Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 44-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, onsdag den 9. maj 2001

 

Punkt 44

Beslutningsforslag vedrørende afskaffelse af krav om depositum på ældrevenlige boliger.
(1. behandling)

 

Jeg foreslår hermed, at krav om depositum på ældreboliger afskaffes, da det ikke synes hensigtsmæssigt, at ældre i forbindelse med deres flytning til en ældrebolig skal bestale en tremåneders depositum, da de i forvejen også selv skal bekoste flytningen til ældrebolig.

Hermed fremlægges dette, da vi efter min mening bør finde en løsning.

Enhver person, der anmoder om at flytte til en ældrebolig er i sit nået til et punkt, hvor man har besluttet sig til at flytte til en bolig, hvor man gerne vil tilbringe sine gamle dage i fred og ro resten af livet, med mindre man får en sygdom

Vi ved udmærket godt, at denne beslutning ikke er let for den ældre, da denne beslutning indebærer, at man skal forlade sin bolig, som man er vant til og længe har boet i, hvilket har sit udgangspunkt i, at man er blevet ældre, ikke er så rask længere, at man er blevet svagere og at evnerne ikke er som førhen, og at man er blevet alene, disse forhold har så medført, at man gerne vil flytte i en ældrebolig eller har fået tilbud herom, måske fordi man ikke længere grundet alderdom egner sig til at bo alene.

Derfor anser jeg det som aldeles uhensigtsmæssigt, at man samtidig med at skulle betale husleje for den nye bolig samtidig skal betale tre måneders husleje forud og desuden skal betale husleje til den bolig, man efterlader, selvom nogle udelukkende har beboet en bolig i mange år. I den tid, den tidligere bolig er blevet beboet, sker der en naturlig nedslidning af boligen, men som man alligevel skal betale for, når man fraflytter.

Endvidere vil jeg nævne, at det er værd at få undersøgt, hvor mange år boligen er blevet beboet før flytningen. På denne måde vil det kunne undgås, at vedkommende, der forlader sin bolig skal betale udgifter vedkommende ikke er forpligtet til, idet dette ikke synes, at være hensigtsmæssigt over for den beboer, der forlader boligen, for de har jo i mange år paset godt på boligen og vi ved jo, hvor godt de ældre passer deres hjem.

Jeg håber, at I i forståelse vil støtte forslaget.Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur.

Landsstyret har stor forståelse for, at ældre - og for så vidt også andre befolkningsgrupper kan have økonomiske kår, der gør, at de har svært ved på en gang at betale depositum på 3 måneders leje. Derfor indeholder lejeforordningen også mulighed for, at det kan afdrages over 12 måneder.

Landsstyret finder imidlertid anledning til at erindre om, at de offentlige udlejningsboliger, herunder også ældrevenlige boliger, siden 1995 har været opdelt i boligafdelinger med selvstændig økonomi. For at en boligafdelilng kan afholde de udgifter, der er forbundet med afdelingens drift, er det nødvendigt, at den kan regne med de indtægter, der er forudsat i lejeforordningen.

Når der i alle tilfælde, uanset om man er pensionist, uddannelsessøgende eller arbejdsløs skal betale første måneds husleje og depositum ved indgåelse af en lejeaftale, er det for at sikre boligafdelingen og dens øvrige lejere mod, at skulle afholde ekstraomkostninger, såfremt en ny lejer misligholder sin lejeaftale. Såfremt reglerne om depositum skal fraviges for en eller flere befolkningsgrupper vil det medføre, at boligafdelingernes øvrige lejere skal betale mere i husleje, idet boligafdelingen så via huslejen skal kompensere for den sikkerhed, depositum i dag udgør.

Det er Landsstyrets holdning, at der ikke skal føres socialpolitik over boligområdet. Landsstyret vil derfor fastholde, at depositumsreglerne skal gælde for alle lejere og alle former for boliger. Landsstyret skal i stedet henvise til, at kommunerne har mulighed for gennem den sociale lovgivning at yde personligt tillæg til en pensionist til betaling af depositum.

Landsstyret kan derfor ikke anbefale, at Landstingsmedlem Loritha Henriksens forslag nyder fremme.Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Vi har fra Siumuts side stor forståelse for forslagsstilleren, Landstingsmedlem Loritha Henriksens hensigter.

