Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 20-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 30. oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 20,

Forslag til landstingsforordning om boligfinansiering,

3. behandling.

 

Hans Enoksen, ordfører for Siumut:

 

Tillægsbetænkning afgivet af landstingets boligudvalg vedrørende forslag til landstingsforordning om boligfinansiering afgivet til 3. behandlingen. Det skal jeg hermed forelægge.

 


Landstingets boligudvalg holdt det sidste møde den 29. oktober 1998, hvor de behandlede forslag til landstingsforordning om boligfinansiering.

Til brug for sin behandling af forslaget har udvalget afholdt samråd med landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender og boliger, ligesom udvalget skriftligt har fået oplysninger fra landsstyremedlemmet.

 

Endvidere har udvalget haft foretræde fra Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiat KANUKOKA og Ineqartut Peqatigifiisa Kattuffiat IPK.

 

Landstingets boligudvalg deler landsstyrets bekymring over den alvorlige mangel på boliger og de meget lange ventelister.

 

Boligudvalget er positivt indstillet overfor nye initiativer til afhjælpning af boligmanglen.

 

Et enigt boligudvalg kan derfor i princippet støtte forslag til landstingsforordning om boligfinansiering.

 

Et enigt boligudvalg skal dog foreslå følgende formulering af paragraf 1;

 

Denne forordning finder anvendelse på anlægslån til privatpersoner til opførelse af enfamiliehuse.

 

Stk. 2; lån kan endvidere ydes efter denne forordning til ejere af enfamiliehuse til istandsættelse eller forbedring af deres allerede opførte enfamiliehuse.

 

Efter den af udvalget foreslåede formulering af paragraf 1, kan et enigt boligudvalg indstille det forelagte forslag til landstingsforordning om boligfinansiering til endelig vedtagelse i landstinget.

 

Daniel Skifte, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger, Atassut:

 

Et enigt landstingsting tilslutter sig ved 2. behandlingen, at forslaget til landstingsforordning om boligfinansiering overgik til 3. behandling og at forslaget forinden blev behandlet i landstingets boligudvalg.

 

Udvalget har netop fremlagt sin betænkning. Udvalget indstiller, at forordningens anvendelsesområde ændres, så forordningen kun finder anvendelse på privatpersoners opførelse af enfamiliehuse og på istandsættelse eller forbedring af allerede opførte enfamiliehuse.

 

Landsstyret vil ikke undlade at udtrykke sin beklagelse af, at boligudvalget ikke ønsker, at forordningen også kan finde anvendelse på privatpersoners, virksomheders og selskabers opførelse af udlejningsboliger eller personaleboliger.

 

Landsstyret fremsatte forordningsforslaget for at afhjælpe den store boligmangel gennem mere privat boligbyggeri.


En øget tilgang af privatejede boliger, ville medføre aflastning af presset på det offentligt ejede udlejningsboliger, hvor der er årlange ventelister på at få en bolig.

 

Landsstyrets forslag og boligudvalgets indstillinger medfører, at der nu bliver taget et skridt i retning af mere privatfinansierede boligbyggeri.

 

Landsstyret forventer, at der skal tages yderligere initiativer af det nye landsting for at komme boligmanglen til livs.

 

Landsstyret tager boligudvalgets forslag til efterretning og skal udtrykke sin tilfredshed med, at boligudvalget har ønsket at bibeholde muligheden for at yde lån til istandsættelse eller forbedring af allerede opførte enfamiliehuse.

 

Med disse bemærkninger, indstiller landsstyret, at forslag til landstingsforordning om boligfinansiering vedtages i den nu foreliggende form med den af boligudvalget foreslåede formulering af paragraf 1.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Siumut:

 

Det er vedrørende forslag til landstingsforordning om boligfinansiering her, har Siumut følgende korte bemærkninger, her ved 3. behandlingen:

 

Under henvisning til Siumut´s bemærkninger under 1. og 2. behandlingen, så vil vi her ved 3. behandlingen stemme for forslaget.

 

Vi er glade for, at de ting, som udvalget ellers var kommet i tvivl om ved 2. behandlingen, det har man nu fået ret på, således, at man ikke misbruger 40 procents regelen.

 

Anders Nilsson, ordfører for Atassut:

 

Atassut kan tilslutte sig boligudvalgets betænkning, som de lige har fremlagt.

 

Landsstyret udtrykker i sit svarnotat beklagelse af, at boligudvalget ikke ønsker, at forordningen også skal finde anvendelse for opførelse af udlejningsboliger og tjenesteboliger.

 

Atassut støtter boligudvalget i dets opfattelse af denne type byggeri, allerede er fuldt og effektivt tilgodeset, gennem den ordning, vi vedtog her i salen under forårssamlingen 1997, hvorefter udgifter til dette byggeri er fuld fradragsberettiget. Det svarer til et offentligt tilskud på minimum 35 procent af byggesummen.

