Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 77-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

12. mødedag, torsdag den 17. maj 2001

 

Punkt 77.

Forslag til Landstingsbeslutning om tilskudsmulighed for medlemmer af Grønlands Idrætsforbunds deltagelse i international arrangementer.

1. behandling

 

Ruth Heilmann, forslagsstiller, Siumut.

Tak. Forslag om oprettelse af en særskilt konto med det formål at der åbnes op for muligheden for at idrætsudøvere der er medlem af Grønlands Idrætsforbund kan ansøge om tilskud til deltagelse i udenlandske konkurrencer som VM, DM, Olympiader og lignende.

Man føler en stolthed når Grønlands kvalificerer sig til udenlandske konkurrencer. Men det medfører økonomiske problemer som skyldes, at vi ikke har afsat særskilte midler til formålet. D.v.s. at tilskuddet til Grønlands Idrætsforbund er ikke tilstrækkelig, ja tilskuddet er endda blevet utilstrækkeligt, idet priserne for intern befordring i Grønland også er stigende.

De glade deltagere til udenlandske konkurrencer møder desværre alvorlige økonomiske forhindringer. Dette fik vi at se da håndboldherrerne fik store økonomiske problemer i forbindelse med deres deltagelse i VM. Det gør sig også gældende for håndbolddamernes vedkommende, idet de stadig har problemer af økonomisk karakter i forbindelse med deres deltagelse i VM til efteråret. Hertil skal man nævne, at samme problem mødes i forbindelse med skiløb, løb samt i forbindelse med anden deltagelse.

De personer som vi her taler om er ansatte, hvis arbejdsgivere har en begrænset mulighed for at give tjenestefrihed med løn, idet arbejdsgiverne selvfølgelig respekterer og lever op til indholdet af indgåede aftaler. Derfor er det nødvendigt som jeg foreslår, at man afsætter særskilte midler af en passende og tilstrækkelige størrelser, som man så kan så ansøge til administrationen af midler. Midlerne kan overlades til KIIIP eller Grønlands Idrætsforbund.

Det er mit håb, at forslaget vil blive modtaget positivt, da det er vigtigt for børn, unge og forebyggende arbejde, da denne form for deltagelse har stor værdi for Grønlands ansigt udadtil. Tak.

Efterfølgende er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke med en besvarelse.

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Forinden jeg starter skal jeg lige orientere om, at det omdelte svarnotat på side 2, her i har vi nævnt år 2000, året skal selvfølgelig være år 2001. Jeg beklager fejlen.

Igennem de sidste har den grønlandske idrætsverden markeret sig mere og mere internationalt. Dette er til gavn for det grønlandske erhvervsliv og til inspiration for børn og unge. Men som Landstingsmedlem Ruth Heilmann anfører koster det penge.

Der har fra Landskassen været øget tilskud til idrætten både til bredden og eliten igennem mange år. Disse bevillinger har været øget som ramme bevillinger, udbetalt til henholdsvis Grønlands Idrætsforbund og Team Grønland. At det er en rammebevilling betyder, at det er organisationerne selv der indenfor de overordnede formål beslutter hvad midlerne skal anvendes til.

Dette gælder såvel de årlige bevillinger fra Landskassen samt bevillingerne fra tips- og lottomidlerne. Dette er sket i henhold til gældende regler efter aftale med idrættens organisationer.

I forbindelse med idrættens stadigt stigende engagement i internationale sammenhænge har netop betingelserne for disse rammebevillingerne været drøftet med såvel Idrættens Råd samt idrættens organisationer. Det er forsat såvel Landsstyret samt Idrættens Råd og idrættens organisationers klare opfattelse, at sådan bør det fortsat være for at undgå en politisk prioritering mellem idrætsgrenene i stedet for en idrætsfaglig prioritering. Dette skal bl.a. være med til at sikre de små idrætsgrene, som kan have vanskelig ved at profilere sig.

Landsstyret er derfor af den opfattelse, at tilskuddet til idrætten fortsat skal ske som en rammebevilling, hvorefter idrættens organisationer selv prioritere midlerne. Dog er det sådan som Landstingsmedlem Ruth Heilmann anfører, at deltagelse i internationale stævner kan give særlige problemer for den enkelte i forhold til tabt arbejdsfortjeneste.

