Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 46-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 14. oktober 1997

 

Dagsordenens punkt 46

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om af landstingslov om ind- og udførelsesafgifter.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger)

 

1. Behandling.

 

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Landstingets Formand.

 

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførelse af varer.

 

For at undgår enhver misforståelse i forbindelse med fremsættelsen af dette lovforslag vil jeg gerne indlede med at sige, at denne lovændring ikke går ud på, at give hjemmel til at konfiskere tilladelsesbetingede varer som f.eks. spiritus og cigaretter, der er indført til grønland uden tilladelse.

 

Denne hjemmel har hele tiden været  i loven. Der er imidlertid sået tvivl om hvilke myndighed der kan konfiskere varer, der er indført til Grønland i strid med gældende regler. Politimesterembedet finder således, at det er uklart, hvorvidt det er Skattedirektoratet eller Politiet der skal konfiskere varerne.

 


Denne uklarhed i den hidtige retstilstand er både for myndighederne og borgerne uhensigtsmæssigt. Landsstyret finder at retstilstanden skal gøres klar og utvetydigt, og at skattedirektoratet fortsat bør være den myndighed der konfiskerer de ulovlige indførte varer.

 

Det foreslås derfor, at der skabes et klart hjemmel grundlag, således at Skattedirektoratet utvivlsomt er den myndighed der skal konfiskere varerne.

 

et andet hovedelement i lovforslaget er, at den udenretlige afgørelse både er betinget af at lovovertræderen giver sit samtykke til udenretlig bøde og udenretlig konfiskation.

 

Når denne ændring er taget med er det for at give de samme retssikkerhedsmæssige garantier for borgerne som Retsplejeloven giver med hensyn til udenretlig bøde og konfiskationsafgørelser.

 

Landsstyret finder det væsentligt, at borgerne får mulighed for at få Skattedirektoratets udenretlig afgørelse domstolsprøvet. Det præciseres derfor i lovforslaget, at en endelig udenretslig afgørelse både er betinget af den pågældende lovovertræder samtykker til udenretlig bøde og udenretlig konfiskation. Samtykker den pågældende lovovertræder ikke skal sagen således behandles ved domstolen.

 

Tilsvarende skal landstingslov om indførelsesafgifter ændres som det fremlægges under næste dagsordenspunkt, d.v.s. under punkt 47.

 

Forslagene har ingen økonomiske konsekvenser idet konfiskationen hidtil har tilfældet Landskassen og fortsat vil gøre dette efter nærværende lovændringer.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer til Landstingets behandling, og efter behandling i Skatteudvalget dens overgang til 2. behandling.


Og vi går over til partiernes ordfører.

 

 

Laannguaq Lynge, ordfører for Siumut.

 

Siumut skal hermed tilkendegive sin støtte til Landsstyrets forslag til landstingslov om ind- og udførelse af varer.

 

Siumut mener, at det er af afgørende betydning at der i lovgivningen ikke hersker tvivl om, hvilke myndighed der har retten til at foretage konfiskation i forbindelse med ind- og udførelse af varer uden tilladelse.

 

Derfor er Siumut enig i Landsstyrets forslag om, at det i loven indføjes, at Skattedirektoratet bliver den myndighed der har ret til at foretage udenretlig konfiskation i forbindelse med overtrædelser.

 

Ligeledes indstiller vi, at lovforslaget bliver behandlet i Skatteudvalget inden 2. behandlingen.

 

 

Knud Sørensen, ordfører for Atassut.

 

Vi må erkende i Atassut, at det hidtil har været uklart i lovhjemlen hvilke myndighed der kan konfiskere varer i der er indført til Grønland, hvorfor det er nødvendigt med en klar udmelding herom. Der er også rigtigt, at dette har afstedkommet usikkerhed hos borgerne.

 

 

Der er også alle mulige grunde til at være usikkert når der idømmes bøde udenretlig, så er man i vildrede hos den almindelige borger m.h.t. hvordan man skal se på det eller hvordan man skal vurdere det.


Derfor støtter Atassut ændringsforslaget generelt, og når loven bliver vedtaget, så er det Skattedirektorater der er den myndighed m.h.t. konfiskering af ulovligt indførte afgiftsfrie vare. Endvidere at enhver som ulovligt indføre afgiftsfrie varer skal på forhånd give sit samtykke til udenretlig bøde og udenretlig konfiskation. ikke desto mindre er menneskerettigheden ikke glemt, idet den pågældende kan domstolsprøve den udenretlige konfiskation og bøde.

 

Det er ligeledes klart, at såfremt den pågældende der får udenretlig konfiskation og udenretlig bøde ikke samtykker, så kan pågældende kræve sagen behandlet ved domstolene.

 

Vi vil være med til, at behandle sagen færdig i udvalget.

