Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 10-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

12. mødedag, tirsdag den 19. oktober 1999

Punkt 10.

Forslag til Hjemmestyrets udtalelse til ikrafttræden for Grønland af lov om undersøgelse af Politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Justitsministeriet har anmodet om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til lov nr, 359 af 2. juni 1999 om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område, og de aktiviteter, der var baggrund for denne virksomhed ønskes sat i kraft for Grønland.

Justitsministeriet anmoder under hensyntagen til påbegyndelse af undersøgelseskommissionen arbejde, omkring Grønlands Hjemmestyres udtalelse snarest muligt.

Loven om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område, og de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed, foreligger alene på dansk. Da loven ikke kan forelægges Landstinget på grønlandsk, har Landsstyret omdelte notat, der beskriver de centrale elementer i loven til brug for sagens behandling i Landstinget.

Landsstyret håber, at man fra Landstinget kan tilslutte sig denne fremgangsmåde. Det er Landsstyrets opfattelse vigtigt, at der allerede på denne samling skabes klarhed over, om undersøgelseskommissioners arbejde skal omfatte politiets efterretningstjeneste aktiviteter også i Grønland. Dermed kan undersøgelseskommissionen fra starten inddrage politiets eventuelle efterretningsvirksomhed i Grønland i sin undersøgelse.

En ikrafttræden for Grønland vil indebære, at undersøgelseskommissionens opgaver efter lovens § 3 også kommer til at omfatte politiets efterretningsvirksomhed i perioden 1945 til 1989 i forhold til politiske partier, faglige konflikter, politisk. og ideologiskprægede grupperinger og bevægelser i Grønland samt karakteren af de aktiviteter, der har baggrunden for denne virksomhed.

En ikrafttræden vil også betyde, at borgere, foreninger med flere, vil blive undergivet de rettigheder og forpligtigelser, der følger af loven, herunder vidnepligt, pligt til udlevering af dokumenter og anden materialet, som undersøgelseskommissionen anmoder om, og ret til besidder.

På Landsstyrets vegne skal jeg anmode om Landstingets tilslutning til, at Landsstyrets anmoder Rigsmyndighederne om, at sætte lov nr. 359 af 2. juni af 1999 om undersøgelse af politiets efterretningstjeneste virksomhed på det politiske område og de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed i kraft i Grønland. Tak.

Nu går vi over til partiernes ordførere. Først er det Siumuts ordfører Anders Andreassen.

Anders Andreassen, ordfører, Siumut.

Indledningsvis finder vi det beklageligt, at notatet om anmodning om en snarest udtalelse fra Hjemmestyret ikke er forelagt på grønlandsk. I henhold til § 9 i lov om Grønlandsk Hjemmestyre, står der, at det primære sprog er grønlandsk. Vi forventer derfor, at samtlige henvendelser, som denne oversættes til grønlandsk inden de forelægges for Landstinget. Men baggrundsnotatet fra Landsstyret er heldigvis klart og tydeligt.

Med det udgangspunkt skal vi fra Siumut tilslutter os forslaget om lovens ikrafttræden for Grønland, og vi støtter undersøgelse og redegørelse, for politiets efterretningsvirksomhed i perioden 1945-89. Tak.

Og den næste der får ordet er Atassuts ordfører.

Otto Steenholdt, ordfører, Atassut.

Det er naturligvis utiltalende, at høre om en efterretningstjenestevirksomhed, der er rettet imod en eller anden, der er uviden herom. På den anden side, vil vi fra Atassut vurdere, at det er vigtigt, at der påbegyndelse undersøgelse om propagandaarbejdet, altid er sket normalt vis, for at opnå myndighed på f.eks. regeringsområdet, og gennem partidannelsen på landsbasis.

Desuden tænker vi blandt andet på i Atassut, om det er ikke er på tide, at modsvare Landsstyret med sådan en lovgivning, for at se, om de hver gang følger de udstukne regler for deres arbejde.

Alle former for undersøgelser vil resulterer i en skyld placering eller ej, og derfor må man allerede nu regne med, at enkelte personer eller flere for fremtiden vil kræve erstatning igennem retten, såfremt man opdager, at man har været til mål for en efterretningsvirksomhed.

Under hensyntagen til en korrekt og politisk sikker fremgangsmåde i Grønland, vil vi fra Atassut tilslutte os forslaget, da det har vist sig, at det bliver nødvendigt, at man i forvejen har en undersøgelseskommission, når man får mistanke til uretfærdighed.

Ligeledes skal vi fra Atassut udtale, at politiets efterretningsvirksomhed i perioden 1945-89 er foreslået inddraget, således at de grønlandske partier, faglige konflikter, politiske grene, propaganda virksomhed samt at den hemmelige efterretningsvirksomhed søges inddraget i forslaget. Det er en meget sætning, som ellers er et citat, som desværre ikke er kommet ind i gåseøjne.

Men da lovgivningen har temaet har hemmelig, og det hemmelige politis ret til at foretage undersøgelser er vi fra Atassut, ellers ikke tilfredse med det, men ved at vurdere opgaven som værende vigtigt, skal vi hermed meddele vores tilslutning til Landsstyret henvendelse.

