Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 40-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 15. oktober 1997

 

Dagsordenens punkt 40.

Forslag til landstingsbeslutning om udarbejdelse af lov om obligatorisk VHF-radio for alle søfarende.

(Lars Karl Jensen)

 

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Landstingets Formand.

 

Og vi går over til punkt 40. Beslutningsforslag fremsat af Landstingsmedlem Lars Karl Jensen. Det er et forslag om tilvejebringelse af regler for obligatoriske VHF-radioer for alle søfarende.

 

 

Lars Karl Jensen, Siumut.

 

Som nævnt har jeg foreslået, at der tilvejebringes regler for obligatoriske VHF-regler for alle søfarende. Hver eneste sommer er der mange der tager ud på kortere eller længere togter, og det skaber problemer på grund af vejrliget eller der sker motorstop, således at de ikke når frem til deres destination, hvorved der opstår mange eftersøgninger.

 

Hvis alle fartøjsejere i deres fartøjer er i besiddelse af sikkerhedsudstyr i form af VHF-radioer er der ikke tvivl om, at eftersøgninger og redningsaktioner kan foretages meget hurtigere end i dag. Desuden kan man undgå tidskrævende og meget dyre eftersøgninger.

 

På baggrund af ovennævnte forhold fremsætter jeg et forslag om, at der udarbejdes en lov om obligatorisk VHF-radioer for samtlige fartøjer inklusive lystfartøjer.

 

Til forslaget realisering skal jeg henvise til følgende muligheder:

 


Forhandlere af fartøjer skal have pligt til, at indstille en godkendt og af køberen udpeget radio í fartøjet.

 

I forbindelse med forsikringspræmien skal forsikringsselskabet kræve, at et lystfartøj skal have en VHF-radio, hvis der skal indgås en forsikring for det pågældende fartøj.

 

desuden skal Landsstyret bane vejen for billiggørelse af køb af en VHF-radio foreksempelvis i samarbejde med fiansieringskilderne for eftersøgningerne og forsikringsselskaberne.

 

Jeg fremsætter mit forslag overfor Landstinget fort at opnå større sikkerhed til søs, og for at kunne minimere eftersøgninger til søs.

 

 

Peter Grønvold Samuelsen, Landsstyremedlemmet for Turisme, Trafik, Handel og Kommunikation:

 

Landsstyret har undersøgt mulighederne omkring Landstingsmedlem Lars Karl Jensen=s forslag om indførelse af obligatoriske VHF-radioer for alle søfarende.

 

Landsstyret er meget positivt indstillet overfor forslaget, og vil med Tingets opbakning tage initiativ til at belyse en række forhold med henblik på udstedelse af en bekendtgørelse der forpligter fartøjer til at være i besiddelse af en VHF-radio.

 

Det er ligeledes en positiv indstilling til forslaget, at en række relevante parter der har været inddraget i de indledende undersøgelser af muligheder og konsekvenser.

 

Vi har i generationer levet med havet og de mange drastiske hændelser, og vi har med dagens teknologi mulighed for at forhindre nogle af ulykkerne.

 

Landsstyret er opmærksom på, at der kan være en række forhold der kræver nærmere belysning så som definering af mindre fartøjer, økonomiske konsekvenser og muligheder for omlægning af de eksisterende kommunikationssystemer.


Med disse ord vil Landsstyret opfordre Tinget til at bakke Lars Karl Jensen=s forslag, hvorefter Landsstyret vil tage initiativ til, at der lovgives på området. Der henvises til det omdelte notat, der kort beskriver nogle lovgivnings- og forvaltningsmæssige forhold i relation til forslag om obligatorisk VHF-radio for alle fartøjer.

 

Og vi går over til ordførerne for partierne og Kandidatforbundet.

 

 

Hans Enoksen, ordfører for Siumut.

 

Tak. Landstingsmedlem hr. Lars Karl Jensen Siumut har stillet forslag om, at samtlige søfarende skal forpligtiges til, at være forsynet med VHF-radio, og til dette forslag skal vi fremkomme med følgende.

