Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 32-123

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 1. Oktober 1997

 

Dagsordenens punkt 32

Forslag til landstingsbeslutning om rettelse af § 28 i den grønlandske version af landstingsforordning om uddannelse af socialrådgivere.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskning)

 

1. Behandling.

2. Behandling

3. Behandling

 

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Landstingets Formand.

 

Der skal jeg minde om, at vi skal stemme om 1., 2. og 3. behandlingen, så jeg vil anmode om, at man er til stede.

 

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke:

 

På landsstyrets vegne skal jeg herved forelægge forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om uddannelse af socialrådgivere.

 

Forslaget til landstingsforordning om uddannelse af socialrådgivere blev behandlet på landstingets møde i efteråret 1996, hvor det blev vedtaget i den af landsstyret forelagte form.

 

Efterfølgende har landsstyret med beklagelse konstateret, at der er en fejl i den grønlandske udgave af forordningsteksten, idet der mangler et stykke 2 i forordningens ' 28.

 


Bestemmelsen skulle give landsstyret hjemmel til at fastsætte regler om videre- og efteruddannelse af ikke-uddannede socialrådgivere, der varetager socialrådgiverfunktioner.

 

Det har helt klart været landsstyrets hensigt, at '28 skulle indeholde et stykke 2, og der er således også udarbejdet bemærkninger til bestemmelsen på grønlandsk. Bestemmelsen fremgår tillige af den danske version af forordningsforslaget.

 

Med henblik på at berigtige denne fejl, fremsættes der hermed forslag om ændring af forordningen, således at der til forordningens '28 tilføjes et stykke 2, som giver landsstyret hjemmel til at fastsætte nærmere regler om videre- og efteruddannelse af ikke-uddannede socialrådgivere, der er ansat til at varetage socialrådgiverfunktioner.

 

Der vil herefter være overensstemmelse mellem den danske og grønlandske version af forordningen.

 

Landstingsforordningen foreslås ikraftsat den 1. november 1997, idet der i øvrigt henvises til ændringsforslaget med tilhørende bemærkninger, overlades forslaget hermed til landstingets velvillige behandling.

 

 

Laannguaq Lynge, ordfører for Siumut:

 

Ved landstingets efterårssamling i 1996, under behandlingen af dagsordenens punkt 39, var vi i Siumut med til at godkende '28, inklusive stykke 2. Vi vil her henvise til vore udtalelser vedrørende forordningens '28 i forbindelse med behandlingen af det omtalte dagsordenspunkt.

 


Vi finder det beklageligt, at man tilsyneladende har glemt at tilføje et stykke 2 i den endelige grønlandske udgave af forordningen. Vi vil derfor indstille, at samtlige lov- og forordningsforslag i fremtiden bliver bedre korrekturlæst, før end disse bliver gældende for befolkningen.

 

Med disse bemærkninger vil vi fra Siumut, her ved 1. behandlingen og efterfølgende 2. og 3. behandling, godkende en tilføjelse til forordningens '28, stk. 2.

 

 

Naimanngitsoq Petersen, ordfører for Atassut:

 

Vi beklager i Atassut at have overset fejlen i den af landstinget trufne afgørelse.

 

Atassut går ind for den af landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke forelagte analogisering af tekst, idet teksten i landstingsforordning nr. 10 om uddannelse af socialrådgivere således vil være bragt i orden.

 

Vi har især i dag problemer indenfor socialrådgiverpersonalet, da arbejdet med personer ofte er følelsesladet. Derfor er det vigtigt med fortsat dygtiggørelse af socialforsorgspersonalet, især med hensyn til bygdepersonalet.

 

Med disse få bemærkninger går Atassut ind for den foreslåede rettelse i forordningen.

 

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Tak. Som bekendt vedtog vi allerede under efterårssamlingen 1996 denne landstingsforordning om uddannelse af Socialrådgivere.

 

Som det kan ses er der ved en beklagelig fejl sket, at ' 28 ikke har fået den fulde ordlyd som oprindeligt vedtaget af Landstinget, hvorfor ' 28 stk. 2 i den grønlandske version formodentlig i forbindelse med trykning af selve forordningen er røget ud.


Når dette er sagt vil vi her benytte lejligheden for at minde Landsstyret om, at det naturligvis har det daglige ansvar for at Landstingets beslutninger føres ud i livet, og derfor også i den forbindelse i de enkelte direktorater har et antal  ...  ganske mange jurister.

 

Derfor skulle det skete være undgået, og det er derfor også ganske naturlig at komme med en sådan formanende påmindelse til de enkelte direktorater.

 

En fejl kommer sjælden alene, vi skal derfor også påpege, at vi stadig har et hængeparti som vi også skal have rettet. Det drejer sig om en Landstingslov om Landsstyremedlemmers ansvarlighed vi allerede vedtog i 1993, og som indtil nu fejlagtig fremstår som omhandlende Landstingsmedlemmers ansvarlighed. At denne naturligvis også skal tilrettes anmoder om bliver en realitet.

 

Og på det grønlandske står der ALandstingslov om Landstingsmedlemmers ansvarlighed@, og i det danske står der ALandsstyremedlemmers ansvarlighed@.

 

Med disse hjertesuk og da sådanne simpel fejl ved en korrekt sagsgang kunne have været undgået, skal vi meddele, at Inuit Ataqatigiit såvel under 2. behandlingen som den efterfølgende 3. behandling, vil stemme for den nødvendige tilretning.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat.