Dette forhold har ligeledes været drøftet med idrættens organisationer. Desuden har de offentlige myndigheder muligheder for at øge tjenestefriheden med løn i forbindelse med deltagelse været undersøgt. Undersøgelserne viste, at det ville stride mod gældende regler på aftaleområdet samt tjenestemandslovgivningen, at yde en sådan tjenestefrihed med løn. Landsstyret valgte derfor efter indstilling fra Idrættens Råd og idrættens organisationer, at forhøje tilskuddet til Team Grønland.

Forhøjelsen skulle anvende til øge tilskud til tabt arbejdsfortjeneste for de deltagere som ikke fik bevilget tjenestefrihed med løn af deres arbejdsgivere i forbindelse med deltagelse i Olympiske lege, verdensmesterskaber, europamesterskaber eller panamerikanske mesterskaber.

Tilskuddet blev ydet første gang i 2001 og vil fremover fremgå af Finansloven. Tilskuddet i 2001 vil hovedsageligt bliver anvendt til tabt arbejdsfortjeneste til deltagerne på det grønlandske landshold i håndbold i forbindelse med deres deltagelse i verdensmesterskaberne. Idet der således allerede er etableret en ordning der tilgodeser formålet kan Landsstyret ikke anbefale forslagets vedtagelse. Tak.

Så er det partiernes, Kandidatforbundets og løsgængerens ordførere. Først Tommy Marø..

 

Tommy Marø, ordfører, Siumut.

Landstingsmedlem Ruth Heilmann fremsætter forslag om oprettelse af en særskilt konto med det formål at der åbnes for muligheden for at grønlandske idrætsudøvere kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste, og dertil har vi fra Siumut følgende bemærkninger.

I Siumut støtter vi og ligger vægt på, at bane vejen for, at idrætsfolk kan opnå bedre resultater i Grønland og i andre lande, ligeledes at deres vilkår bliver bedre, ligesom det er forslagsstillerens hensigt.

Gennem Siumuts deltagelse i det politiske arbejde og med udgangspunkt i at vi følger med i idrættens organisationer har vi igennem mange år øget midlerne fra Landskassen. Ligeledes er vi begyndt at yde tilskud fra 1998 fra tips- og lottemidlerne som Landstingets sidste år øgede.

I Siumut ligger vi vægt på, at der samarbejdes omkring idrættens udvikling gennem et tæt samarbejde mellem politikerne og idrættens organisationer. Derfor er vi glade for at Landsstyremedlemmet for Sporten i sit svarnotat understreger, at der i tæt samråd med Idrættens Råd og idrættens organisationer, at der er blevet enighed om forhøjelse af tilskuddet til Team Grønland, således at deltagere i verdensmesterskaber efter ansøgning har mulighed for at få dækket deres tabte arbejdsfortjeneste.

Derfor er det ikke Siumuts opfattelse, at det er nødvendigt at oprette en særskilt konto til dækning af tabt arbejdsfortjeneste for grønlandske idrætsudøvere der deltager i mesterskaber i andre lande, da der er fra indeværende år igennem Team Grønland er blevet mulighed for at få yderligere tilskud.

Alligevel er det Siumuts opfattelse, at Landstingsmedlem Ruth Heilmanns forslag er interessant, og ligger vægt på, at forslaget inden det 2. behandling sendes videre til Kulturudvalget. Således kan vilkårene for idrætsudøvernes deltagelse i konkurrencer i andre lande underkastet en nærmere drøftelse. Tak.

Dernæst er det Finn Karlsen, Atassut.

 

Finn Karlsen, ordfører, Atassut.

Landstingsmedlem Ruth Heilmann foreslår, at idrætsudøvere som er medlem af Grønlands Idrætsforbund får mulighed for økonomisk tilskud ved deltagelse i internationale sportsarrangementer og at der oprettes en fond til dette formål.

