Samling

20120913 09:26:23
EM05/33 Forslag til landstingslov nr. xx af xx 2005 om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber

10. marts 2005    EM 2005/33


  FM 2005/103Forslag til landstingslov nr. xx af xx 2005 om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaberPolitiske partiers og kandidatforbunds regnskaber


  § 1. Partier og kandidatforbund, der har været opstillet til det senest afholdte valg til Folketinget eller Landstinget skal aflægge regnskab over partiets eller kandidatforbundets landsorganisations indtægter og udgifter. Regnskabet skal indeholde oplysninger om følgende indtægtstyper:


1) Offentlig partistøtte.


2) Kontingentindtægter.


3) Yderligere private tilskud fra private personer.


4) Renteindtægter.


5) Tilskud fra internationale organisationer, kollektive private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger.


  Stk. 2. Såfremt et parti eller kandidatforbund i regnskabsåret, jf. § 2, stk. 1, fra samme  tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 10.000 kr., skal tilskudsyderens navn og adresse fremgå af regnskabet. Regnskabet skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og oplysning om størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 10.000 kr.


  Stk. 3. Regnskabet skal indeholde oplysning om balance og egenkapital.


  § 2. Regnskabet aflægges årligt for perioden 1. januar til 31. december.


  Stk. 2. Regnskabet skal underskrives af partiets eller kandidatforbundets ledelse og indeholde en erklæring om, at partiet ikke har haft andre indtægter end anført i regnskabet.  § 3. Partiets eller kandidatforbundets ledelse indsender senest 12 måneder efter regnskabsårets afslutning en bekræftet kopi af regnskabet til Landstinget, der fremlægger regnskabet til gennemsyn for offentlighe-den.


Private bidrag til politiske partier og kandidatforbund


  § 4. Arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, som medlemmerne hører til, skal tilsikre, at bidrag til politiske partier eller kandidatforbund eller partipolitiske formål i øvrigt opkrævet over medlemskontingentet eller på anden måde er frivilligt for det enkelte medlem.  


  § 5. Medlemmer, der ønsker at blive fritaget for at betale bidrag til politiske partier eller kandidatforbund eller partipolitiske formål i øvrigt over medlemskontingentet, skal afgive en skriftlig erklæring herom.


  Stk. 2. Foreningen skal en gang hvert år tilsende medlemmerne en blanket, der på grønlandsk og dansk indeholder teksten til en sådan erklæring. Denne forpligtelse kan opfyldes ved, at blanketten trykkes i et medlemsblad eller lignende publikation. Erklæringen skal have følgende tekst: “Jeg ønsker at være fritaget for at betale bidrag til politiske partier eller kandidatforbund eller partipolitiske formål i øvrigt over medlemskontingentet”. En kopi af blanketten indsendes til Landsstyret tillige med dokumentation for, at blanketten er tilsendt foreningens medlemmer.


  Stk. 3. Erklæringen skal indsendes til foreningens revisor. Dette skal fremgå af den i stk. 2 nævnte blanket. Erklæringer, som medlemmerne indsender til foreningen, skal straks videresendes til foreningens revisor. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om blankettens udformning og om revisors behandling af de modtagne erklæringer.


  Stk. 4. Der må ikke ske uberettiget videregivelse af oplysninger om, hvem der er fritaget for betaling af bidrag eller har anmodet herom.


Sanktionsbestemmelser, ikrafttræden m.v.


  § 6. For overtrædelse af § 4, § 5, stk. 2, § 5, stk. 3, 2.-3. pkt, samt § 5, stk. 4, kan der idømmes bøde.


  Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges efter landstingsloven, kan det fastsættes, at der for overtrædelse af bestemmelser i forskriften kan idømmes bøde.


  Stk. 3.  For overtrædelser, der begås af en forening, kan der pålægges foreningen som sådan bødeansvar.


  § 7. For afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger efter § 1, kan der idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland.


  Stk. 2. For afgivelse af urigtig erklæring efter § 2, stk. 2, kan der idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland.