 

Vin støtter principielt forslaget, da vi mener at det er vigtigt ed sikkerhed til søs for søfarende, ligesom man ikke uden videre kan ignorere forslagsstillerens begrundelser. Der er alt for mange søfarende der ikke sørger for sikkerhed til søs, og det medfører alt for mange ulykker og eftersøgninger.

 

Vi er enig med Landsstyret i deres positive holdning til forslaget, ligesom vi støtter overvejelserne om, at tage initiativ til at belyse forskellige forhold med henblik på at udstedelse af regelsæt på området. Endvidere er vi enige i Landsstyrets overvejelser om, at medtage de økonomiske konsekvenser og muligheder for omlægninger af de eksisterende systemer. Vi ved at der visse steder langs kysten og lange fjordsystemer kan være umuligt at høre VHF-radioer.

 

Nogle af de forhold der skal belyses er til hvor store fartøjer det skal gøres obligatorisk at benytte VHF-radioerne, men heldigvis er det sådan at flere og flere anskaffer sig VHF-radio, og dette vil uden tvivl medfører, at antallet af eftersøgninger falder de kommende år.

 


Vi skal endvidere erindre om, at Landsstyret har ydet økonomisk støtte til KNAPK i forbindelse med anskaffelse af VHF-radioer til fiskere og fangere. Uden tvivl vil dette også være til stor gavn i fremtiden.

 

Vi skal samtidig benytte lejligheden til at opfordre alle der tager til søs og til lands om at medtage kaldeudstyr, der er jo idag mulighed for at anskaffe og benytte forskellige kaldeudstyr bl.a. satellitkommunikationsudstyr.

 

Til slut skal vi understrege, at det er selve personens ansvar at sørge for udstyr for at sikre sin sikkerhed til søs og til lands. Det kan jo ikke være meningen at alt skal styres ovenfra.

 

Hvis vi hele tiden skal handle ovenfra på områder som selve personen har ansvar for kan det blive alt for dyrt for samfundet.

 

 

Anders Nilsson, ordfører for Atassut.

 

Atassut støtter intentionerne i Lars Karl Jensens forslag om obligatorisk VHF-radio for alle søfarende.

 

Vi er dog samtidig enige i de synspunkter, der kommer til udtryk i svarnotat fra Landsstyremedlemmet for Turisme, Handel og Trafik, om at forslaget kræver en grundig undersøgelse, før det eventuelt sættes i kraft.

 

Vi har i øvrigt følgende bemærkninger til forslaget.

 

1.           Det behøver ikke nødvendigvis at Agøres billigt@, at købe en VHF-radio. Ingen ting er gratis, støtteordninger skubber blot udgifterne et andet sted hen. En bærbar VHF kan anskaffes for omkring 3.000 kr., og det må siges normalt at ligge inden for en erhvervsfiskers og en fritidssejlers økonomiske formåen.

 


2.           En VHF radio har en begrænset rækkevidde og yder dermed en tilsvarende begrænset sikkerhed. Fra Atassut mener vi, at satellitnødsendere på flere måder er at foretrække som obligatorisk sikkerhedsudstyr.            

 

For det første fungerer de alle steder. De er ikke afhængige af noget specielt kendskab til radiobetjening, og kan altså betjenes af andre end skipperen, der i en alvorlig nødsituation måske er omkommet. Og nødsenderen virker i mange timer ved hjælp af indbygget batteri.

 

For det andet behøver nødsendere ikke at være personlige anskaffelser. Der er solide økonomiske argumenter for at de offentlige instanser, der bærer ansvaret og udgifterne ved eftersøgning- og redningsarbejde, indkøber et lager af nødsendere, som alle der færdes ude i naturen, på havet eller i fjeldet, kan låne mod et passende depositum.

