Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 05-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 23. September 1997

 

Dagsordenens punkt 5.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

(Landsstyreformanden)

 

1. Behandling.

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Landstingets Formand.

 

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

 

Jeg skal herved på Landsstyrets vegne fremlægge forslaget til ny landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner. I den nu ophævede landstingslov nr. 19 af 28. november 1985 om kommunernes selvstyre var § 2 stk. 1 sålydende:

 

Ændring af en kommunes navn kan kun ske med tilsynsrådets godkendelse.

 


Denne hjemmel var en særlig lovregel, der fandt anvendelse i forbindelse med godkendelse af kommunenavne, hvorimod andre bestemmelser om landets inddeling i kommuner fandtes og fortsat findes i Landstingslov nr. 5 af 8. juni 1985 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner. Da den særlige lovregel om ændring af kommunenavne blev ophævet med vedtagelsen af landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser, bygde­bestyrelser med videre er det alene loven om Grønlands inddeling der finder anvendelse. I bemærkningerne til den nugældende styrelseslov fremgår, at navneændringer fremover forudsættes reguleret via lovgivningen om Grønlands administrative inddeling, hvilket vil sige Landstingslov nr. 5 af 8. juni 1985 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

 

Eftersom denne lov ikke indeholder nogen hjemmel til administrativ godkendelse af navneændringer, vil enhver ændring af en kommunes navn kræve en egentlig lovændring. På denne baggrund foreslås det, at der i loven om Grønlands inddeling indføres en bestemmelse, hvorefter en ændring af en kommunes navn kan ske med Landsstyrets forudgående godkendelse efter indstilling fra Grønlands stednavnenævn.

 

I forhold til den nugældende lov om Grønlands inddeling nævnte navne er der på nuværende tidspunkt to kommuner, hvor en navneændring er på tale, nemlig Tasiilaq og Avanersuaq. Tasiilaq er det navn, som fremgår i loven, men Grønlands stednavnenævn har på opfordring af tilsynsrådet  og i samråd med kommunen den 25. februar 1993 vedtaget, at kommunen hedder Ammassalik, mens byen hedder Tasiilaq. Stednavnenævnet fandt, at dette var de korrekte betegnelser. Det foreslås på denne baggrund, at den korrekte betegnelse for kommune, nemlig Ammassalik indføres i en ny lov om kommuners inddeling.

 

Kommunalbestyrelsen i Avanersuaq ønsker at ændre navn til Qaanaaq. Dette er dels begrundet i, at kommunen ønsker at have navn efter sin hovedby, og dels i at det nuværende navn ikke efter det lokale sprog, inuttut, anses at være en naturlig betegnelse for området, men er af vestgrønlandsk oprindelse. Nærværende forslag efterkommer kommunens ønske, hvorefter kommunen betegnes Qaanaaq.

 

Alle kommuner, KANUKOKA og Grønlands stednavnenævn er i forbindelse med lovrevisionen blevet hørt om kommunenavnene. Ingen kommuner, udover de nævnte har ytret ønske om at ændre kommunenavn. Grønlands stednavnenævn tilsluttede sig navneændringerne. Nævnet foreslog endvidere en grundigere undersøgelse af loven og grænsedragningerne.

 


Der er ikke i den foreslåede revidering nogen intentioner om at ændre selve den grænsedrag­ning, som fremgår af den nugældende lov. Baggrunden på trods af, at der er tale om relativt små ændringer at foreslå vedtagelse af en helt ny lov i stedet for en ændringslov til den nugældende lov, er at skabe et rent grundlag for den foreslåede ordning med administrativ godkendelse af navneændring.

 

Eftersom der i det fremsatte forslag alene er tale om godkendelser af ændring af kommune­navne og i den forbindelse bemyndigelse fra Landstinget til Landsstyret skal jeg hermed indstille, at lovforslaget overgår til 2. behandling.

 

Mødeleder: Og vi går over til partiernes ordførere.

