Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 18-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 9. juni 1995.

 

 

 

Dagsordenens punkt 18.

 

 

 

Forslag til landstingsforordning om kommunernes indbyrdes betalingsfor­pligtigelser.

 

 

(Landsstyremedlemmet for Sociale anliggender og Arbejdsmarked)

 

 

3. behandling.

 

 

 

 

Mødeleder: Knud Sørensen:

 

 

Og nu er vi nået til dagsordenspunkt 18, forslag til landstingsforordning om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtigelser. Det vil blive forelagt af landsstyremedlemmet for sociale anliggender og arbejdsmarked, Benedikte Thorsteinsson.

 

 

 

Benedikte Thorsteinsson, landsstyremedlem for sociale anliggender og arbejdsmarked:

 

 


Det skal indledningsvist til orientering oplyses, at bemærkningerne til forordningsforslagets ' 11 vedrørende hjælp til børn og unge er blevet rettet i overensstemmelse med henstillingen i social- og arbejdsmarkedsud­valgets betænkning. De tilrettede bemærkninger er omdelt til Landstingets medlem­mer.

 

 

 

Idet Landstingets medlemmer ved andenbehandlingen i enighed stemte for, at forslaget skulle overgå til tredje behandling i den foreliggende form, skal Landsstyret derfor blot indstille, at forslaget vedtages i den foreliggende form.

 

 

 

Mødeleder: Knud Sørensen:

 

 

Der er ingen, der har bedt om ordet.

 

 

 

Forslag til landstingsforordning om kommunernes indbyrdes betalingsfor­pligtelser. De, der stemmer for forslaget, bedes rejse sig. 29.

 

 

 

Og således vedtog samtlige tilstedeværende landstingsmedlemmer lovfor­slaget.

 

 

 

Punktet slut.