 

Udgifterne til et sådan depot af nødsendere det vil snart være sparet hjem i form af kortere og dermed billigere eftersøgninger. Og så vil det redde menneskeliv.

 

Vil sådanne sendere bliver misbrugt, det vil det næppe. Senderne kan entydigt identificeres på et registreringsnummer, når de aktiveres, således at ansvaret for et eventuelt misbrug kan placeres.

 

Men som sagt. Fra Atassut støtter vi intentionerne i Lars Karl Jensens forslag og imødeser et lovgivningsinitiativ, så snart de nødvendige undersøgelser er tilendebragt.

 

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

På trods af, at vi i Inuit Ataqatigiit i princippet er enige med Landstingsmedlem Lars Karl Jensens forslag, og på trods af, at vi har vilje til at være med til at give Landsstyret bemyndigelse til at udarbejde et lovforslag i henhold til forslagsstillerens intentioner, vil vi indstille, at man også tager hensyn til følgende forhold, som bør først bringes i orden.

 


I bilaget til punktet fremgår det, at modtageligheden af kommunikation fra VHF-radio i Grønland er begrænset, idet der endnu ikke er installeret sendere til VHF i Avanersuup Kommunea og Ittoqqortoormiit Kommuneat. Med henblik på løsning af dette har Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit Evald Brønlund fremsat et forslag under efterårssamlingen sidste år, som til vor beklagelse ikke blev godkendt.

 

Derfor når vi skal godkende det nuværende fremsatte forslag, og dermed også udmønte et krav om obligatorisk VHF-radio for alle søfarende, må vi klart huske, at man først bør installere VHF sendere i Avanersuaq og Ittoqqortoormiit, såfremt alle søfarende i Grønland skal behandles ens, og når vi vil etablere større sikkerhed for alle søfarende på ens vilkår.

 

Dette påpeger vi som noget, der skal huskes, idet Landsstyret sidste år, også i forbindelse med Evald Brønlunds fremsatte forslag lovede at ville holde sig orienteret om mulighederne for at etablere VHF-stationer, også i Ittoqqortoormiit-området.

 

Derudover må vi tilstadighed huske, at erhvervelse af certifikat til VHF-radio, og ikke mindst en rigtig anvendelse af sådanne apparater bør undervises i gennem fritidsundervisning i de enkelte kommuner. Dette vil vi erindre om, idet kommunerne beklageligvis også sparer dette område væk på deres bestræbelser for besparelser i kommunernes økonomi.

 

Derfor hvis man vil godkende forslaget om VHF-radio, må man kræve, at undervisning til erhvervelse af VHF-radiocertifikat, løbende foregår ens i alle kommuner.

 

Vi mener også man bør huske, at man udstykker retningslinier, som er helt klare, og ikke kan misforstås. Derfor bør man udstykke et minimumskrav til denne pligt, især med hensyn til mindre joller og kajakker. Disse har man også taget hensyn til i bilaget til fremlæggelsen.

 

Til slut vil vi dog fra Inuit Ataqatigiit ikke undgå at nævne, at det er uafladeligt vigtigt med en vedvarende folkeoplysning, og at denne bør foregå til hver en tid med henblik på at højne sikkerhedsforanstaltningerne også for søfarende.

 

Med disse ord går vi i princippet ind for forslaget, idet vi regner med, at Landsstyret senere udarbejder et lovforslag herom.


 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat.

 

Akulliit Partiiat vil fuldt ud støtte forslaget fra hr. Lars Karl Jensen om udarbejdelse af lov om obligatorisk VHF-radio.

 

Jeg forstår godt, at der ifølge svarnotatet er positiv indstilling over for forslaget fra en række relevante parter, der har været inddraget i de indledende undersøgelser af muligheder og konsekvenser.

 

Jeg indstiller blot, at forslaget støttes, så Landsstyret herefter kan sørge for lovgivning på området.

 

De i svar notatet omtalte alternativer på sikkerhedsforanstaltninger kan besiddes som ekstra udstyr, om man vil, men VHF ville nok være den bedst egnede til formålet.

