Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 39-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 19. September 1997.

 

Dagsordenens punkt 39.

Valg af Landsstyreformand og godkendelse af Landsstyret.

 

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Landstingets Formand.

 

 

Mødeleder:

I henhold til Landstingsloven om Landstinget og Landsstyret ' 3 stk. 4 vælges Landsstyrets medlemmer ved en samlet afstemning. Og jeg skal hermed indstille følgende:

Det kræves at for at blive valgt i første omgang opnår absolut flertal, og hvis det ikke er tilfældet vil jeg så vende tilbage til det.

 

Og jeg skal herved spørge om der er nogen der stiller op til posten ?

 

 

Laannguaq Lynge, ordfører for Siumut:

Som formand for Landsstyret indstiller vi fra Siumut hr. Jonathan Motzfeldt.

 

 

Daniel Skifte, ordfører for Atassut.

På Atassuts vegne indstiller vi hr. Jonathan Motzfeldt til Landsstyreformand.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for AKULLIIT Partiiat.


Fra Akulliit Partiiat skal jeg med glæde oplyse at vi fra Akulliit Partiiats side stemmer for hr. Jonathan Motzfeldt.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Fra Kandidatforbundet skal jeg i henhold til mine forrige bemærkninger også her respekterer flertallets indstilling, hvorfor jeg også meddeler at jeg vil stemme for kandidaten.

 

 

Mødeleder:

Og nu skal jeg her meddele, at der kun er en kandidat, og der er hr. Jonathan Motzfeldt, Siumut. Det er den eneste kandidat, og jeg skal nu anmode de medlemmer der ønsker at stemme på hr. Jonathan Motzfeldt om at rejse sig.

24.

 

Og dem der stemmer imod forslaget bedes rejse sig.

Og der er ingen.

 

Og dem der ikke har stemt med bedes rejse sig.

6 har ikke stemt med.

 

Og dermed er det Jonathan Motzfeldt Siumut blevet valgt som formand for Landsstyret, og jeg skal anmode den nye Landstingsformand, hr. Jonathan Motzfeldt,  vælge sine Landsstyremedlemmer i henhold til forretningsordenen.

 

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand:  


Og jeg vil takke for valget som Landsstyreformand, og det vil så også være mit grundlag for mit videre arbejde, nemlig den støtte jeg her har fået, og jeg vil også ønske den nye Landstingsformand tillykke med valget, hr. Anders Andreassen.

 

Landet er nu blevet samlet som en helhed. vi ved at du er valgt i Østgrønland, men med dit valg som Landstingsmedlem så er Østgrønland ligesom blevet nærmere os, hvorfor vi ønsker dine byfæller tillykke med valget.

 

Og i henhold til Landstingsloven om Landstinget og Landsstyret ' 3, stk. 4 vælges Landsstyrets medlemmer ved en samlet afstemning.

 

Og jeg sker hermed indstillet følgende 6 personer til valg som Landsstyremedlemmer:

 

Til Landsstyreområdet for Økonomiske Anliggender og Boliger indstiller jeg Daniel Skifte. Området omfatter budget og regnskab, byrde og opgavefordeling, bloktilskud, investeringsplanlægning, boligområdet, Bygge- og Anlægsstyrelsen, forundersøgelser, statistik, skatter og afgifter, generelle løn og ansættelsesspørgsmål og personaleadministration.

 

Og for det andet, så foreslår jeg til Landsstyreområdet for Turisme, Trafik, Handel og Kommunikation, så indstiller jeg Peter Grønvold Samuelsen. Og området omfatter turisme, handel, international handelspolitik, forbrugerspørgsmål, trafikforhold, lufthavnsvæsenet, TELE og informationsteknologi og edb.

 

Og for det tredje foreslår jeg til Landsstyreområdet for Erhverv, herunder Fiskeri, Fangst og Landbrug, så indstiller jeg Paaviaaraq Heilmann, og området omfatter Fiskeri, Fangst, Landbrug, Erhvervs- og Næringslovgivningen, erhvervsstøtte, forvaltning af fornybare ressourcer.

 


Og som det næste, så indstiller jeg til Landsstyreområdet for Sundhed, Miljø og Forskning, her indstiller jeg Marianne Jensen. Og området omfatter: Sundhedsområdet, Alkoholpolitik og Spirituslovgivning, Miljøforvaltning, havmiljø, naturfredning, Grønlands Naturinstitut og forskningspolitik.

 

Og som det næste, så indstiller jeg til Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse og Kirke, så indstiller jeg Konrad Steenholdt. Og til området omfatter folkeskoler og specialskoler, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, videregående uddannelser, fritidsvirksomhed, kulturelle forhold, medier, museer og arkiver, biblioteker, højskoler og kirken.

 

Og til det sidste så indstiller jeg til Landsstyreområdet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Offentlige Arbejder, der indstiller jeg Mikael Petersen. Og området omfatter social forsorg og sikringsydelser, sociale udbygningsplaner, døgninstitutioner, arbejdsformidling, arbejdsløshedsbekæmpelse, arbejdsmiljø, tekniske forhold herunder værfter og energiforsyning.

 

Med disse bemærkninger indstiller jeg Daniel Skifte, Peter Grønvold Samuelsen, Paaviaaraq Heilmann, Marianne Jensen, Konrad Steenholdt og Mikael Petersen som Landsstyremedlemmer og beder om at disse bliver godkendt at Landstinget.

 

Mødeleder:

Og så skal vi nu godkende disse personer som er indstillet af Landsstyreformanden og de medlemmer af tinget der går ind for Landsstyreformandens indstilling bedes rejse sig.

24.

Og dem der stemmer imod forslag bedes rejse sig. Der er ingen der har stemt imod. Og endelig dem, der ikke har stemt med, bedes rejse sig.

6 har ikke stemt med.

 

Og dermed har Landsstyreformandens forslag til Landsstyremedlemmerne blevet godkendt af Landstinget.

 


Og jeg skal her meddele, at vi i forbindelse med åbningen af Landstinget har sendt hilsner til Hendes Majestæt Dronningen, til Folketinget og det islandske Alting og det færøske Lagting.