Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 30-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

5. mødedag, onsdag den 2. maj 2001

 

Punkt 30

Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om uddannelse af Landstingsforordning om uddannelse af lærere til folkeskolen.
(1. behandling)

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om uddannelse af lærere til folkeskolen.

Landsstyret er blevet opmærksom på nogle uhensigtsmæssigheder i den eksisterende Landstingsforordning om uddannelse af lærere til folkeskolen.

Baggrunden for forslaget er et ønske om en præcisering af optagelsesbetingelserne til den decentrale læreruddannelse. I §3, stk. 2 i den gældende forordning kan ansøgere med anden relevant boglig uddannelse søge om optagelse på den decentrale læreruddannelse, men i §3, stk. 1, som omhandler optagelse på uddannelsen, stilles der ingen krav om en boglig uddannelse. Der er derfor et behov for en præcisering af, hvem der har retskrav på optagelse, og hvem der kan optages til den decentrale læreruddannelse, og i denne forbindelse ønsker Landsstyret en forenkling af optagelsesprocedurerne til såvel den centrale som den decentrale læreruddannelse.

I den gældende Landstingsforordning stilles der krav om, at Landsstyret i hvert enkelt tilfælde skal godkende det relevante i den pågældende uddannelse. I praksis har det været Ilinniarfissuaq, der har vurderet det relevante i de uddannelser, ansøgerne har haft, hvilket det også efter Landsstyrets opfattelse bør være.

I den gældende Landstingsforordning kan rekstor først træffe afgørelse om optagelse af ansøgere "efter samråd med lærerrådet". I nærværende forslag tillægges rektor enekompetence til at optage ansøgere, både de, der har krav på optagelse og de, der optages efter konkret individuel vurdering. Det er herefter op til rektor, i hvilket omfang lærerrådet skal inddrages i beslutningen.

Landsstyret er af den opfattelse, at rektor bør have kompetencen til at vurdere optagelsen af ansøgere, idet rektor både har det administrative og det pædagogiske ansvar overfor Landsstyret. Der bør være sammenhæng mellem ansvar og kompetence.

Med disse korte bemærkninger overlades forslaget til Landstingets velvillige behandling.Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Vi lægger i Siumut vægt på fortsat at øge og forbedre tiltagene mhp. at Grønland bliver mere selvforsynende med lærere.

Der er endnu stor mangel på uddannede lærerkræfter i Grønland, derfor betragter vi det i Siumut som vigtigt, at man påbegyndte den decentrale læreruddannelse og at denne fortsætter i fremtiden.

Vi lægger i Siumut vægt på fortsat at kontrollere og sikre, at uddannelsen af folkeskolelærere har en god kvalitet og ikke mindst sikrer, at lærerne har opnået gode erfaringer og at de er kvalificerede i deres stilling.

Da vi i Siumut har opfattet baggrunden for nærværende fremlagte forordning rigtigt, vil vi henstille til, at den godkendes.

I nærværende forordning søges det opnået med smidighed, at tillægge denne kompetence til at optage sine studerende efter konkret individuel vurdering. Da rektor efter samråd med lærerrådet vil have muligheden for at tage beslutninger, kan vi i Siumut ikke se noget til hinder herfor og anser det som en selvfølge.

Med disse går Siumut ind får den lille ændringsforslag til forordning og henstiller, at forslaget overgår til 2.behandling i den foreliggende form.

Augusta Salling, ordfører, Atassut.

Efter at vi i Atassut har nærmere på nærværede forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om uddannelse af lærere til folkeskolen, tilslutter vi os ændringsforslaget.

Ændringen vil medføre præcisering af retskrav af optagelsesbetingelsen til den decentrale læreruddannelse og denne præcisering kan man ikke gå udenom.

Endvidere støtter vi forslaget om, at rektor får enekompetence til at optage ansøgere.

Det kan jo ikke være rigtigt, at optagelsesproceduren ikke var godkendt i forordningen, som Landsstyremedlemmet bl.a. sagde i sin forelæggelse. I den gældende landstingsforordning stilles der krav om, at Landsstyret i hvert enkelt tilfælde skal godkende de relevante i den pågældende uddannelse.

I praksis har det været Ilinniarfissuaq, der har vurderet de relevante i de uddannelser, ansøgerne har haft, hvilket de også efter Landsstyrets opfattelse bør være. Citat slut.

