Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 53-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 4. November 1997.

 

Dagsordenens punkt 53.

Betænkning afgivet af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

(Udvalgets Formand)

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Landstingets Formand.

 

 

Finn Karlsen, Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Jeg fremlægger betænkning afgivet af Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg .

 

Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg har under EM 1997 afholdt møder på følgende dage: Den 1. oktober, den 9. oktober, en 16. oktober og den 30. oktober 1997.

 

Landstingsmedlem Manasse Berthelsens forslag om en undersøgelse omkring befolkningens daglige liv er blevet henvist til behandling i udvalget.

 

Manasse Berthelsen har haft lejlighed til at uddybe sit forslag overfor udvalget, og har i den forbindelse udleveret et notat til sit medlemsforslag.

 

Et enigt udvalg støtter indholdet og intentionerne i Manasse Berthelsens forslag og skal henstille, at Landsstyret hvert andet år udarbejder en social-politisk redegørelse, på linje med eksempelvis de sundhedspolitiske redegørelser.

 


Udvalget har derudover holdt et informationsmøde med Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Offentlige Arbejder, hvor udvalget er blevet orienteret om Landsstyremedlemmets fremtidsplaner inden for arbejdsmarkedsområdet samt vedrørende opfølgning af Socialreformkommissionens arbejde.

 

For såvidt angår redegørelsen vedr. opfølgning på Socialreformkommissionens betænkning, som er blevet fremlagt af Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Offentlige Arbejder, så tager Social- og Arbejdsmarkedsudvalget redegørelsen til efterretning. Udvalget skal i den forbindelse hermed indstille til Landsstyret, at udvalget løbende modtager oplysninger om opfølgningsarbejdet samt Landsstyrets bebudede lovgivningsinitiativer.

 

Medlemmerne af dette udvalg er: Jakob Sivertsen Atassut, Ruth Heilmann Siumut, Lannguaq Lynge Siumut, Lars Sørensen Inuit Ataqatigiit og Formand Finn  Karlsen Atassut.

 

 

Mikael Petersen, Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Offentlige Arbejder:

 

Jeg skal på Landsstyret komme med følgende bemærkninger til betænkningen

 

På baggrund af Manasse Berthelsen=s forslag vedrørende en undersøgelse omkring befolkningens daglige liv vil Landsstyret tage initiativ til udarbejdelse af en social-politisk redegørelse. En redegørelse af denne karakter vil bliver præsenteret for Landstinget allerede ved den kommende forårssamling. Landsstyret støtter endvidere henstillingen fra Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg omkring udarbejdelsen af en sådan redegørelse hvert andet år.

 


Med hensyn til det arbejdsmarkedspolitiske område skal der dels ses til de kommende debat vedrørende redegørelse omkring arbejdskraftens sammensætning og beskæftigelsespolitikken i Grønlands Hjemmestyre samt på det mere overordnede plan til den generelle arbejdsmarkedspolitiske redegørelse der vil blive præsenteret ved Landstingets efterårssamling 1998. Det er Landsstyrets hensigt, på linie med den socialpolitiske redegørelse, at udarbejde en arbejdsmarkedspolitisk redegørelse hvert andet år.

 

Det skal endvidere understreges, at Landstinget herunder Landstingets Social-og Arbejdsmarkedsudvalg, naturligvis vil blive løbende orienteret om såvel det omfattende opfølgningsarbejde vedrørende Socialreformkommissionens betænkning samt Landsstyrets planer og kommende konkrete initiativer med hensyn til det arbejdsmarkedspolitiske område.

 

Med disse korte bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne afslutningsvis takke for betænkningen fra Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.

 

Og vi går over til partiernes ordførere og Kandidatforbundets ordførere.

 

 

Laannguaq Lynge, ordfører for Siumut.

 

Siumut støtter i princippet udvalgets indstillinger til Landsstyret. Siumut mener at en praksis, hvor Landsstyret afgiver en redegørelse om befolkningens sociale forhold hvert andet år vil undersøge en god betjening af befolkningen.