 

Med disse korte bemærkninger støtter jeg forslaget.

 

 

Anton Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet.

 

Jeg har med interesse gennemgået forslaget fra Landstingsmedlem Lars Karl Jensen og har forstået hans bevæggrunde godt. Forslagsstilleren har helt ret i, at man engang imellem kunne undgår mange og meget dyre eftersøgninger, såfremt alle søfarende var i besiddelse af en VHF-radio.

 

Landsstyremedlemmet også ret i sin udtalelser om, at vi her i landet idag har så gode tekniske hjælpemidler, at vi kunne forebygge mange ulykker med døden til følge. Det er blot spørgsmålet om anvendelse af hvilken form for teknik man skal realisere ønsket om at forebygge unødvendige og dyre eftersøgelser, og også undgå en del af dødsulykkerne.

 


Tiltagene må begynde et eller andet sted, da man selvfølgelig ikke kan opnå alting  fra starten af. Man kan forestille sig fra en begyndelse at alle lystbåde skal have en VHF-radio installeret. Jeg er af den mening, at der allerede er indvundet gode erfaringer med faciliteter der allerede er etableret idag og eksempelvis kan man søge at bane vejen for en samordning for Nuuk Bådforenings gode sikkerhedsmæssige foranstaltninger med andre initiativer  i bådforeninger på kysten og herved etablere et samarbejde.

 

Endvidere kan man ikke undgå at høre KNAPK i bestræbelserne på at nå en ordning, ligesom det er nødvendigt at høre KANUKOKA og andre relevante organer. Derfor er det ønskeligt, at der arbejdes omhyggeligt med sagen ikke mindst med hensyn til jollefiskere og fangere.

 

F.eks. koster en VHF-radio almindeligvis 3.000-4.000 kr. og det er alment bekendt at fleste jollefiskere og fangere ikke har råd til en sådan radio, og så må man spørge, hvad så ?

 

Endvidere skal man have et certifikat til en sådan radio såfremt man skal anvende den. Derfor er det nødvendigt at alle forhold vurdere, og at man danner sig et overblik over de økonomiske aspekter.

 

Som jeg allerede har nævnt, kan man som en begyndelse kræve installation af en VHF-radio i alle lystbåde, siden kan udvikling fortsætte på grundlag af det herved indvundne erfaringer.

 

Med disse bemærkninger vil jeg opfordre til, at ved sagen påbegyndelse, at høre hos relevante organer og at Landsstyret forestår indsamlingen af de nødvendige oplysning og ønsker at sagen derefter vender tilbage til Landstinget, da det er en vigtigt sag, som ikke bør løbe ud i sandet.

 

 

Lars Karl Jensen, forslagsstiller, Siumut.

 


Først siger jeg tak for den principielle tilsutning til mit forslag fra samtlige sider. Jeg vil understrege, at udviklingen af radiokæden er fuldt udviklet, især når man tænker på fjordkomplekserne, så kan dem der befinder sig i fjorden ikke høre radio. Ved nødopkald kan man ikke blive hørt fra radiostationerne.

 

Men såfremt der befinder sig en radio i nærheden, så kan det også være med til at redde menneskeliv. Det er ikke mit formål, at alt skal være bekostes med tilskud. KNAPK har jo fået tilskud til sine medlemmer. Det jeg påpeger her, at forsikringsselskaberne kræver mange forskellige ting, såfremt der skal opnåes erstatning via forsikringen. Her tænker man ikke på, at man i forbindelse med installation af sikkerhedsmæssige foranstaltninger kan komme med nogle lempelser.

 

Med hensyn til satellitnødopkald så er det et meget sikkert udstyr, vi ved ikke hvad det koster i øjeblikket, men selvfølgelig skal det kun bruges i forbindelse med nødsituationer.

