Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 07-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 26. oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 7;

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting,

2. behandling.

 

Otto Steenholdt, formanden for lovudvalget, Atassut:

 

Landstinget lovudvalg har holdt møde og  behandlet forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting.

 

Udvalget har følgende medlemmer; landstingsmedlem Otto Steenholdt, Atassut, landstingsmedlem Laannguaq Lynge, Siumut, landstingsmedled Anders Nilsson, Atassut, landstingsmedlem Niels Mataaq, Siumut og endelig landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Landstingets lovudvalg har efter tingets 1. behandling grundigt gennemgået forslaget med bemærkninger. Et flertal bestående af Siumut og Atassut finder, at tiden er moden til at hele Grønland gøres til én landstingskreds.

 

Flertallet finder, at en sådan ændring vil fremme de overordnede landspolitiske aspekter i landstingets arbejde og således tillige medføre, at ansvaret for de særinteresser, forskellige regioner måtte have, påhviler samtlige folkevalgte, repræsentanter i landstinget.

 

Flertallet finder dog anledning til her at understrege, at den foreslåede ændring forstærker behovet for kontakt og samarbejde mellem landsstyret og kommunerne, som henhører under landsstyreformandens ressort, hvorfor flertallet skal anmode landsstyret om, at være opmærksom herpå, i sit arbejde.


Et flertal i lovudvalget, bestående af Siumut og Atassut, skal således indstille, at forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting går videre til 2. behandling i sin nu foreliggende form.

 

Et mindretal, bestående af Inuit Ataqatigiit skal stille følgende ændringsforslag; Grønland inddeles i tre landstingskredse, således, at Qanaaq og Ittoqqortoormiit begge udgør selvstændige valgkredse, mens det øvrige Grønland udgør én valgkreds.

 

Inuit Ataqatigiit finder, at de særlige forhold, der gør sig gældende for Qanaaq og Ittorqqortoormiit, såsom ringe befolkningsgrundlag, afsides beliggenhed samt særlige erhversmæssige forhold, begrunder opretholdelsen af selvstændige valgkredse.

Således afgiver landstingets lovudvalg betænkningen til landstinget.

 

Jonathan Motzfeldt, landstingsformand, Siumut:

 

Jeg skal herved på landsstyrets vegne takke lovudvalget for grundige behandling af ændringsforslaget til valgloven.

 

Lovudvalget har anbefalet at kontakten til kommunerne skal styrkes. Dette vil Landsstyret følge op på. Landsstyret vil indlede et tættere samarbejde med kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af de årlige anlægslove og i andre sager, der har direkte indflydelse på de enkelte kommuners økonomiske, sociale og styrelsesmæssige situation. Jeg kan konstatere, at Siumut og Atassut i udvalget er enige om at hele Grønland fremover bliver een valgkreds, mens Inuit Ataqatigiit foreslår, at der fremover bliver 3 valgkredse, idet man ønsker at fastholde valgkredse i Qaanaaq og Ittoqqortoormiit kommuner.

 

Landsstyret har med baggrund i lovudvalgets betænkning udarbejdet et nyt ændringsforslag til valgloven, som er i overensstemmelse med lovudvalgets anbefaling. Jeg skal således indstille, at vedlagte forslag til ændring af Landstingslov om valg til Grønlands Landsting overgår til 3. behandling i den foreliggende form. Tak.

 

Anders Andreassen, Landstingets formand:

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Ruth Heilmann, Siumut:

 

Det bliver ganske kort. Fra Siumut støtter vi Landstingets lovudvalgs betænkning vedrørende forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om valg til Grønlands Landsting. Da vi støtter Atassuts og Siumuts flertalsindstilling om at gøre Grønland til een valgkreds, skal vi indstille, at forslaget går videre 3. behandling i den foreliggende form. Tak.