Vi er i Atassut godt klar over problemet, da vores idrætsudøvere har deltaget ved flere internationale arrangementer i de senere år. De har skabt store og gode resultater, og derfor er tilskud til disse arrangementer tiltrængt.

Idrætsforbundet har en stor medlemskare set i lyset af befolkningstallet, der med sine over 11.000 medlemmer er langt det største forbund. Så kan man spørge sig selv, hvorfor Forbundet ikke er selvfinansierende, men vi ved at idræt dyrkes ved frivillig basis, og at idræt dyrkes af såvel børn som voksne i alle aldre. Vores idrætsudøvere som er amatører har endda vist, at de kan hamle op med nogle af de professionelle idrætsfolk fra andre lande. Derfor er det ikke så underligt, hvis de råber op om deres betrængte økonomiske situation, såfremt de har kvalificeret sig til deltagelse i internationale sportsarrangementer.

Der er nogle spørge om det er myndighedernes pligt til at betale ved disse arrangementer. Vi ved fra Atassut, at idrætsudøverne kommer med meget store ofre i løbet af årene i form af økonomiske-, personlige-, familiemæssige- henseender, og man må spørge sig selv om denne ofring kan gøres op i penge. Derfor vil der ikke være noget mærkeligt i, at myndighederne yder økonomisk tilskud til disse arrangementer, tilskud som i størrelse gør deltagelse muligt.

Vi kan uden at oprette en særlig konto for deltagelse i internationale arrangementer lade Team Grønland administrere hvilke idrætsfolk der skal opnå tilskud til disse begivenheder. Landsstyremedlemmet påpegede, at der allerede er bevilget penge og at pengene er kommet på Finansloven og vil være det fremover. Men vi ved, at disse rare penge ikke engang række til deltagelse i et arrangement.

Derfor er det på sin plads, at spørge Landsstyremedlemmet om størrelsen af bevillingen. Der er jo ingen tvivl om, at vores deltagelse i internationale arrangementer vil forøges i fremtiden. Vi vil også hermed benytte lejligheden til at påpege, at vi i Atassut indtrængende gik ind for forhøjelsen af tilskuddet til idrætten ved fordelingen af tips- og lottomidlerne i år 2000 set i lyset af vores større og voksende deltagelse i internationale arrangementer.

Vores anstrengelser dengang fra talerstolen blev ved flertallets afgørelse nedstemt, endda med en bemærkning som at Atassut kun i kraft af at der er så mange sportsinteresserede medlemmer i Landstinget gik ind for sagen. Vi skal fra Atassut også påpege, at sporten er med i forebyggelsesarbejdet.

Vi ved at bevillingerne til sporten slet ikke rækker, og vi skal fra Atassut allerede anbefale, at man til efteråret ved finanslovsbehandlingen tager højde for at Grønlands Idrætsforbund får forhøjet tilskuddet.

Med disse ord skal vi udtrykke, at vi er enige med forslagsstilleren, og Landsstyremedlemmet besvarelse. Men vi skal dog pointere vores synspunkt, at vi mener, at tilskuddet til Royal Greenland forhøjes, og at vi går ind for forøget tilskud til Grønlands Idrætsforbund.

Vi har også samme melding fra Siumut, at punktet går til udvalgsbehandling inden 2. behandlingen.

Dernæst er det Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Som forslagsstilleren og resten af befolkningen bliver vi også glade og meget stolte når Grønland får gode resultater i internationalt sammenhæng.

Inuit Ataqatigiit er bekendt med vigtigheden af idrætten. Især blandt børn og unge til stor gavn m.h.t. kammeratskab og forebyggelsesområdet. Desuden må man håbe på, at det vil være til gavn for Grønland m.h.t. de gode resultater der er opnået i internationalt sammenhæng i de senere år.

Som Landsstyremedlemmet nævnte har Landskassen i mange år givet økonomisk tilskud til idrætten. Ud fra Inuit Ataqatigiits undersøgelser er de samlede tilskud til idrætten steget stødt i de senere år. Som eksempel kan nævnes, at det samlede tilskud til idrætten i 1995 var på 6,314.000 kr. I 2000 10.935.000 kr, og godt og vel 11 mio. kr. i 2001. Disse tal viser, at tilskuddet til hele idrætten er steget gennemsnitlig med 1 mio. kr. om året. Inuit Ataqatigiit vurderer, at det ikke kan siges at være for lidt.