 

 

Manasse Berthelsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

I forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer vil man klart skabe hjemmels grundlag, således at Skattedirektoratet bliver den myndighed der konfiskerer varerne. Dette betragter vi fra Inuit Ataqatigiit som hensigtsmæssigt.

 

De omfattede varer der er defineret i landstingslov om ind- og udførsel af varer som er indført uden først at indhente tilladelse af myndighederne er det Skattedirektoratet der skal konfiskere varer og kræve bøde.

 

Dette skal ske med en udenretlig afgørelse som er betinget af, at lovovertræderen giver sin samtykke til udenretlig bøde og udenretlig konfiskation. Vi er i Inuit Ataqatigiit får mulighed for at anke til kredsretten når denne føler sig forkert behandlet. det er en menneskeret at enhver borger har mulighed for at anke til retten når man føles sig forkert behandlet.

 


I forbindelse med forslaget vil Inuit Ataqatigiit kommentere toldernes fremgangsmåde. Toldvæsenets arbejde her i Grønland kan siges at være udført på et åbent tæppe. Især udfører tolderne deres arbejde på indfaldsvejene blandt de rejsende og åbner bagage, hvor andre rejsende ser til. Dette forhold vil vi fra Inuit Ataqatigiit påpege.

 

Derfor mener vi fra Inuit Ataqatigiit, at man skal bestræbe, at toldernes arbejde udføres med respekt for den enkeltes ve og vel.

 

Med disse ord vil vi fra Inuit Ataqatigiit anbefale, at sagen behandles i Landstingets Skatteudvalg inden overgang til 2. behandlingen.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat.

 

Akulliit Partiiat har forståelse for de opståede slør i systemet, nemlig

 

1.             At der er sået tvivl om hvilke myndighed der skal konfiskere varer der er indført til Grønland i strid med gældende regler.

 

2.             Fastlæggelsesbehov om den udenretlige afgørelse er betinget af, at lovovertræderen giver sit samtykke til både udenretlig møde og udenretlig konfiskation.

 

For det første punkts vedkommende mener Akulliit Partiiat, at det for kompetenceklarhedens skyld bør gøres klart og utvetydigt, at Skattedirektoratet bør være den myndighed der konfiskere de ulovligt indførte varer.

 

For det andet punkts vedkommende mener Akulliit Partiiat, at borgernes ret sikres ved en domstolsprøvelse.

 


Derfor støtter jeg forslaget om landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.

 

 

Anthon Frederiksen,  ordfører for Kandidatforbundet.

 

Tak. I Kandidatforbundet er vi klar over, at lovovertrædelser vil forekomme sålænge verden består. Dette gælder også hvad forhold angår ind- og udførsel af varer, hvor indførsel af varer her til landet foregår med overtrædelser af nærværende lovs bestemmelser, og udførsel af varer herfra på samme måde.

 

Derfor er det nødvendigt, at arbejdet pågår i arbejdet med afgifter uden at både borgerne og medarbejderne har tvivlsspørgsmål.

 

Derfor vil jeg fra Kandidatforbundet støtte præciseringen af Skattedirektoratets hjemmel til konfiskation af varer ved en ændring af nærværende lov.

 

Det er endvidere på sin plads for selvfølgelig at kunne behandle alle borgere ens, at enhver borger i pågældende sager har ret il at få efterprøvet en udenretlig afgørelse ved retten.

 

Med disse ganske vist korte bemærkninger skal jeg henstille, at sagen inden 2. behandlingen går til drøftelse i Skatteudvalget.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 


Tak. Jeg skal på vegne af Landsstyret takke for, at samtlige partier har modtaget forslaget positivt, og at man støtte at forslaget går videre til 2. behandlingen efter behandling i Skatteudvalget, ligeledes fra Kandidatforbundet.

 

Derfor bliver forslaget lagt til 2. behandling efter behandling i Skatteudvalget, men forinden da vil jeg kommentere et enkelt punkt fra Inuit Ataqatigitt=s bemærkninger. Og det der vedrører Inuit Ataqatigiit=s påpegning af toldvæsenets udførsel af deres arbejde.

 

Jeg skal oplyse, at jeg regner med, at man på nuværende tidspunkt ikke kan komme med en besvarelse, men vil blive drøftet nøjere i Skatteudvalget. Vi ved at tolderne udfører deres arbejde, så godt de nu kan, selvom de er meget nye, og vi skal på forhånd vide, hvilke forhindringer de har i deres arbejde. F.eks. ventesalene i heleporterne, og ventesalene i de mindre lufthavne, det vil blive nærmere vurderet i Skatteudvalget, og så vil jeg så kommentere det derefter.

 

 

Mødeleder.

 

Således er 1. behandlingen af punkt 46 færdigt. Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførselsafgifter. Den bliver behandlet i Skatteudvalget inden 2. behandlingen her i Landstingssalen.