 

Knud Sørensen, Atassut:

 


Indledningsvis skal vi fra Atassut gøre opmærksom på, at vi ved 1. behandlingen af lovforslaget har sagt, at alle mulighederne er åbne, og på baggrund af dette har vi anmodet lovudvalget om nøje at vurdere disse og vil herefter respektere flertalsbeslutningen. Atassut gjorde opmærksom på allerede ved 1. behandlingen, at i demokratiets navn er alle lige uanset politisk overbevisning og at Landstinget er til for hele landet og i lovens navn uanset hvor man kommer fra skal arbejde for helheden samt for hele landet. Atassut skal endnu engang gøre opmærksom på, at tanken om en stor valgkreds i hele Grønland allerede i 1981 blev drøftet i Atassut, og på baggrund af det uanset om hver enkelt har haft sine betænkeligheder fra starten, vil Atassut tilslutte sig flertallet beslutning i Lovudvalget, om at landet bliver til en stor landstingskreds og respekterer hermed indstillingen, den rigtige beslutning efter Atassuts mening. Alle og enhver uanset hvor de kommer fra har herved lige vilkår til opstilling, stemme, valgberettigelse til Grønlands Landstings uden skelen til bopladsens beliggenhed. Tak

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit:

 

Den 28. september 1. behandlede vi dette ændringsforslag til den nugældende lov om valg til Landstinget.

 

Der er nu gået omtrent 1 måned siden da, inden vi i dag kan 2. behandle forslaget. Der hersker ingen tvivl om, at denne her behandling imødeses med stor spænding alle steder i Grønland, og dette er særligt tydeligt for så vidt angår yderdistrikterne. Som det ses har man lagt vægt på en grundig behandling af dette forslag, hvorfor der ligeledes skulle gives den fornødne tid her til. Dette værktøj har lovudvalget fået, og dette har udvalget da også forsøgt at leve op til, hvilket også kun er naturligt. Under lovudvalgets arbejde med dette forslag, der jo vitterligt kommer til at ændre på de indtil nu kendte valgkredse har således under forhandlingerne i udvalget været givet en adgang for partirepræsentanterne til at rådføre sig med landstingsgrupperne undervejs, for derved at undersøge om man nu også i udvalget har haft til hensigt at fastholde sine synspunkter fra 1. behandlingen.

 

Under 1. behandlingen meddelte Inuit Ataqatigiit sin klokkeklare melding om, at Qaanaaq valgkreds samt Ittoqqortoormiit valgkreds hver især skulle beholde deres nuværende status som enkeltsmandskredse. Dette krav blev ligeledes fremført af Kandidatforbundet, hvorved Atassut i deres ordførertale den 1. september ligeledes bakkede op om dette krav, og jeg citerer: AEfter disse bemærkninger glemmer vi heller ikke minoritetsgrupperne som beskyttes af demokratiet. Når udvalget behandler lovforslaget, skal vi gøre opmærksom på, at Avanersuaq og Ittoqqortoormiit ligger totalt afsides. Og det kan således tænkes, at Grønland bliver opdelt i 3 valgkredse, nemlig Avanersuaq og Ittoqqortoormiit kommunerne og så resten af landet.” Og det var det, som Atassut fremførte. Derved forelå det allerede klart under 1. behandlingen, at der var et flertal på 17 medlemmer nemlig Inuit Ataqatigiit, Atassut samt Kandidatforbundet medlem, der krævede, at Qaanaaq samt Ittoqqortoormiit hver især burde beholde deres nuværende status som enkeltmandskredse. Da man derved også ønskede landet opdelt i 3 valgkredse.

 


Vi konstaterer imidlertid i dag, at Atassut gennem sin deltagelse lovudvalgets arbejde har vendt sine egne synspunkter ryggen, hvor de nu sammen med Siumut indstiller, at hele Grønland skal udgøre en valgkreds. Vi må jo hertil fra Inuit Ataqatigiit præcisere, at vi fortsat  fastholder vores synspunkter om, at der endnu er vægtige grunde til at bevare Qaanaaqs og Ittoqqortoormiits nuværende status som selvstændige kredse. Begge valgkredse har små befolkningsunderlag, afsides beliggenhed samt særlige erhvervsmæssige muligheder tilsiger fortsat, at vi sikrer dem en særstatus. Avanersuaq, Thule kommune, har som bekendt som den eneste i vort land som den eneste i vort land fortsat en stor militærbase, som nærmeste nabo, og der er intet der tyder på, at der sker ændringer i dette naboskab i mange år endnu. Itoqqortoormiit er fortsat beliggende i yderkanten i Grønland, hvis eksistensgrundlag endnu baserer sig på fangst og jagt. Begge steder er endnu svært tilgængelige for udefra kommende. Den kan ikke sådan uden videre besøges uden at indhente de amerikanske myndigheders tilladelse hertil, mens den anden nu først pr. 1. oktober kan besøges ved en direkte forbindelse uden at man som før først skal i transit via et andet land.