En del af tilskuddet til idrætsforbundet fratrukket driftsudgifterne bliver af forbundet fordelt mellem lokalafdelingerne. Og disse bestemmer selv hvad pengene skal bruges til. Det skal til orientering siges, at der ved tildeling af tilskud fra Finansloven er et krav om at pengene bruges alsidigt. Inuit Ataqatigiit anser dette for vigtigt, da en alsidig idrætsudøvelse har til følge, at det komme flest mennesker til gode.

Vi må blive ved med at udbygge deltagelsen i internationalt idrætsudøvelse. Derfor må vi spørge os selv, hvilke idrætsgrene i Grønland, der skal satses på internationalt, således at vi ved samarbejde kan være forberedt også økonomisk på de idrætsgrene vi vil satse. Derfor skal vi opfordre Idrætsrådet og andre relevante instanser om at fortsætte med prioriteringen af de idrætsgrene der skal satses på og prioritere ud fra Grønlands formåen i forhold til forholdene i landet, således at vi kan opbygge veltilrettelagte satsninger i internationalt sammenhæng.

Forslagsstillerens forslag om tilskudsmuligheder for medlemmer af Grønlands Idrætsforbund deltagelse i internationale arrangementer er Inuit Ataqatigiit principielt enig i. Dog uden at proceduren om at give det samlet tilskud til Idrætsforbundet skal ændres, men at de relevante instanser selv skal foretage prioriteringerne.

Ud fra Landsstyremedlemmets svarnotat kan vi se, at der er blevet taget det første skridt og det er Inuit Ataqatigiit tilfredse med...

Med disse ord skal vi meddele, at vi ikke kan anbefale et vedtagelse af forslaget i den foreliggende form, og derfor ikke tiltræde forslaget. Tak.

Dernæst er det Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

 

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Vi har følgende bemærkninger til Ruth Heilmanns beslutningsforslag. I forbindelse med de sidste internationale stævner, hvor Grønland deltog har visse idrætsudøvere fremvist vort land på en meget god måde.

Damelandsholdet i håndbold skal deltage i verdensmesterskaberne i år, og bliver nødt til fra deres arbejde i forbindelse med deres træning, og det er derfor at vi i forbindelse med forslagsstilleren vil tilslutte os, at Landstinget efterlyser løsningsmuligheder, også fordi idrætten har gavnlig virkning bl.a. i forebyggelsesøjemed .

M.h.t. til nævnte udtalelser skal vi fra Kandidatforbundet anbefale, at der ydes tilskud til ovennævnte formål. Det vil være et godt incitament for vores idrætsudøvere og det er derfor vi støtter forslaget.

Og endnu engang skal vi fuldt ud støtte forslaget, og vi vil gerne have at forslaget behandles i udvalget inden 2. behandlingen. Tak.

Dernæst er det Otto Steenholdt, løsgænger.

 

Otto Steenholdt, løsgænger.

Jeg har også gennemgået forslaget med interesse. Jeg erfarer, at tilskudsniveauet er gået i den rigtige retning. Vi har efterhånden noget op over 11 mio. kr. pr. år. M.h.t. de idrætsgrene vi deltager i internationalt, så mener jeg, at vi skal tager det mere alvorligt. Engang imellem tænker jeg over om vi kan deltage i enkeltmands idræt f.eks. indenfor roning. Grønlænderne har meget gode forudsætninger til at kunne blande sig i denne form for idræt.

Selvom vi har gode muligheder her i Grønland, det er derfor at det vil være relevant at optræne de unge i disse idrætsgrene, selvfølgelige også taget den økonomiske side af sagen. M.h.t. tips- og lottomidlerne, de er ikke beregnet udelukkende til sportslige formål, det er derfor jeg er tilfreds med den fordelingsnøgle vi har i øjeblikket, selvom jeg også har i baghovedet den gavnlige virkning for sportsudøverne.

