Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 28-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

3. mødedag, mandag den 30. april 2001, kl. 13.10

Punkt 28

Forslag til landstingsforordning om reklamering for sundhedsydelser
(1. behandling)

 

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø.

Med forslag til landstingsforordning om reklamering for sundhedsydelser ønsker Landsstyret, at etablere et ensartet og sammenhængende regelsæt om reklamering for den sygdomsbehandling og anden sundhedspleje. Reglerne skal være ens for alle grupper af sundhedspersoner, autoriserede som uautoriserede, yder inden for deres fagområde.

Hidtil har reglerne om reklamering for sundhedsydelser - såfremt de overhovedet fandtes - været at finde i de enkelte love om de respektive sundhedspersoner.

Forordningsforslaget omhandler reklamering i bred forstand, men konkretiserer også hvad en annonce om sundhedsydelser må indeholde. Annoncen skal være saglig, nøgtern og fyldestgørende, så patienten ikke får falske forventninger til pris og behandlingsresultat.

Embedslægeinstitutionen skal føre tilsyn med reglernes overholdelse. Indeholder et reklameskilt eller en annonce m.m. falske eller vildledende oplysninger, kan Embedslægeinstitutionen skride ind over for de personer eller selskaber, der overtræder reglerne i forordningen.

Forordningens vedtagelse vil både være et fremskridt for forbrugerbeskyttelsen og et værn mod useriøse anprisninger, der kan undergrave befolkningens tillid til sundhedssektoren.

Med disse ord skal jeg på Landsstyrets vegne forelægge forslag til landstingsforordning om reklamering for sundhedsmæssige ydelser til Landstingets velvillige behandling.Per Rosing-Petersen, ordfører, Siumut.

Tak. Vi skal fra Siumut vedrørende forslaget til Landstingsforordning, som i henhold til § 1 og § 3 i lov nr. 369 af 6. juli 1991 om Grønlands Sundhedsvæsen bliver fremlagt tilslutter vi os med nedennævnte bemærkninger.

I verdens fællesskabs ånd sker udviklingen inden for sundhedsydelser i Grønland ikke alene inden for det offentlige, men også i takt med, at der åbnes mere og mere for private sundhedsydelser, så er det blevet nødvendigt, at man giver rammer for reklamering for sundhedsydelser.

Det er nødvendigt at give rammer, ligesom det i forslagets formål står, at de specielle forhold om reklamering for sundhedsydelser skal være følsomme.

Da reklamering skal være en henvendelse til mulige bruger er det nødvendigt, at medtage med hvilket sprog, reklameringen skal udføres. Det er de ting, som vi i Siumut, har bemærket, som ikke bliver behandlet i forordningen, hvorfor vi vil indstille det til - i forbindelse med den videre behandling bliver taget med i vurderingen.

Da det er bekendt, at over 80% af brugerne i Grønland er grønlandsksprogede, så må man nødvendigvis tage udgangspunkt i dette.

For det er jo meget væsentligt at, især i sundhedsbetjeningen, at der ikke sker de mindste misforståelser og det kan til dels undgås ved, at man reklamerer på et sprog, som alle kan forstå.

Og såfremt man skal erhverve sig økonomisk med sundhedsydelser og handlen være grundlaget, betragter vi det som vigtigt og væsentligt, at man hører markedsudvalgets mener, for udvalget har bl.a. som sit ansvarsområde reklamering i Grønland og om loven om reklamering udvikles hensigtsmæssigt for samfundet.

Endvidere vil vi fra Siumut nævne, at vi vurderer, at der i udvalgets arbejde, at man inkluderer henstillinger og bemærkninger fra høringer til direktorater og diverse organisationer, således kan man opnå at sagen bliver behandlet på den mest hensigtsmæssige måde.

Da det nævnes, at der i forbindelse med udarbejdelsen af loven har taget udgangspunkt i den danske lov, regner vi i Siumut helt med, at man selvfølgelig har tilpasset den til de særlige grønlandske forhold.

Dette forslag er udarbejdet efter anbefaling fra en styregruppe, der blev nedsat allerede i 1997 og vi vil her benytte lejligheden her til at takke styregruppen for dens solide arbejde i de fire år, der er gået.

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut og med udgangspunkt i ovennævnte udtale vores støtte til forslaget og skal henstille til, at forslaget bliver behandlet i de respektive udvalg inden 2. behandlingen.Godmand Jensen, ordfører, Atassut.

Vi har i Atassut nøje drøftet nærværende dagsordensforslag til landstingsforordning om reklamering for sundhedsydelser og har således tænkt på, hvorledes vi skal udtale os herom.

Vi skal hermed tilkendegive efter nøje gennemgang Landsstyrets forslag udtale, at vi støtter og tilkendegiver vores støtte til forslaget uden yderligere bemærkninger, og at den overgår til 2.behandling i den foreliggende form.

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit forstår udmærket behovet for nærværende forslag til landstingsforordning om reklamering for sundhedsydelser.

I disse år, hvor der søges tilvejebragt lettere vilkår inden for sundhedsområdet og livsvilkårene, så må det tidligt kunne fremvises, hvilke midler, som er godkendte i forbindelse med annoncering.

Det er glædeligt for Inuit Ataqatigiit, at brugerne og sundhedspersonalet - den misforståelser - nu kan få vejledning om annonceringer.

Embedslægeinstitutionen får mulighed for, at lave tiltag, når der er urigtige eller misvisende annonceringer.

Der benyttes nu en hel del medikamenter, som kan bruges uden direkte indgreb i kroppen, og som til tider kan være meget kostbare.