 

Nu hvor Atassut gennem arbejdet i lovudvalget er vendt på en tallerken og derved har vendt deres synspunkter fra 1. behandlingen ryggen, og derigennem har skrottet deres synspunkt om, at vi ikke skal glemme minoritetsgrupperne som bør beskyttes af demokratiet, er det Atassut, der nu må forklare sig, hvis de overhovedet magter dette. Og med disse bemærkninger skal Inuit Ataqatigiit herved meddele, at vi på det bestemteste fastholder, at Qaanaaq som Ittoqqortoormiit hver især bør beholde deres nuværende enkeltmandskredse, hvorfor vi nu om lidt agter at stemme imod flertallets indstilling.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

Ved sagens 1. behandling anførte jeg på Kandidatforbundets vegne, at det er nødvendigt med Avanersuaq og Ittoqqortoormiit som selvstændige valgkredse.

 

Ikke mindst på grund af stedernes beliggenhed som helt særskilte yderdistrikter og deres lille befolkningsgrundlag. Det blev ved sagens 2. behandling bekræftet ved Avanersuaq-beboernes reaktion, at man i de pågældende kommuner ikke ønsker, at hele landet skal være 1 valgkreds. Atassuts afdeling i Qaanaaq skriver i sin reaktion bl.a., idet jeg anmoder om at citere: A..eller at Atassut opfordrer sine medlemmer til helt at undlade at stemme, når stemmeafgivelsen kommer.” Inuit Ataqatigiits Avanersuaq-afdeling skriver bl.a., og jeg citerer: ASåfremt vi skal være repræsenterede i Landstinget kan man lige så godt afskaffe partisystemet i Landstinget.” Og de forsætter: ASåfremt vi skal være særskilt repræsenteret i Landstinget, må vi fortolke det således, at man nu vil træffe beslutning om at ville skelne mellem de forskellige befolkningsgrupper.” Og Siumuts afdeling i Avanersuaq skriver også, og jeg citerer igen: APartiet bliver ikke længere vigtig, såfremt repræsentation fra Avanersuaq findes vigtigere.”

 


Jeg vil derfor på Kandidatforbundets vegne indtrængende opfordrer til, at man fastholder Avanersuaqs og Itoqqortoormiits nuværende status som selvstændige valgkredse. Endelig går jeg ud fra, at det jeg spurgte om i sagens 1. behandling, hvilke virkninger ændringer af valgkredsene ville få for Landskassen er blevet undersøgt af lovudvalget. Det er rigtigt, at der vil blive arbejdet for hele landet, og selvfølgelig er jeg ikke i tvivl om, at rejserne for de valgte i valgkredsen bliver dyrere, kommer den valgte på Sydkysten til at berejse Avanersuaq eller Itoqqortoormiit eller også andre kommuner. Dette vil man ikke undgå i arbejdet for hele landet, f.eks. rejser jeg så vidt muligt i hele min valgkreds hvert år for at indhente oplysninger fra borgerne. I dette arbejde kan man regne med p.g.a. valgkredsenes ændring og under hensyn til landets store udstrækning at det bliver nødvendigt at rejse længere væk og dermed dyrere. Selvfølgelig er det nødvendigt og rimeligt at indhente oplysninger og lytte til vælgerne, men det koster også penge, for når vi vil gennemføre ændringer, kan man være tilbøjelige til at glemme de økonomiske konsekvenser.

 

Til slut vil jeg understrege, at jeg er helt enig i reaktionen fra Avanersuaq, der ikke kan misforstås, som jeg også gav udtryk for ved sagens 1. behandling. Med disse korte bemærkninger vedrørende Avanersuaqs og Ittoqqortoormiits uændrede status som selvstændige valgkredse, skal jeg hermed markere, at jeg agter at stemme for mindretallets synspunkt i lovudvalget.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyrets formand:

 

Jeg siger tak for, at et absolut flertal af partierne støtter Landstingets forslag. Dette punkt har været behandlet, således at man har drøftet muligheden for at landet bliver een valgkreds allerede i Landsrådets tid.

