Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 16-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

6. mødedag, mandag den 7. maj 2001

Punkt 16

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.
(1. behandling)

 

Landsstyremedlemmet for Økonomi, der forelægger.Josef Motzfeldt, Landsstyremedlemmet for Økonomi.

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landsstyret har til hensigt, at fermlægge forslag om en vis begrænsning i de bestående og helt frie skattemæssige afskrivninger, da skattebetalingen fra landets erhvervsliv for øjeblikket udskydes stort set maksimalt og hvor en sådan i forhold til i dag fremrykket skattebetaling eventuelt kan kombineres med en nedsættelse af selskabsskatten med henblik på at øge skattesystemets konkurrenceevne.

Tillige har Landsstyret til hensigt, bl.a. i sammenhæng med de øgede kvoter for det havgående rejefiskeri, at foreslå et passende merprovenu fra de fiskerirettigheder, som stilles enkelte virksomheder til rådighed af det offentlige, altså samfundet.

Landsstyret har dog efter en in- og ekstern høringsrunde besluttet, at disse to forslag i samarbejde med erhvervslivet og dets rådgivere skal drøftes nærmere med henblik på fremlæggelse af forslag til ændringer under Landstingets efterårssamling 2001.

Allerede til denne forårssamling ønsker Landsstyret imidlertid, at fremlægge forslag til nødvendige ændringer, som bør gennemføres uafhængigt af de ændringer, der som nævnt måtte blive fremlagt til efterårssamlingen 2001.

Det drejer sig om 3 forhold.

For det første finder Landsstyret det ikke længere rimeligt, at en aktionær "skattefrit" kan trække penge ud af et selskab, hvorfor det foreslås, at et beløb, som en aktionær modtager fra selskabet i forbindelse med nedsættelse af aktiekapitalen samt ved salg af aktier til det udstedende selskab sidestilles med udbytte, som i øvrigt er fradragsberettiget for selskabet.

Landsstyret finder det vigtigt allerede nu, at få lukket af for denne mulighed og foreslår derfor, at bestemmelsen får virkning fra 23. februar 2001, som er den dag da forslaget blev offentliggjort og sendt til høring. Landsstyret er samtidig indstillet på frem mod efterårssamlingen 2001, at vurdere eventuelle problemflader i forhold til generationsskiftereglerne.

For det andet foreslås der indført en begrænsning i adgangen til underskudsfremkørsel, således at den del af et underskud, som fremkommer ved skattemæssige merafskrivninger ikke skal kunne fremføres. Dette forslag skal udover sin direkte begrundelse også ses som en værnsregel for at imødegå spekulativ udnyttelse af en eventuel fremtidig begrænsning i de frie afskrivninger.

For det tredje foreslås foranlediget af Landstingets Ombudsmand præciseret, at adgangen til løntilbageholdelse er tillagt kommunen, som alt afhængig af sin organisering kan placere opgaven, hvor det er mest hensigtsmæssigt, eksempelvis i økonomisk forvaltning eller incassoforvaltningen, fremfor som anført i den bestående bestemmelse, skattemyndigheden.

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat til Landstingets behandling og efterbehandling i skatteudvalget, dets overgang til 2.behandling.Hans Enoksen, ordfører, Siumut.

Vi skal fra Siumut komme med følgende bemærkninger til Landsstyrets forelæggelse om ændringsforslag til landstinslov om indkomstskat.

Med henblik på, at aktionærernes eller anpartshavernes skattemæssige store ulighed udlignes og for at opnå, at de kan beskattes, skal vi fra Siumut sige, at vi er enige med Landsstyrets begrænsning for de næsten ubegrænsede muligheder som afskrivninger og skattefrit trække penge ud af et selskab, som nødvendigvis må ændres, for det kan ikke være rigtigt, at nogle af borgerne betaler stort i skat, mens andre helt skattefrit tjener store penge, hvorvor vi i Siumut støtter det fremlagte forslag, der ændrer disse forhold.

