Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 48-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 26. oktober 1998


 

Dagsordenspunkt 48.

Forslag til landstingslov om finansieringsstøtte til landbaseret erhverv, der er tale om en 2. behandling.

 

Jakob Sivertsen, Atassut, formand for Landstingets Markedsudvalg foreligger.

 

Landstingets Markedsudvalg har behandlet forslag til landstingslov om finansieringsstøtte til landbaseret erhverv. Udvalget kan tilslutte sig forslaget som det er fremsat af Landsstyret, men samtidig knytte følgende bemærkninger her til.

 

I følge § 7 stk. 2 betinges garantistillelse af en professionel økonomisk vurdering af, at et projekt er fornuftigt at gennemføre. Udvalget skal her til bemærke, at der ved garantistillelse bør lægges vægt på, at et projekt hænger således sammen, at det forventes at det kan give et overskud.

 

Udvalget har dernæst vurderet spørgsmålet om, hvornår det bliver aktuelt, at den stillede garanti udløses, jvf. forslagets § 9.

 

Udvalget har efter samråd med Landsstyremedlemmet noteret sig, at der med denne bestemmelse tænkes på den situation, hvor det for garantiens underliggende lån er misligholdt og kreditgiveren vil bringe låneforholdet til ophør.

 

Det er i denne forbindelse udvalgets opfattelse, at det bør tilstræbes, at udløsningen af garanti, såvidt muligt først bliver aktuelt, når der ikke længere er udsigt til at det pågældende projekt kan fortsætte. Landsstyret opfordres til i administrationen af Landstingsloven, at bidrage hertil.

 

Endelig skal der bemærkes, at udvalget i forbindelse med sin behandling af forslaget har undersøgt, hvilke muligheder kommunerne har for at yde erhvervsstøtte. I den forbindelse skal udvalget henlede opmærksomheden på de muligheder, der findes i følge Landstingslov nr. 22 af 3. november 1994 om kommunernes adgang til at investere i erhvervsvirksomhed.

 

Med disse bemærkninger overlader Landstingets Markedsudvalget forslag til landstingslov om finansieringsstøtte til landbaseret erhverv til Landstingets 2. behandling.

 

Følgende er medlemmer af udvalget: Ruth Heilmann, Karl Lyberth Siumut, Manasse Berthelsen Inuit Ataqatigiit, Finn Karlsen og undertegnet Jakob Sivertsen, Atassut.

 

Paaviraaq Heilmann, Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug kommer med en besvarelse.

 

Landsstyret er fuldstændigt enig i Markedsudvalgets betragtning og vi søger at følge udvalgets opfordring vedrørende administration af loven.

 


Den af udvalgets omtalte adgang til kommunerne til at investere i erhvervsvirksomhed kan ses som supplement til nærværende lov, hvilket også fremgik af betænkningen vedrørende støtte til landbaseret erhverv, hvoraf loven er en udløber.

 

På den baggrund skal Landsstyret indstille, at forslaget overgår til 3. behandlingen i den nu foreliggende form.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Lars Karl Jensen, Siumut.

 

Med henvisning til vores bemærkninger til forslag til landstingslov om finansieringsstøtte til landbaseret erhverv ved forslagets 1. behandling skal vi fra Siumut tilsige os vores støtte til betænkning afgivet af  Landstingets Markedsudvalg som også støttes fuldt ud fra Landsstyret.

 

Vi skal fra Siumut benytte denne lejlighed til, at opfordre borgerne ikke mindst de unge, der agter at iværksætte egen virksomhed eller mener sig egne til at videreføre allerede eksisterende virksomheder til at spare op til formålet og ufortrødent udnytte nu tilbudte muligheder.

 

 

Til slut skal vi fra Siumut kræver, at der føres intensiv oplysningskampagne igennem forskellige kanaler når den lovgivning vi taler om her er blevet vedtaget.

 

Med disse bemærkninger støtter vi Landsstyrets indstillinger og anbefaler at forslaget overgår til 3. behandlingen i den foreliggende form. Tak.

 

Sivert K. Heilmann, Atassut.

 

Markedsudvalget indstiller i sin beretning vedrørende § 7 og 9 som Landsstyret har fuld forståelse for, og som følge tilslutter Atassut sig ligeledes også.

 

Da Atassut har kæmpet for loven og som er ved at blive til realitet nu tager vi imod den med kyshånd og håber at befolkningen vil benytte sig af det, til at skabe nye arbejdspladser på land fremover.

 

Med disse korte bemærkninger tilslutter vi fra Atassut os lovforslaget som det foreligger og overgår til 3. behandlingen.Tak.

 

Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Fra Inuit Ataqatigiit har vi korte bemærkninger til Markedsudvalgets betænkning til Landsstyrets forslag.

 


Vi siger tak til at Markedsudvalget har behandlet de ting vi har taget op i forbindelse med 1. behandlingen, og m.h.t. udløsningen af den stillede garanti som vi har efterlyst, at udvalget har ville det således, at Landsstyremedlemmet får pålæg om, at man fra Landsstyreområdet tydeliggør under hvilke forhold garantstillelsen udløses.

 

Og med disse bemærkninger går vi ind for 2. behandlingen af lovforslaget.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Med henvisning til mine bemærkninger i forbindelse med 1. behandlingen vil jeg gå ind for forslaget med de bemærkninger der er kommet her i forbindelse med 2. behandlingen. Tak.

 

Paaviraaq Heilmann, Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug.

 

Tak. jeg vil rette en tak til samtlige partier og Kandidatforbundet fordi de vil stemme for, at forslaget går over til 3. behandlingen.

 

Og Siumuts Lars Karl Jensens indstilling om, at man støtter de unge til at gå igang med at iværksætte egen virksomhed,  og at de skal opfordres til at spare op til formål, når den har været til 3. behandlingen og blevet vedtaget, vil Landsstyret sørge for, at den efterfølgende oplysningskampagne igangsættes. Tak.

 

Anders Andreasen, mødeleder.

 

Og vi skal holde afstemning og det er punkt 48, de der stemmer for, at forslaget går videre i sin foreliggende form til 3. behandling bedes rejse sig 29. Dem der stemmer i mod bedes rejse sig ingen og de der undlader at stemme bedes rejse sig ingen.

 

Således er 2. behandlingen af punkt 48 færdig og skal så gå videre til sin 3. behandling.

 

Vi går så til vores udgangspunkt, redegørelse for dagsordenen, det er en fortsættelse.

 

Formandsskabet indstiller, at punkt 20 2. behandles som 1. punkt onsdag den 28. oktober 1998. Bemærk at betænkningen netop er omdelt, derfor skal der også være tid til at læse betænkningen igennem.

 

Derudover fastholder Formandskabet indstillingen som afgivet ved åbningen af mødet idag. Det betyder også at samlingens sidste dag er den 30. oktober 1998.