 

Jeg mener, at det er på tide, at man ved reform af kommunerne, således at kommunerne er blevet een valgkreds. Det er sådan, at når man er valgt, så skal man også arbejde for hele landet, også i forbindelse med lovarbejdet, og den ting, som jeg har bemærket, og som udvalget har været inde på, og vi er enige  i Landsstyret om det, mener jeg , at vi må tage det op igen ved den tankegang, der fremgår. At man får stærkere kontakt med samarbejdet mellem Landsstyre og kommunerne omkring anlægsarbejder, således at man skal henholde sig til disse arbejder i forbindelse med planlægningsarbejdet. Selvfølgelig pågår kontakt med Kanukoka i det daglige men at det er lige så vigtigt at man også ud til kommunerne og således at man også har en tæt dialog, det har vi også fra Landsstyret taget til os, og vil arbejde for det.

 

Vi ved, at de midler, der er afsat som tilskud til partierne i forbindelse med valg er afsat, og hidtil har det været med i debatten, at kommunikationen er blevet betydelig bedre, infrastrukturen er blevet bedre, flyforbindelserne er blevet bedre, og KNR vil i meget større udstrækning opfylde de forpligtelser de har i forbindelse med valget. Og politikkerne vil blive bundet til at skulle tage stilling til beslutninger for hele landet i stedet for regionale områder.

 

Lad mig til slut nævne, at vi har bemærket, at der ikke skal være nogen, der føler sig forskelsbehandlet, og jeg vurderer, at denne følelse vil blive elimineret. En borger i Avanersuaq eller Ittoqqortoormiit skal heller ikke føle sig forskelsbehandlet. Vedkommende skal behandles på lige fod med resten af befolkningen her i landet. Denne ligebehandling pålægger ikke alene en forpligtelse men det pålægger også forpligtelser, Avanersuaq, Ittoqqortoormiit og Ammassalik for resten af landet, at man er bundet til at skulle landet under et.

 

Anders Andreassen, Landstingets formand:


Knud Sørensen har bedt om ordet, og derefter er det Hans Enoksen, Siumut.

 

Knud Sørensen, Atassut:

 

Grunden til at jeg kommer her på talerstolen er, at den ensidige citering fra Inuit Ataqatigiit. Ja, det er et korrekt citat, du er kommet med, det skal vi skændes om, men du burde også have citeret, at 2 kommuner, der ligger afsides, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit, dem har vi været i , men vil hellere indstille til udvalget, at man vurderer det nøjere.

 

Hvorvidt disse 2 kommuner skal være særskilte valgkredse, selvom Atassut fortsat mener, at Grønland bør udgøre en landstingsvalgkreds. Det er klart. Atassut er anmoder om, at disse 2 spørgsmål bliver vurderet i udvalget. Derfor har Atassut taget en konkret stilling til disse spørgsmål efter behandlingen af sagen i udvalget, hvilket jeg også udtrykte i ordførerindlægget. Ja, mindretallet bliver også på den måde beskyttet i og med, at de bliver indlemmet i flertallet. Enighed gør stærk. Gad vide, hvor mange gange vi har enkelte landstingsmedlemmer og partier har brugt, det skal vi også huske, og det skal heller ikke bruges i flæng. Derfor mener jeg, at vores bemærkninger fra Atassut er korrekte. Andre områder i Grønland skal ikke føle sig udenfor, alle skal være med først da bliver vi et uden skelen til, hvor i landet man befinder sig, og på den måde kan vi først arbejde stærkere her i Landstinget.

 

Anders Andreassen, Landstingets formand:

 

Og udenfor partiordførerne har Hans Enoksen, Siumut, bedt om ordet.

 

Hans Enoksen, Siumut:

 

Kandidatforbundet og Inuit Ataqatigiit ligesom vil skræmme os til at tro, at Avanersuaq og Ittoqqortoormiit skal behandles forskelligt her fra Landstingssalen.