Uden at udelukke disse helt, så må det være muligt at bruge disse, uden at blive vildledt. Inuit Ataqatigiit bemærker, at flere instanser er blevet hørt om forslaget til landstingsforordning.

Mht. hvilke ting, der kan reklameres for, vil vi i forhold til bemærkningerne til §3 benytte denne lejlighed til at spørge, hvilke kriterier, der er lagt til de omtalte metoder.

Som eksempler på annoncering nævnes kikkertundersøgelse, indsætning af kunstig hofte, øjebehandling, tandbehandling, indsætning af tandprotese, zoneterapi m.v.

Der vil imidlertid ikke være muligt at annoncere for f.eks. børnetandpleje, behandling af sportsskader, behandling af muskel- og ledsygdomme m.v.

Grunden dertil skulle være, at en sådan annoncering ikke siger noget om selve undersøgelsen eller behandlingen og derfor nærmere vil være at betragte som annoncering med særlige arbejdsområder eller interessefelter, hvilket efter forslaget ikke er tilladt.

Da dette kan misforstås opfordrer Inuit Ataqatigiit til, at dette behandles af Sundhedsudvalget iden 2.behandlingen. For eksempel er der flere, der har behov behandling af led- og seneskader i forbindelse med sportsskader. Hvorfor kan man ikke annoncere for disse ydelser?

Med disse bemærkninger opfordrer vi til, at vores spørgsmål behandles af udvalget og besvares inden 2.behandlingen.Loritha Henriksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Vi har fra Kandidatforbundet følgende bemærkninger til nærværende forslag til landstingsforordning om reklamering for sundhedsydelser.

Vi har bemærket, at de af forordningsforslaget klart fremgår, at man indfører en bred lovgivning med rammer om reklamering for sundhedsydelser, således at der tilvejebragt lettere vilkår i sundhedsområdet og livsvilkårene.

Men det nævnes også, at man også må tage hensyn til de særlige forhold, der er indenfor reklamering af sundhedsområdet.

Vi har også bemærket, at nærværende forordningsforslag også udvider nogle sundhedspersoners muligheder for at reklamere for deres ydelser, men nærværende lovforslag giver mulighed for, at man kan få noget mere at vide om de forskellige ydelser, som sundhedsvæsenet tilbyder. Gennem forordningen kan der opnås en bedre reklamering for sundhedsydelserne, som også vil være med til at skabe større tryghed omkring sundhedsbehandlingen.

Vi er også glade for, at det klart anføres, at embedslægeinstitutionen skal drage omsorg for, at reglerne i nærværende forordning følges, hvor embedslægeinstitutionen får pligt til at påtale, når det finder, at der reklameres forkert eller på en måde, der kan misforstås. Og det finder vi helt på sin plads.

Det fremgår, at arbejdet omkring landstingsforordningen allerede er påbegyndt i 1997, hvor sundhedsvæsenets ledelse på baggrund af en opfordring fra en styregruppe, bestående af direktoratet og relevante institutioner og det er vi glade for fra Kandidatforbundets side.

Med disse bemærkninger støtter Kandidatforbundet fuldt ud nærværende forslag til landstingsforordning om reklamering for sundhedsydelser og henviser den til et relevant udvalg inden 2.behandlingen.Otto Steenholdt, løsgænger.

I disse år bliver alternative behandlingsformer mere og mere fremherskende, f.eks. ved brug af naturmedicin m.m. også her i Grønland.

Vi er også kommet ind i et computersamfund, hvor man på internettet kan finde reklamer for forskellige sundhedsydelser og jeg synes, at det er væsentligt, at man har klare regler herom, således at man har tiltro til, at de ydelser, som bliver reklameres for indeholder de rigtige oplysninger.

Hvorfor jeg har stor tiltro til, at nærværende forslag til landstingsforordning også kan adstedkomme, at vi også kan holde øges kontrol ved salg af medicin over internettet.

Nærværende lovforslag, som skal sikre borgernes beskyttelse og hvor embedslægeinstitutionen skal drage omsorg for og holde tilsyn med, at loven bliver overholdt, går jeg ind for forslaget uden yderligere bemærkninger, men jeg vil gerne spørge Landsstyremedlemmet om, hvilke initiativer, der agtes at blive indført for så vidt angår handel af medicin m.m. over internettet.Alfred Jakobsen, Landsstyremedlemmet for Sundhed.

Tak. Jeg kan forstå, at samtlige taler går ind for nærværende forordningsforslag. Det siger jeg tak til og den brede opbakning.

For så vidt angår hvordan vi skal behandle - det vil henvise, at det beror af Formandskabet, men jeg forventer selvfølgelig, at den henvises til behandling i Sundhedsudvalget og måske også i Markedsudvalget, som også har været anført af en taler.

For så vidt angår tvivlsspørgsmål - fvsa. forordningen, som bl.a. I.A.s ordfører var inde på, så vil disse spørgsmål kunne tages op i udvalgsbehandlingen inden 2.behandlingen. Det vil jeg gerne give min tilslutning.

For så vidt angår løsgængerens spørgsmål vedrørende handel og annoncering over internettet, som også kan indeholde misvisende oplysninger, så finder jeg det også på sin plads, at udvalget også tager det op på inden andenbehandlingen.Augusta Salling, mødeleder, Atassut.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet, hvorfor vi er færdige med behandlingen af punkt 28, som bliver henvist til behandling i et udvalg inden 2.behandlingen, hvorfor jeg skal foreslå, at den henvises til behandling i Sundhedsudvalget og efter behov også i Markedsudvalget med behørig høring, hvis der er behov herfor.