 

Vi har som bekendt i efteråret 1996 behandlet Landstingsforordning om uddannelse af socialrådgivere.

 

Akulliit Partiiat konstaterer i ændringsforslaget til det omtalte Landstingsforordning, at der er fejl i den grønlandske udgave af forordningsteksten, idet stk. 2 er udeladt i forordningens ' 28.

 


Jeg går ind for , at denne fejl rettes, således at der herefter vil blive overensstemmelse mellem den danske og grønlandske version af forordningen.

 

Jeg går ligeledes ind for ikrafttrædelsen den 1. november 1997. Efter disse bemærkninger vil jeg tilføje følgende: At det er yderst nødvendigt, at vi vedtager korrekte forordninger og love. Det er de relevante ressortområders opgave, at gøre.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Jeg tager imod formandens undskyld om jeg skulle være medlem af Inuit Ataqatigiit.

 

Et af de forhold der påviser, at arbejdet i Landstinget i visse tilfælde kan være forjagede, og forhastede visse svært uacceptable fejl, som man senere må bruge tid på, at korrigere.

 

Det er ikke første gang, at vi i Landstinget må rette en fejltagelse vi selv har fået i en lov eller forordning. Og i sådanne tilfælde bliver det så påvist, hvor forhastet og letkøbt man i visse tilfælde kan komme over arbejdet i Landstinget.

 

Jeg vil ikke undlade, at benytte lejligheden til at komme med en bebrejdelse her i Landstinget især Atassut=s og Siumut=s  landstingsgrupper ikke fordi jeg mener, at de alene er skyld i sådanne sager, men det er flertallet her i Tinget, og de uddelegere uden tvivl sagerne til de forskellige gruppemedlemmer, hvor de derved i forhold til mig der alene eller mindretalsgrupper er i stand til at varetage arbejdet med langt mere tid til rådighed.

 

Måske kan der være nogle der vil stille spørgsmålet, hvad laver så mange mennesker mon, at der ind imellem tilsniger sig nogle fejl.

 


Denne fejl der her er tale om er ved forordningens 1. behandling 7. oktober 1996 klart behandlet og beskrevet i de almindelige bemærkninger vedrørende ' 28 stk. 2, men er ikke blevet medtaget i selve forordningen.

 

Derfor vil jeg stemme for beslutningen om at ' 28 stk. 2,  nu bliver indsat i sin foreliggende form uanset at den allerede dengang er blevet vedtaget, men ikke nedfældet i Tinget. Der må have døset i denne sag.

 

Et sådan arbejde giver en vis skamfølelse, og er beklageligt for brugerne af forordningen, og derfor er det vigtigt, at sagerne behandles grundigere, og at der gives bedre tid til opgaverne.

 

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Det er sådan at man ved vedtagelsen har vedtaget den lov der er, men ved korrektur læsningen har man overset, at den er røget ud. Det kan være, at man tænker, hvorfor kan vi så ikke bare tilføje den grønlandske del, fordi det allerede står i den danske tekst, men det er Landstingets opgave, at godkende en ny tilføjelse, og derfor har vi været nødt til at tage det op igen.

 

Det er proceduren i lovgivningsarbejdet og det skal man respekterer, selvfølgelig er vi meget meget kede af, at denne fejl er begået, men ud fra de bemærkninger der er kommet , kan jeg forstå at vi skal kunne fremkomme med rettelser til de fejl vi har begået.

 

Der blev fremsat stærke bemærkninger fra nogen personer. Det kan være,  at bemærkningen om at for mange kokke fordærver maden har gjort sig gældende, det er at der ha været for mange korrekturlæsere, men selvfølgelig skal vi  sørge for, at de ting vi vedtager bliver bragt ud uden fejl.

 

Vi beklager, men som sagt vil vi fremover prøvet, at undgå lignende fejl. Derfor er jeg glad for at man bakker op omkring denne rettelse.


Det det drejer sig om er en videreuddannelse for de der har gennemgået en uddannelse, det er den der er faldet ud. Nu har vi bragt den på plads, og vi skal så gå videre med dette arbejde.

 

 

 

Otto Steenholdt, Atassut.

 

Jeg vil gerne anmode formanden om, at jeg som den ældste nestor i Landstinget, og fordi jeg selv åbner Tinget, og som medlem af Landstingspræcidiet, fordi jeg har vært ved at acceptere de bemærkninger som Kandidatdforbundet har kommet frem med.

 

Jeg mener, at det er alt for stærke bemærkninger der er kommet, idet man har været inden på, hvorfor der er alle de medlemmer, hvad de mon laver ind imellem, hvad laver alle de mennesker mon, når der ind imellem tilsniger sig fejltagelser.

 

Jeg mener ikke, at det er en korrekt måde, at tiltale Landstingsmedlemmerne. Jeg tror, at alle kan blive enige om, at vi har mange arbejdsopgaver, og fordi der er opstået en mindre fejl, så betyder det ikke, at vi ikke udfører vores arbejde.

 

Jeg mener, at vi må tilbagevise de bemærkninger der er kommet fra Kandidatforbundet.

 

 

Mødeleder:

 

Dermed er 1. behandlingen af punkt 32 færdig. Og forinden så vil jeg gerne spørge om, der er nogle bemærkninger under 2. behandlingen her. Det ser ikke sådan ud.

 

Og dem der går ind for, at forslaget bliver vedtaget her ved 3. behandlingen bedes rejse sig

27. 


Og dem der går indfor at forslaget bliver vedtaget i sin foreliggende form bedes rejse sig

26.