Og vi går nu videre til Inuit Ataqatigiit ordfører.

Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit er tilfreds med, at Landsstyret nu overfor hele Landstinget, anbefaler den indstilling som vi fremkom med sidst år i 1998 ved Landstingets samling, d.v.s. den 23. oktober under efterårssamlingen 1998.

M.h.t. politiets efterretningstjeneste på det politiske område, og de aktiviteter der var baggrund for den efterretningsvirksomhed, hvor denne lov er trådt i kraft, og som nu v il anbefale, at også skal omfatte politiets efterretningstjeneste eventuelle aktiviteter i Grønland.

Det er helt på sin plads, at man iværksætter en undersøgelse af PET's virksomheds aktivitet i Grønland, fordi i løbet af de seneste år hører man jo af og til, at Politiets efterretningstjeneste i almindelighed muligvis har udspioneret nogle af vores medborgere.

Eksempelvis dengang de grønlandske arbejdere i Marmorlik gik i strejke i den sorte engel, i tiden omkring Asaviits opstart, og dengang vi i forbindelse med Anisats initiativer ville melde os ud af EF m.v.

For at værne om den grundlovssikrede og lovlige politiske virksomhed i Grønland er det os magtpåliggende at få vished om disse forhold, og at der sættes en tilbundsgående afdækning og undersøgelse igang.

Uden yderligere kommentarer skal vi hermed tilkendegive vores fulde støtte til Landsstyrets anbefaling. Lad der sættes en undersøgelse igang af politiets efterretningstjenestes udspionering af vores medborgere. Den danske Justitsminister Frank Jensen har den 22. oktober 1998 i det danske dagblad Politikken allerede udtalt, at der ikke kan være noget til hinder for en undersøgelse af PET, ligeledes kan udstrække sig til at omfatte Grønland.

Og vi går nu videre til Kandidatforbundets ordfører.

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Det er beskæmmende og slet ikke som det skal være, at høre om politiets hemmelige efterretningsvirksomhed, især i et samfund, hvor alle er ligestillede, og har ret til at deltage i den demokratiske proces.

Derfor er vi fra Kandidatforbundet enig i, at loven om politiets politiske efterretningsvirksomhed træder i kraft for Grønland, og at der herefter kan lave en undersøgelse for politiets bevæggrunde, for at lave sådan en efterretningsvirksomhed.

Vi har selvfølgelig behov for at sådanne opgaver ikke har behov for at være haste arbejde, og ør behandles grundigt, og derfor for at sige det rent ud, ikke særligt heldigt, at sagen bliver forelagt som den er, da vi er meget betænkelige ved, at skulle stemme for ikrafttræden uden at være klar over, hvorledes den kongelige anordning til ikrafttrædelse for loven i Grønland ser ud.

Derfor vil i fra Kandidatforbundet opfordre til, at Landsstyret inden udarbejdelsen af deres udtalelse, sikrer sig, at ordlyden af den kongelige anordning bliver forelagt for Landstingets og at denne bliver tilpasset forholdene her i landet, for såfremt der skal foretages en undersøgelse her i landet, vil dette ske ved et udvalg, der er nedsat af medlemmer fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet og andre danske juridiske eksperter, uden tvivl et udvalg, der ikke har en tilstrækkelig viden om forholdene her i landet, hvorfor vi vil sætte spørgsmålstegn ved, at man ikke vil kunne have indflydelse i dette udvalg her fra landet.

O ikke mindst vil vi minde om, at den danske retsplejelov, og den danske straffelov ikke er gældende her i landet, hvorfor vi mener, at man først bør forelægge forslaget til den kongelig anordning for Tinget, samt den for at sige det kort, bør være tilpasset forholdene her i landet.

Fra Kandidatforbundet vil vi blandt andet komme med følgende forslag, at undersøgelsesudvalget fra Danmark mindst bør have tillæg af mindst 2 medlemmer her fra landet, med grundigt kendskab til forholdene her i landet, og at der i loven bør ændres fra den danske retsplejelov og den danske straffelov til Retsplejeloven for Grønland og Kriminalloven for Grønland, og at der ved siden af, at Østre og Vestre Landsret i Danmark kan udpege personer, som medlemmer i udvalget, bør tilføjes, at Grønlands Landsret også skal også kunne udpege medlemmer i udvalget.

Med disse korte bemærkninger skal vi henstille, at sagen ikke bliver forelagt Landstinget som et haste arbejde, men bliver forelagt Tinget grundige forberedt på et senere tidspunkt. Rak.

Og så er det Landsstyreformanden, der kommer med en besvarelse til partiernes og Kandidatforbundets bemærkninger.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Jeg vil gerne sige tak til de fleste partiordfører, idet de støtter forslaget, og m.h.t. Siumuts ordførers hjertesuk, den har jeg stor forståelse for, idet den er blevet omdelt uden at den er oversat til grønlandsk og selvom vi har en masse tolke, og de arbejder også godt, så ville det også være fordelagtigt, at såfremt det man sender fra Danmark, allerede er oversat til grønlandsk, og man vil så overfor de danske ministerier generindrer om dette.

