Karl Jensen i, at de har ret idet de fremfører, og det er også derfor at vi her giver vores uforbeholdent støtte.

 

M.h.t. at det ikke har været muligt at behandle Hr. Anthon Frederiksens forslag så skyldes dette jo, at der her er tale om overenskomster som kun arbejdsgiver og arbejdstagere kan aftale sig frem til.

 

 

Bjarne Kreutzmann , ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Akulliit Partiiat har følgende bemærkninger til punkt 43:

 

Adskillelsen af ansættelseskompetencen mellem Landstinget og Landsstyret giver anledning til ændring af lovgivningsmæssigt og Akulliit er enig med udvalgets betragtning om, at ændringer for de berørte tjenestemænd grundigt gennemarbejdes og overvejes forinden der skrides til egentlig lovgivning. Det må jo sikres at ingen tjenestemænd kommer i klemme.

 

Vedrørende forslag fra Lars Karl Jensen om gruppeforsikring tager vi til efterretning, idet Socialdirektoratet oplyser, at man er igang med en forbedring af gruppeforsikringssystemet, og at dette sker i samarbejde med KANUKOKA, KNAPK og fåreholderforeningen SPS, og at omstruktureringen er igang.

 

Akulliit Partiiat er også tilfreds med oplysningen om, at Landsstyret har påbegyndt forhandlinger med den danske stat om hjemtagelse af arbejdsskadeforsikringsområdet.

 

Akulliit Partiiat er tilfreds med lovgivning fra Landsstyret om fremsættelse af ændringsforslag vedrørende borgerlig ombud til Landstingets efterårssamling 1997.

 

Med disse korte bemærkninger tager vi Lovudvalgets Betænkning til efterretning og godkender den.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

Vi er fra Kandidatforbundet enig med Landstingets Lovudvalgs henstilling til Landsstyret om adskillelse af ansættelseskompetencen mellem Landstinget og Landsstyret.

 


I forbindelse med mit forslag fra Kandidatforbundet som er overført fra Lovudvalget til Lønningsrådet til behandling og som ikke er yderligere kommenteret af Lovudvalget der vil jeg gøre opmærksom på følgende:

 

Hvis jeg tager mig selv som eksempel, så har jeg i over 25 år haft erfaringsmæssigt grundlag og idag er det hvis et spørgsmål om, at man er ansat under et bestemt direktorat også hvad angår om man er tillagt vilkår fra by til by eller en bygd eller omvendt.

 

Nogle tjenestemænd som er blevet omrokeret til et andet sted så kræves der obligatorisk at de skal arbejde på stedet i mindst 2 år. Og hvis ikke bliver de tillagt ansvar om at betale alle omkostninger i forbindelse med en evt. flytning, og det betyder, at hvis en tjenestemand ikke kan opfylde sine ansættelsesvilkår i en given periode, og bliver nødsaget til eller flytter til en anden by, så skal vedkommende selv betale alle omkostninger i forbindelse hermed.

 

Men det er almindeligt kendt i dag i et af direktoraterne, at tjenestemænd som lige er flyttet til en by, og hvis de så ikke kan lide stedet så flytter de til en anden by, og der er for mange gange tilfældet for de tilkaldte.

 

Derfor er det nødvendigt, at man tillægger åremålsansættelser for ansatte og det vil så blive billigere for Grønland.

 

Landstingsmedlem Lars Karl Jensens forslag er fuldstændigt rigtigt idet man har store problemer omkring gruppeforsikringsspørgsmålet, især i begyndelsen af 1980'erne så var der mange tilfælde, hvor forsikringspræmier der ikke har været inddrevet i mange år, hvorefter de så blev tilsendt samlet på engang. Derfor er det skuffende at Socialdirektoratet først nu vil forbedre sin arbejdsgang, hvor man ellers troede at dette var bragt iorden for længe siden.

 

Og derfor er vi fra Kandidatforbundet enig med Lovudvalgets påstand eller udtalelse om, at det meste at ansvaret for så mange restancer bør tillægges for Nævnet for Arbejdsskadeforsikring.

 

Landstingsmedlem Otto Steenholdt har ret i, idet han siger at vi alene som medlemmer at Landstinget ikke alene skal have honorarer mens andre medlemmer af udvalg i kommunerne overhovedet ikke får honorar eller mødediæter for deres udvalgsarbejde og derfor er det på tide at man får rede på det hurtigst muligt.

 

Med disse bemærkninger vil jeg tage Lovudvalgets Betænkning til efterretning.


 

Benedikte Thorsteinsson, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked:

 

Tak. først skal jeg lige komme med uddybende bemærkninger om vedrørende arbejdsskadefor­sikringen kan jeg oplyse, at såfremt den sagsbehandling der pågår efter en skade der begyndte man at forbedre arbejdet i 1995, også efter et påbud fra Ombudsmanden.

 

Sagsbehandlingen kan vurderes som kommet på plads nu, og det kan bruges som en attest på, at det er rigtigt at Ombudsmanden for nyligt har sendt et brev om, at man betragter arbejdet med sagsbehandlingen som kommet på sin plads.

 

Og i forbindelse med gruppearbejdsskadeforsikringen så er det ikke kun os selv det vedrører, idet der er flere områder, der påtager sig noget af arbejdet, f.eks. KANUKOKA og kommunerne, KNAPK og SPS nemlig fåreholderforeningen, de har også en stor del af arbejdet, men nu har vi nogle planer som nu kan godkendes af de forskellige interesseorganisationer.

 

Hvad angår de gamle restancer og eftergivelse af de alt for gamle restancer det er et lidt prekært område, og også er et forhandlingsobjekt, hvorfor jeg ikke skal kommenterer det nærmere. Men jeg håber at man også får en ordning på det ligesom vi også har fået en ordning på sagsbehandlingsområdet.

 

 

Otto Steenholdt, Formand for Landstingets Lovudvalg, Atassut:

 

På vegne af udvalget så skal jeg nævne at det er dejligt at samtlige partier og Kandidatforbundet og Landsstyret vurderer Lovudvalgets arbejde bliver støttet, og det vil jeg gerne takker inderligt for på udvalgets vegne.

 

 

Lars Karl Jensen, forslagsstiller, Siumut:

 

Jeg er glad for at man nu at man har taget mit forslag om gruppeforsikringsspørgsmålet at det så bliver støttet af samtlige partier. socialdirektoratet oplyser, og der har jeg bemærket at arbejdet har pågået i en længere periode.

 


Men jeg selv vil gerne have lov til at sige, at man såfremt man havde informeret om arbejdet til de forskellige interesseorganisationer så havde man så havde det ikke nået så langt her, men jeg håber at man vil arbejde tæt sammen med de forskellige interesseorganisationer som KNAPK, KANUKOKA og SPS.

 

 

Anthon Frederiksen, forslagsstiller, Kandidatforbundet:

 

Som forslagsstiller er jeg selv skuffet over, at mit forslag ikke er blevet behandlet i Lovudvalget.

 

Idag er det jo et problem, nemlig det at det først kan ordnet gennem Tjenestemandsloven og jeg er også glad for at Otto Steenholdt forslag er blevet så vel modtaget idet jeg også sidste år stillede et lignende forslag, hvor Landsstyreformanden kun besvarede det skriftligt og sagde at der var mulighed for at rette op på problemet, og jeg jeg er glad for at man nu for alvor er gået igang med at løse problemet.

 

 

Mødeleder:

 

Ja nogle af forslagene vender man tilbage til hertil efteråret, og dermed er dette punkt færdigbehandlet.