Jeg har måske overset en ansøgning fra de enkelte idrætsgrene, en ansøgning om forøgelse af tilskuddene. Hvis det har været tilfældet, så vil jeg godt være med til at vurdere ansøgningerne.

Med disse bemærkninger støtter jeg Landsstyrets besvarelse, jeg er tilfreds med det stigende tilskudsniveau.

 

Anders Andreassen, 1. næstformand for Landstinget, Siumut.

Forinden næste taler skal jeg lige meddele, at når vi går videre til næste punkt, så er vi ikke nok her i salen til at tage en beslutning. Det er derfor, at det vil være godt, hvis medlemmerne indfinder sig her i salen.

Så er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Jeg siger tak for den forståelse fra partierne om, at vi allerede har gjort noget ved sagen, og også til Otto Steenholdt.

Til Atassut vil jeg gerne sige, at selvfølgelig lagde jeg mærke til, at man ligesom i fjor, så efterlyser stadigvæk det i efterlyste dengang, altså forøgelse af midler til idrætten, ja det er meget nem, at skulle efterlyse midler, men hvor skal vi hente pengene fra ? Hvor skal vi hente den forøgelse fra ?

Også fordi Landstinget har vedtaget, at også lotto-og tipsmidlerne også skal bruges til ungdomsarbejdet. I den forbindelse og med de midler vi har her i Grønland, så tilfalder 59 % af lottomidlerne tilfalder idrætten. Det er også godt, at vi har midler til det formål, men selvfølgelig så skal en del af midlerne skal også bruges til børne- og unge arbejdet. Vi har også en sådan pulje C og mange andre formål, men tilskudsniveauet er det højeste i forhold til de andre ...

M.h.t. de 200.000 kr. som har været gældende fra 2001,som tilskud fra Landsstyret. Det er således som jeg sagde i begyndelse af min besvarelse, det er penge der skal bruges fra 2001, og det vil vi indarbejde i Finansloven i overslagsårene. Det skal vi gøre i samarbejde med de forskellige berørte organisationer.

Altså uforbrugte midler fra 200.000 kr. kan overføres til næste års budget, og det er derfor at der er en stor frihed for de involverede parter at skulle kunne overføre en del af pengene til næste års forbrug. Det viser også, at vi har viljen fra Landsstyrets side altså på baggrund af den formåen vort land har.

Dernæst er det forslagsstilleren Ruth Heilmann, Siumut. Efterfølgende er det Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

 

Ruth Heilmann, forslagsstiller, Siumut.

Tak. Det er mig en glæde, at partierne især Atassut og Kandidatforbundet går ind for mit forslag, og indstiller, at forslaget overgår til udvalgsbehandling, fordi det er nødvendigt, at vi skal drøfte det nærmere.

I de senere år har vi brugt idrætten i forebyggelsesøjemed, og et stadigt stigende antal idrætsudøvere har forklaret mig dette.

For det første vil jeg også sige tak for Landsstyremedlemmets besvarelse. Vores landshold, man har kun afsat 200.000 kr. for vores håndboldlandshold, det er for 2001, det er meget opmuntrende, men alligevel er jeg bekendt med, som Otto også efterlyste, hvor stort er behovet blandt idrætsudøverne. Er de årlige ansøgninger på op til 9 mio. kr, pr. år. Ud fra det jeg fik oplyst afsættes kun op til halvdelen, nemlig ca. 4,2 mio. kr. Derved kan man sige, at det er utilstrækkelige midler der bliver tildelt idrætten, ligesom IA var inde på det m.h.t. fordelingsnøglen af denne pulje, og selvfølgelig også m.h.t. andre formål som også har behov for disse midler.

Vi er bekendt med, at der i de senere år, at vores internationale deltagelse er blevet mere synligt. Det er vores landshold i håndbold, mandlige og kvindelige, men jeg siger, at man har sikret denne del af sagen ved at afsætte 200.000 kr. Men alligevel er vi bekendt med, at hvis man opnå gode resultater, så skal man kunne bruge hele året til træning. Derved kan man allerede regne med, at man har økonomisk tab i forbindelse hermed.

