Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 28-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

5. mødedag, mandag den 4. oktober 1999

Punkt 28.

Forslag til ændring af Landstingslov om Grønlands Naturinstitut,

1. behandling.

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Miljø og Natur.

Ja tak. Jeg skal på vegne af Landsstyret fremlægge "Forslag til ændring af Landstingslov om Grønlands Naturinstitut.

Der har fra Grønlands Naturinstituts bestyrelse været ytret ønske om, at både SPS, KNAPK og APK var fast repræsenteret i bestyrelsen.

Hidtil har det været således, at SPS var repræsenteret, men KNAPK og APK har skiftedes til at udpege en repræsentant. De 3. interesseorganisationer har stor betydning i det grønlandske samfundet, og de kan på værd deres område indgå positivt i Naturinstituttets ledelse.

Grønlands Naturinstitut har efter de første års erfaringer, hvor alting var nyt, og nye procedyrer skulle indføres, ligeledes udtrykt ønske om på sigt at opnå status som en sektorforskningsinstitution, jf. lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsorganisationer. En status som sektorforskningsinstitution vil være med til at sikre et højt fagligt niveau samt give institutionen international status.

Der er i den forbindelse visse spørgsmål, der skal bringes i orden først. Dette drejer sig blandt andet om muligheden for at få bragt de overenskomstmæssige forhold i orden samt om behørig orientering til instituttets medarbejdere om den fremtidige status. Man har derfor valgt at indsætte en bestemmelse om, at Landsstyret har mulighed for at fastsætte nærmere regler for instituttets opbygning og stillingsstruktur. Dette skulle give Naturinstituttet en mulighed for at få forholdene bragt i orden, således at de senere kan opnå status som en sektorinstitution.

Landstingsforslaget har været sendt i høring hos de relevante parter og indkomne høringssvar er indarbejdet i det omfang, det har været muligt. Tak.

Nu går vi over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere. Først er det Hans Enoksen, Siumut.

Hans Enoksen, Siumut.

Tak. Vi har fra Siumut følgende bemærkninger til "Forslag til ændring af Landstingslov om Grønlands Naturinstitut.

Siden ikrafttrædelsen af Landstingslov om Grønlands Naturinstitut er instituttet blevet betragtet som sektorforskningsinstitution, men dette fremgår ikke af Landstingsloven, om end det blev nævnt i bemærkningerne.

En status som sektorforskningsinstitution vil være med til at sikre et højt fagligt niveau, samt give institutionen international status og Grønland vil fremstår klart, som et land, der forvalter dyrene samt miljøet forsvarligt og ansvarligt.

Ved ændring af Landstingsloven vil bestyrelsen i Grønlands Naturinstitut blive udvidet, således at KNAPK og APK får fast repræsentation i bestyrelsen, hvor de skiftende har udpeget en repræsentant i den nuværende lov.

Disse interesseeorganisationer har stor betydning i det grønlandske samfund, vedrørende brug af de levende ressourcer.

Landsstyret får mulighed for at fastsætte nærmere regler for instituttets opbygning og stillingsstruktur, som senere kan give Naturinstituttet status som en sektorforskningsinstitution.

Med disse bemærkninger indstiller vi, at ændringsforslaget sendes til 2. behandling i den foreliggende form. Tak.

Og den er Naimanngitsoq Petersen, Atassut.

Naimanngitsoq Petersen, Atassut.

Fra Atassut har vi følgende korte bemærkninger til ændringsforslag til Landstingslov om Naturinstituttet.

Atassut prioriterer og vil altid prioritere et øget samarbejde, specielt når det drejer sig om vores levende ressourcer fra havet og fra landet, således at brugerne altid har indflydelse igennem fangerne og fiskernes viden gennem organisationer og repræsentantskabet i bestyrelsen.

Vi har erfaret fra Atassut, at der har været høring om det ovenstående hos relevante instanser , og at forslaget eneste konsekvens bliver en ren administrativ konsekvens, idet bestyrelsen forøges fra 7 til 8 medlemmer, uden at det får økonomiske konsekvenser.

Derfor tilslutter Atassut sig helt til Landsstyrets ændringsforslag til Landstingslov om Naturinstituttet. Tak.

Og nu er det Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit, der får ordet.

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Vi synes fra Inuit Ataqatigiits side, at det er meget vigtigt, at Naturinstituttet har bredest muligt baggrund for sit arbejde.

Derfor synes vi, at det er på sin plads, at fåreholdernes forening eller de samvirkende fåreholdereforeninger KNAPK og APK, hver især får et permanent medlem i bestyrelsen.

Hvis der skal forskes i vores levende ressourcer kan vi ikke komme uden om fiskerne. Det er jo dem, der uanset vejrforhold arbejder med ressourcerne til dagligt og det er derfor også dem, der ved, hvor disse befinder sig, og hvor meget der er.

Vi fra Inuit Ataqatigiit anser Naturinstituttets arbejde for meget vigtigt, og mener, at den viden og de ressourcer, der vedrører disse skal udnyttes bedst muligt. Derfor vil vi i den forbindelse anmode om, at der bliver et tæt samarbejde med Arktisk Station, d.v.s. Københavns Universitets afdeling her i Grønland.

Arktisk Station har eksisteret her i mange år, og har megen viden om Grønland, der kan udnyttes bedre. Den bliver jo mest brugt om sommeren og kan ellers udnyttes meget bedre om vinteren.

Med disse ord støtter vi ændringsforslaget til Landstingets Lov om Naturinstituttet og indstiller, at den går videre til 2. behandlingen i sin foreliggende form. Tak.

Og den næste er Mogens Kleist fra Kandidatforbundet.

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Til forslaget vedrørende ændring af Landstingslov om Grønlands Naturinstitut har vi følgende bemærkninger.

Vi støtter ændringsforslaget af bestyrelsesmedlemmerne fra 7 til 8 personer, således at KNAPK og APK får hvert en repræsentant i bestyrelsen.

Med disse bemærkninger indstiller vi lovforslaget til 2. behandling i sin foreliggende form. Tak.

Og så er det Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø, Natur og Kirke, der kommer med en besvarelse.

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø, Natur og Kirke.

Til forslag til ændring af Landstingslov om Grønlands Naturinstitut, hvor jeg bemærker, at samtlige partier støtter forslaget, således at bestyrelsen bliver udvidet med en person fra 7 til 8 personer, således at forslaget går videre til 2. behandling i sin foreliggende form, uden at den nødvendigvis behøver, at gå igennem udvalgsarbejde.

Og jeg siger tak til den støtte, som samtlige partier og Kandidatforbundet har været inde på, ligesom jeg også takker Inuit Ataqatigiit, hvor de anmoder om, at der bliver et tæt samarbejde med Arktisk Station, således at den bliver udnyttet i større grad i forhold til nuværende, hvilket jeg takket for.

Anders Andreassen, 1. næstformand for Landstinget.