Da vi er bekendt med, at der kan være store forskelle på vilkårene fra kommune til kommune og da den enkelte kommune sikkert kigger i pengepungen, men det sidste kan ikke bruges, da lovgivningen forpligter kommunen til at betale.

Siumut mener, at metoden med depositum har et udmærket formål og vi er af den mening, at der hverken er grundlag for eller råd til at afskaffe systemet. Det er som Landsstyret siger i sit svar, at der er mulighed for at få hjælp fra det offentlige gennem lejeforordninger er der mulighed for at afbetale gælden over 12 måneder og gennem sociallovgivningen er der mulighed for at få hjælp til at få personlige tillæg, hvis man er pensionist.

Med disse bemærkninger kan Siumut ikke tilslutte sig forslagsstillerens forslag og er enig med Landsstyret i denne sag.Godmand Rassmussen, ordfører, Atassut.

Ældrevenlige boliger med hensyn til depositum og afskaffelse af depositum har vi følgende bemærkninger til Loritha Henriksens forslag.

Emnet har været drøftet her flere gange i salen uden nævneværdige resultater for de implicerede. Atassut er også bekendt med, at man valgmøder har lovet forbedrede vilkår for vore ældre. Med hensyn til Landsstyrets besvarelse til forslagsstilleren har vi betænkeligheder ved.

Et sundt menneske, hvis vedkommende mister sit arbejde, så dukker der muligheder for vedkommende, men hvis et ungt menneske falder fra en uddannelse, så er mulighederne helt anderledes.

Med henvisning til forslagsstillerens spørgsmål, så er det meget utvetydigt, at skulle greje, at Landsstyret foretager yderligere i sagen.

Hvis altså man kan gøre noget ved de pågældende grupper, så kan man også forvente, at sociale ydelser bliver mindre. Det er rigtigt, at kommunerne også har deres forpligtelser, men vi er bekendt med, at der er store forskelle i økonomien fra kommune til kommune. Det er derfor, at det vil være bedre med henvisning til kommende år, at skulle genvurdere forslaget. Det er det, vi indstiller fra Atassut.

Her med disse bemærkninger indstiller vi overfor Landsstyret, at genvurdere sagen.Nukakkuluk Kreutzmann, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Under Landsstyrets redegørelse om den økonomiske situation i Grønland forleden, var det klare budskab til Landstinget, at der vil blive flere og flere ældre i fremtiden.

Dette bør samfundet være glad for, idet antallet af ældre ikke bare stiger og at antallet af raske ældre. Denne situation giver os et stort ansvar for i fremtiden at være klar til at bygge endnu flere ældrevenlige boliger.

Vi bør tilstræbe os, at have anlægsmidler til bygning af disse boliger og det er almindeligt, at disse midler hentes fra lejebetalingerne. Det er vigtigt, at have anlægsmidlerne og vi er sikre på, at de ældre anser det som deres medansvar at være med til at dele byrderne.

Betaling af depositum ved indflytning gælder for alle. Formålet med dette depositum er, at der skal være midler til reparation og vedligeholdelse ved fraflytning til enhver tid. Dette anser fra Inuit Ataqatigiit for naturligt, da man derved kan være forberedt på en eventuel efterbetaling og da man desuden kan få pengene tilbagebetalt, hvis der ikke er noget at efterbetale.

I depositumreglerne i dag er der mulighed for kommunerne gennem den sociale lovgivning at yde tillæg. Derudover er der mulighed for at afdrage over et år, således at den månedlige betaling derved kan mindskes.

Information til de ældre om denne mulighed bør der virkelig gøres noget ved i samarbejde med foreningerne, således at der kan opnås mere og bedre udnyttelse af mulighederne for de personer, der skal betale depositum.

Med disse ord, tilslutter vi os Landsstyremedlemmets svarnotat og ikke til forslagsstillerens forslag.Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Fra Kandidatforbundet mener vi, at forslagsstillerens argumenter er klare, ligeledes er det klart argumenteret, at for enkelte ældre borgere, som flytter ind i en ælrevenlig bolig går det stærkt over deres dagligdag, så hvorfor skal man mere eller mindre tvinge de ældre, som har arbejdet i samfundet hele deres liv til at betale huslejedepositum.

Endvidere kan vi godt forstå Landsstyremedlemmets besvarelse, men hvor mange kommuner bruger disse muligheder. Vi regner med, at ganske få kommuner bruger disse muligheder, for vi er vidende om, at huslejepositummet for arbejdsløse, der får tildelt en bolig bliver betalt af kommunen, derfor tilslutter vi os forslagsstilleren fra Kandidatforbundet, der jo taler om ældrevenlige boliger.