 

Og med hensyn til mindstekrav til størrelse af fartøjer, der har jeg ikke nævnt nogen bestemt størrelse. Der mener jeg, at  alle de fartøjer der kan bruges til transport af mennesker bør omfattes således at de mange udgifter til efterlysninger kan nedbringes.

 

Vi fik nogle tal, der vedrører 1997, der er der i det statiske materiale, at der har været 156 eftersøgninger i 1996, det står ikke nævnt hvor meget det har kostet, og det er heller ikke nævnt hvor mange der har været eftersøgninger til søs eller til lands. Men jeg siger tak for den opbakning, og at Landsstyremedlemmet har lovet, at finde de fornødne materialer omkring det.

 

 

Peter Grønvold Samuelsen, Landsstyremedlem for Turisme, Handel og kommunikation 

 

Jeg er glad for at man har fået alle de oplysninger og i princippet så støtter samtlige partier og kandidatforbundet Lars Karl Jensens forslag, hvorefter arbejdet også vil fortsætte ud fra de bemærkninger, der er kommet. Og jeg skal komme med en meget kort kommentar til det der er blevet fremlagt.

 


Den store trafikmæssige udvikling der har været i Grønland forudsætter at man har et større beredskab, såfremt man skal drive et motorkøretøj et eller andet sted på Grønland, selv på de mindste steder, så kræver det at man har et køretøj, men i Grønland fordi vi er så vant til vi har et erhverv, som drives ud til havs, så er vi tilbøjelige til at tænke på at vi ikke skal have specielle certifikater for at kunne bringe det. Men vi til stadighed kræve, at vi har et beredskab som hele tiden gør, at vi er klar til at foretage os noget, såfremt der er nogen der kommer ud i en nødsituation. Og hvis det kan lade sig gøre, så må vi også gøre det.

 

Men forud for at vi gør det, så er der nogen forskellige ting som man skal være klar til at kunne gøre og det er disse ting og efter partiernes indstilling vi skal få afdækket. Ligesom de også skal være med i den fortsatte vurdering af hele sagen. Vi ved at Østgrønland er meget vidtstrakt og såfremt der så skal forbindes med en radiokæde eller om det kun er nogle regioner i nærheden af byerne der skal have adgang til hele kæden og hvorvidt det er tele der skal sørge for det, så sådanne ting som Landsstyret skal tage stilling til.

 

Hvad angår sattelitvarslings midlet, den vil være en god måde at tele til de eksisterende, fordi man kan ikke føre tovejskommunikation med dette varslingssystem og den har jo også afstedkommet flere reaktioner, som kunne være undgået og det er så sket efter at man uforvarende er kommet til at igangsætte det og det er derfor at man nøje skal vurdere disse ting.

 

Men den klareste melding går ud på, at man i en forbindelse med ikke kun eftersøgninger, men at man har et bedre beredskab med hensyn til de søfarererne, så bør vi have udbygget dette, men når man nu skal have et VHF-certifikat, så indebærer det at man har en del læsestof, man skal kunne og der er en masse ting der er medtaget i forbindelse med et erhvervelse af et VHF-certifikat og sådanne nogle ting som også kan medtages med i det videre arbejde. Og jeg nøjes med disse bemærkninger indtil videre.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 


Denne sag er af stor vigtighed og desuden meget interessant, og derfor mener jeg, ud fra de bemærkninger der kommer fra partierne ligesom mine bemærkninger også skal medtages, så må denne blive behandlet i et relevant udvalg, hvorefter den så bliver fremsat i landstinget. Jeg mener det er den bedste fremgangsmåde i den videre vurdering af de meningstilkendegivelser der har været, således at vi ved hvordan vi fortsætter inititativer omkring dette. Men dermed er beslutningsforslaget fremsat af landstingsmedlem Lars Karl Jensen der går ud på forslaget om tilvejebringelse af regler om obligatorisk VHF-radio for alle søfarerne færdigbehandlet og jeg forstår det sådan, at samtlige partiordførere og landsstyremedlemmet, at de er enige i dette forslag.