 

Vi mener også at en sådan praksis vil være en hjælp i forbindelse med opfølgningen af Socialreformkommissionens betænkning. Dette harmonerer godt med Landsstyrets bebudelse af klarere og åben socialpolitik fremover. Ligesom vi fra Siumut glæder os til at medvirke til opfølgningen af Socialreformkommissionens betænkning støtter vi Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønske om løbende orientering med henblik på aktiv medvirken  til betænkningens opfølgning.

 

Med disse korte bemærkninger takker vi udvalget for et godt og grundigt arbejde, og tager udvalgets betænkning til efterretning.

 


 

Otto Steenholdt, ordfører for Atassut.

 

Vi støtter udvalgets synspunkter vedrørende det fremsatte forslag fra Atassut, idet det er nødvendigt at der udformes social-politisk redegørelse. Landstinget gavn at Socialreformkommissionens indstillinger bliver realiseret ved prioriteringer.

 

Socialreformkommissionens indstillinger om tæt samarbejde med Socialudvalget om sager der ved prioriteringer bliver sat i gang er Atassut enig i.

 

Med disse korte bemærkninger tager vi Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets betænkning til efterretning fra Atassut.

 

 

Lars Sørensen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Vi i Inuit Ataqatigiit tilslutter os naturligvis fuldt ud Landstingsmedlem Manasse Berthelsens forslag om formålet med en levevilkår undersøgelse.

 

Under behandlingen af Socialreformkommissionens betænkning i foråret udtalte Inuit Ataqatigiit,  at der opstået behov for at udkomme en social-politik redegørelse hver 2. år. For nyligt viste behovet sig igen til udtryk, idet det blev offentliggjort at befolkningen vilkår varierer meget kraftigt fra kommune til kommune.

 

Der blev blandt andet nævnt som eksempel at da den gennemsnitlige skattepligtige indkomst i 1994 var på 127.000 kr. i Grønlands rigeste kommune Nuuk, mens den gennemsnitlige skattepligtige indkomst i de fattige er på ca. 50.000 kr. Ligeledes har Landsstyret i det seneste år udtrykt at arbejdsløsheden I Grønland er faldende mens kommuner viser den modsatte statistik, at arbejdsløsheden er stigende i de fleste kommuner.


Man diskuterer fortsat hvem der taler sandt, såfremt udregningsmetoden af arbejdsløsheden ikke bliver standardiseret. Inuit Ataqatigiit er vi sikre på, at hvis der i fremtiden  udkommer en social-politisk redegørelse så vil de samlede sociale ydelser være mere ensformet i Grønland, hvilket er nødvendigt som forslagsstilleren udtrykte det.

 

Til sidst er vi i Inuit Ataqatigiit glade for, at Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Offentligt Arbejder og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i fremtiden informere løbende omkring tiltagende omkring en efterfølgning af Socialreformkommissionens betænkning.

 

Med disse ord fremsætter vi vore korte bemærkninger til det enige Social- og Arbejdsmarkedsudvalgs betænkning.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat.

 

Socialreformkommissionens bemærkninger om opfølgning har vi modtaget, således at man kan fremkomme med social-politisk redegørelse hvert 2. år, det støtter vi. Vi støtter indholdet og formålet med det, og udvalget støtter vi også fra partiet.

 

Vi forstår, at man i Kommissionsarbejdet er blevet orienteret om disse ting, og at man skal være åben indenfor selve systemerne og ud til befolkningen harmonerer god med Akulliit Partiiat.

 

Med disse bemærkninger tager jeg betænkningen til efterretning.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 


Jeg med interesse gennemgået betænkningen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Landsstyrets svarnotat.

 

Landstingsmedlem Manasse Berthelsens forslag er af stor interesse. Det er nødvendigt at vide noget om samfundsborgernes trivsel på baggrund af de vilkår de gives, ikke mindst når man tænker på, at Socialreformkommissionens resultater skal udmøntes i noget samfundsgavnligt.

 

Derfor går jeg fuldt indfor udvalgets anbefalinger til Landsstyret og Landsstyrets positive svar hertil.

 

 

Mødeleder.

 

Og dermed er punkt 53. Betænkning fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget færdig. Vi går videre til punkt 55 betænkning fra Lovudvalget.

 

Punktet sluttet.