Allerede nu kan vi regne med at disse 200.000 ikke vil være tilstrækkelige også m.h.t. et stævne som vil pågå i Danmark, nemlig vores møde med Tibet. Vi har også Teak-Wondo som også deltager i Spanien og Badminton i Spanien og det er kajak som også har vendt blikket til udlandet, selvfølgelig skal vi ikke still os afventende, vi skal også tænke på andre eventuelle sponsorer. Vi skal derfor være taknemmelige for disse sponsorer. Hvis de ikke havde blandet sig, så havde vi haft dårligere vilkår for idrætten.

Jeg siger tak til Kandidatforbundet for deres fulde støtte, og de ønsker at det fortsætter på denne måde. Jeg mener også, at man skal undersøge det nærmere. Jeg mener, at vi i Kulturudvalget skal fokusere mere på det. Jeg er meget interesseret i sagen.

Inuit Ataqatigiit giver også opbakning selvom de afslår forslaget. M.h.t. Landsstyrets bevilling. Jeg konstaterer, at de også støtter sporten. Ja de nævnte de også eksakte tal m.h.t. størrelsen af tilskuddet der ydes til sporten.

Så er der Atassut med stor tilslutning. Resultaterne er blevet bedre og bedre i de senere, o vi skal heller ikke glemme at det er en fritidsaktivitet, hvor man bruger ulønnede trænere, ikke mindst m.h.t. forældrene som også må købe meget dyrt udstyr, derved støtter sporten, selvom der er tilkendegivelser om støtte til sporten, så mener jeg alligevel, at denne støtte skal forøges i de kommende år.

Vi er ikke langt fra hinanden, Atassut og mig, også fordi I efterlyste en eventuelt behandling i udvalget. Og Tommy Marø har også en støtte. Vi skal vurdere tilskudsstørrelsen, bl.a. m.h.t. vilkårene for vores landshold. Jeg ser frem til et samarbejde. Tak.

Dernæst er det Mogens Kleist, Kandidatforbundet for 2. gang. Derefter er det Finn Karlsen, Atassut.

 

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Jeg husker at vi her i salen har drøftet tips- og lottomidlerne. Dengang fremkom vi med en anbefaling overfor Landsstyret om en eventuelt procentvis forhøjelse af tilskuddet. Landsstyremedlemmet efterlyste hvor man skal hente pengene fra. Vi har de senere år været bekendt med, at en bestem del af prisen på sodavand tilfalder et bestemt formål, hvis vi altså tænker os godt om, så har vi mange muligheder. Skal vi sige 5 eller 10 øre pr. sodavand, så er det ligesom om, at det vil være oplagt, at anbefale det overfor Landsstyret, at man finder frem til disse muligheder.

Der findes efterhånden mange gode idrætsudøvere, som så går i stå p.g.a. økonomiske vanskeligheder. F.eks. Kim Godfredsen som måtte stoppe sin idræt p.g.a. økonomiske vanskeligheder. Det er ikke kun ham der findes andre idrætsudøvere som har økonomiske problemer.

Vi må efterlyse andre alternative muligheder. Vi må også støtte og opmuntre de mennesker der bruger deres fritid til denne form for idrætsudøvelse, som sagt fra de andre partier bl.a. fra IA. Også fordi det har en afsmittende virkning m.h.t. forebyggelsesarbejdet. Vi skal fra Kandidatforbundet opfordre til, at vi tager sagen op i Kulturudvalget. Atassut, Siumut, Kandidatforbundet går ind for forslaget, det er derfor, at vi anbefaler at udvalget går videre til udvalgsbehandling.

Dernæst er det Finn Karlsen, Atassut. Efterfølgende er det Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Finn Karlsen, ordfører, Atassut.

Selvfølgelig er alle millioner mange penge. Hvis vi kikker på Grønland som helhed, så har Grønlands Idrætsforbund omkring 11.000 medlemmer. Uanset om vi er politikere eller borgere stiller vi større og større krav, vi bliver mere og mere globaliserede, og vi stiller også større krav i den forbindelse, og dette afstedkommer naturligt behov for yderligere midler.