Vi er enige med Landsstyret i, at det ikke er på sin plads, at aktionærer skattefrit kan trække penge ud af selskaberne og denne mulighed skal lukkes. Selvfølgelig ved vi godt, at selskaberne beskæftigelsesmæssigt har en stor andel og vi skal fra Siumut udtale, at vi er bekendte med, at indtjeningen sker med udgangspunkt i samfundets ressourcer, og at det også i større grad skal komme samfundet til gode.

I Siumut mener vi, at der med hensyn til aktionærer skattemæssigt må findes en god løsning og vi skal sige, at vi er enige med, at Landsstyret til efterårssamlingen fremlægger et forslag til ændringer, for vi er i Siumut enige i, at erhvervslivet sammen med deres rådgivere indgår i en dialog.

Vi er ligeledes enige om, at nærværende forslag bliver færdigbehandlet under denne samling og således støtter vi Landsstyret i deres forslag om at bestemmelsen får virkning fra 23. februar 2001 og vi giver ligeledes vores tilsagn til en ændringsforslag til efterårssamlingen, for i Siumut er vi interesseret i og støtter, at økonomien har gode vilkår i samfundet og vi vil deltage i, at dette bliver løst tilfredsstillende.

En præcisering af adgangen til løntilbageholdelse støtter vi fuldt ud og med disse bemærkninger fra Siumut indstiller vi, at forslaget sendes videre til skatteudvalget til vurdering inden forslagets 2.behandling her i denne sal.Naimanngitsoq Petersen, ordfører, Atassut.

Efter nøje at have vurderet Landsstyrets forslag til ændring af landstingslov om indkomstskat, har vi fra Atassut følgende korte bemærkninger dertil.

Atassut tilslutter sig forslaget. Vi mener ligeledes i Atassut, at alle tre begrundelser for forslaget - de tre forhold, der ligger til grund for forslaget bør løses.

Vi har ingen indvendinger for så vidt angår lovforslagets ikrafttrædelsesdato, således at skatteyderen kan rette henvendelse til skatterådet, såfremt der måtte opstå utilsigtede problemer og fordi skatterådet vil blive overdraget en særlig beslutningsmyndighed via den nye lov.

I det hele og set under et, så er ændringsforslaget en regulering inden for den eksisterende lov og vi vil således på den baggrund indstille, at forslaget inden 2.behandling i denne sal bliver behandlet i Skatteudvalget.Lars Sørensen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Forslaget fra Landsstyret til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat indeholder tre konkrete ændringsforslag.

Først skal vi fra Inuit Ataqatigiit bemærke at vi på nuværende tidspunkt tager Landsstyrets kommende forslag, der vil blive fremsat til efterårssamlingen i år, da dette indeholder forslag om skattelettelser for selskabernes skatteprocent for selskabsskatten om forslag om forholdsmæssig regulering af ejerafgiften for de havgående rejefiskeri til efterretning.

Vi vurderer fra Inuit Ataqatigiit, at Landsstyret viser samarbejdsvilje ved, at de ønsker, at fremsætte disse to forslag efter nøje drøftelser i samarbejde med erhvervslivet samt dets rådgivere.

Vi mener fra Inuit Ataqatigiit, at det er på sin plads, at Landsstyret fremsætter forslag om, at et beløb, som en aktionær modtager fra et selskab i forbindelse med nedsættelse af aktiekapitalen samt ved salg af aktier til de udstedende selskab sidestilles med udbytte og på denne baggrund tilslutter vi os Landsstyrets ændringsforslag, også især da Landsstyret er klar til at vurdere eventuelle konsekvenser af reglerne ved generationsskifte.

For det andet forslag om at begrænse fradragsmulighederne af underskuddet til næstkommende år og for det tredje ændringsforslaget om, at klarlægge kommunernes kompetence til at tilbageholde løn fremsat efter ønske af Landstingets Ombudsmand.