Men m.h.t. Kandidatforbundet bemærkninger, men inden da vil jeg gerne til Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassuts medlemmer, at det er kommissionen, der skal foretage undersøgelsen, og i tidsrummet 1945-89 og fra 1968-89, der vil man så komme med en redegørelse om årsagen til politiets efterretningsvirksomhed.

Det er jo nogle undersøgelse, der skal foretages, hvorefter der så efterfølgende kommer med en redegørelse overfor Landsstyret, og der er så stor forståelse for, at den bliver ikraftsat for Grønland, således at vi borgere her i Grønland, vi kan jo tilkaldes som vidner, således at vi overfor kommissionen kan komme med forklaringer, såfremt det bliver nødvendigt.

Og Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet har bedt om, at få ordet igen, og efter det er det så Inuit Ataqatigiits ordfører, der har bedt om at få ordet.

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Først så vil jeg lige gerne minde om, at vi i Kandidatforbundet ikke er imod, at den allerede iværksatte lov i Danmark, også bliver ikraftsat for Grønland, men det vi gerne vil minde om er, at ligesom den lov, der er blevet ikraftsat i juni 1999 i Danmark, og når man så undersøger den lov nærmere, så er det Justitsministerens forpligtigelse, at nedsætte den kommission, der skal træde ikraft, og hvem der så skal være medlemmer, at den kommission.

Og efter det jeg kan se, så er det først og fremmest eksperter og måske også professorer, der bliver medlemmer af denne komite, og så er det sikkert, at en del af disse har kendskab til forholdene i Grønland, men vi kan ikke fuldt ud sikre, at de virkelig har kendskab til forholdene i Grønland, især med de begivenheder der er sket efter 2. verdenskrig.

Også fordi vi forestiller os, at man igennem besættelse af medlemmerne, så kan Landstinget få en større indflydelse, igennem at man har nogle medlemmer, der har støtte kendskab til forholdene i Grønland, men det har vi ikke mulighed for, efter så vidt vi kan se, at flertallet gerne vil gå ind for, at lovforslaget bliver vedtaget, men vi må jo respektere flertallets beslutning.

Og så skal jeg også erindre om, at den samme metode gælder for den debat vi har haft, vedrørende vores drøftelse af undersøgelseskommissioner, således at der er mulighed for, at lade den ikrafttræde for Grønland ved en kongelig anordning, men det kan jo godt være, at når arbejdet først for alvor går igang efter at vi har ikraftsat den for Grønland, at det vi så kommer til at savne, er de øverste politiske myndigheder i Grønland ikke har indflydelse på besættelse af medlemmerne i kommissionen, og det kommer vi til at ærgre os over.

Den næste der nu har bedt om, at få ordet er Olga Poulsen på vegne af Inuit Ataqatigiit.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Først den klage fra Siumuts side, den vil vi også gerne støtte, men vi har god forståelse for den forklaring som Landsstyreformanden er kommet med.

Til Landsstyreformanden har jeg lige et spørgsmål eller en ting jeg gerne vil nævne. I henhold til loven om Aktindsigt , der kan vi få indsigt i vores egen sag, i forskellige direktorater , men er det så tilfældet med det der er sket her. Såfremt vi står som en sag, på dette punkt, har vi lov til at få aktindsigt ?

Og den næste der får ordet er Otto Steenholdt på vegne af Atassut.

Otto Steenholdt, ordfører, Atassut.

Og jeg vil gerne minde om, at det der er blevet vedlagt IA's ordførerindlæg, nemlig et avisudklip med overskriften PET kuldegraves også i Grønland, og det er jo støtteværdigt, således at det der allerede er sket i 1998, det vil vi jo også gerne have lov til at se, hvorfor vi nu får mulighed for at få det afdækket, således at vi i starten, måske var lige betænkeligt, at det var hemmelige efterretningstjenester, men vi vil gerne bane vejen for, at man afdækker, det der er sket, hvorfor vi fra Atassuts side, har støttet forslaget fra Landsstyret.

Og så er det Landsstyreformanden, der kommer med en yderligere besvarelse.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

For en god ordens skyld, skal jeg bemærke til Anthon Frederiksen, at Hendes Majestæt Margrethe også er overhoved for Grønland, fordi Grønland er med i Rigsfællesskabet, og der love der kan igangsættes ved en kongelig anordning.

Og til de sidste talere Olga Poulsen og Otto Steenholdt, vi forstår det således, at f.eks. det der står i § 4, at undersøgelseskommissionens medlemmer, som Anthon Frederiksen og så har været inde på, bliver udarbejdet i samarbejde med de forskellige universiteter, København Aarhus universiteter, og de skal sørge for, hvordan undersøgelseskommissionens arbejde tilrettelægges.

I så fald vi har forstået § 4 rigtigt, så mener vi også at have forstået det rigt, at alt kan undersøges, og noget der vedrører udenrigsforhold, og forholdet til andre lande, hensyn til Statens sikkerhed eller til tredje mand, ikke skal ....... Derfor må man sige, at det er meget omfattende område, de kan komme ind på, blot man ikke skader de førnævnte forhold.