Der er ikke kun tale om internationale konkurrencer, vi kan også nævne Island Games, hvor det primært er ældre, i modsætning til Arctic Winter Games. hvor det hovedsageligt er unge og børn der deltager. Vi plejer at være stole af deres resultater, og de vil blive yderligere udbygget fremover. Vores resultater bliver endnu bedre og det vil derfor være naturligt at vi vurdere dette i samme sammenhæng, ligesom også sport har en meget stor indflydelse på forebyggelsesarbejdet.

Hvor pengene skal hentet fra, så skal jeg nævne specifikt, hvordan vi kan øge bevillingerne til formålet. Hvis vi ønsker, at bevillingerne så kan vi selvfølgelig finde øgede indtægtsmuligheder fra andre områder, det kan vi ikke gøre på stående fod.

Otto Steenholdt har også ret i, at der er udviklingsmuligheder også indenfor kajak- eller rosporten i Grønland. Ligesom vi også har løbere der kan konkurrere internationalt..

Til Landsstyremedlemmets bemærkninger omkring vedr. bemærkninger omkring tips- og lottoloven, så var det blot en lille erindring og til orientering. Vi skal præcisere, at dette flertal er blevet enige om, at sagen sendes videre til udvalgsbehandling, hvor man så vil kunne ind på de spørgsmål der er ubesvaret.

Så er det Olga Poulsen.

 

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Først til Kandidatforbundets ordfører vil jeg sige, at de siger, at det kun er IA der er imod, jeg ved ikke hvad det er vedkommende siger. Jeg skal blot henvise til side 2 i vores forelæggelse, hvor vi klart har udtalt, at Inuit Ataqatigiit principielt støtter forslaget principielt, men vi bør gøre det sådan, at vi uden at ændre.., vi er ikke imod forslaget, det var blot en præcisering til Kandidatforbundet. Vi har heller ikke noget imod, at forslaget bliver sendt til udvalgsbehandling.

Jeg mener også her, at det her i denne forbindelse bør være sådan, at vi også indleder et samarbejde med Idrættens Råd, således at vi også herigennem kan fremkomme med prioriteringer om, hvilke sportsgrene der skal satsen på. Otto fremdrog et meget godt eksempel på en sportsgren som kan udøves hele året.

Sådan forhold bør vurderes nøjere, således at vi herigennem kan sikre, at vi har de nødvendige midler til udviklingsarbejdet indenfor sportsudøvelsen. Det må vurderes nøjere i samarbejde med bl.a. Idrættens Råd. Eventuelt også med inddragelse af Idrætsforbundet og Team Grønland.

Jeg mener, at det i den forbindelse også er vigtigt at understrege, at vi i vores forelæggelse har sagt, at de penge der bevilges til idrætten gennemsnit fra 1995 er steget med ca. 1 mio. kr. om året, mens vores tilskud til andre områder indenfor samme område så er midlerne ikke steget, men har tværtimod været faldende i samme periode. Det viser at sporten er blevet omprioriteret fremfor andre områder indenfor det kulturelle område, hvorfor vi også må have for øje, at vi ikke forfordeler det ene område frem for det andet. Således er det indenfor det kulturelle område lagt meget stor vægt på sporten.

Så er det Tommy Marø, Siumut.

 

Tommy Marø, ordfører, Siumut.

Tak. Det er rigtigt, at Landstinget støtter fuldt ud omkring sportsudøvelse. Derfor har jeg været lidt betænkelig ved nærværende forslag. Hvis der havde være fremsat en forespørgselsdebat omkring sport, så havde vi nok haft en bredere debat omkring sportsfolkenes vilkår også deres økonomiske vilkår under internationale stævner m.m. Men jeg mener ikke, at vi alene kan finansiere sportsudøvelsen fra Landskassen. Det er også vigtigt, at kommunerne også bliver inddraget i denne forbindelse.

Idrætsvirksomhed har også en stor præventiv og forebyggende effekt. Hvis vi bevilger flere midler til idræt, så skal disse tages fra andre områder indenfor f.eks. fritidsvirksomhed. Det har vi allerede set, at inden vi snakker om øgede tilskudsmuligheder, så er det væsentligt at vi tager punktet op i Kulturudvalget, således at vi kikker lidt på det hele i en bredere sammenhæng.