Inuit Ataqatigiit tilslutter sig disse ændringsforslag fra Landstinget.

Og med disse ord tilslutter vi os, at forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat drøftes i Skatteudvalget forinden 2.behandling her i salen.Mads Peter Grønvold, ordfører, Kandidatforbundet.

Efter nøje gennemgang af nærværende forslag om ændring af landstingslov om indkomstskat har vi følgende bemærkninger.

Først er vi fra Kandidatforbundet indforstået med Landsstyremedlemmet for Økonomi i, at Landsstyret allerede nu arbejder for at forbedre indtægter fra indkomstskat.

Vi fra Kandidatforbundet forstår af Landsstyremedlemmets forelæggelse at næsten alle erhvervsdrivende i Grønland i øjeblikket har udsat deres skattebetalinger.

Derfor støtter vi fra Kandidatforbundet Landsstyrets indsats. Kandidatforbundet mener, at forholdene skal løses. Selvfølgelig skal skatteindtægter, som tilfalder Landskassen inddrives snarest.

Mht. de økonomiske forhold i Grønland gennem de seneste år, er vi fra Kandidatforbundet af den opfattelse, at Landsstyret og Landsstyremedlemmet skal sikre, at økonomien i fremtiden på alle områder sker omhyggeligt.

Vi kan fra Kandidatforbundet således ikke acceptere, at f.eks. Hjemmestyreejede virksomheder somme tider opkøber hinanden. Vi er meget betænkelige ved, at en aktionær uden videre kan trække penge ud fra et aktieselskab uden at betale skat.

Derfor mener vi, at Landsstyremedlemmet for Økonomi og Skatteudvalget undersøger sagen omhyggeligt. Såfremt man allerede nu stopper aktionærernes udtrækning uden at betale skat, så mener vi at man skal undersøge hvilke eventuelle konsekvenser dette kan have for vedkommende.

Grundlaget til vores krav er, hvad konsekvenserne for driften af nævnte selskaber kan blive.

Endvidere foreslås det, at der sættes en grænse i de kommende år om mulighederne om hvor meget man kan trække - man kan nedskrive af underskuddet.

Landsstyret har fremsat forslag om, at skattemæssige nedskrivninger fremover ikke kan trækkes fra. Vi er af den opfattelse, at konsekvenserne heraf må undersøges omhyggeligt.

Afslutningsvis skal vi fra Kandidatforbundet uden yderligere bemærkninger støtte ønsket fra Ombudsmanden og vi indstiller, at Skatteudvalget vurderer nøje om, hvornår loven skal ikrafttræde og vi indstiller, at sagen sendes til de respektive udvalg inden 2.behandlingen.Otto Steenholdt, løsgænger.

Det fremgår af forelæggelsesnotatet, at Landsstyret lægger vægt på efter forudgående høring, at en del af deres påtænkte initiativer først drøftes under efterårssamlingen efter forudgående høring og således at der også gives lejlighed for en indgående dialog med erhvervslivet og deres rådgivere.

Jeg er enig i det fremlagte forslag på baggrund af de anførte begrundelser vedr. de tre forhold, der primært nævnes, hvorfor jeg uden yderligere bemærkninger går ind for forslaget, men dog sådan, at den først behandles i Skatteudvalget forinden 2.behandling.Josef Motzfeldt, Landsstyremedlemmet for Økonomi.

I dag den 8. maj sker der også mærkelige ting, hvor samtlige ordførere i enighed støtter et forslag fra Landsstyret. Det bemærker jeg. Det er ikke kun Kandidatforbundet, der fremkommer med spørgsmål til yderligere oplysning, hvorfor jeg forventer, at Kandidatforbundets ønsker de nærmere undersøgelser, som ønskes vil foregå i forbindelse med Skatteudvalgets arbejde, ligesom jeg er klar at give yderligere oplysninger.

Jeg siger tak til støtten til nærværende lovforslag.