Landsstyret er derfor enig i Landstingeti, at forordningen må justeres til de faktiske forhold og det er jo også på sin rette plads, at ansvaret om optagelse af elever til læreruddannelse skal foretages af rektor.

Med disse korte bemærkninger tilslutter vi os forordningsforslaget og foreslår samtidig, at forordningsforslaget sendes videre til 2.behandling i den foreliggende form.Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Ethvert samfund under udvikling har som basis behov for uddannede. Til udviklingen af et uddannet samfund er folkeskolen et grundlæggende element.

For at folkeskolen skal danne basis til en god uddannelse er behovet godt uddannede lærere, som kan samarbejde med forældre og andre virksomheder.

Inuit Ataqatigiit forstår udmærket Ilinniarfissuaq/Grønlands Seminariums påpegelser til det decentrale læreruddannelse.

Den decentrale læreruddannelses benævnelse på grønlandsk (Sumiiffik qimannagu ilinniartitsitsisunngorniarneq) er på sin plads og eftersom benævnelsen er acceptederet, anser vi det som nødvendigt at fastholde denne benævnelse.

Til godt uddannede lærere mener vi desuden, at et af de vigtige elementer er en god teoretisk grundskoling i folkeskolen, idet dette skal være et redskab til indsamling af informationer.

Inuit Ataqatigiit finder det på sin plads, at Landsstyret ikke længere skal konsulteres under optagelsesproceduren for læreruddannelsessøgende, som har en tidligere faglig uddannelse. Vi går ud fra, at når rektor efter et eventuelt samråd med lærerkollegiet får mulighed for at optage læreruddannelsessøgende vil dette medføre en lettere arbejdsgang og så administrativt.

I forhold til det nye §10 stk. 2, hvor Landsstyret får mulighed for at fastsætte regler om uddannelsens struktur og opbygning, finder Inuit Ataqatigiit det vigtigt, at brugerne høres grundigt, før der gøres tiltag, idet der bør opnås det bedste for samfundet og hvor de fleste på denne måde kan deltage.

Med disse bemærkninger støtter Inuit Ataqatigiit ændringsforslaget i princippet og indstiller det til grundig behandling i et relevant udvalg.

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Til ændringsforslaget fra Landsstyret vedrørende landstingsforordning om undervisning i folkeskolen med lærerstuderende har vi fra Kandidatforbundet følgende bemærkninger.

Vi støtter fuldt ud Landsstyremedlemmets forslag, idet ansøgere til seminariestudiet kan få klare retningslinier og ikke mindst fordi vi kan se, at ansøgere kan få en hurtigere sagsbehandling samtidig med, at administrationen bliver lettere.

Ved at give Ilinniarfissuaqs rektor større ansvarsområder og kompetence kan arbejdsgangen mellem diretoratet og seminaret gøres lettere, hvorfor vi fra Kandidatforbundet støtter ændringen af forordningen.

Med disse korte bemærkninger godkender vi ændringen af forordningen.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Jeg har følgende bemærkninger til nærværende ændringsforslag. Jeg mener, at der fsva. ændringsforslagets §2, at der bør være en nærmere udbygning af bemærkningerne.

Jeg mener, at der er behov for at vide, hvad relevant uddannelse er. Ligeledes fsva. samme paragrafs stk 3., nemlig bestemmelsen om, at rektor træffer afgørelse om, hvilke ansøgere, der skal optages på den decentrale læreruddannelse.

Jeg er ikke enig i dette. I disse år har vi set en stigende tendens til nipotisme i Grønland. Derfor vil det ikke være på sin plads, hvis rektor på egen vurdering kan komme til at optage familiemedlemmer, partifæller eller at sætte spørgsmålstegn med vedkommendes uddannelsesbaggrund. Det finder jeg ikke på sin plads.

Jeg finder det på sin plads, at rektor f.eks. ved seminarier i Danmark finder det mere på sin plads, at en rektor udpeger lærerkræfterne. Jeg finder således nærværende - den gældende forordning bedre og jeg mener ikke, at forordningen bør ændres.

Jeg mener ligeledes, at de 5 punkter, der er anført som betingelser for optagelser bør præciseres nærmere for f.eks. så står der i nr. 4, at ansøgeren skal have forsørgerpligt, der vanskeliggør fraflytning fra hjemstedet. Jeg mener, at denne bør præciseres nærmere.

