Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 11-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 6. Juni 1995

 

Dagsordenens punkt 11.

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om lotteriafgift.

 

Skatteudvalget har følgende medlemmer:

Agnethe Davidsen, Formand

Mikael Petersen -  Anders Andreassen, deltog i mødet den 31. Maj 1995,

og de øvrige medlemmer er:

Knud Sørensen,

Siverth K. Heilmann,

Johan Lund Olsen.

 

Skatteudvalget har på sine møder den 29. og 31. maj 1995 behandlet det af landsstyret fremsatte lovforslag.

 

Et enigt skatteudvalg støtter forslaget om summarisk anmeldelse og afregning af lotteriafgift hvert kvartal ved veksling af gevinster vundet på "enarmede tyveknæg­te".

 

Skatteudvalget har noteret sig, at forslaget bl.a. har baggrund i et ønske fra automat­­spil­indehavernes interesseorganisation om en mere smidig administration.

 

Samtidig har skatteudvalget lagt vægt på, at veksling af gevinster fra "enarmede tyveknægte" sker flere gange dagligt i den enkeltes virksomhed og ofte til beløb under den afgiftspligtige grænse. Da dette medfører en omfangsrig administration adskiller denne type lotteri sig væsentligt fra andre typer lotterier som bingo, lodsalg m.v.


 

Med hensyn til de bemærkninger landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet fremsatte under landstingets 1. behandling af forslaget, dertil skal skatteudvalget udtale, at udvalget ikke er enig i de fremførte synspunkter.

 

Skatteudvalget mener, at der skal være ens vilkår i forbindelse med pligten til at komme med anmeldelser, men man må kunne fastsætte forskellige tidsfrister afhængigt af, hvilke afgifter det drejer sig om, således at administrationen, borgerne og erhvervslivet belastes mindst muligt.

 

Ifølge forslaget fra landsstyret så vedrører de omhandlede indberetninger afgiftsbeløb af begrænset størrelse, og derfor bør ordningen  lette administratio­nen, hvilket der også må tages hensyn til i forbindelse med beslutninger herom.

 

Et enigt skatteudvalg tilslutter sig derfor de foreslåede administrative lettelser for  automatspilindehavernes  anmeldelse og afregning af lotteriafgift.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlemmet for økonomiske Anliggender og Boliger:

Da forslaget såvel under 1. behandlingen som i skatteudvalgets betænkning til 2. behandlingen har tilslutning fra hele landstinget bortset fra Kandidatforbundet, skal jeg på landsstyrets vegne indstille, at det fremlagte forslag overgår til 3. behandling for endelig vedtagelse i den foreliggende form.

 

Mikael Petersen, ordfører for Siumut:

Dette forslag til ændring af lotteriafgiftsloven støttedes fuldt ud fra Siumut under 1. behandlingen, og at det overgår til 3. behandling i sin foreliggende form, vil vi også støtte og tiltræde.

 

Siverth K. Heilmann, ordfører for Atassut:


Atassut henviser til vore bemærkninger under 1. behandlingen af ændringsforsla­get, og  Atassut skal hermed meddele, at vi kan gå ind for forslaget, og at forslaget går videre til 3. behandling i sin nuværende form.

 

Evald Brønland, ordfører for IA:

IA er enig med skatteudvalgets forslag vedrørende lotteriafgift for "enarmede tyveknægte", idet IA finder, at der sker en administrativ forenkling for ejerne af disse spillemaskiner vedrørende anmeldelser samt ved betaling af gevinstafgifter­ne.

 

Med disse korte bemærkninger indstiller IA forslaget til 3. behandling.

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

Jeg er taknemlig for, at skatteudvalget på sit møde har behandlet det forslag, som jeg fremkom med under sagens 1. behandling.

 

Selvom det ikke fik støtte, kan jeg dog forstå efter det af skatteudvalget anførte, at man bl.a. på grund af det lille antal af skatteindberetninger, det drejer sig om ikke har fulgt mit forslag.

 

Da jeg selvfølgelig har fået forståelse for, at man tilstræber ikke at pålægge arbejdspladserne alt for meget arbejde, vil jeg indstille, at sagen går videre til 3. behandling i sin nuværende form.

 

Otto Steenholdt, Atassut:

Det kan måske være, at sprognævnet allerede har godkendt dette, fordi man her sådan uden videre bruger nogle ord,


især når vi har så mange handicappede samfundsborgere her,  så kan det lyde meget dårligt, og hvis sprognævnet endnu ikke har godkendt dette, så vil jeg foreslå, at man betegner disse "enarmede tyveknægte", som  .....

 

Jeg mener, at man bruger forskellige slags betegnelser på Grønland, der ikke hører hjemme nogen steder.

 

Agnethe Davidsen, Skatteudvalgets formand:

Det er ikke mærkeligt, at man finder de ord man bruger i betænkningen om disse spillemaskiner lidt forunderlige i forbindelse med debatten, og vi skal sige, at vi i udvalget også har fundet det meget mærkeligt og fundet, at det lyder lidt anderledes. Vi har prøvet på at få det ændret, men vi er blevet orienteret om, at dette allerede står sådan i landstingsloven, så må man bruge ordene.

 

I forbindelse med behandlingen i udvalget er vi også blevet enige om, at disse ord lyder

meget dårligt, og vi vil henvise til vores sprognævn og henvise til, at det får en anderledes betegnelse på grønlandsk.

 

Selvfølgelig kan man måske eventuelt være enig med Otto, som kom med et forslag, men jeg mener, at sprognævnet i sin nøje vurdering kan finde en mere dækkende betegnelse, så det må vi så tage op.

 

Med disse bemærkninger er jeg glad for, at betænkningen fik tilslutning af samtlige landsstingsmedlemmer og partier.

 

Mødeleder Knud Sørensen:

Således er dagsordenens punkt 11 AForslag til landstingslov om ændring af landstingslov om lotteriafgift@ færdigbehandlet.

 

Men vi skal have afstemning:


Dem, der er for ændringsforslaget, bedes rejse sig

28 stk.

 

Således går den videre i sin foreliggende form til 3. behandling.

Samtlige tilstedeværende stemte for.