Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 20-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 1. marts kl. 16.25.

 

Dagsordenens punkt 20.

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsfor­ordning  nr. 10 af 25. oktober 1990 om folke­skolen.

(Atassut)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Ved Landstingets ekstraordinære godkendelse har man dispenseret for tidsfristerne, og jeg vil gerne spørge, om Lands­tinget vil komme med nogen ændringsfor­slag. Ingen ønsker at fremsætte ændringsfor­slag. Da der ikke er nogen, der vil fremkomme med ændrings­forslag, vil jeg bede dem, der går ind for forslaget bliver vedtaget i sin foreliggende form om at rejse sig - 15 for.

 

Dem der er imod bedes rejse sig - 8 imod.

 

Ingen undlod at stemme, således har man ved flertalsbe­slutning vedtaget forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsforordning nr. 10 af den 25. oktober 1990 om folkeskolen.

 

I forbindelse med afslutning af punktet har Landstyre­medlemmet for Kultur og Uddannelse bedt om ordet.

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannel­se og Forskning:

Det har været mit ønske, at man ville træffe en enig beslut­ning, men vi er i Landstyret glade for at fler­tallet tilsluttede sig forslaget, idet folkeskolen udfører meget store opgaver i forbindelse med åndeligt og kulturelt arbejde.

 

Fra Landsstyret mener vi, at fordelene i forbindelse med integration er større end ulemperne, og vi er så her alle blevet enige om, at man ..... opfølgning, så skal man sikre at både elever, forældre og lærere følger det tæt på. Der sker stadig forandringer af forholdene både på verdens­plan og lokalt.

 

Så vil der vel også være behov for tilpasning. Den beslutning vi her har truffet er af vital betydning for vores videre udvikling, og jeg mener at vi i Lands­tinget skal vise gensidig respekt overfor vores kultur.

 

Afslutningsvis skal vi fra Landsstyret ønske både forældre og elever og andre samfundsborgere held og lykke i deres videre arbejde, da det vil være meget gavnligt for vores børn.

 

Således er behandlingen af punkt 20 færdig. Vi går så videre til en forespørgselsdebat, der er foreslået fra Atassut, og som landstinget har godkendt den 16. febru­ar 1994. Atassut vil fremkomme med et forslag.

 

Punktet sluttet.