 

De har repræsentanter her i Landstinget og det er naturligt, men vi prøver at undgå at blande os, fordi de har deres repræsentanter i Landstinget, selvom vi måske kan være fristet til at blande os. Det vil nu blive bedre, således at befolkningen i yderdistrikterne får en beskyttelse i stedet for at man blot venter på deres repræsentanter. Når det sker, så er der ingen tvivl om, at man opnår bedre resultater, og vi respekterer selvfølgelig deres repræsentanter, men vi prøver så vidt muligt at undgå at blande os, fordi de har deres egen repræsentant, men nu har ethvert landstingsmedlem mulighed for at blande sig i debatten om de områder, og jeg synes, at det er på sin plads.

 

Jeg skal indstille, at medlemmerne fra Itoqqortoormiit og Qaanaaq kommer frem med deres meninger og at de også har mulighed for at opstille til valg. De må ikke føle sig underlegne. Vi kommer fra bygder og stiller op til landstingsvalg og bliver valgt, og jeg er overbevist om, at de også er i stand til at gøre det. Tak.

 

Anders Andreassen, Landstingets formand:


Og uden for partiordførerne har Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit bedt om ordet.

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit:

 

Når jeg skal starte med den sidste indlægshaver, så skal jeg lige understrege, at Hans Enoksen som landstingsmedlem må også læse sin post uden at skele til hvor i Grønland han kommer fra.

 

Samtlige partier henvendte sig fra Avanersuaq, vi har i Inuit Ataqatigiit ikke grundlag for at komme med en advarsel, men den bekymring som Avanersuaq-borgerne selv kommer til udtryk med, den har vi blot brugt. Landsdelsinddelingen nord, syd, midt det er os, som kommer til at tage en beslutning.

 

Vi har det allernordligste Grønland, det er ikke fordi man tager udgangspunkt i at ville behandle anderledes. Vi har mange særskilte ordninger for både Avanersuaq og Ittoqqortoormiit, fordi det er nogle helt særskilte områder, som ikke kan sammenlignes med resten af Grønland. 

 

Vi er kede af, at befolkningen, som blandet sig i denne sag, og den bekymring som de giver udtryk for, den prøver man på at fordreje fra Hans Enoksens side, hvilket vi fra Inuit Ataqatigiits side, mener at Grønland politisk bliver fattigere, fordi Ittoqqortoormiit og Avanersuaq kommune givetvis har nogle egnede kandidater, men får svært ved at få nogle valgt ind. Vi bliver fattigere, fordi vi ikke får de meldinger direkte fra Avanersuaq eller Ittoqqortoormiit kommuner.

 

Hans Enoksen, Siumut:

 

Jeg vil tro på Inuit Ataqatigiits formand, såfremt man havde lukket af for deres kandidatur, men det står stadigvæk åbent for dem at stille op, og de ville også opnå nogle resultater de har viljen, og det er helt sikkert.

 

Anders Andreassen, Landstingets formand:

 

SÅ er det Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet der har bedt om at få ordet igen.

 

Og inden da så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at et absolut flertal vil gå ind for lovudvalgets indstilling, hvor mindretallet også ønsker, at der bliver foretaget en afstemning for deres mindretalsudtalelse.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

Jeg kan ikke acceptere, at nogle siger, at jeg ligesom advarer imod, men med hensyn til Avanersuaq-beboernes reaktion, og det er de 5 sider vi har modtaget, og det er deres reaktion på vores forslag.

 


Ikke fordi jeg tror jeg ikke stoler dem, det er ikke tilfældet, det er fordi jeg gerne vil høre mindretallets udtalelser i så henseende, og den fordrejning kan jeg ikke bruge til noget. De har en repræsentant her, og der er ikke nogen begrænsninger om muligheder for at komme med udtalelser, og jeg kan heller ikke acceptere, at man prøver på at lukke munden på et mindretal. Tak.

 

Anders Andreassen, Landstingets formand:

 

Der er vist ikke flere, hvorefter vi så går over til afstemningen.

 

Først er det mindretalsudtalelsen i lovudvalgets betænkning, og dem der går ind for mindretalsudtalelsen bedes rejse sig. 7. Dem, der er imod, bedes rejse sig. 24.

 

Og det er så samtlige stemmeberettigede, og vi stemmer nu om, at dem der er for at sagen går videre til 3. behandling efter flertallets indstilling i lovudvalget, bedes rejse sig. 31. Der er ingen, der har undladt at stemme, heller ikke stemmer imod, hvorefter sagen går videre til 3. behandling.