Det er et ønske om, at præcisere hjemstedet i den grønlandske bemærkning. Vi gør et ret stort arbejde for at tiltrække flere til læreruddannelserne. I denne forbindelse må vi også åbent gøre rede for hvilke problemer, der er inden for folkeskolen, således at de kommende lærerstuderende også ved, hvad det er, de går ind til.

Jeg mener således også, at man oplyser om disse forhold til eventuelle ansøgere. Det er ikke kun i Grønland, at der bliver færre og færre, der søger ind på læreruddannelserne.

F.eks. er der en tendens til, at forholdene går i den forkerte retning for så vidt angår de ældste klasser, hvor der blandt eleverne gerne er nogle elever, som forstyrrer hele undervisningen, hvilket går ud over de øvrige elever i klassen og for sådanne elever har læreren ikke noget modtræk.

Man kan kontakte forældrene, men forældrene har som regel svært ved, at styre deres børn. Mens der er andre forældre, der mener, at det er lærerens skyld, hvis eleverne forstyrrer undervisningen.

Der er meget lidt tid til forberedelse, således at undervisningen ikke længere kan gøres mere spændende.

Mange møder, hvor man registrerer enhver fravær, hvem der skal fratages uddannelsesstøtte og hvem, der skal smides ud, karaktergivning m.m. Alt dette adstedkommer, at læreren må en stor del af sin tid til sådanne opgaver.

Mens småbørnslærerne har jo heller ikke mindre at lave. Jeg vil ikke snakke om integration her fra denne talerstol. Der bliver færre og færre rent dansksprogede klasser. Jeg har forstået Landsstyremedlemmet for Uddannelse sådan, at nærværende forordningsforslag skulle adstedkomme, at der bliver optaget flere på læreruddannelserne, men jeg mener ikke, at lærersituationen vil blive forbedret.

Det var hvad, jeg havde at sige til nærværende forordningsforslag.Mikael Petersen, mødeleder, Siumut.

Så er det Landsstyremedlemmet for Uddannelse med et svar til partiernes m.m. bemærkninger.

Til partiernes og Kandidatforbundets tilslutning siger jeg mange tak. Forordningsforslaget kan således overgå til 2.behandling i den foreliggende form.

Til løsgængerens bemærkninger har en ganske kort bemærkning, hvor han påpeger forskellige ting, som direkte ikke har noget at gøre med selve forordningen, men han har også nogle bemærkninger, konkret om indholdet af selve forslaget og dertil vil jeg svare, at så kan rektor til enhver tid høre lærerrådet og vi regner fuldt ud, at dette sker og jeg må også præcisere, at rektor under ansvar over for Landsstyret.

Fsva. en, der har søgt optagelse, så kan også denne anke en afgørelse til KIIP. Og jeg siger tak.Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Til løsgængerens bemærkninger skal jeg udtale, at - hvis der nogen, der har misforstået, så har jeg blot en præcisering. Så for det første i Landsstyrets forelæggelse side 2 bliver det klart præciseret, hvad rektors kompetence, hvordan den er begrænset, han har således også pligt til at høre lærerrådet.

Deette fremgår tydeligt også af bemærkningerne i forordningsforslaget. Inuit Ataqatigiit forventer også ligedes, at rektor efter behov kan høre lærerrådet - det er helt på sin plads, og jeg regner fuldt ud med, at rektor kan leve op til dette.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Jeg forventer, at vi har fået samme forelæggelsesnotat. Jeg vil gerne citere fra forelæggelsesnotatet.

Så står i den gældende landstingsforordning. "kan rektor først træffe afgørelse om optagelse af ansøgere efter samråd med lærerrådet.

I nærværende forslag tillægges rektor enekompetence til at optage ansøgere,... idet der er krav på optagelse og det var på denne baggrund, jeg har fremkommet med mine udtalelser.

Det er derfor, at jeg har ønsket, at man bibeholdt den gældende forordning om, at man træffer afgørelse efter samråd med lærerrådet. Jeg finder det bedre med, sådan en formulering, og at man bibeholder den gamle formulering.Mikael Petersen, mødeleder, Siumut.

Forslaget fra Landsstyret til en ændringsforordning støttes fra et flertal af Landstingets medlemmer og henvises til udvalgsbehandling inden 2.behandlingen i den foreliggende form, mens Inuit Ataqatigiit har indstillet, at den først bliver behandlet i et relevant udvalg inden 2.behandlingen.