  Stk. 3. Afgiver en partiorganisation eller et kandidatforbunds organisation urigtige eller mangelfulde oplysninger efter § 1 eller urigtig erklæring efter § 2, stk. 2, kan der pålægges organisationen som sådan bødeansvar.


  § 8. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2006.


  Stk. 2. Regnskab efter § 1 indsendes første gang for regnskabsåret 2006.
  Grønlands Hjemmestyre, den xx. maj 2005
Hans Enoksen


/


Kaj Kleist


EM05/33 Inuinnaat partiinut tapiisarnerat politikkikkullu partiit naatsorsuutinik tamanut saqqummiussisarnerat pillugu inatsisartut inatsisissaattut nr. xx ulloq xx 2005-imeersussamut siunnersuut.

10. marts 2005 UKA 2005/33


UPA 2005/103


 

 


Inuinnaat partiinut tapiisarnerat politikkikkullu partiit naatsorsuutinik tamanut saqqummiussisarnerat pillugu inatsisartut inatsisissaattut nr. xx ulloq xx 2005-imeersussamut siunnersuut.


 


Politikkikkut partiit kattusseqatigiittullu naatsorsuutaat


 


  § 1. Partiit kattusseqatigiittullu Folketingimut Inatsisartunulluunniit qinersinermut kingullermut qinigassanngortitsisimasut, partiip kattusseqatigiittulluunniit nuna tamakkerlugu kattuffiata isertitai aningaasartuutaa lu pillugit naatsorsuutinik saqqummiussisassapput. Naatsorsuutit isertitatigut paasissutissanik makkunannga imaqassapput:


1) Pisortat partiimut tapiissutaat.


2) Ilaasortat akiliuttaasigut isertitat


3) Inuinnarnit qaavatigut tapiissutit


4) Erniaatigut isertitat


5) Nunat tamat kattuffiinit, inuinnaat ataatsimoorlutik kattuffiinit, suliaqarfitsigut kattuffinnit, inuussutissarsiornermi kattuffinnit, suliffeqarfinnit, aningaasaateqarfinnit peqatigiiffinnillu tapiissutit.


  Imm. 2. Partii imaluunniit kattusseqatigiittut ukiumi naatsorsuusiorfimmi, takuuk § 2, imm. 1, tapiissuteqartumit ataatsimit tapiissutinik ataasiarluni arlaleriarluniluunniit pissarsisimaguni, katillugit 10.000 kr. sinnerlugit, tapiissuteqartup aqqa najugaalu naatsorsuutini nalunaarneqassaaq. Taamattaaq naatsorsuutini ilisimatitsissutigineqassaaq kinaassutsiminnik isertuussillutik tapiissuteqartunit tunniussat amerlassusii kiisalu kinaassutsiminnik isertuussillutik tapiissuteqartut ataasiakkaat katinnerini 10.000 kr. sinnersimappatigit.


  Imm. 3. Naatsorsuutit naleqqatigiisitsineq namminerisamillu aningaasaatit pillugit paasissutissanik imaqassapput.


 


  § 2. Naatsorsuutit piffissamut 1. januar-imit 31. decembarimut ukiumoortumik saqqummiunneqartassapput


  Imm. 2. Naatsorsuutit partiip imaluunniit kattusseqatigiittut aqutsisuinit atsiorneqassapput, partilu naatsorsuutini nalunaarneqartunit allanik isertitaqarsimanngitsoq uppernarsaaserneqassaaq.


 


  § 3. Partiip imaluunniit kattusseqatigiittut aqutsisuisa naatsorsuutit naammassereernerannit kingusinnerpaamik qaammatit 12-it qaangiutinnginnerini naatsorsuutit assilinerinik  uppernarsaasiillutik Inatsisartunut naatsorsuutinik tamanut saqqummiussisussanut nassiutissavaat.


 


Inuinnaat partiinut aamma kattusseqatigiittunut tapiissutaat


 


  § 4. Sulisitsisut peqatigiiffii, suliaqarfitsigut peqatigiiffiit suliaqarfitsigullu kattuffiit allat, inuussutissarsiornermi peqatigiikkaat ilaasortat attuumassuteqarfiusut aningaasaqarnikkut soqutigisaat isumaginiarlugit pingaarnertut siunertallit, partiinut imaluunniit kattusseqatigiittunut imaluunniit partipolitikkimi siunertanut allanut tapiissutit ilaasortaanermut akiliutit aqqutigalugit allatulluunniit akilertinneqartartut ilaasortat ataasiakkaat nammineq piumassuseq naapertorlugu pisartut paasitissalugit qulakkiissavaat.