 

 

Ruth Heilmann, ordfører for Siumut:

 

Tak. Fra Siumut støtter vi nærværende forslag til landstingslov fuldt ud på følgende grundlag: i Siumut anser vi det for naturligt, at ændring foretages som fremsat i lovforslaget, hvorefter en ændring af kommunens navn kan ske med Landsstyrets forudgående godkendelse efter indstilling fra Grønland stednavnenævn. Grønlands stednavnenævns vedtagelse anno 1993 vedrørende Ammassalik kommune støtter vi fra Siumut, hvilket foreskriver,  at kommunen hedder Ammassalik, mens byen hedder Tasiilaq. Derfor støtter vi, at den korrekte betegnelse for kommunen nemlig Ammassalik indføres i den ny lov om kommunernes inddeling.

 

Ligeledes støtter vi fra Siumut kommunalbestyrelsen i Avanersuaqs ønske om at ændre kommunens navn til Qaanaaq. I Siumut forstår vi udmærket de begrundelse, som ligger til grundlag for dette ønske og vi vil gerne benytte denne lejlighed til at ønske alle beboerne i Qaanaaq kommune tillykke med kommunens nye navn. Endvidere har vi i Siumut med tilfredshed noteret os, at alle relevante parter, både kommuner og deres organisation er blevet hørt i forbindelse med lovrevisionen.


Med disse bemærkninger tillægger vi vores fulde støtte til forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner, og vil indstille, at lovforslaget overgår til 2. behandling uden ændringer.

 

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut.

 

I Atassut-gruppen har vi med interesse drøftet ændring af kommunens navn og det kan kun ske med tilsynsrådets godkendelse fremsat at Landsstyrets formand. I Atassut har vi fuld forståelse for nødvendigheden med, at en bestemmelse indføres i loven, således at en ændring af kommunens navn kan ske ved Landsstyrets forudgående godkendelse på baggrund af sprognævnets indstilling. I forbindelse med fremlæggelse af forslag til ny lov om Grønlands inddeling bemærker Landsstyret, at der i forhold til det nugældende lov at to kommuners nævnt, hvor en navneændring er på tale, nemlig Tasiilaq og Avanersuaq.

 

Hvad angår Tasiilaq har vi på nært hold fulgt og været med i samarbejdet omkring kommunens påtænkte ændring af navnet. Landsstyret har ved sin fremlæggelse af loven nævnt, at Tasiilaq kommune skal hedde Ammassalik, mens byen skal hedde Tasiilaq. Denne ændring er et ønske fra kommunalbestyrelsen. Endvidere gav Landsstyret udtryk for, at ønsker om ændring af stednavne skal indføres i loven om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

 

Vi siger tak i Atassut for, at kommunernes ønsker nu har fået et blåt stempel. Endelig er Atassut glad for, at Avanersuaq kommunes ønske om at ændring af kommunens navn er respekteret, da det er et udtryk for, at kommunernes ret til selvbestemmelse er respekteret.

 


Landsstyret bemærker i deres fremlæggelse af lovforslaget, at det i forslaget ikke er hensigten, at der sker ændringer i kommunegrænserne. Vi er klar over at ændringer af kommunegrænser ikke kan lade sig gøre kan lade sig gennemføre i en håndevending. Med hensyn til kommuner, der indbyrdes har haft drøftelser om eventuelle ændringer i deres grænser end ikke har været forespurgt eller ikke havde fået henvendelse fra Landsstyret beklager vi i Atassut.

 

I takt med forbedrede fartøjer er fangstrejser til afsides liggende fangstpladser øget betydeligt, således at fangstpladser, som man ikke drømte om tidligere er blevet muligt at nå, og således kan det ikke undgås, at man skal revurdere kommunernes grænsedragning, således at man med henblik på at udnytte landets ressourcer på en bæredygtig måde. På dette grundlag skal vi kræve af Landsstyret, at man i samarbejde med KANUKOKA skal høre, om kommunerne ønsker at ændre deres grænser, og at selv om det ikke kan gennemføres i den nærmeste fremtid. I Atassut mener vi, at  kommunernes grænser bør tilpasses dagens Grønland. Med disse bemærkninger går vi ind for lovforslaget og går ligeledes ind for, at det overgår til 2. behandling i uændret form.