Man skal heller ikke bruge de uddannelsessøgende i modargumentationerne. F.eks. de lærerstuderende, som kommer hertil Nuuk, de må betale den pris, som er gældende for kollegieværelserne. Det er altså familieboliger, som betales for kr. 1.700 for de studerende, det er derfor at det ikke er relevant at skulle de uddannelsessøgende.

Det, der gælder her er ældreboliger - ældrevenlige boliger, som vi snakker om. Med disse korte bemærkninger har vi sagt vores mening.Otto Steenholdt, løsgænger.

Med henvisning til forslaget, så er man foranlediget til at sige, når de bliver ældre og mister tænderne, så spiser de ikke så meget længere og så slider de ikke skosålerne og eftersom de ældre bliver indendørs, så bruger de ikke så meget tøjet længere.

Det er disse befolkningsgrupper, som er mere venlige at passe i samfundet i forhold til uartige børn. Med henvisning til forslaget, så kan man sige, at når folk bliver ældre, så ...de mere og denne argumentation burde næsten bruges i besvarelsen.

Men landsstyremedlemmet har ret i, at man ikke kan afskaffe denne ordning uden videre. Hvis en lejer skal til at fraflytte lejligheden efter flere års beboelse, så må vedkommende betale, hvis vedkommende har beskadiget lejligheden, hvis ikke så kan pengene jo tilbagebetales.

Med henvisning til afdraget på 12 måneder, så regner jeg med, at man kan klare sådan en udgift. Denne ordning ved indflytning burde være mere brugervenlig. Vi må animere disse lejere til at tænke over, at de så kan få tilbetalt dette beløb ved fraflytning, eventuelt med renter, altså som en opsparing med et godt formål.

Jeg vil ikke beskylde nogen, men alligevel vil jeg opfordre til, at den forladte lejlighed skal være i en sådan stand, at de offentlige alene ikke skal bære byrden for eventuelle reparationer.

Altså man bruger jo depositumbeløbet til reparationer, som konkret ikke er tiltænkt disse beskadigelser.

Hvis den forladte lejlighed kan vurderes fra en ekstern instans, så kan man måske bedre udnytte depositum til noget, som vi er i stand til at betale og noget, som vi kan anse som en opsparing.Anders Andreassen, mødeleder, Siumut.

Jeg skal indstille over for Tinget mht. brugen af ord, især med hensyn til de ældre også fordi, a der være nogle misforståelser, selvom man måske ikke er i ond tro, men vi er i radioen i øjeblikket.

Så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur med en besvarelse.Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur.

Med henvisning til det fremlagte, gik flertallet ind for Landsstyrets svarnotat. Det, der blev fremlagt fra IA, at kommunerne burde informere mere om mulighederne. Tak.Loritha Henriksen, forslagsstiller, Kandidatforbundet.

Selvfølgelig godtager jeg flertallets meninger, men jeg er personligt skuffet over denne mening,

fordi jeg på de personer eller ældre, som måske er blevet over 70 år og som så flytter til de ældrevenlige boliger og vi plejer jo her i salen, at sige, at vi alle sammen støtter og støtter de ældre i deres levevilkår. Det er derfor, at jeg mener, at vi burde tage en konsekvens af disse meninger og så vurdere ud fra de faktiske forhold, men det er ud fra de faktiske forhold, at jeg har fremsat mit forslag.

Jeg siger tak til Atassut for denne forståelse for de ældre - med den gode vurdering af de ældres vilkår. Her ser vi igen, at vi bruger de ældre i vores valgkampe. Vi snakker jo om, at forbedre de ældres vilkår for de ældre, når vi så skal til at snakke om de ældre, så fremkommer vi med barrierer for at opfylde de gode intentioner, som vi ellers har lovet.

Når ældre har været på arbejdsmarkedet i mange år, og vi så skal til at anbringe dem til disse ældreboliger, så er det lige som om, at denne periode...Jeg vil meget gerne have, at nogle tænker over, at man eventuelt inden for INI regi afsætte midler til disse formål konret til de ældreboliger, således at det beløb kan bruges i tilfælde af dødsfald.

Vi er jo bekendt med, at disse ældre, når de flytter ind i disse boliger afslutter deres livet der.