Ser vi på Teak-Wondo forbundet, så opnåede de under sidste verdensmesterskaber gode resultater uden særlig støtte fra Landstinget ved at forbundet selv indsamlede de nødvendige midler, hvorfor vi må passe på ikke at snakke om konkrete beløb til sporten, for det kan også ramme de ikke idrætslige kultur- og fritidsarbejde.

Jeg skal lige gen tage, at inden vi går over til næste taler, at vi i forbindelse med overgang til næste punkt på dagsordenen, at vi skal være flere medlemmer til stede, hvorfor jeg skal anmode de medlemmer som ikke er tilstede om at sætte sig på deres pladser, da vi ellers ikke kan gå videre til det næste punkt på dagsordenen.

Næste taler der har bedt om ordet er forslagsstilleren, Ruth Heilmann.

 

Ruth Heilmann, forslagsstiller, Siumut.

Jeg er glad for, at vores formand i Kulturudvalget Olga Poulsen også ønsker at forslaget kan blive behandlet i udvalget inden 2. behandlingen, således at vi også der kan høre f.eks. Idrættens Råd og Idrætsforbundet i denne forbindelse, således at vi kan ligge op til en bredere debat omkring problemerne og om hvordan disses kan løses.

Det er rigtigt som påpeget, at der forholdsvis er færre midler til andet kulturel arbejde end idræt, men vi må også se det på den måde, at sport er meget vigtigt, og vi bliver mere og mere internationaliserede og ligesom sport er vigtigt , og vores omgivelser siger også at vi skal være sunde, hvorfor jeg er glad for støtten til mit forslag.

Det kan måske være en ide, at vi overfor Landsstyret, at de fremlægger en sportspolitisk redegørelse til efteråret, hvor vi måske kan igangsætte en bredere idrætsdebat her i denne sal.

Så er det Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Jeg er ikke helt klart over hvad Inuit Ataqatigiit egentlig mener.. IA siger i deres ordførerindlæg, så siger de, at de ikke kan anbefale en vedtagelse af forslaget i den foreliggende form...

Så er Finn Karlsen ganske kort da det er 3. gang.

 

Finn Karlsen, ordfører, Atassut.

Jeg vil blot udtrykke, at jeg er enig i IA’s sidste bemærkninger, at der er visse sportsgrene der ikke kan drives hele året rundt, men vi kan ikke komme udenom at udendørs fodbold, at uanset at det ikke kan rives hele året, så er vi langt fremme internationalt... Vi skal helle ikke blot vente på, at der kommer tilskud fra Landstinget.

Trænere og frivillige indenfor idrætten har allerede ydet store ofre, og vi skal således ikke blot vente på Landskassen. Der er allerede et stort frivilligt arbejde som udføres, som vi også støtter.

Afslutningsvis vil jeg give Ruth Heilmanns bemærkninger støtte, vi ønsker at Landsstyret fremlægger en idrætspolitisk redegørelse ti efteråret.

Olga Poulsen har bedt om ordet for 3. gang, derfor ganske kort.

 

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Til Hr. Anthon Frederiksen skal jeg sige, at Kandidatforbundet eller Mogens Kleist. Jeg har ikke angrebet dig eller Kandidatforbundet, jeg har blot påpeget, at Mogens Kleist påpeger, at vi ikke er enige i spørgsmålet, og jeg har blot præciseret, hvad vi har sagt, hvor vi lige før det som Anthon Frederiksen citerede sagde, det har jeg også læst op overfor Anthon Frederiksen, jeg ved ikke om han har hørt det, det du har citeret er, at vi ikke går ind for forslaget i den foreliggende form, men vi går ind for, at vi på en eller anden måde finder udveje for, hvordan forholdene kan blive bedre.

 

Anders Andreassen, 1. næstformand for Landstinget, Siumut.

Der er ikke flere der har bedt om ordet, således er der et stort flertal der ønsker, at punktet videresendes til behandling i Kulturudvalget, hvorefter det vil blive 2. behandlet efter forudgående udarbejdelse af betænkning.