 

 

Leif Fontain, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Inuit Ataqatigiit støtter Landsstyret forslag, der kun omhandler godkendelse af ændring af kommunenavnene og bemyndigelse fra Landsting til Landsstyre, og siger god for, at forslaget går til 2. behandling. Dog har vi i de seneste år bemærket en stigende respektløshed omkring vore grønlandske stednavne, især fra omverdenen og administrationskontorene. Derfor er det vort ønske, at brugen af vore grønlandske stednavne i højere grad skal være i brug og respekteres.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat.

 


Akulliit Partiiat betragter lovforslaget som en nødvendig justering af loven, da der ved ophævelse af landstingslov nr. 20 af 3. November 1994 alene er loven om Grønlands inddeling, der finder anvendelse, hvorfor Akulliit Partiiat støtter lovforslaget. Akulliit Partiiat konstaterer, at KANUKOKA og Grønlands stednavnenævn er blevet hørt.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Fra Kandidatforbundet ser jeg det som rimelig selvfølgeligt, at der har været høring i kommunerne og KANUKOKA vedrørende landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner. Vedrørende kommunegrænserne ønsker jeg, at der vedlægges et landkort med indtegnede kommunegrænser, da man eksempelvis i det forelagte lovforslag ikke kan se kommunegrænserne på Indlandsisen, da de nævnte grænser ikke er angivet med bredde og længdegrad. Endvidere er det rimeligt, at der i det forelagte lovforslag er åbnet mulighed for ændring af en kommunes navn, og derfor ser jeg intet til hinder for, at to kommuner, nemlig Tasiilaq og Avanersuaq kommuner kan skifte kommunenavn. Med disse korte bemærkninger vil jeg henstille, at der inden forslagets 2. behandling vedlægges et stort landkort af vort land med indtegnede kommunegrænser.

 

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

 

Jeg siger tak for den store opbakning for lovforslaget og skal kun komme med et par enkelte bemærkninger, at man ikke har været inde på kommunegrænserne. Det er rigtigt, at man i forbindelse med kommunalreformkommissionsarbejde været inde på det, men en af grundene til at man ikke har været inde på denne problematik, at man i forbindelse med kommunalre­formarbejdet har man ... villet høre om nærkommunerne kan indgå i samarbejde for eksempel erhvervsmæssigt og på andre måder og man i første omgang har syntes, at det var nok.

 


Men vi vil sikkert komme tilbage til dette spørgsmål og for eksempel Upernavik kommune og Avanersuaq kommune har og nu Qaanaaq kommune pågår der dialog omkring deres grænser.

 

Fra Kandidatforbundet er der fremsat ønske om, at man også orienterer om de eksisterende kommuner, hvilke også vil ske. Fra Inuit Ataqatigiit blev det nævnt, at man respekterer de grønlandske stednavne, og man bruger dem i højere grad. Det er også rigtigt, at man ... at der pågår et arbejde om at sætte de grønlandske navne på landkortene, men jeg vil lige blot nævne, at fx. navnet Kangerlussuaq her i Grønland, så ligger der er hel masse fjorde, der hedder Kangerlussuaq, ligeledes med Nuussuaq og i forbindelse med registreringen af disse stednavne er det nødvendigt, at med nævnelse af navne også nævne beliggenheden, fx.  hvis man tænker på Kangerlussuaq eller Maniitsuup Kangerlussua.

 

Det er sådan nogen problemer, der har været i forbindelse med stednavne i nævnets arbejde, fordi der er mange Qeqertat, Nuussuaq, Kangerlussuaq, men det er rigtigt, at det er gamle navne, der skal indføres på landkortene.

 

Jeg siger tak for de faldne bemærkninger.

 

 

Mødeleder:

 

Således er førstebehandlingen af pkt. 5 færdig og punktet skal overgå til andenbehandling.