 


  § 5. Ilaasortat politikkikkut partiinut imaluunniit kattusseqatigiittunut imaluunniit partipolitikkimi siunertanut allanut ilaasortaanermut akiliut aqqutigalugu akileeqataarusunngitsut allakkatigut tamanna uppernarsassavaat.


  Imm. 2. Peqatigiiffiup ukiut tamaasa ataasiartumik ilaasortat immersugassamik nassittassavaat, kalaallisut qallunaatullu oqaasertalimmik taama uppernarsaanermik imalimmik. Taama pisussaatitaaneq eqquutsinneqassaaq immersugassaq ilaasortanut naqitatigut allatulluunniit naqitatigut ilanngunneqarneratigut. Uppernarsaaneq ima oqaasertaqassaaq: ”Politikkikkut partiinut imaluunniit kuttusseqatigiittunut imaluunniit partipolitikkimi siunertanut allanut ilaasortaanermi akiliutiga aqqutigalugu akiliuteqartannginnissara kissaatigaara”. Immersukkap assilinera Naalakkersuisunut nassiunneqassaaq, saniatigut uppernarsaaserlugu immersugassaq peqatigiiffiup ilaasortaanut nassiunneqarsimasoq.


  Imm. 3.  Uppernarsaat peqatigiiffiup kukkunersiuisuanut nassiunneqassaaq. Tamanna pissaaq imm. 2-mi taaneqartumi immersugassakkut. Uppernarsaatit ilaasortat peqatigiiffimmut nassiussaat ingerlaannaq peqatigiiffiup kukkunersiuisuanut nassiunneqassapput. Immersugassap qanoq iluseqarnissaa kiisalu uppernarsaatit kukkunersiuisup tigusimasai qanoq iliorfigisarnissai pillugit Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.


  Imm. 4. Kikkut tapiissutinik akileeqataassanngitsut taamalluunniit piumasaqarsimasut pillugit paasissutissat eqqunngitsumik ingerlateqqinneqassanngillat.


 


Pineqaatissiinermut malittarisassat, atuutilernera il.il.


 


  § 6. § 4, § 5, imm. 2, § 5, imm. 3, 2.-3.-anik, kiisalu § 5, imm . 4-mik unioqqutitsisut akiliisinneqarsinnaapput.


  Imm. 2.  Najoqqutassani, inatsisartut inatsisaat malillugit suliarineqartut, aalajangerneqarsinnaavoq najoqqutassani aalajangersakkanik unioqqutitsineq akiliisitsinikkut pineqaatissiisoqassasoq.


  Imm. 3.  Peqatigiiffik unioqqutitsippat peqatigiiffik akiliisitaanissaamut akisussaaffilerneqarsinnaavoq.


 


  § 7. § 1 malillugu eqqunngitsunik imaluunniit amigaateqartunik paasissutissiigaanni Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsit malillugu pineqaatissiisoqarsinnaavoq.


  Imm. 2. § 2, imm. 2 malillugu eqqunngitsumik uppernarsaasiigaanni Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsit malillugu pineqaatissiisoqarsinnaavoq.


  Imm. 3. Partiitut kattuffik imaluunniit kattusseqatigiittut kattuffik § 1 malillugu eqqunngitsunik imaluunniit amiga ateqartunik paasissutissiippat imaluunniit § 2, imm. 2 malillugu paasissutissiippat, kattuffik taamattaaq akiliisitaanissamut akisussaaffilerneqarsinnaavoq.


 


  § 8. Inatsisartut inatsisaat atuutilerpoq ulloq 1. januar 2006.


  Imm. 2. § 1 malillugu naatsorsuutit siullermik nassiunneqassapput ukioq 2006-imut naatsorsuiffimmi.


 


  Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq xx. maj 2005


 


Hans Enoksen


/


Kaj Kleist