Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 61-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 3. November 1997

 

Dagsordenens punkt 61

Hjemmestyrets udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om folketingsvalg i Grønland.

(Landsstyreformanden)

 

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Landstingets Formand

 

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

 

Statsministeriet har anmodet om Hjemmestyrets udtalelse til udkast til forslag til lov om ændring af lov om folketingsvalg i Grønland, og det er ændring vedrørende kandidatanmeldelser, stedfortrædere, brevstemmeafgivning m.m.

 

En gennemførelse af lovforslaget vil indebære, at ugifte samlevende sidestilles med ægtefæller i relation til valgret, uanset udlandsophold, og at der åbnes mulighed for at der kan brevstemmes om bord på skibe hjemmehørende i Grønland.

 

Endvidere vil en gennemførelse af lovforslaget indebære at den hidtidige ordning med personlige stedfortrædere erstattes med en ordning, hvorefter de ikke valgte kandidat er stedfortræder for de valgte af samme parti, henholdsvis Kandidatforbund i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal.

 

Reglerne ved vil ved en gennemførelse af lovforslaget ialt væsentligt blive i overensstemmelse med regler der gælder i de øvrige dele af Riget, ligesom ændringer svarer til de ændringer vedrørende valg til Grønlands Landsting der er gennemført ved Landstingslov nr 9. af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting.


Herudover er formålet med lovforslaget at lovfæste fristen for indlevering af kandidatanmeldelser samt at gennemføre enkelte ændringer af overvejende teknisk og redaktionel karakter, og herom henvises til det omdelte lovforslag.

 

Under henvisning til ændringerne i lovforslaget om folketingsvalg i Grønland i det væsentlige svarer til de lovændringer der er foretaget vedrørende valg til Grønlands Landsting skal jeg derfor indstille, at Landstinget overfor Folketinget, anbefaler at det forelagte lovforslag gennemføres.

 

 

Ruth Heilmann, ordfører for Siumut.

 

Tak. Vedrørende forslaget om ændring af lov om folketingsvalg skal vi fra Siumut efter gennemgang af det forelagte komme med følgende bemærkninger.

 

Vi er i Siumut enig med Landsstyrets fremlagte forslag, idet vi mener at denne lovændring vi medføre mulighed for mere åbenhed overfor vælgerne som f.eks. personer der lever midlertidigt i et ugift parforhold andet sted og personalet på Atlantskibene, som derved får mulighed for at brevstemme.

 

Det er enhver persons menneskerettighed at kunne aflægge sin stemme uanset hvor vedkommende befinder sig, og da det er ved nærværende lovgivning givet større mulighed er det med tilfredshed at vi fra Siumut vil godkende forslaget.

 

M.h.t. forslaget om brug af stemmeantallet ved kandidatlisterne til at bestemme suppleanternes rækkefølge er vi fra Siumut tilfredse med dette forslag, da denne metode jo også var gældende ved sidste kommunevalg, og fungerer tilfredsstillende.

 


Og med disse bemærkninger vil vi til Statsministeriets anmodning til Hjemmestyret om udtalelse vedrørende forslag til lov om ændring af lov om folketingsvalg til det af Landsstyrets fremlagte forslag meddele at vi stemmer for dette.

 

 

Knud Sørensen, ordfører for Atassut.

 

Ændringsforslaget om valg til folketinget støtte vi i Atassut. Det er led i lovændringer om valg til kommunalbestyrelser og Landstinget der skete i det forgangne år. Atassut bemærker at redaktionelle ændringer i loven samt de klare formulerede ændringsforslag er nævnt i forelæggelsesnotatet, især vedrørende afskaffelse af stedfortrædere samt at der åbnes mulighed for at brevstemme ombord på skibe hjemmehørende i Grønland.

 

Vi regner med i Atassut, at de dertil bemyndigede som sædvane kommer med redegørelser til befolkningen forud for valget.

 

Atassut går ind for at det fremlagte lovforslag overgives til Folketingets vedtagelse i sin form.

 

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Inuit Ataqatigiit finder det naturligt, at der ligges op til ændringer i den gældende lov om valg til Folketinget eftersom man deri bl.a. har til hensigt at tilpasse disse ændringer til vores nugældende regler til valg til Landstinget, og fordi man nu derudover direkte i loven agter at lovfæste fristen for indlevering af kandidatanmeldelser.

 

Og med disse ganske korte bemærkninger skal jeg blot meddele, at Inuit Ataqatigiit kan tilslutte sig ændringsforslagene samt at vi ønsker at dette viderebringes tilden danske Folketings kundskab.

 


 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat.

 

Jeg skal meddel at Forslag til lov om ændring af lov om folketingsvalg i Grønland der støtte vi Hjemmestyrets udtalelse vedrørende ovennævnte og jeg skal blot henvise til de bemærkninger til min støtte til dette, da det af lovforslaget fremgår hvad lovforslaget drejer sig om, og hvilke personer der er, og at det så  er tekniske og redaktionelle rettelser det drejer sig om.

 

Og med henvisning til alle disse der mener vi at det er en tilretning af det hele , hvorfor vi også indstiller at det bliver sendt videre til Folketinget i sin foreliggende form.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Jeg skal fra Kandidatforbundet komme med følgende udtalelse til Landstingets udtalelse til forslag om ændring af lov om folketingsvalg i Grønland.

 

Landstingsloven om valg til Landstinget og kommunalbestyrelser m.v. her i landet er fornyligt blevet ændret, og bl.a. er begrebet personlige suppleanter allerede afskaffet ved ændringerne.

 

det vil derfor være mest rimeligt, at der også ved valg til Folketinget ved udpegelsen af suppleanterne herefter anvender stemmetallene vedrørende partierne og Kandidatforbundet der kandiderer ved valget.

 

Derved kommer fremgangsmåden til at stemme overens med de gældende valgregler indenfor Riget. Endvidere får valgberettigede personer der er hyret på fiskefartøjer bedre muligheder, og derved opnår man også at kunne optimalisere  fremgangsmåden på en smidigere og bedre måde.


Og med disse korte bemærkninger vil jeg fuldt ud støtte henstillingen.

 

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformanden.

 

Jeg siger tak for at samtlige partier støtter denne udtalelse til Folketinget og jeg skal lige understrege overfor Landstinget, at man bortskaffer suppleant begrebet, der skal man så også bruge denne fremgangsmåde ved folketingsvalgene, og såfremt den valgte som har fået flest stemmer ikke længere kan være medlem af Folketinget, så bliver det den person der har næstflest stemmer der kommer til at supplere det første medlem.

 

 

Mødeleder.

 

Og dermed er punkt 61 nu færdigbehandlet, hvor udtalelsen er blevet godkendt med et absolut flertal.