 

Der ligger i øjeblikket ansøgninger om arealtildelinger til opførelse af 175 tjenesteboliger og udlejningsboliger, alene i Nuuk kommune. Og i forhold til det omdelte indlæg, skal jeg tilføje, at det er ansøgninger fra private firmaer og hjemmestyreejde selskaber.


Således tyder alt på, at den alvorlige flaskehals i en afhjælpning af den alvorlige boligmangel gennem privat boligbyggeri, for eksempel i Nuuk kommune. Det er ikke mangel på kapital, det er mangel på byggegrunde, og det er for os et ganske uforståeligt problem, i landets absolut mest velhavende kommune. Men som sagt tilslutter vi os fra Atassut indstillingen fra boligudvalget.

 

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Vi har i landstingets boligudvalg nøje gennemgået landsstyrets fremlæggelse om omfattende spørgsmål om boligområdet i dette efterår. Selvom Inuit Ataqatigiit fandt det nødvendigt at have lidt mere tid til at behandle nogle af punkterne nærmere.

 

Inuit Ataqatigiit finder det vigtigt at kæmpe for løbende at arbejde med den store boligmangel. Og vi har sidste år stemt for en skattemæssig lettelse for private personer og firmaer, der vil bygge boliger.

Derfor har vi fundet det vigtigt, at forstå indholdet fuldt ud af landsstyrets forslag om landstingsforordning om boligfinansiering og efterfølgende har vi ellers krævet udsættelse af dagsordenspunktets behandling, på grund af, at man har givet KANUKOKA kun to dage til at fremkomme med deres udtalelse, da man åbnede for kommunernes eventuelle medfinansiering.

 

Sidste år har man åbnet for skattelettelse for private personer og selskaber, som ønsker at bygge boliger.

 

Vi konstaterede under behandlingen af denne sag og inden behandlingen af forordningsforslaget, at man på grund af skattelettelser, har 179 enkeltpersoner og selskaber ansøgt om at bygge boliger, alene i Nuuk. Her var der blot et spørgsmål om mangel af byggegrunde.

 

Vi skal nævne, at Inuit Ataqatigiit finder det vigtigt at fastsætte et loft for maksimalbetaling for husleje og vi har sidste år stemt for dette med mindretal.

 

I sagens behandling hidtil, er Inuit Ataqatigiit glade for, at man har åbnet muligheder for at bygge boliger for enkelte personer og selskaber. Men Inuit Ataqatigiit finder det vigtigt, at man her søger at åbne op for muligheder for smidigere istandsættelse af boliger med hensyn til de ældre og førtidspensionister, så har vi tidligere fremsat forslag om oprettelse af et fond for istandsættelse af boliger og forslaget blev nedstemt her i salen.

 

Vi er spændt på, om de ældre kan opfylde krav, om at have 10 procent af istandsættelsessummen, idet disse lige har til dagen og vejen af deres pensioner.

 

Med disse ord, vil Inuit Ataqatigiit stemme for forslaget her ved 3. behandlingen af denne sag med tak for et godt samarbejde i boligudvalget. 

 

Anton Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 


Med henvisning til mine bemærkninger fra Kandidatforbundet´s side ved 1. behandlingen af punktet, så har jeg følgende bemærkninger til boligudvalgets betænkning:

 

Først, så er jeg glad for, at boligudvalget har klargjort punktet vedrørende boliger til enkeltfamilier, således, at man ikke mindst med henvisning til det, jeg nævnte under 1. behandlingen af sagen, der er en del selvbyggerhuse i bygderne, som i de senere år er blevet forfaldne, således, at de nu har fået mulighed for at få dem istandsat.

 

Med disse korte bemærkninger, vil jeg her ved 3. behandlingen af punktet stemme for forslagets vedtagelse.

 

Daniel Skifte, landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

Jeg siger tak til partiernes og Kandidatforbundet´s ordførere. Og jeg bemærker, at sagen nu kan blive vedtaget i sin foreliggende form.

 

Siumut, Atassut, Inuit Ataqatigiit og Kandidatforbundet tilslutter sig forslaget. Men det eneste landsstyret ærger sig over er, at deres intentioner om at gøre noget ved de større byer, hvor der er meget stor boligmange, ikke er blevet tilsluttet. Men det er helt på sin plads, at ma tilslutter sig udvalgets indstillinger.

 

Anders Andreassen, landstingsformand, mødeleder, Siumut:

 

Og der er ikke andre, der har bedt om at få ordet. Med henvisning til boligudvalgets betænkning vedrørende landstingsforordning om boligfinansiering og de, der går ind for forslaget, bedes rejse sig: 30. Det er samtlige stemmeberettigede. Og dermed er punkt 20, nemlig forordningsforslaget vedtaget.

 

Punktet sluttet.